Gaan na inhoud

Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die Evangelies Gereformeerde Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God.

Die leer wat die Kerk, op grond van God se Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik:

 • Die drie formuliere van Eenheid en
 • Die Evangeliese Belydenis

Sakramente

[wysig | wysig bron]

Die Doop

[wysig | wysig bron]

Die doop word bedien deur besprinkeling aan kinders van gelowige ouers en aan ongedoopte volwassenes nadat hulle belydenis van geloof afgelê het. Die kerk glo dat die doop nie 'n mens kan red nie, maar dat dit heenwys na die afwassing van sondes deur die bloed van die Here Jesus

Die Nagmaal

[wysig | wysig bron]

Die nagmaal is bedoel om deur kinders van die Here gebruik te word om saam die dood van die Here Jesus te herdenk.

Die Boodskap

[wysig | wysig bron]

Tereg kan ons met die apostel Paulus gesê word: "Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en Hom as die gekruisigde". Die kruisboodskap wat deur die Kerk uitgedra word sluit die volgende in:

 • Die verlossing en redding van verlore sondaars (Ef. 1:7) en dat 'n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid kan bekom (1 Joh. 5:13)
 • Die vervulling met die Heilige Gees (Ef. 5:18) en Heiligmaking wat die wil van God is vir Sy kinders (1 Thess. 4:7,8)
 • Die persoonlike Wederkoms van Jesus voor die 1000 jarige Vrederyk (Openb. 19,20)
 • Die Evangeliese Belydenis
 • Die Genesing van die liggaam op grond van die Versoening van Christus Jesus (Matt. 8:17,18)
 • Die Kerk aanvaar die Formuliere as ondergeskik aan die Woord van God.

Aanbidding

[wysig | wysig bron]

Kenmerkend van die vorm van aanbidding is dat dit ordelik, meelewend en onder leiding van die Heilige Gees geskied. God staan sentraal in hierdie vorm van aanbidding, want aan Hom kom toe al die waardering, lofprysing en dank in die erediens terwyl die mens sekondêr is.

Oggenddienste

[wysig | wysig bron]

Tydens die oggenddienste word liedere insluitend Skrifberymings, Psalms, Gesange, Hallelujaliedere en ander Geestelike liedere gesing. Die voorlees van die Wet, of die samevatting daarvan, asook die lees van die Geloofsbelydenis word in die ritus van die erediens ingesluit.

Aanddienste

[wysig | wysig bron]

Die aanddienste word gekenmerk deur vurige evangeliese boodskappe wat gerig word tot verlorenes om diegene wat gewillig is om hulle te bekeer, te lei tot sekerheid van saligheid. Tydens die aanddienste word liedere insluitend Skrifberymings, Psalms, Gesange, Hallelujaliedere en ander Geestelike liedere gesing.

Eredienste

[wysig | wysig bron]

Die Kerk beskou die bywoning van eredienste as uiters belangrik, enersyds om lidmate in die geloof te versterk

Leerstellings

[wysig | wysig bron]

Die Bybel is die onfeilbare en ewige Woord van God en is woordeliks geïnspireer.

God is enig in Wese en tog onderskeie in drie Persone, nl. Vader, Seun en Heilige Gees.

Jesus is die ewige en enige Seun van God, wat die enigste Middelaar tussen God en die mens is.

Die mens is van nature in 'n vervalle toestand. Sy totale verdorwenheid en onvermoë tot geestelike deugde maak Wedergeboorte noodsaaklik om die Koninkryk van God te kan beërwe.

Die verlore sondaar kan redding uit sy verlore toestand alleen deur die genade bekom, deur geloof in die plaasvervangende dood en die gegote bloed van Jesus Christus ons Heer, opgestane Heiland en Verlosser.

'n Persoon moet deur belydenis en bekering van sonde Jesus Christus bewustelik aanneem as persoonlike Saligmaker en Verlosser, waar God die werk van Wedergeboorte in die hart van die mens doen, sodat hy hemel toe kan gaan. Wedergeboorte is dus 'n daad wat God doen op grond van die Versoeningsbloed van Christus, wat die mens bewustelik in hierdie lewe ondervind en waardeur hy sekerheid van saligheid ontvang.

Die Vervulling met die Heilige Gees vir die kind van die God is noodsaaklik. Dit stel hom/haar instaat om heilig en oorwinnend te lewe asook om vir God te getuig en siele vir Christus te wen – d.i. die ampsbediening van die gelowige.

Die ware Kerk, die liggaam van Christus, bestaan uit almal wat weergebore is oor die ganse wêreld, van watter taal, land of nasie hulle ook mag wees. Daarom mag alleen hulle wat lede van hierdie Kerk is as lidmate van die Gemeente en so van die Kerkgenootskap toegelaat word.

Jesus Christus, aan die regterhand van God die Vader, waar Hy nou vir Sy kinders voorspraak doen, is die enigste Hoof van die Kerk.

Christus se groot sendingopdrag aan sy Kerk, "Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom", moet gehoorsaam word deur plaaslike en wêreldwye evangelisasie.

Die persoonlike Wederkoms van Jesus Christus voor die 1000 jarige Vrederyk word bely. (Die Wederkoms van Christus geskied in twee fases. By die eerste fase, wat net tot in die lug sal wees, kom Jesus sy kinders wegneem. By die tweede fase kom Hy tot op die aarde om hier saam met sy heiliges te regeer). Hierdie beskouing van die Wederkoms staan bekend as Chiliasme.

Die Kerk bely die opstanding van die verlostes tot die ewige lewe en vreugde in die hemel en die opstanding van die verlorenes tot die ewige straf – die poel van vuur.

Doelstellings

[wysig | wysig bron]

Doelstellings van die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Die Kerk stel hom die volgende doel:

 • Om die Drie-Enige God te verheerlik en sy Koninkryk uit te brei.
 • Om die suiwere vrymakende evangelie, wat in staat is om te red en lewens te verander, met ywer in krag van die Heilige Gees te verkondig. Ons doel is dus om die evangelie tot sy reg te laat kom, nl. om mense eers vertikaal met God te versoen en dus hul verhouding met God reg te stel. 'n Veranderde hart en nuwe lewe lei dan noodwendig tot 'n horisontale versoening en 'n gepaardgaande beter verhouding tussen mense.
 • Om voortdurend te streef na vernuwing, asook varsheid van getuienis, ondervinding en boodskap, om daardeur te waak teen verval in dooie formalisme. Leersuiwerheid moet gepaard gaan met egte lewensvroomheid.
 • Om hom te beywer vir die kragtige uitbreiding van die Kerk van Christus en dit word vermag deur die kinders van die Here op te roep tot ware Bybelse Heiligmaking en Vervulling met die Heilige Gees en so to te rus vir hulle dienswerk.
 • Om as Kerk dinamies te wees vir tyd en om in die geestelike behoeftes en nood van mense te voorsien.
 • Om 'n ware tuiste te wees vir evangeliesgesinde gelowiges wie se erns dit is om geestelik te groei en die Here te dien in 'n Evangelise-Gereformeerde atmosfeer, waarin die Heilige Gees werksaam is.
 • Om elke gelowige binne die Kerk ruimte te gee om met sy/haar besondere gawes te werk vir uitbreiding van die Koninkryk van God in die wêreld, d.w.s. 'n egte belewenis vir aktiewe deurleefde Christenskap.
 • Om die gemeente in die algemeen en in elke lidmaat afsonderlik effektief te versorg deur middel van persoonlike belangstelling en toegespitste ampsbediening van Leraar en Kerkraad in getroue huisbesoek en voorbidding.
 • Om die getroue toepassing van die norme van die Woord van God te handhaaf.

Gemeentelys

[wysig | wysig bron]

EG Kweekskool

[wysig | wysig bron]

Missie van EG Kweekskool

[wysig | wysig bron]

Die EG Kweekskool wil predikante en Geestelike Werkers vir die Evangelies-Gereformeerde Kerk oplei om:

 • Effektief die ewige, onfeilbare en geïnspireerde Woord van God te verkondig
 • Herderlike sorg te verskaf en te fasiliteer binne die gemeenskap van gelowiges
 • Lidmate terselfdertyd te lei, toe te rus en te motiveer om met 'n koninkryksvisie die Evangelieboodskap in Suider-Afrika uit te dra

Ontstaan

[wysig | wysig bron]

Kort na die ontstaan van die Nuwe Protestantse Kerk, is begin met ’n Kweekskool te Shannon, Bloemfontein, reeds in 1944. Die Kerk se naam is met die Sinode van 1985 verander na “Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika”.

Die Kweekskool is begin om lidmate van hierdie Kerk wat ’n roeping tot voltydse diens van God ontvang, toe te rus met ’n behoudende, Bybelgefundeerde opleiding om daardie roeping effektief te gaan uitleef.

Eden Konferensieterrein

[wysig | wysig bron]

In die jaar 1983 is daar aan alle predikante en belangstellendes kennis gegee om by Rietfonteingemeente saam te kom. 'n Besluit moes geneem word oor die wenslikheid om Eden as 'n konferensieterrein vir die Kerk aan te koop, al dan nie. Vanweë die toename in getalle was die Kweekskoolterrein te Betshan net nie meer groot genoeg om al die konferensiegangers te huisves nie.

In Augustus 1983 word Eden toe as konferensieterrein deur die Kerk aangekoop. Op 3 Desember 1983 is die eerste konferensie te Eden gehou en die hoeksteen deur wyle oom Tok van Rensburg onthul. In 1986 het wyle oom Dave Erasmus 10 geboue bestaande uit vier kamers elk, opgerig.

Daar is gou besef dat hierdie terrein nie sonder permanente toesig sal kan voortbestaan nie. Ds. Boet van Rensburg is as eerste bestuurder/faktotum aangestel en hy het op 1 September 1991 diens aanvaar. Met die aankoop van Eden was daar 'n kerksaal, kombuis, twee slaapsale, onderskeidelik vir seuns en dogters en 12 rondawels. Baie gou is ontdek dat die kerksaal en kombuis nie meer voldoende is vir die toenemende getal konferensiegangers nie. 'n Bykomende saal "Die Jeugsaal" is ook opgerig.

Na die aanlê van krag deur mnr. Leo Kuyper, is die slaapsale van die seuns en dogters opnuut vergroot deur die aanbou van 7 kamers aan elk wat elkeen 3 beddens bevat het. Daarna is die slaapsale verdeel in twee gedeeltes elk met badkamergeriewe vir ouer alleenlopende persone. Water was 'n groot probleem. 'n Tweede boorgat het ook nie die waternood verlig nie. 'n Derde is in 1995 gesink wat tot vandag toe voldoende water lewer. Wat verder meegehelp het om groot verligting te bring, was die oprigting van vier groot watertenks.

Intussen is daar ook deur die Kerk besluit om aftree-erwe aan lidmate te verkoop. Tans is daar 4 (insluitende die van Rensburgs) gesinne op Eden woonagtig wat weekliks saam bidure hou.

Die nuutste toevoegings tot Eden is 'n swembad en 'n hindernisbaan wat veral by die Jongmense groot aanklank vind.

Naas kerklike byeenkomste en konferensies word die terrein ook deur ander instansies en kerkgenootskappe gebruik. Baie siele het die Here al as Verlosser op Eden ontmoet en talle kinders van die Here is oor die afgelope aantal jare gereinig en geheilig. Die ewigheid sal eendag toon wat Eden vir siele beteken het.

Lofdal Konferensieterrein

[wysig | wysig bron]

Lofdal en die Lofdal konferensies het van die vroeë vyftiger jare in die Kerk 'n geweldige geestelike rol gespeel. Lofdal was die naam van die oorspronklike plaas waarvan 'n deel aan die Kerk geskenk is deur oom Fred en tannie Mattie Hattingh en wat later verruil is vir die huidige terrein.

Die akkommodasie vir die eerste konferensies was klein ronde tentjies, 'n groot tent vir dienste, tydelike ablusie- en kookgeriewe. Die konferensies het tien dae lank geduur en was uiters geseënd. Talle sondaars het die Here Jesus op Lofdal leer ken as Saligmaker.

Kinders van God het Hom as Heiligmaker en goddelike Geneesheer ontmoet. Heelwat manne en vroue is op konferensies deur die Here tot voltydse diens geroep, waarvan talle, predikante in ons kerk en selfs in ander kerke geword het. Vir byna dertig jaar is gereelde konferensies in die winter gehou.

Twee en sestig rondawels, 'n woonhuis vir die faktotum, 'n saal, ablusieblokke sowel as 'n kombuis is opgerig. In 1980 moes die terrein egter verkoop word aan die regering en vir die volgende twaalf jaar kon geen winterkonferensie gehou word nie.

Deur 'n wonderwerk van God kon die plek uiteindelik weer teruggekoop word en is konferensies van vyf dae hervat. Baie verbeterings is en word nog steeds aangebring. Ons kan net sê dat die hand van die Here al die jare waarlik op Lofdal was en steeds is.

Die hoogtepunt gedurende die 2003 Lofdal-konferensie was toe die gebedskamer, wat 'n jarelange behoefte was aan die Here toegewy kon word. Die Here het voorsien dat 'n elektriese omheining om Lofdal opgerig kon word om die veiligheid van die terrein vir die Faktotum en kampeerders te verbeter.

Die afgelope jare het die behoefte ontstaan vir manne- en vrouekampe, huweliksverrykingsseminare en kampe vir die jeug wat gemik is op die uitbou van leierskap. Die “Nuwe Lofdal” probeer by uitstek aan dié behoeftes voldoen asook om 'n rusplek te wees vir kinders van God.

Mag die konferensies hier steeds groei en talle sondaars die Here leer ken as Saligmaker en kinders van God Hom as Heiligmaker en goddelike Geneesheer leer ken. Mag talle jongmense hier geroep word tot voltydse evangeliese bediening en kinders van God wederkomsgereed gemaak word totdat Hy weer sal kom! Maranata!