Gebruiker:JMK/Taalgebruik

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Onderaan volg 'n aantal spel- en taalriglyne wat moeilike besluite kan vergemaklik en eenvormigheid mag meebring. Enige opmerkings word verwelkom – ek oortree soms self by die foute wat hier uitgewys word, en voorbeelde hiervan duik algemeen op in wikipedia.

Algemene foute[wysig | wysig bron]

Spelling[wysig | wysig bron]

ë[wysig | wysig bron]

Een orgidee, twee orgideë
 • Met ë: "Gereël" (d.i. bepaal, afgespreek), "reëlmatig" en "bejeën" is korrek.
 • Sonder ë: "Gereëld" moet egter wees "gereeld" (d.i. dikwels, gedurig, periodiek), "dieët" moet wees "dieet", en "kopieër" moet wees "kopieer", maar wel "kopieë" of "afskrifte" (en nié "kopië"). "Wel en wee" (teenoor "vanweë"), "finansieel" en "kommersieel" is ook sonder deeltekens, maar wel "finansiële" en "kommersiële" (en nié "finansieële").
 • "Vermoeë" moet wees "vermoë", en "droeë" moet wees "droë". "Teorië" moet egter wees "teorieë", maar sommige ingeligte (nie ingeligde) persone verkies wel om "bakterië" te skryf, eerder as "bakterieë", waar lg. die reël is.[1] Enkelvoud: orgidee, meervoud: orgideë, i.p.v. "orgidieë".

ge+[wysig | wysig bron]

 • Die verledetyd van elke werkwoord wat met 'n "i" begin, kry 'n deelteken, bv. "geïmproviseer", "geïsoleer", ens. So ook geëksamineer, geëmplojeerde en geëerd, maar wel ge-eg (getroud) en "ongeewenaard" eerder as "ongeëwenaard" (lg. wel ook aanvaar). "Geoktrooieer" ook sonder deelteken. "Toe-eien" het wel 'n koppelteken, maar "toegeëien", nie.

"ei" vs "y"[wysig | wysig bron]

 • "Vermei" en "lei" (wanneer vermy of ly bedoel word), "toewei", "inweiding" en "oorskrei" is almal foutief, maar "uitreiking" en "uitwei" is korrek.

1 of 2 (mede)klinkers[wysig | wysig bron]

 • "Teen-" en "voorstander" (d.i. mense) bevat slegs een "a", teenoor "lamp-" of "hoedestaander" (d.i. objekte) wat twee benodig.[2]
 • "Heeltemal" bevat slegs een "a", teenoor "twee maal", "drie maal" en "partymaal" wat korrek is.
 • "Weeklag" en "weeklaag", soos ook "rouklag" en "rouklaag" is almal korrek binne die korrekte konteks, en afhangend van die betekenis.
 • "kommersieel" en "kommentaar" het albei twee m'e, "onmiddellik" het twee l'e maar "middele" net een.

Ander[wysig | wysig bron]

 • "s'n" i.p.v. "sin": "Die foto is Piet s'n."
 • "Platform" word met 'n "f" gespel, alhoewel die woord afstam van "plat-vorm".
 • "Dagvaarding", i.p.v. "dagvaardiging".
 • "Driedimensionale" is blykbaar te verkies bo "driedimensionele", maar "terrestriale" moet wees "terrestriële"
 • "Ver" het nie 'n kappie nie, miskien na aanleiding van Nederlands. Woorde soos "vêr-linkse", moet dan eintlik "ver-linkse" wees, nieteenstaande die uitspraak van "ver", 'n langer klinker het as dié in "veg", en wel identies aan die "ê" van "militêr", monetêr, ens. "Insoverre" (ook los geskryf: "in soverre"), en "verreikend" (vgl. "verrykend") het ook geen kappies nie.

Woordgebruik[wysig | wysig bron]

Afrikaans of nie[wysig | wysig bron]

"Burgermeesters" aan die werk![3]
 • "Huidiglik" is nié Afrikaans nie, moet wees "tans", of "hede". En "nogals" moet wees "nogal".
 • Daar is wel 'n "burgersentrum" (sentrum vir die burgers) in Afrikaans, maar geen "burgermeester" nie (wel in Duits: Bürgermeister, d.i. burger/s + meester). Die "burgemeester" (met verbindings-"e") is die meester van die burg.[3]
 • Daar bestaan nié "Australianers" nie, maar wel "Australiërs".[4] Ook geen "Indianers" nie!
 • "Venue" is blykbaar geldige Afrikaans vir 'n plek of lokaal, en ook nie 'n anglisisme nie.[5] "Wel-af" klink na "well off", maar is blykbaar ook nie 'n anglisisme nie.[6]

Woorde passend by onderwerp[wysig | wysig bron]

 • "Aantal" is geskik vir 'n ongetelde, maar telbare hoeveelheid, bv. "'n Aantal diere het langs die pad geloop". "Getal" word gebruik wanneer getel word, selfs wanneer dit 'n raming is, bv. "Die getal sprekers / sprekertal is 150 000."
 • "Aanspreek" word gereserveer vir hoorders en nie situasies nie. 'n Probleem word dus nié "aangespreek" nie, maar kan o.m. opgelos word, of 'n saak kan beredder, ondersoek, aangeroer, aangepak of in oënskou geneem word, ens.[7]
 • "Uitgesproke" word gereserveer vir uitsprake. 'n "Uitgesproke persoon" (eerder reguit/padlangse) of "uitgesproke kommunis" maak dus geen sin nie.[6] Moet wees: 'n openlike/openhartige/rondborstige kommunis.
 • "Die man wat daar staan" is korrek, en nié "die man wie daar staan" nie. Wanneer besit egter betrokke is kan jy sê: "die man wie se hoed afgeval het."
 • "Onder andere" het betrekking op mense, instede van "onder meer" wat dui op enige ander objekte
 • 'n Mens kan 'n "voor-", "om-" of "buitestander" wees, maar dooie objekte sal 'n "lamp-" of "hoedestaander" wees. Nietemin verwys al voorgenoemde na iets wat staan.[2]
 • Mens "spandeer geld", maar "bestee tyd"[8] (sekere woordeboeke verskil blykbaar hiervan, en "geld bestee" word ook aanbeveel) Jy "wen" nie jou mededingers nie, maar jy "klop" hulle. Jy kan egter die kompetisie of wedstryd "wen".[4] Jy "staan nie 'n kans" om te wen nie, maar "het 'n goeie kans" om te wen. Kyk anglisismes.

Verwarbare woorde[wysig | wysig bron]

 • "Gety" is die deining van die see, of strenggesproke 'n tydsbestek binne 'n langer periode. "Hooggety" is bv. een van die getytye, en "herfsgety" die tyd van een van die seisoene, en 'n (onbepaalde) "jaargety" is 'n deel van die jaar. Soos voorgaande kan 'n "feesgety" miskien so 'n onbepaalde tyd wees, een van die feestye, maar nie "kersgety" nie, want daar is kwalik meer kerstye as die enkele een waarna ons verwys. Gebruik dus "kerstyd".[6]
 • Atlete hardloop die "tweede rondte (met begin en eindpunt) van die baan", maar 'n tennisspeler is in die "tweede ronde" uitgeskakel. Jou span het na die "twee ronde" deurgedring, en jy kan 'n "tweede of derde ronde" drankies bestel.[4]
 • "Besondere" beteken spesifiek, bepaald, ens., maar "besonderse" beteken uitermate, uitsonderlik, spesiaal, ens.
 • "Verseker" is 'n werkwoord, jy kan jou eiendom verseker, of jy kan iemand verseker van die waarde van 'n produk, ens. "Vir seker" beteken egter "beslis" of "gewis",[9] soos in Engels: "for sure".
 • Die gevolge kan "verreikend" (sonder kappie) wees, d.w.s. 'n nadraai hê, en jou taalstudies mag "verrykend" wees.
 • Die koffie het lekker "gesmaak" en nie lekker "geproe" nie,[4] want jy proe aan die koffie, en nie die koffie aan jou nie. Jy hoef my ook nie te "onthou" om my werk te doen nie, maar jy kan my "herinner".[4]
 • "Tamteer" en "tempteer" is nie sinonieme soos sekere woordeboeke aandui nie. "Tamteer" beteken "pla" of "terg", terwyl "tempteer" met uitlokking te doen het, bv. deur iemand in die versoeking stel of te verlei.[6]
 • Verwarring met Engels: Jy maak nie 'n "offer" nie, maar wel 'n "aanbod". En iemand is "dapper", d.w.s. "moedig", maar 'n "brawe" persoon is "deugsaam", "fatsoenlik" of "goed".[4] Biljoen is in Engels "trillion", en die Engelse "billion" is "miljard". Biljoenêrs is gevolglik baie skaars, behalwe in lande wat hoë inflasie gehad het. "Eventueel" beteken "moontlikerwys" of "gebeurlik", en is nie ekwivalent aan "eventually", wat "uiteindelik" beteken nie. Vgl. ook "eventualiteit" en "evenement".
 • Tydig (d.i. betyds) en tydelik (d.i. nie permanent nie) is nié sinonieme nie.[6]
 • Iemand "fungeer" as regter, predikant of president, maar tydens die hoof se siekte "ageer" sy plaasvervanger, die "agerende", d.w.s. neem waar of tree op in sy plek. Wanneer jy egter 'n veldtog voer "agiteer" jy. Iemand kan wel as voorsitter "funksioneer", maar "funksioneer" is tipies meer tegnies, bv.: sy verstand, of die masjiene "funksioneer" nie meer goed nie.[6]

Voorsetsels en ander[wysig | wysig bron]

 • *Gebruik van "in": Teks word vertaal "in" Afrikaans, nie "na" Afrikaans nie. Jy het "in die eksamen geslaag" is korrek, die "in" moet nie uitgelaat word nie. Hy vertel dit "op Afrikaans", of "in Afrikaans" is albei korrek. Nié "in hulle honderde" nie, maar wel "by die honderde".[6] Iets is nié "in die agtergrond" nie, maar wel "op die" agter- of voorgrond. Nié "in hakies" nie, maar "tussen hakies". Hy sal nié "in 'n maand" betaal nie, maar "binne 'n maand".[6] "In terme van" is nie goeie Afrikaans nie, en kan vervang word deur "betreffende", "wat die ... betref" of "insoverre".[10] Lg. (los of vas) mag na 'n anglisisme klink, maar word ook in Nederlands aangetref.[6]
 • Gebruik van "met": Jy voorsien nie iemand "met" iets nie, maar "van" iets. Jy verkoop nie iets "met" wins of verlies nie, maar "teen" wins of verlies. Ek het baie min gekoop "vir" die geld, eerder as "met" die geld. Jy gaan wel "(saam) met iemand op toer".
 • Gebruik van "op": Daar is 'n kans "op reën", en nié "vir reën" nie. "Op vakansie" is blykbaar so korrek as "op toer", "op pensioen", "op diens", "op wag", "op patrollie", "op kommando", "op die begroting", "op my rekening", "op die lys", ens. 'n Heksejag op die "op"-woord, blykbaar as synde anglisismes, sou "met vakansie", "aan diens" en "met besoek" aan die Afrikaanse taal besorg het. "In berekening" of "in begroting bring" is ook korrek, maar het ander betekenisse. Ook korrek is: "Op die voorgrond/agtergrond", "op die vergadering is besluit tot algehele staking".[6]
 • Gebruik van "dit": "langs dit" moet wees "langsaan" of "aanliggend", en oor die algemeen kan "met dit", "na dit", "vir dit", "oor dit", "van dit", "van wat" vervang word deur "daarmee", "daarna", "daarvoor", "daaroor", "daarvan" en "waarvan". D.w.s., nié "maak jou reg vir dit" nie, maar "maak jou gereed daarvoor".[10] "Oor dit wel sin maak" moet eerder wees "omdat dit sinvol/logies/gegrond is".
 • Gebruik van "as": "dit lui soos volg" en nié "dit lui as volg" nie,[11] en nié "tot soveel as R100 gewen" nie, maar "al tot R100 gewen". Nié "as dit nie vir hom was nie", maar "dis alleen aan hom te danke dat". Nié "wat as dit gebeur" nie, maar "gestel nou dit gebeur". "Sê-nou dit gebeur" is wel beter as eersg., maar ook 'n anglisisme.[10] Nié "as sulks" nie, maar "as sodanig". Dis wel korrek om te sê: "Sulks het ek nog nooit gesien nie".[6] Verdere anglisismes hiernaas:

Anglisismes en indringers[wysig | wysig bron]

Britannia en haar maats
Kyk ook: Anglisisme
 • Gebruik van "op": Minder korrek as bg. is: "op (in) die bestuur/komitee/staf/redaksie/raad" en miskien "personeel". En verkeerd is: Genoeg om op (van) te leef. Julle tyd is op (verstreke). Die geld/kos is op (gedaan). Baie werk op hande (het baie werk / hooi op die vurk). Geen eksemplare op hande (in voorraad / voorhande). Kontant op (by) aflewering. Die woorde in hakies is die korrektes.[6]
 • Gebruik van "uit": "uit en uit" (Eng: out-and-out) moet wees "deur en deur", of "oor en oor".[6]

Werkwoorde en aksies[wysig | wysig bron]

 • Hy het daar "opgegroei" is wel so aanvaarbaar as "grootgeword", alhoewel eersg. na 'n anglisisme mag klink.[6] Maar jy "groei" nie 'n baard, of mielies nie, of enigiets anders nie, want "groei" is nie 'n oorganklike werkwoord soos "Eng: grow" nie. Jy "kweek 'n baard" of "verbou mielies", ens. Om dieselde rede "sink" jy nie 'n skip of enigiets anders nie, maar jy het dit "laat sink", of "tot sink gebring".[6]
 • Gebruik van "gaan": hulle sal "sonder kos moet gaan" moet wees: "sonder kos moet bly". "Alles gaan verkeerd", moet wees: "alles loop verkeerd". Iemand het nie "van sy kop af gegaan" nie, maar "geraak". Hy "gaan in vir sitrus" moet wees "lê hom toe op sitrus". "Bed toe gaan" is korrek.[6]
 • Vgl. ook "ingaan", jy kan op 'n "saak ingaan", maar nie "ingaan vir eksamen" nie. Die lig het nie "uitgegaan" (buitentoe) nie, maar het "doodgegaan", of is "uitgedoof".[6] Jy kan nie "teruggaan op jou woord nie", maar kan wel jou "woord/belofte breek/verbreek".[6]
 • Gebruik van "neem": "tyd neem" i.p.v. kos/besig wees, "as eggenote neem" i.p.v. neem tot eggenote, "maaltyd neem" i.p.v. gebruik/nuttig, "suiker neem in koffie" i.p.v. gebruik, "kans geneem" i.p.v. gewaag, "iemand se part neem" i.p.v. party kies/in bresse tree, "moeite neem" i.p.v. doen, "stappe neem" i.p.v. doen, en "eed neem" i.p.v. aflê/doen/sweer, is almal anglisismes[6] D.w.s. jy "doen wel moeite", "doen stappe" en "doen 'n eed", maar "bewys" 'n guns.[12] En die onsinnige "Ek doen." is nie ekwivalent aan Eng: "I do." nie.
 • Iets "het sin" (d.i. "sinvol"), of dit "het geen sin nie" (d.i. "sinneloos"/"onsinnig"), maar dit kan nie sin maak nie (Eng: it makes sense).[13]
 • Jy "open" wel 'n gebou/fabriek/winkel/skool/oë/vergadering/dansparty, maar 'n blik/deur/venster word "oopgemaak".[6]
 • Iets of mense word nie in gelyke dele of in groepe "opgedeel" nie, maar wel "ingedeel" of "verdeel".[6]
 • Jy sal nie in Afrikaans "kamp" of "uitkamp" nie, maar wel "kampeer", "kamp opslaan", en "kamp opbreek".[6]
 • Verblyf vir jou gesinsvakansie is nie "geboek" nie, maar "bespreek", so ook jou konsertkaartjies, ens.[3] Jy het nie die wet "gebreek" nie, maar "oortree". Ook is die rekord nie "gebreek" nie, maar "verbeter". Jy het nie die dokter "gaan sien" nie, maar "besoek" of "gespreek".
 • Jy het nie "uit sigarette gehardloop nie", maar dit het "opgeraak". Ook "hardloop jy nie weg" van verantwoordelikhede nie, maar "ontduik" dit, of "skram weg" daarvan. Jy "hardloop nie weg" met 'n idee nie, maar "sit op loop" daarmee. Jy hardloop ook nie "vir al wat jy werd is" nie, maar "so al wat jy kan".[6]
 • Hy/dit het goed "uitgedraai", moet wees "terreggekom", of daar het "iets goeds van hom terreggekom". Hy kan wel probeer om hom "uit te draai" uit 'n situasie/opdrag/werk. Die soektog sal "op niks uitdraai nie", moet wees: "op niks uitloop nie."[6]
 • Sy het nie haar motor "laat diens" of "gediens" nie, maar "versien" of "herstel". Jy sal nie van al die eet "gewig optel" nie, maar wel "aansit". Jy "vat" nie "jou tyd" nie, maar is "traag" of "nie haastig nie", ens. Die saal is nie "gepak" nie, maar "stampvol".[12]
 • Jy kan iemand wel medisyne "ingee", maar jou motor het nie "ingegee" nie, dit "raak onklaar". Daar is wel 'n "ingewing van die oomblik".[6]
 • Die perd word nie "ingebreek" nie, maar "mak gemaak", "beteuel", of "gedresseer". "Inlê" is nie sinoniem met "laatslaap" nie,[10] maar jy kan vrugte "inlê".
 • "Sien ook" is verkieslik "Kyk ook", maar albei is aanvaarbaar.[11] Jy het nié "jou weg oopgesien" nie, maar "sien kans".[6]

Selfstandige naamwoorde[wysig | wysig bron]

'n Tweegesigbeeld is nie 'n tweegatjakkals nie.
 • In geologie is daar nie 'n "foutlyn" nie maar 'n "verskuiwing", "beton" is die korrekte woord vir "konkreet" in boukunde, en "titanium" moet wees "titaan". 'n "Perdeskoen" is na ware 'n "hoefyster", en "slakkepas" 'n "slakkegang".[13]
 • Iemand is nie 'n "tweegesig" nie, maar jy kan wel 'n "tweegesigbeeld" kry, d.w.s. met twee gesigte. 'n Sg. "tweegesigpersoon" is miskien 'n "tweegatjakkals".[6]
 • "Familie" is nie gelyk aan Eng: "family" nie, want lg. kan ook op 'n "gesin" dui.[3]
 • Die polisie ontvang 'n "klag" (meervoud: "klagte") wat "ingedien" of "aangemeld" is, maar nié "gelê" is nie, en die munisipaliteit ontvang 'n "klagte" (meervoud: "klagtes").
 • "Statistieke" (Eng: statistics) moet wees "statistiek", "skoolgrond" het ook geen meervoud nie. "Toestande" kan maar "toestand" wees,[6] al word dit deur verskillende faktore bepaal.
 • "Eksamen" ontvang slegs die meervoud "eksamens" as dit oor jare strek, want een eksamen sluit verskillende vraestelle in. Soos elders genoem slaag of druip jy nie 'n eksamen nie, maar kan wel "in die (nie jou) eksamen slaag",[6] want die eksamen is hier nie die direkte voorwerp, of akkusatief nie.
 • "Term" of "terme" is glibberige kalante wat hul maklik tuismaak in Afrikaans. 'n Diens het egter nie "terme en voorwaardes" nie, maar "bepalings en voorwaardes".[3] So ook die "voorwaardes van die vredesluiting" eerder as die "terme" daarvan, en ons "koop op paaiemente" of "vra die verkoper na sy/haar voorwaardes" (d.i. terms of purchase, buying on terms).[6] "In terme van jou opvatting" moet wees "volgens/na jou opvatting", en "in terme van hierdie regulasie" moet wees "volgens hierdie regulasie".[6] "In terme van" moet wees "betreffende", "wat die ... betref" of "insoverre".[10] "Met die term verstaan ons" moet wees "hiermee verstaan ons", of "onder die term verstaan ons".[6]
 • Wanneer jou motor onklaar raak (nie "ingee" nie) en jy dit wil versien (nie "laat diens" of "gediens" nie), soek jy nie na "parte" nie, maar wel na "onderdele".[12] Daar is wel 'n "smeerdiens".[6]
 • Welke invloed dit ook mag wees, "opbloeiing", "nasporing", "opstelling", "doodloping" en "vervalling" kan maar vervang word met "opbloei", "naspoor", "opstel", "doodloop", en "verval". Die -ing word net gebruik waar dit noodsaaklik is. "Die handhaaf van" goeie Afrikaans moet egter "die handhawing van" goeie Afrikaans wees, want "handhaaf" is 'n werkwoord, en "handhawing" nié.[10]

Ander indringers[wysig | wysig bron]

 • "Tyd" word dikwels verkeerd aangewend. "Vir 'n lang tyd" (bloot: "lank") en "oor tyd" is anglisismes, maar jy kan wel oortyd werk. "By hierdie tyd" moet wees: "teen hierdie tyd." Die dirigent moet nie "tyd hou" nie, maar "maat hou". "Vat jou tyd" moet wees "gebruik jou tyd", ens. "Wat is die tyd?" moet wees: "hoe laat is dit?" "In 'n paar uur se tyd" moet wees: "oor/binne 'n paar uur". "Ek het nie tyd vir hom nie" moet wees: "ek duld hom nie(?)", "ek het geen geduld met hom nie", "kan hom nie uitstaan/veel/verdra nie."[6]
 • "Van tyd tot tyd" is blykbaar nié 'n anglisisme nie, en word ook in Nederlands en Duits opgemerk. "Met die loop van (die) tyd" is blykbaar ook korrek,[6] maar kan miskien vervang word deur: "met verloop van tyd", "mettertyd" (of "met tyd"), "op die langeduur", "gaandeweg" of "algaande", ens. "'n Geruime tyd" is ook nié 'n anglisisme nie.[6] Kyk ook: tydig.
 • "Sover terug as 1916", moet wees "reeds in 1916", maar "10 jaar/maand/rukkie terug/gelede" is korrek.
 • "Al die tyd" is korrek, maar tipies dui "al" op iets wat getel kan word. "Al die pad gestap", of selfs "al die veld is vrolik", is dan anglisismes, en die korrekte sinne sou wees "die hele pad gestap", of "die ganse/hele veld ...". "Al twee van hulle" is 'n anglisisme, en moet wees "(hulle) al twee" of "(hulle) albei". "Twee van hulle", d.w.s. twee uit 'n groter getal of groep, is korrek.[6]
 • "in gemeen" (Eng: in common) moet wees "met mekaar gemeen", of "niks gemeens met mekaar".
 • "Soveel so" is 'n anglisisme. Dit moet vervang word met "tot so 'n mate", "dermate", ens.
 • "Kleurvol" moet wees "kleurryk".
 • Jy is nie "oop" vir oortuiging nie, maar "vatbaar vir...".[12] Iemand is ook nie "beïndrukbaar" nie, maar "ontvanklik" of "vatbaar vir" idees, ens.[13]
 • Die woord "vele" is blykbaar 'n ander indringer, alhoewel nie 'n anglisisme nie. Die korrekte woord sou wees "heelwat", "baie", "verskillende", "etlike", "allerlei", "talle", of wat die situasie mag vereis. Ook is "albei" 'n beter keuse as "beide", maar "die beide gevangenes" of "die beide Amerikas" is blykbaar gangbaar.

Pleonasmes[wysig | wysig bron]

Kyk ook: Pleonasme

'n "Onverwagte verrassing" is steeds net 'n verrassing, en 'n "eindresultaat" is die resultaat, slotsom, afloop, nasleep, konklusie, uitkoms, uitwerking of 'n voortvloeisel.[14] "Ek persoonlik" "stap liefs te voet," en vir dié wat "vooruit beplan" het, is dit oorbodig om al hierdie "ware feite" "weer te herhaal".[15]

Los en vas[wysig | wysig bron]

 • "Op pad" is twee woorde. "Hulle is op pad huis toe" is korrek, maar "oppad" is verkeerd.
 • "Al weer", "weer eens", "huis toe", "bekend staan", "op sigself",[8] "nog steeds", "so iets", en "swart/wit mense" is ook telkens twee woorde. "Agslaan" is egter een woord.
 • Woorde wat tydsduur of mate aandui, gevolg deur ’n byvoeglike naamwoord, word los geskryf. Voorbeelde is "16 maande lange", "vier weke lange" en "drie uur lange".[16] "Aldrie" moet wees "al drie".
 • Samestellings, soos "skoolboek" of "geelwortel", word altyd vas geskryf. "Die boom het 'n geel wortel," bevat egter geen samestelling nie, en die woorde word dan los geskryf.[17]
 • "Ek/my self" en "ek/myself" is albei korrek. "Skeef loop" en "skeefloop" is onderskeidelik letterlik en figuurlik te verstaan. Vgl. ook "onder druk" en "onderdruk".[18]

Formate[wysig | wysig bron]

 • "100 000" kry geen komma in Afrikaanse sinne nie.
 • "06:30" is die enigste skryfwyse vir half sewe, en dan net vir die oggend. Afkortings vir voormiddag en namiddag word deesdae ontmoedig.
 • Afkortings BSc en BCom en ander kwalifikasies word sonder punte geskryf. So ook is "mnr X" en "prof Y" sonder punte.[7]

Benamings[wysig | wysig bron]

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Antieke Griekse wêreld[wysig | wysig bron]

By artikels rakende Griekse geskiedenis word meestal op die spelling berus, soos deur C.A. van Rooy[19] aangegee. Dit behels byna deurgaans spelling soos "Plutarchos" eerder as bv. Plutarchus of Plutargos. Die oe-klank word deurgaans met 'n "u" geskryf, sodat die keuse sal wees Suda, eerder as Soeda of Souda. "-aea", soos in Plataea (in Engels) word gespel "-aia", d.w.s. Plataia, Alkmaionide, ens.
Van Rooy, en wikipedia, blyk enkele uitsonderings te aanvaar, soos bv. Masedonië, eerder as Makedonië, waaraan heelwat tale wel voorkeur gee. Afrikaanse skrywer Dan Sleigh skryf dit wel Makedonië, en Kappadokië, in teenstelling met Trasië. 'n Verdere nuttige riglyn is P.S. Dreyer et al.[20]

Antieke Romeinse wêreld[wysig | wysig bron]

Beste praktyk blyk te wees om die oorspronklike Latynse spelling te volg, met slegs die uitsondering van die "u" vir die "v", en sekere terminologie wat verafrikaans is, soos Konsul i.p.v. Consul. Met verwysing na die Romeinse tyd kan sekere Griekse plekname waarskynlik aangepas word. Ondermeer kan Kilikië bv. Cilicië word in 'n latere era, en Issos kan Issus word.

Antieke Midde-ooste[wysig | wysig bron]

Name soos Toetank(g)amoen, Aboe Simbel en Hammoerabi, in stede van Tutankamun, Abu Simbel en Hammurabi word in Afrikaanse bronne opgemerk. Buite die direkte Grieks-Romeinse invloedsfeer word die "oe" dan wel gebruik.

In Engelse artikels oor antieke onderwerpe word maklik gepraat van "classes" wat egter na "stande" verwys, of na "states" wat eintlik na "stadstate" verwys.

Ander[wysig | wysig bron]

Hindoe- en oosterse name[wysig | wysig bron]

By artikels rakende Hindoe- en oosterse name, kan ons seker gelei word deur woorde soos "Foedji", "Hindoe", "Hindi" en "Kalkutta". Let op die verskil tussen die "oe"- en "u"-klank.

Afrikaname[wysig | wysig bron]

Afrikaname lewer 'n groot uitdaging; voorstelle is welkom. Dit wil blyk of Livingstone en kie name op wyses weergegee het, wat dikwels onbestrede aanvaar word.

Spesiename[wysig | wysig bron]

Name word vas geskryf, soms met 'n koppelteken. Hoofletters word beperk tot een per naam, bv. Gespikkelde katonkel, i.p.v. Gespikkelde Katonkel. Voorkeur word gegee aan 'n wêreldwye perspektief om dubbelsinnighede uit te skakel. Soortname in Germaanse tale word gewoonlik beperk tot maksimum twee dele, soos in die bg. visspesie, en nie soveel as drie dele, wat dikwels by Engels die geval is nie.

Persoonsname[wysig | wysig bron]

Die tendens in koerante is blykbaar om persoonsname te skryf soos die persone dit self geskryf het. So word daar gepraat van "Louis Tregardt", maar wel "S.P.E. Trichardt".

G-klank[wysig | wysig bron]

Name van persone, plekke of organisasies word dikwels met 'n "ch", "k", "kh" of "h" gespel, eerder as 'n "g", bloot omdat die name via Romeine of Britte oorgelewer is wat nie die g-klank magtig was/is nie. As die oorspronklike uitspraak gehandhaaf sou word sal Bethlehem wees Bethlegem, Nehemia sal wees Negemia, ens., Hamas sal wees Gamas, Khartoem sal wees Gartoem, Khama sal wees Kgama, en Ahmed sal soms Agmed wees (vgl. Ahmed Kathrada), en Toetankgamoen is 'n benadering van die oorspronklike uitspraak. In o.m. Grieks, Spaans en Xhosa mag die g-klank ook verbloem wees as ander letters.

Kyk ook[wysig | wysig bron]

en artikels[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Taalgesprek: Bakterië/bakterieë
 2. 2,0 2,1 Taalwenk 5, Louis van Rooyen, savryskutskrywer
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ‘Burgermeester’ - 5 taalfoute wat jy maak sonder dat jy weet, Riaan Grobler, 22 Oktober 2015 06:20
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Nóg 10 taalfoute wat Afrikaanssprekendes (onbewustelik) maak, Riaan Grobler, 08 Oktober 2015 08:46
 5. 5 ‘anglisismes’ wat nie regtig anglisismes is nie, Riaan Grobler, 15 Oktober 2015 05:47
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,31 6,32 6,33 6,34 6,35 6,36 Van der Merwe, H.J.J.M. (1968). Die Korrekte Woord
 7. 7,0 7,1 Taalwenke 2, saskrywersendigters
 8. 8,0 8,1 Taalkommissie en Viva (Virtuele Instituut vir Afrikaans) op facebook
 9. Die top-10 taalfoute wat Afrikaanssprekendes (onbewustelik) maak, Riaan Grobler, 30 September 2015 11:50
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Swak Afrikaans op RSG, Jan Rap (2013-06-14)
 11. 11,0 11,1 Word om ewe aanvaar in Die Korrekte Woord, deur H.J.J.M. van der Merwe, 1968
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 #taalgeneraal: 10 Anglisismes wat jy onwetend gebruik, Riaan Grobler, 14 Januarie 2016 16:32
 13. 13,0 13,1 13,2 Taalwenk 7, Louis van Rooyen, savryskutskrywer
 14. Taalflaters en -taboes in die werkplek, Cilleste vd Walt & Inge Strydom, 6 Augustus 2014
 15. Red ons taal, Jean Oosthuizen, 2015-06-03
 16. Beter Afrikaans
 17. Beter Afrikaans: Samestellings
 18. Taalwenke 11, Elsabe, saskrywersendigters
 19. van Rooy, C.A. (1980). Antieke Griekse Geskiedenis. Durban, Pretoria: Butterworth en kie. p. 413. ISBN 0-409-08017-9.
 20. Dreyer, P.S. en ander (1981). Die Westerse Politieke Tradisie. Pretoria, Kaapstad, Johannesburg: H & R-Academica. p. 469. ISBN 0-86874-119-1.