Gebruiker:Suidpunt/Sandput

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

__NOINDEX__

Woordekeus: Sinonieme en antonieme[wysig | wysig bron]

Juta en kie. beperk.

Gerhard Aucamp (oorlede 1962)

Joernalis en beëdigde vertaler.


"Terwyl die opsteller besig was met die nasien van die manuskrip is hy skielik heengegaan. Langs hierdie weg wil ek graag my dank betuig aan mnr. A. J. van der Merwe van die Wellingtonse Opleidingskollege wat ingewillig het om die manuskrip persklaar te maak.

M. B. Aucamp
Des. 1962.


WOORDEKEUS, SINONIEME EN ANTONIEME

(Die antonieme is kursief gedruk)

Aaklig, lelik, afskuwelik, naar, afgryslik, liederlik, afsigtelik, afstuitend.

mooi, aangenaam, lieflik, sindelik, aantreklik.

Aan, vir, na; by, naby, langs, teen.

af, ver, weg.

Aandag, oplettendheid, belangstelling, attensie; sorg.

verstrooidheid, onverskilligheid, verwaarlosing.

Aandagtig, oplettend, noulettend, opmerksaam; noukeurig.

onoplettend, agtelosig.

Aandeel, deel, stuk, porsie, persentasie, gedeelte; toekenning, kwota, toewysing; effek.

geheel, totaal.

Aandoenlik, pynlik, naar, afgryslik, (hart)roerend, jammerlik, treurig, tragies, pateties, gevoelig.

aangenaam, onverskillig.

Aandrang, druk, invloed, aansporing.

onverskilligheid, veronagsaming.

Aanduiding, aantoning, teken, wenk; vingerwysing, aanwysing.

verberging.

Aangaan, voortgaan, voortsit, vorder; deurgaan, volhou, aanhou; sluit; aanvat, onderneem; betref.

stilstaan, ingee.

Aangaande, betreffende, omtrent, insake, met betrekking tot, in verband met.
Aangenaam, lekker, plesierig, genoeglik, prettig, heerlik, gaaf, soet, verfrissend, smaaklik, verkwikkend; gemaklik, strelend; interessant.

onplesierig, suur, vervelend, bitter.

Aangesien, aangekyk, aangeblik; daar, omdat, gesien, terwyl, omrede.

as, mits.

Aanhanger, dissipel, apostel, medestander, volgeling, ondersteuner, voorstander, lid, pleitbesorger, vryer; afhanklike, dienaar, trawant, satelliet.

profeet, leier, baas.

Aanhou, volhard, volhou, deurdruk, aandring; voortduur; hou, onderhou; huur.

opgee, ingee, ophou.

Aanhoudend, voortdurend, onafgebroke, volhardend, onversaagd; gedurig, deurlopend, aaneen.

wisselend, wisselvallig, gebroke.

[Einde van bladsy 1.]

Aanklag, beskuldiging, aantyging, klagte, betigtiging.

vryspreking, verskoning.

Aankom, arriveer, aanland.

vertrek, weggaan.

Aankondiging, bekendmaking, kennisgewing. proklamasie, plakkaat, uitvaardiging, openbaring; advertensie, reklame, aanmelding; resensie.

verswyging, geheimhouding, verberging.

Aanleiding, oorsaak, rede, grond, oorsprong, aansporing.

gevolg, end, uitkoms.

Aanmatig, aansit, aanstel; toeë€ien, opwerp.

verneder, magtig.

Aanmeld, aandien, introduseer, aankondig, voorstel; aanbied; besoek.

wegja, wegbly.

Aanmerking, opmerking, aantekening, afkeuring; oorweging, ag, bedenking.

verswyging.

Aanneem, ontvang, aanvaar, goedkeur, onderneem; onderstel, gestel, vermoed, meen, glo, veronderstel.

verwerp, weet, afkeur, weier.

Aanpak, aanvat, aanvang, begin, onderneem; vasklou, aanval, aanrand, toetakel.

loslaat, veronagsaam, liefkoos.

Aanrig, doen, aanvang, begin, tot stand bring, teweegbring; veroorsaak, berokken.

verwaarloos.

Aansien, aankyk, aanblik, aanstaar; agting, hoogagting, gewig, invloed, onderskeiding, prestasie; voorkoms; opsigte.

wegkyk, veragting, minagting.

Aansienlik, mooi, fraai, deftig; heelwat, aanmerklik, taamlik, vrywel, goed, groot, in hoë mate.

niksbeduidend, plat, weinig, beuselagtig.

Aansit, aandoen, aanpak, aanwend; vergroot, bylas, oordryf, aandik; aanstel, voordoen, veins.

afhaal, verkleineer.

Aanskaf, kry, verkry, aankoop, neem, vat, verwerf.

van die hand sit, weggooi, verkoop, afskaf.

Aanskou, sien, besien, aansien, beskou, bekyk; gadeslaan, waarneem.

mis, wegkyk.

Aanslag, aanval, aantyging; poging; aanpaksel; aanplakking; skatting, beraming, berekening.

redding, beskerming.

[Einde van bladsy 2.]

Aansoek, versoek, applikasie, voorstel, bede, aanklopping.

bevel, order, verlening.

Aanspoor, aanmoedig, opwek, bemoedig, help, steun; aandring, aanja.

ontmoedig, bemoeilik.

Aanspraak, vordering, eis, toespraak, redevoering, adres.

afstand.

Aanstaan, beval, behaag, plesier, skik; bevredig.

hinder, pla.

Aanstaande, volgende, eersvolgende, daaropvolgende, komende, eerskomende, naderende, toekomstige.

laaste, verlede, afgelope.

Aanstel, benoem, huur; aansit; voordoen, veins, huigel, gedra.

afdank.

Aanstelling, benoeming, pos, betrekking, posisie, amp; fiemies, veinsing, huigelary, grootdoenery.

afdanking, natuurlikheid, opregtheid.

Aanstons, netnou, weldra, onverwyld, so ewe, gou, gou-gou, nou-nou, spoedig, binnekort; terstond, onmiddellik.
Aanstoot, belediging, afjak, afsnouing, affront, klap in die gesig, minagting, struikelblok, ergernis, hindernis.

lof, bemoediging.

Aanstuur, afstuur, versend, rig, adresseer, heradresseer; mik.

terughou, terugstuur.

Aantal, getal, klomp, skare; hoeveelheid.

niks, nul.

Aantoon, wys, aanwys, bewys, verduidelik.

verwar, verdink, verberg.

Aantrek, klee, aanklee, uitdos; behaag, bekoor; steur.

uittrek, afstoot.

Aantreklik, mooi, aangenaam, lieflik, verleidelik, beminlik, aanvallig, bekoorlik, aanloklik, bevallig.

lelik, afstotend, afgryslik.

Aanvaar, begin, onderneem; aanneem, ontvang, goedkeur.

afkeur, weier, gee, eindig, beëindig.

Aanval, aanpak, bevlieg(ing), beskuldig(ing), aantyg(ing), betig(tiging), aanslag, aanrand(ing), moles; toeval.

retireer, weghardloop, beskerm, terugval.

Aanvallig, bekoorlik, innemend, lief(tallig), bevallig, gaaf, aangenaam; mooi, aansienlik, fraai, skoon.

afstotend, lelik, stuurs, nors.

Aanvang, begin, oorsprong, bron, uit die staanspoor; doen, maak, aanrig, aanvat, aanlê, onderneem.

einde, eindig.

[Einde van bladsy 3]

Aanvanklik, oorspronklik, eerste, in die begin, in eerste instansie.

uiteindelik.

Aanvoer, lei, kommandeer, bestuur; gebruik, besig; bring, aanbring, lewering, verskaf, vervoer; toevoer.

volg, wegvoer.

Aanvraag, vraag, behoefte, verbruik, toeloop, aandrang; versoek.

veronagsaming, onverskilligheid, aanbod.

Aanvul, byvoeg, bysit, voorsien, uitbrei.

skrap, verkort, inkort, inkrimp.

Aanwas, vermeerder, toeneem; toename, vermeerd.ering, groei, styg, uitdying, uitbreiding, ontwikkeling.

kwyn, agteruitgaan, daal.

Aanwend, aansit, toedien; gebruik, besig, doen, toepas.

verwaarloos, afhaal.

Aanwensel, gewoonte, eienaardigheid, gebruik.

aflering, hervorming.

Aanwesig, by, teenwoordig; voorhande, voorradig, beskikbaar,

afwesig, absent, opsent.

Aap, bobbejaan, esel, dommerd, dikkop, dwaas, swaap, uilspieel, stommerik, kaaskop, domkop, domoor, dommerik.

slimmerd, wysgeer, deskundige.

Aard, geaardheid, karakter, gesteldheid, temperament, wese, natuur, inbors; deug, akkordeer; soort, stoffasie.
Aarde, grond, wêreld, bodem, land; planeet, aardbol; stof.

hemel.

Aardig, naar, snaaks, grieselig; duiselig, lighoofdig, mislik, siek; dronk.

fris, gesond.

Aarsel, huiwer, hink, terugdeins, twyfel, skroom, ontsien, vrees.

onderneem, deurdruk.

Abnormaal, buitengewoon, besonder, ongewoon, ongekend, uniek; uitermate, reusagtig, opsienbarend, ongehoord; misvormd.

gewoon, normaal, alledaags.

Absoluut, volkome, volslae, volstrek, totaal, ten enemale, geheel en al.

glad nie.

Absurd, belaglik, ongerymd, klugtig, verspot, onnosel, swaapagtig, dwaas, onsinnig, onverstandig, laf, bog.

verstandig, gegrond.

Abuis, verkeerd, fout, foutief, mis, vergissing, misslag, misrekening.

reg, juis.

Addisionele, ekstra, verdere, nog, bykomende.

minder.

[Einde van bladsy 4]


Administrasie, bewind, bestuur, beheer, regering, bereddering, besorging.

wanorde, verwaarlosing.

Advertensie, reklame, propaganda, bekendmaking, aankondiging.

bedekking, stilswye, geheimhouding.

Adviseer, raai, aanraai, bystaan, voorlig, raad gee.

mislei, bedrieg, verlei.

Advokaat, regsgeleerde, pleitbesorger, verdediger, raadsman.

veroordelaar, regter.

Afbetaal, vereffen, regmaak, afdoen, voldaan.

terughou.

Afbreek, eindig, beskadig, vernietig, sloop; losbreek, losskeur.

opbou, las, herstel.

Afgelope, verby, afgedaan, verstryk, klaar, verloop; verlede, vergange.

komende, aanstaande.

Afguns, naywer, wanguns, nyd, jaloesie; hebsug, baatsug.

liefde.

Afgryslik, afskuwelik, vreeslik, verskriklik, gruwelik, ontsettend, lelik.

pragtig, aantreklik.

Afjak, aanstoot, belediging, afsnouing.

bemoediging, aanmoediging, vriendelikheid, lof.

Afkoms, afstamming, oorsprong, voorouers, familie, geboorte.

kroos, nageslag.

Afloop, gevolg, resultaat, uitkoms, einde; verloop, afwikkeling.

oorsaak, begin.

Afname, vermindering, daling, slinking, mindering; ontvreemding, ontneming, aftrek.

toename, vermeerdering, aanwassing.

Afneem, verminder, krimp, inkrimp, daal, taan, aftrek; fotografeer, opneem, belig, ,,skiet"; vat, roof, ontfutsel, ontvreem, wegneem, ontneem;

neerskryf.

gee, toeneem, uitdy, swel, styg,

Afsienbare, korte, kleine, middelmatige.

onafsienbare, lange.

Afskaf, herroep, opgee, beëindig, ophef, afdank, ontslaan; wegdoen, wegruim, weggooi, verwyder; veronagsaam.

aanskaf, koop, verkry.

Afskeep, flous, fop, verneuk, bedrieg, te kort doen, ontfutsel, ontneem ; verwaarloos, veronagsaam.

toegee, byvoeg, toedoen.

[Einde van bladsy 5.]


Afskuwelik, lelik, afgryslik, aaklig, vreeslik; laakbaar, laag, gemeen, verfoeilik, afstootlik, onsedelik, verwerplik; onmenslik, monsteragtig.

pragtig, verruklik, liefies.

Afsonderlik, apart, besonders; alleen, alleenstaande, onderskeidelik, indiwidueel, een vir een.

gesamentlik, gemeenskaplik, tesame.

Afspraak, bestelling, reۑling, ooreenkoms, verbintenis, ooreenstemming; plan, komplot.

toeval.

Afstaan, oormaak, gee, afgee, oorgee, opgee, ontruim, leen, oordra, verkoop.

ontvang, aanskaf.

Afwyk, uitdraai, uitloop; afdwaal; verskil; wegdraai, verlaat, verwyder.

ooreenstem, koers hou.

Ageer, dien, optree, waarneem.
Agent, verteenwoordiger, plaasvervanger, tussenpersoon; saakbesorger, saakgelastigde, gevolmagtigde.

baas, hoof, lasgewer.

Agtelosig, sorgeloos, laks, lui, slordig, onoplettend.

sorgvuldig, oppassend.

Agterbaks, skelm, slinks, onderduims, oneerlik, onopreg, onderkruipend; onbillik, laag, gemeen; huigelagtig.

reguit, eerlik, behoorlik.

Agterdog, wantroue, mistroue, argwaan, verdenking, suspisie; vermoede, omsigtigheid.

vertroue, geloof.

Agtermekaar, reg, in volgorde, in die haak, in orde; knap, presies, nougeset, fluks, wakker, sorgsaam; intelligent.

agterstevoor, wanordelik, slordig.

Agterstevoor, dom, onhandig, swaapagtig, ontakvol, onstelselmatig, omslagtig.

agtermekaar, bekwaam, knap.

Agtervolg, naloop, agternaloop, volg, naja.

lei, wegloop.

Agting, eerbied, hoogagting, respek; bewondering, toegeneentheid, liefde.

minagting, veragting, haat.

Agtuur, ontbyt, brekfis.
Akademies, teoreties, hoog, klassikaal, dogmaties, onprakties; droog, saai, vervelend, bombasties, breedsprakig.

prakties, plat.

[Einde van bladsy 6.]

Akkommodasie, huisvesting, losies, inwoning, onderdak, plek, aanpassing, inskiklikheid.

dakloosheid, verlatenheid.

Akkordeer, stryk, klaarkom, ooreenkom; ooreenstem, instem, toestem; klop.

twis, dwarstrek, verskil.

Akkuraat, reg, juis, noukeurig; presies, suiwer, stip, sorgvuldig, fouteloos.

verkeerd, abuis, foutief.

Aktief, bedrywig, fluks, energiek, werksaam, in die weer; lewendig, flink; daadwerklik.

lui, pap, slap, loom.

Al, hoewel, ofskoon, almiskie, nieteenstaande, ondanks; geheel, gans, volle; reeds; voortdurend.

nog, niks.

Albei, altwee, beide.

geeneen.

Algar, almal, iedereen, elkeen.

niemand, geeneen.

Algemeen, alom, universeel, deur die bank, allerweë; publiek, volk, gemeenskap; orals.

partikulier, nêrens.

Alhoewel, al, ofskoon, hoewel, nieteenstaande, desnieteenstaande.

aangesien, omdat.

Alledaagse, gewone, gebruiklike, herhaalde; bekende, welbekende; onbeduidende.

buitengewone, abnormale, sonderlinge.

Alleen, slegs, enkel, uitsiuitend, net; self, op eie houtjie, enig, enigste.

almal, algar, gesamentlik.

Alleenlik, slegs, net, uitsluitend, enkel.
Allerhande, allerlei, diverse, verskillende, uiteenlopende, veelsoortige.

dieselfde, eenselfde, enkele.

Allerlei, verskillende, allerhande, diverse, uiteenlopende, menigvuldige.

dieselfde, eenselfde, eensoortig.

Almal, algar, enigeen, iedereen.

niemand, geeneen.

Almelewe, steeds, gedurig, altyd, deurentyd, voortdurend, aljimmers, eindeloos.

nooit.

Altemit, miskien, dalk, allig, wellig, straks, strakkies, moontlik.

stellig, seker, gewis.

[Einde van bladsy 7.]


Altoos, altyd, steeds, gedurig, altyddeur, aldeur, almelewe, aljimmers, deurentyd.

nooit, nimmer.

Altwee, beide, albei.

geeneen.

Altyd, gedurig, steeds, voortdurend, aljimmers, ewig, aldeur, altyddeur, almelewe, deurentyd, deurgaans, altoos.

nooit, nimmer.

Alvorens, voor, vooraf, eer, aleer.

as, na.

Alweer, andermaal, weer, weereens, nogeens, opnuut, nogmaals.
Ambag, beroep, werk, nering, bedryf; vak; maak, doen, werskaf.
Amendement, wysiging, verandering; hersiening, verbetering.
Amper, byna, bykans, haas, skier; omstreeks, omtrent, hittete.

glad nie, ver.

Amptelik, offisieel, staats-, regerings-, koninklik, uit gesaghebbende bron, outentiek.

partikulier, privaat.

Anderkant, oorkant, ginds, gunter, ,,doer"; keersy.

d(e)uskant, voorkant.

Andermaal, weer, nogmaals, nogeens, opnuut; telkens.

selde, soms, by tye.

Angs, vrees, bangheid, beklemming; senuweeagtigheid, vreesagtigheid, skrik, benoudheid; paniek, nood.

dapperheid, onverskrokkenheid.

Angstig, bang, bevrees, benoud, skrikkerig, skigtig, skugter, senuweeagtig; verwagtend, verlangend, bekommerd.

ongeërg, onverskillig, bedaard.

Antisepties, bederfwerend, ontsmettend, suiwerend, reinigend, louterend.

bederflik, ontstekend, besoedelend.

Antwoord, repliek, weerwoord, reagering.

vraag, swye.

Apart, afsonderlik, besonders, eenkant, afsydig, opsy, afgesonder, afgeskeie; weg.

gesamentlik, bymekaar.

Apparaat, toestel, gereedskap, werktuie; uitrusting, masjinerie.

hand.

Applous, waardering, toejuiging, lof, handgeklap, ovasie.

uitjouing, afkeuring, geboe.

Arbeid, moeite, inspanning, bedrywigheid, vlyt; werk, ambag, taak, plig, nering, beroep.

werkloosheid, leeglêery.

[Einde van bladsy 8.]

Argument, woordewisseling, debat, redekaweling, diskoers ; polemiek, rusie, skoordery, struweling, woorde; standpunt; betoog.

eenstemmigheid.

Argwaan, agterdog, wantroue, suspisie, mistroue; verdenking, vermoede.

vertroue.

Arm, behoeftig, onbemiddeld, nooddruftig, hulpbehoewend, noodlydend, platsak; gebrekkig, skraal; power.

ryk, welaf, geil.

Armoede, nood, gebrek, ellende, nooddruf, behoefte, skrapsheid; skraalheid ; powerheid.

rykdom, weelde, vrugbaarheid.

Artikels, goed, goedere, ware, negosie; dinge, voorwerpe; klousules.
As, wanneer, indien, mits, so.

omdat, aangesien.

Asseblief, geliewe, toe tog.

dankie.

Astrant, dapper, onbevreesd, onverskrokke, kranig; ,,hardelyf", manhaftig, vrypostig; hanerig; vermetel, waaghalserig, parmantig, brutaal.

bedeesd, senuweeagtig, onvrymoedig.

B

Baanbreker, pionier, voortrekker, voortounemer, voorloper, ontdekker, uitvinder.

na-aper, namaker.

Baard, snor, moestas, hare.
Baas, heer, meester, werkgewer, hoof, eienaar, meneer, moesoek, bestuurder, voorman, opsigter; oorwinnaar, moses.

kneg, onderhorige, huurder.

Baat, voordeel, wins, nut; help, bevoordeel; heil, herstel, genesing.

nadeel, onheil, verlies.

Babetjie, kindjie, kleintjie, suigeling, outjie, bloedjie.

volwassene, grysaard.

Baie, veel, heelwat, menigte, swetterjoel, tal(loos), volop, oorvloedig, hoog, besonder, erg, heel, danig, verreweg; dikwels.

min, weinig, selde, bietjie.

Bakleiery, geveg, gestoei, handtastelikhede, tumult; gekyf, tweespalt, tweedrag, twis, polemiek; slag, veldslag, oorlog.

vrede, eensgesindheid, koestering, eenstemmigheid.

Baldadig, lewenslugtig, uitgelate, oordadig, speelsiek, uitgevreet, orig, springlewendig; geniepsig.

dooierig, saai, loom, sedig.

[Einde van bladsy 9.]

Banaal, gemeenplaas, doodgewoon, alledaags, afgesaagd, droog, vervelig, saai; niksbeduidend, onbeduidend, kletserig; plat.

interessant, pikant, pakkend.

Band, riem, tou, draad; verwantskap, verbinding, liefde.

bandeloosheid, losheid.

Bang, lafhartig, vreesagtig, senuweeagtig, skrikkerig, kleinhartig, paniekerig, lugtig, verskrik, benoud.

kloek, dapper, onbevreesd, onverskrokke.

Bankrot, insolvent, platsak, arm, uit, uitverkoop, bedelend, kapot.

skatryk, welvarend, voorspoedig.

Barbaars, ru, wild, woes, heidens, ongetemd, onbeskaaf, wreed, onmenslik.

beskaaf, oorlams, christelik, lieftallig, mak, hoflik.

Bars, breek, skeur, kraak, spleet.

hou.

Basis, grond, grondslag, uitgangspunt; grondtoon, fondament, fondering, grondvlak, voetstuk, voet.

afleiding, slotsom.

Bates, besittings, eiendomme, vaste goedere; voordeel, aanwins.

las, verlies.

Bed, kooi, vere, dekens, katel, ledekant.
Bedaar, kalmeer, stil, paai; afneem, verminder, ophou, laat ophou.

aanvuur, ontsteek, vererger.'

Bedaard, kalm, onversteurd, ongeërg, ongeroerd, rustig, stil; ingetoë.

ontsteld, onthuts, senuweeagtig, lawaaierig.

Bedank, aftree, uittree, neerlê, onttrek; weier, afwys, afsê, van die hand wys; dank.

aanvaar, vervloek.

Bedaring, rus, kalmte, stilte, berusting, vrede; daling, afname, staking; bedwang.

ophitsing, ontroering, onstuimigheid.

Bedek, toemaak, oordek, toedek; wegsteek, versteek, verberg, geheim hou.

openbaar, adverteer, oopmaak, versprei.

Bedoel, meen, beteken; gerig, bestem.
Bedoeling, oogmerk, motief, plan, voorneme, skema, suggestie; mening.

daad, werklikheid, verwesenliking.

Bedrag, som, geldsom, storting.
Bedrieg, fop, kul, flous, verneuk; mislei, uitoorlê, beetneem, onderkruip, belieg, onderdeur spring, om die tuin lei.

help, ondersteun.

[Einde van bladsy 10.]

Bedroef, treurig, bek-af, ongelukkig, teleurgesteld; baie, heel, erg, vreeslik; swak.

verbly, verras, verheug,

Bedryf, nywerheid, werksaamheid; werk, arbeid; nering, beroep, ambag, vlyt, vak.

ledigheid, werkloosheid.

Bedrywigheid, werksaamheid, fluksheid, flinkheid, wakkerheid, woeligheid; arbeid.

luiheid, leeglêery, ydelheid.

Bedwing, keer, beheer, stuit, ontmoedig, kontroleer, beteuel, teëgaan, in toom hou.

voortvaar, aanmoedig, bevorder.

Beeld, gelykenis, prent, voorstelling; vergelyking, voorbeeld, namaaksel, model; afgod.

oorspronklike, werklikheid.

Begaan, bekommer, verontwaardig, ontsteld; maak, doen, laat staan.

gerus, ongeërg, vermy.

Begeer, verlang, wens, hunker, snak, hyg; beny; verwag.

gun, het, besit.

Begeerte, wens, verlange, hoop; ambisie; wil.

onverskilligheid, doelloosheid.

Begin, aanvang, A.B.C., alfa, bron, oorsprong, voorend, staanspoor, aanstalte; aanvoor, aanvaar, intree, aanlê.

end, eindig, slot, omega.

Beginsel, prinsipe, basis, grondslag, reël ; stelling, grondleer.

onbetroubaarheid, beginselloosheid.

Begrip, verstand, besef, benul, kennis; opvatting, idee, denkbeeld.

onkunde, onwetenheid, verwarring.

Begroting, raming, skatting, beraming, berekening, voorspelling.
Begryp, verstaan, besef, deurgrond, kleinkry, volg, uitmaak, vat, snap.

dronkslaan, misverstaan.

Behaal, bereik, verkry, erlang, verwerf, opdoen, verwesenlik, haal.

misluk, faal.

Behae, plesier, pret, vermaak, genot, genoeë€, sin, bekoring, welgevalle.

misnoeë, afkeuring, wreweling.

Behalwe, buiten, buiten en behalwe, uitgenome, behoudens, afgesien, uitgesonder(d), sonder, benewens.

inbegrepe, met.

Behandel, bejeën; ontvang; gebruik; aanpak, bewerk.

mishandel, verbrou.

[Einde van bladsy 11.]

Behartig, waarneem, beheer, beredder, versorg, administreer, oppas, dryf; doen, vervul.

verwaarloos, veronagsaam,

Beheer, kontrole(er), bestuur; reël, behartig; bedwang, beteuel.

loslaat, vrylaat, magteloosheid, wanorde.

Behels, bevat, omvat, inbegrlp, vervat, insluit.

uitlaat, mis.

Behoefte, nood, gebrek, armoede, nooddruf, ontbering, ellende; verlange; noodsaaklikheid.

oorvloed, rykdom.

Behoeftig, arm, noodlydend, nooddruftig, hulpbehoewend, onbemiddeld, onvermoënd, ellendig.

ryk, oorvloedig, volop.

Behoorlik, reg, deeglik, noukeurig, bevredigend, juis; gepas, betaamlik, sedelik, welvoeglik.

onreëlmatig, sleg, verkeerd, onpaslik.

Behou, hou, uithou, voorbehou; handhaaf, in stand hou; spaar.

weggee, uitgee, verloor, verkwis.

Beide, altwee, albei, tesame.

geeneen, niemand.

Bekend, openbaar, rugbaar, publiek; populêr, beroemd, vermaard, berug.

vreemd, geheim, onbekend.

Bekendmaking, aankondiging, kennisgewing, reklame, advertensie, bekendstelling; proklamasie, plakkaat, verwittiging, onthulling, ontmaskering, openbaring.

geheimhouding, verberging.

Bekering, inkering, verbetering, omkering, saligheid, verandering.

verslegting, verval, agteruitgang.

Beklemtoning, klem, nadruk, aksent; duidelikheid, uitdruklikheid, erns.

terloops, tussen hakies.

Bekommer, besorg, kwel, ontstel.

gerus, berus, tevrede.

Bekostig, bybring, betaal, dek, vergoed, uitkeer, finansieer.

skade; berokken.

Bekragtig, goedkeur, bevestig, aanneem, beaam; wettig; staaf.

afkeur, veto.

Bekrompe, kleinsielig, kleingeestig, nougeset, nousienend; onontwikkel, eng, nou.

grootmoedig, veelsydig, liberaal.

Bekwaam, geskik, bevoeg, in staat; vermoënd, handig, behendig, kapabel, kundig, konfyt, vaardig; slim, geleerd, vernuftig.

onbevoegd, onkundig, dom, onhandig.

[Einde van bladsy 12]

Bekwaamheid, bevoegdheid, geskiktheid; vermoë, bedrewenheid, behendigheid, kundigheid ; aanleg, vernuftigheid, geleerdheid.

domheid, onnoselheid, onhandigheid, lompheid.

Bekyk, besien, besigtig, beskou, aanskou, aankyk, gadeslaan, waarneem.

wegkyk.

Belaglik, absurd, klugtig, onsinnig, onverstandig, dwaas, onnosel, bog.

verstandig, uitmuntend, uitstekend, puik.

Belang, voordeel, wins, baat; reg, aanspraak.

nadeel, verlies, onverskilligheid.

Belangrik, vernaam, gewigtig; dringend, noodsaaklik.

bogterig, beuselagtig, nietig.

Belangwekkend, interessant, onderhoudend, boeiend, pikant, amusant; opsienbarend.

vervelend, saai, droog.

Beledig, afhaal, krenk, aanstoot gee; afjak.

felisiteer, gelukwens, komplimenteer,' n pluimpie gee.

Beleef, vriendelik, hoflik, voorkomend, bedagsaam, welgemanierd, wellewend, galant, mooi, beskeie, nederig; ondervind, oorkom, deurmaak, teëgekom, opdoen, wedervaar, ervaar, sien, hoor.

stuurs, bars, brutaal.

Beleid, politiek, leiding, plan, gedragslyn, oorleg, omsigtigheid.

drywery, besluiteloosheid, aarseling.

Belemmer, strem, hinder, steur, versper, belet, bemoeilik, fnuik, ontwrig, bederwe, ophou, teëhou, hendikep.

aanhelp, bevorder, weghelp.

Belet, voorkom, verhoed, versper, verydel, verhinder, verbied; keer, vermy, belemmer.

toestem, goedkeur, toelaat.

Beloning, loon, vergoeding, betaling, verdienste, bekroning, erkenning, vergelding.

bestraffing, ondankbaarheid.

Beloof, toesê, onderneem, instem, toestem.

weier, ontsê.

Beloop, gang, manier, wyse, handelwyse; lot; bedra, kom te staan op.
Bemoei, bekommer, kwel, moeg maak; inmeng, inlaat, peuter.

laat vaar, laat staan.

Benadeel, beskadig, verniel, vernietig; teëwerk, bederwe, hinder, strem.

bevoordeel, help, bevorder.

Benaming, naam, beskrywing, titel; term, woord.

naamloosheid.

[Einde van bl. 13]

Benard, hard, swaar, moeilik, ellendig, haglik, jammerlik, beroerd, desperaat, treurig, erbarmlik, pynlik; lastig, onaangenaam.

lekker, vlot, voorspoedig, florerend, voor die wind.

Benoem, aanstel, nomineer, kies, aanwys.

afdank.

Benoud, bevrees, bang, verskrik, skrikkerig, benepe, lugtig, beangs, geknyp, in die nood; bedompig.

astrant, onbevreesd, onverskrokke.

Benoudheid, angs, vrees, bangheid, nood; besorgdheid, moeilikheid; bedompigheid.

dapperheid, kloekmoedigheid, onverskrokkenheid.

Benul, begrip, besef, verstand, kennis, idee, denkbeeld.

onkunde, onwetendheid, oningewydheid.

Bepaal, vasstel, beslis, beperk, reël, omskryf, begrens, aanwys, gelas.

oop laat, uitstel, verswyg.

Bepaald, beslis, gewis, ongetwyfeld, definitief, sekerlik; duidelik, uitdruklik, nadruklik.

twyfelagtig, onseker, vaag.

Bepaalde, vasgestelde, vaste, definitiewe, sekere.

onsekere, onbekende.

Bepaling, voorwaarde, voorbehoud, stipulasie, beding; klousule, artikel.

vryheid, keuse.

Beperk, klein, min; bepaal, begrens, inkort, aan bande lê.

groot, uitgebreid, vry laat.

Bepleit, behartig, waarneem, voorstaan; vra.

benadeel, veroordeel, bederf, teëwerk.

Beraadslaging, bespreking, oorweging, beraming, samespreking, konsultasie, raadpleging, oorlegpleging.

willekeur, onbesonnenheid.

Bereid, klaar, gereed, gewillig, dienswillig, slagvaardig, bereidvaardig, diensvaardig

onwillig, weifelend, gerus.

Bereidwillig, graag, gaarne, gewilliglik, grerig, hulpvaardig.

morrend, huiwerend, skoorvoetend.

Bereik, bykom; verkry, verwesenlik, teweegbring, behaal.

kortskiet, misluk, faal.

Bereken, uitsyfer, beraam, uitwerk, uitreken.

raai, gis, vermoed.

Berig, boodskap, rapport, wete, beskeid, nuus, verwittig(ing); kennisgee, laat weet.

stilte, onkunde, bedek.

[Einde van bl. 14]

Beroemde, vermaarde, vername, gehuldigde, gevierde, bekende, geëerde, vooraanstaande.

onbekende, nul, onbeduidende.

Beroep, versoek, pleidooi; werk, ambag, amp, nering, vak.

amploosheid, vakloosheid, reagering, bevel.

Beroerd, benard, moeilik, erg, sleg, naelskraap, broekskeur.

maklik, vlot, fluit-fluit.

Beroering, opstand, omkering, oproer, omwenteling; opgewondenheid, onvastheid, onbestendigheid.

stilte, rus, bedaardheid, vrede.

Berokken, veroorsaak, aanrig, teweegbring, doen, toebring.
Berou, jammer, spyt, wroeging, droefheid, verwyt.

genoeë, geluk, blydskap.

Berus, lê, bewaar; toestem, instem, aanneem, aanvaar, laat geval, laat vaar.

verwerp, bestry.

Besadig, verstandig, gemagtigd, bedaard, redelik, billik, toegewend, kalm, ingetoë.

uiters, ekstremisties, heethoofdig.

Beseer, seermaak, kwes, wond.

genees.

Besef, verstaan, begryp, weet, deurgrond, vat, bewus wees; verstand, begrip, benul, bewussyn, idee, denkbeeld.

misverstand, onkunde, onwetendheid'

Besig, bedrywig, druk, onledig, werksaam, arbeidsaam; gebruik, aanwend.

ledig, werkloos, ydel.

Besigheid, saak, werksaamheid, bedrywigheid; vak, ambag, beroep, bedryf, nering, werk.

ledigheid, werkloosheid.

Besigtig, bekyk, besien, deurklyk, opneem, beskou, waarneem, gadeslaan.
Besitting, eiendom, goed, kapitaal, bate, vasgoed, boedel.
Beskaafde, ordentlike, fatsoenlike ; beleefde, voorkomende, hoflike; intelligente.

barbaarse, brutale, wilde, baar.

Beskadig, verniel, verinneweer, breek, skeur, vernietig, skaad, belemmer.

beskerm, bewaar, oppas.

Beskeie, nederig, ootmoedig, beleef, sedig; min, klein, gering, onaansienlik; redelik, billik, regmatig.

vermetel, verwaand, opdringerig.

Beskerm, bewaar, versorg, onderhou; verdedig, bewaak; vrywaar.

aanval, verniel, beskadig.

[Einde bl. 15]

Beskik, bestuur, reël, orden, regeer, beheer, bestel, hê.

misluk, verbrou.

Beskikbaar, bekombaar, verkrygbaar, te koop; gereed, genaakbaar, te spreek.

uitgeput, gedaan, ontbrekend, op.

Beskou, besien, bekyk, gadeslaan, waarneem; meen, ag.

weet.

Beskuldig, verdenk, verkla, aankla; aantyg, betig, verwyt, voor die kop gooi.

bepleit, ophemel, prys, opvysel.

Beslis, besluit; bepaald, ongetwyfeld, uitdruklik, nadruklik, botweg; vasberade, standvastig, onwrikbaar.

aarselend, weifelend, miskien, vermoedelik.

Beslommerings, laste, verantwoordelikhede, sorge, kommer, moeilikhede, kwellings, bekommernisse.

kommerloosheid, gerustheid, vryheid, ledigheid.

Besluit, beslissing; voorneme, plan; slotsom, gevolgtrekking; end, einde, slot.

weifel, twyfel, doelloosheid.

Besnoei, inkort, besuinig, verminder, bespaar, beperk, verlaag.

vermeerder, vergroot, uitbrei.

Besoek, kuier, opsoek, visite, ronde; aankom, aandoen.

wegbly, afwesigheid.

Besoldiging, vergoeding, loon, salaris, beloning, traktement, verdienste, vergelding, gasie, soldy, emolumente, betaling.

verwyting, afkeuring, stank.

Besondere, buitengewone, spesiale; bepaalde, sekere, partikuliere; afsonderlike, sonderlinge, eienaardige.

gemeenskaplike, algemene, gewone, alledaagse.

Besonder, heel, erg, uiters, uitermate, danig; baie, spesiaal, buitengewoon, abnormaal, ongewoon; partikulier, eieniardig; sonderling, vreemd; veral, hoofsaaklik, in hoë mate.

normaal, doodgewoon, gering.

Besonderhede, feite, gegewens, fynigheid, kleinighede, details.

geheel, algemeen.

Besonders, nuuts, abnormaal, ongewoon, buitengewoon, vreemd, sonderling; afsonderlik, afgeskeie, apart.

alledaags, bymekaar, gewoons.

Besorg, bekommerd; aflewer, verskaf, wegbring; behartig, beredder; veroorsaak, berokken.

gerus, verwaarloos, verbrou.

Besparing, opgaring, uitsparing, behoud; besuiniging, besnoeiing.

verkwisting, vermorsing.

[Einde van bl. 16]

Bespeur, sien, raaksien, opmerk, gadeslaan, merk, agterkom, gewaar, dophou, waarneem, ontwaar.

mis.

Bespreking, samespreking, beraadslaging, diskussie, diskoers, oorweging, bestelling, bepaling; bedinging, onderhandeling; beswering.

stilswye.

Bestaan, lewe, voortduur ; lewensonderhoud, verdienste, heenkome ; teenwoordigheid, aanwesigheid, wese ; geldigheid.

dood, afwesigheid.

Bestaande, heersende, lopende, teenswoordige, werklike, geldige, huidige, gangbare.

afgelope, verby, verouderd.

Bestel, ontbied, koop; reël, bespreek, skik, beskik, gelas; plooi; besorg.

verwaarloos, verkoop.

Bestem, bedoel, toewys, toebedeel, toeken, aanwys, bepaal; versend, geadresseer, gerig, munt.
Bestempel, noem, beskrywe, uitskel, beweer; laster.

prys.

Bestendig, gestadig, egalig, geleidelik, gelyk; vas, blywend, standvastige, duursaam, permanent, voortdurend; bedaard, ingetoë, stemmig.

wisselend, skommelend.

Bestry, beveg, opponeer, betwis, weerlê; teëgaan, teëwerk, stuit, ontmoedig, keer.

bevorder, (aan)help, ondersteun.

Bestuur, dryf, beheer, reël, lei, loods, beredder, behartig; hoofkomitee, uitvoerende komitee, regering, bewind, heerskappy, administrasie.

volg, gehoorsaam, verwaarloos.

Besuinig, bespaar, besnoei, uitspaar; inkort, inkrimp, verminder.

verkwis, vermors.

Beswaar, moeilikheid, objeksie, teëstribbeling, rede, bedenking, teëwerping, verontskuldiging, weiering.

bemoediging, goedkeuring, aanmoediging

Beswaarlik, skaars, nouliks, moeilik.

maklik, vlot, ruimskoots.

Betaal, regmaak, vereffen; vergoed, beloon, vergelde; stort, opdok, boet, bekostig.

ontvang, kry,

Betaalbaar, verskuldig, vervalle, skuldig, verloop, agterstallig.

ontvangbaar.

[Einde van bl. 17]

Betaling, vereffening; vergoeding, kompensasie; paaiement; bekostiging; salaris, emolument, loon, traktement, soldy, gasie.

ontvangste, inkomste.

Beteken, bedoel, aandui, wil sê, te kenne gee; presteer.
Betekenis, uitleg, verklaring, beduidenis, strekking, verduideliking, gees, sin; gewig, prestasie.

toet.

Beter, oortreffend, superieur, meerderwaardig, liewer, uitmuntend.

slegter, swakker, inferieur, minderwaardig.

Betoog, argument, rede. pleidooi, redenering, toespraak, stelling; aanvoer, beweer, staandehou.

berusting, erkenning.

Betrekking, werkkring, posisie, baantjie, pos, amp, bediening; verband, betreffende, aangaande; bloedverwant; verhouding.

werkloosheid, ledigheid, vreemdeling.

Betreurenswaardig, sleg, afkeurenswaardig, swak, gemene, laakbare, lae; benard, haglik.

uitmuntend, lofwaardig, aanbevelenswaardig.

Betrokke, medepligtig, gewikkel; werksaam, verbonde; somber, bewolk ; onderhawige.

buitestaande, helder, sonskyn.

Betuig, getuig, verklaar, uiter, konstateer, uitspreek, verseker, beweer.

verswyg, weerhou.

Betwis, bestry, weerspreek, teenspreek, ontken, betwyfel, stry.

beaam, bevestig, instem.

Beurs, sak, middele, hulpbronne, geld, fondse, kapitaal, geldsak; toelae; mark, veiling.
Beuselagtig, bogterig, nietig, klein, onbeduidend, gering, sleur, kinderagtig.

belangrik, gewigtig

Bevat, vat, inhou, hou; vervat, omvat, insluit.

uitlaat, mis.

Beveel, gelas, order; aanraai, gebied.

gehoorsaam, uitvoer, afraai.

Beveg, teëstribbel, weerstaan, bestry, opponeer, teëwerk; ontken.

help, steun, bevorder.

Bevel, las, order, magwoord; beheer, kommando, bestuur.

gehoorsaamheid, uitvoering.

Bevestig, goedkeur, bekragtig, beaam, verseker, versterk; toelaat, inseën.

ontken, weerspreek, bestry.

[Einde van bl. 18]

Bevoegdheid, bekwaamheid, geskiktheid; reg, magtiging, opdrag, volmag, prokurasie, wettigheid.

domheid, onbekwaamheid, aanmatiging.

Bevolking, inwoners, ingesetenes, bewoners, sieletal, burgers, mense, gemeenskap, samelewing; volk, nasie.
Bevorder, verhoog, voorthelp, help, aanhelp, aanmoedig, verbeter, begunstig, ontwikkel, in die hand werk; promoveer.

strem, belemmer, ontwrig, afbreek, teëwerk.

Bevredigend, goed, gangbaar, geskik, voldoende, oortuigend.

sleg, swak, teleurstellend, onbevredigend.

Bevreemding, verbasing, verrassing, verwondering, opsien; ontsteltenis, teleurstelling.

bedaardheid, ongeërgdheid.

Bevrees, bang, angstig, benoud; twyfelagtig, bekommerd.

gerus, seker.

Bewaar, bêre, wegsluit, versorg, hou, bewaak, beskerm, behoed; spaar; eer, nakom, naleef, nastreef, handhaaf.

verwaarloos, veronagsaam, oortree, vertrap.

Beweeg, roer, verroer, werk, verskuif, trek; oorhaal, oorreed, noop, dwing.

stilstaan, bly sit, afraai.

Beweer, sê, voorgee, verklaar, aanvoer, staande hou.

bewys, aantoon, ontken.

Beweging, roering, verroering, verskuiwing, werking, trek; mars, opwelling.

stilstand, doodsheid, vastheid.

Bewering, verklaring, voorwendsel, aanvoering, argument, konstatering, storie.

bewys, feit, waarheid, ontkenning.

Bewerk bearbei, voorberei, vervaardig; reël, beknoei, bekonkel, plooi, skik, beskik, oorhaal, omrokkel; bewerkstellig, veroorsaak, tot stand bring.

braak lê, verknoei.

Bewerkstellig, teweegbring, tot stand bring, bewerk, verkry, verwesenlik, uitvoer, volbring, bewimpel.

verwaarloos, misluk, faal.

Bewimpel, plooi, bewerkstellig, reël, bekonkel; verbloem, bedek, verheel.

openbaar, verbrou.

Bewind, bestuur, regering, beheer, administrasie, troonbestyging, heerskappy, kabinet, ministerie, owerheid, junta.

onderhorigheid, massa, volk, wanorde, anargie.

Bewonder, admireer, vereer, huldig, prys, loof.

afkeur, uitskel, laak.

[Einde van bl. 19]

Bewys, toon; aantoon, teken, blyk; betoog, grond, verklaring, waarheid, feit; promesse.

beweer, bewering, agterdog, argwaan.

Bid, smeek, soebat, vra, versoek.

gee, verleen, verhoor.

Bietjie, min, weinig, enkele, paar; klein, ietsie, ietwat, enigsins; rukkie, oomblikkie, wyl, poos, heen-en-weertjie.

baie, veel, lank, heel, massa.

Billik, redelik, regverdig, eerlik, reg, regmatig, skiklik, goedkoop, matig, inskiklik; goedkeur.

uiters, veeleisend, buitensporig, duur.

Bind, vasmaak, vasknoop, heg, kleef; verenig, meng; beperk.

losmaak, verbreek, losbreek.

Binnekort, gou, spoedig, eersdaags, weldra, eerlang.

in die verskiet.

Binnelandse, landelike, plattelandse; eie, vaderlandse, inheemse, lands-, inwendige.

buitelandse, uitheemse, vreemde, stedelike.

Bitter, swaar, duur, suur, wrang, hard, ellendig; griewend; skerp, bytend, kwetsend; erg, baie, vreeslik, verskriklik.

soet, aangenaam, lekker, gaaf.

Blameer, verwyt, beskuldig, verantwoordelik maak (hou); vermaan; belaster.

prys, vergewe.

Blanke, witmens, Europeaan; wit, onbeskrewe, onbedekte, reine, onbevlekte.

naturel, beskrewe, gekleurd.

Bleek, wit, kleurloos, bloedloos, asvaal; blond.

bloesend, rooi, kleurryk.

Blink, skitter, fonkel, glinster, skyn; glansend.

vuil, dof, mat.

Bloot, kaal, nakend, onbedek; eenvoudig, slegs, enkel, alleenlik, net.

gekleed, bedek.

Bly, verheug, opgenome, vrolik, opgetoë, welgemoed, tevrede, opgewek; woon, inwoon, loseer, vertoef, kuier.

vertrek, reis, treurig, teleurgesteld.

Blydskap, vreugde, blyheid, vrolikheid, plesier, verheuging, opgeruimdheid, uitgelatenheid.

verdriet, smart, leed.

Blyk, teken, bewys, voorbeeld, betoning, kenteken.

daad, handeling, werklikheid.

Blykens, volgens, luidens, na.

[Einde van bl. 20]

Blywende, vaste, permanente, voortdurende, duursame, gevestigde, onvergeetlike.

tydelike, voorlopige, kortstondige.

Bo, op, oor, hoër, hoërop, opper; geholpe.

onder, benede.

Bobbejaan, aap, esel, swaap, dommerd, stommerik, gek, dwaas, kaaskop, dommerik.

slimmerd.

Bodem, buik, aarde, grond, fondament, boom; onder.

dak, dekking, bo.

Boel, klomp, menigte, spul; saak, affêre; wanorde, verwarring, chaos.

bietjie, enkel, een.

Boesem, bors, hart; skoot, midde; inbors, binneste, gemoed, aandoeninge, gevoelens, karakter, intieme.

buitenste.

Bog, nonsens, onsin, kaf, dwaasheid, onsinnigheid; seun, snuiter, twak, asjas, askoek, jaapsnoet; kromming, baai, inham, draai; vullis, afval, oorskiet, rommel, nutteloos, waardeloos.

erns, wysheid, belangrikheid.

Bogemelde, bogenoemde, gemelde, genoemde, gesegde, dié, daardie.

volgende, onderstaande.

Bogenoemde, bogemelde, genoemde, gemelde, gesegde.

navolgende, onderstaande.

Boodskap, berig, rapport, tyding, beskeid, verwittiging; evangelie, verkondiging.

stilte.

Boonop, buitendien, verder, ook, nog, daarby, tewens, voorts.

uitgesonder.

Boos, kwaad, woedend, vergramd, toornig, briesend, grimmig, furieus, vererg; sleg, sondig, goddeloos; verderflik, skadelik, gevaarlik; haglik, moeilik, lastig; vyandig, kwaadwillig.

opgetoë, tevrede, goed, vriendelik.

Bos, klomp, tros, klos; woud.

een.

Bot, kortaf, onvriendelik, stuurs, suur, nukkerig, onwelwillend, iesegrimmig, onbeleefd; beslis; stomp; bloei, uitspruitsel, knop; dom, baar.

skerp, skrander, vriendelik, oorlams.

Bou, aanlê, oprig; bewerk, verbou, ontwikkel; maak, vervaardig, reken, verlaat, vertrou.

verniel, afbreek, sloop, wantrou.

Bra, eintlik, reg, seker, regtig, werklik; taamlik.

onwaar, oneg, onjuis.

[Einde van bl. 21]

Brandewyn, tiermelk, alkohol, sopie, sterk drank, kromhout se sap.
Breedvoerig, volledig, omstandiglik, nader, diep, breed, lank, deeglik, grondig, omslagtig.

beknop, kort, terloops.

Brein, harsings, kop, hoof; gedagte, verstand, gees, intellek, intelligensie; skranderheid, begaafdheid, bekwaamheid.

spierkrag.

Briesend, kwaai, boos, woedend, gevaarlik, woes, onkeerbaar, verkeerd, heftig, brullend, onstuimig, furieus, driftig.

mak, tam, bedaard, ongeërg.

Brom, grom, prewel, pruttel, kerm.

jubel, sing, juig.

Bron, put, fontein, oog; begin, oorsprong; gewer, leweransier, toevoer; middele.

end, bestemming.

Bruikbaar, nuttig, geskik, goed; bekwaam, handig, gerieflik.

nutteloos, oorbodig.

Brutaliteit, astrantheid, parmantigheid, verwaandheid, vrypostigheid; onbeleefdheid, ongeskiktheid, ongepoetsheid, onbeskoftheid.

beleefdheid, hoflikheid, onderdanigheid.

Bui, vlaag, aanval; humeur, luim.
Buig, meegee, verslap; instem, ingee, onderwerp, toegee, buk, gehoorsaam, verander.

weerstaan, verset.

Buiten, behalwe, uitgesonder, sonder, behoudens.

inbegrepe, ingesluit.

Buitendien, bowendien, tewens, boonop, ook, benewens, verder, daarby.
Buitengewone, ongewone, abnormale, besondere, opsienbarende, spesiale, sonderlinge, vreemde, opmerklike, unieke, ongehoorde.

gewone, alledaagse, normale.

Burger, ingesetene, inwoner, kieser, stemgeregtigde, volksgenoot, landgenoot; man, enkeling, individu, manskap.

uitlander, vreemdeling, volk.

By, naby, naas, langs, neffens, vlak, in; gedurende; aanwesig, teenwoordig.

weg, ver, verwyderd, afwesig, opsy.

Bydra, gee, help, ondersteun, steun, verleen; skryf.

neem, ontvang.

Byeenkoms, vergadering, samekoms, samespreking; ontmoeting, onderhoud; sametrekking.

verspreiding, verdaging, verstrooiing.

[Einde van bl. 22]


Byna, amper, haas, bykans, skier; omtrent, ongeveer, omstreeks, naasteby, so hittete, op 'n haar na.

geheel, heeltemal, meer, oor.

Bystand, hulp, onderstand, ondersteuning, hand.

afbreuk, ontmoediging, teëwerking.

Byval, guns, populariteit, genoeë€, goedkeuring, toejuiging, ingenomenheid; onthou, herinner, inval, heug.

afkeuring, misnoeë, vergeet.

Byvoeg, bytel, byreken, toevoeg, toedoen, bysit, bygooi.

wegneem, afneem, aftrek.

C

Chaos, verwarring, deurmekaarspul, boel, janboel, geharwar, warboel, ordeloosheid, roesmoes.

orde, stelselmatigheid,

D

Daad, stuk, handeling, optrede, handelwyse, gedrag,

woord.

Daal, val, sak, afneem, verminder, afkom, afgaan, slink, sink, krimp, inkrimp, taan.

styg, rys, toeneem, opgaan.

Daar, aangesien, siende, terwyl, omdat, omrede, gesien; gunter, ginds.

as, mits, hier.

Daarby, buitendien, bowendien, boonop; daaronder, daartussen.
Daarom, dus, gevolglik, daaroor, so, derhalwe, vandaar.

as, indien, waarom.

Daaromtrent, daaroor, dienaangaande, daarvan, in verband daarmee.
Daaronder, daarby, daartussen, ondermeer, onder andere.
Dadelik, meteens, onmiddellik, terstond, opeens, aanstons, onverwyld, eensklaps, skielik, uit die staanspoor, op staande voet.

langsamerhand, geleidelik, in die toekoms.

Dalk, miskien, altemit, moontlik, straks.

seker, gewis, stellig.

Dame, vrou, meisie, juffrou, vroumens, nooi, juffer.

heer, man, meneer.

Danig, besonder, erg, heel, veel, groteliks; vriendelik, intiem, kop in een mus; flikflooierig, witvoetsoekerig, vleierig.

effens, sommerso, ongeërg.

Dans, huppel, spring, jubel, ,,skoffel".

treur.

[Einde van bl. 23]

Dapper, moedig, stout(moedig), kranig, kordaat, onbevrees, onverskrokke, heldhaftig, kloek(moedig).

Lafhartig, bang, skrikkerig.

Darem, tog, nietemin, desnietemin, desnieteenstaande, nogtans, per slot van rekening (sake).
Debat, bespreking, argument, woordewisseling, woordestryd, redekaweling, geskoor, diskoers, diskussie, disputasie, redetwisting, haarklowery.

bevel, las.

Deeglik, grondig, deurtastend, goed, naarstig, noukeurig, noulettend, aandagtig, verdienstelik, terdeë; seker.

sleg, gebrekkig, half.

Deel, verdeel, deursny, halveer; porsie, erfporsie, aanspraak, reg, toekenning, toewysing, proporsie, persentasie, kwota, toebedeling, part.

geheel, alles.

Definitief, duidelik, onomwonde, beslis, bepaald, seker(lik), ontwyfelbaar, gewis, onmiskenbaar, uitdruklik, stellig; nadruklik; vir goed.

vaag, onseker, misleidend, twyfelagtig, dubbelsinnig.

Deftig, hoog, vernaam, trots; net(jies), statig, waardig, pronkerig, sierlik, fraai; gedug.

beskeie, nederig, slordig, verflenter.

Delikaat, swak, sieklik, kniesig, sukkelend, kies, teer, gevoelig; netelig.

sterk, taai, gesond.

Denkbeeldig, idee, begrip, benul, gedagte; beeld, voorstelling; versinsel, mening.

waarheid, werklikheid.

Denkbeeldig, gewaand, vermeend, vermoed, vermoedelik, ongegrond, onwaar, oneg.

eg, werklik, reëel, gegrond.

Deposito, storting, inbetaling, inlegging, paaiement.

opvraging, uitbetaling.

Depressie, slapte, handelslapte, gedruktheid, malaise, misère, bedruktheid, swaar tye, maer jare.

opbloei, voorspoed, opflikkering, bedrywigheid.

Dergelike, sulke, sodanige, soortgelyke, verwante.

andere.

Derhalwe, dus, so, gevolglik, dusdoende, daarom, om die rede.

waarom, indien.

Deskundige, ekspert, vakkundige, vakman, outoriteit, geleerde, kenner.

knoeier, onkundige, aap, swaap.

[Einde van bladsy 24]

Destyds, toe, toenmalig, dié tyd, toentertyd.

tans, hede, vandag.

Deug, beantwoord, aard, groei, tier; goedheid, meriete, deeglikheid, sedelikheid, verdienste.

swakheid, kwyn, goddeloosheid.

Deurbring, bly, vertoewe, slyt, passeer, verdryf; vermors, verkwis, verspil.

oppas, opgaar, spaar.

Deurgaan, oorgaan, goedkeur, passeer; deurmaak, verduur, ondervind, Wedervaar.

afkeur, roskam, beoordeel; sensuur.

Deurgaans, deur die bank, dwarsdeur, stelselmatig, steeds, gewoonlik.

wisselend, spasmodies, sporadies.

Deurgrond, verstaan, vat, uitpluis, ontrafel, ontsyfer, begryp, verklaar, kleinkry, snap.

misverstand, dronkslaan.

Deurkom, klaarkom; passeer, deurdring; slaag.

vassit, bly staan, faal.

Deurmaak, meemaak, ondervind, verduur, deurstaan, wedervaar.
Deurmekaar, gemeng, omgekrap, verward, saamgekom, chaoties; ylend, ylhoofdig, waansinnig.

uitmekaar, afsonderlik, ordelik, verstandig.

Deurtastend, deeglik, grondig, noukeurig, goed, uitgebreid, naarstig, terdeë, diepgaande, veelomvattend.

effentjies, half, sommerso, oppervlakkig.

Dien, ageer, werk, waarneem; bedien, versorg; bevorder, voorstaan; moet, behoort; voorkom.

pla, beveel, gelas, bestry, hinder.

Diens, werk, bestuur, sorg, aandag, amp, arbeid.

las, beloning.

Diensvaardig, geesdriftig, entoesiasties, fluks, vlytig, gewillig, dienswillig, ywerig, hulpvaardig.

lui, loom, traag, steeks.

Dienswillig, gewillig, nederig, ootmoedig, vlytig, fluks, flink, diensvaardig.

brutaal, traag, onverskillig.

Dig, dik, opmekaar, bymekaar; geheim, duister, donker.

yl, verspreid, uitmekaar.

Dik, omvangryk, lywig, ruim, groot, opgeswel, swaarlywig, vet, swaar, erg; vererger, vergroot, oordryf.

dun, maer, slank.

Dikwels, vaak, dikwerf, dikmaals, herhaaldelik, meermale, veel, baie, kort-kort, keer op keer, menigmaal.

selde, min, weinig.

[Einde van bladsy 25]

Ding, saak, affêre, gedoente, gebeurtenis; voorval, voorwerp, iets, artikel; konkurreer, stry, bestry, wedywer, streef.

saamwerk, niks.

Dink, meen, voel, vermoed, raai; peins, bepeins, oorweeg, prakseer.

weet.

Direk, regstreeks, reguit, reëlreg, onomwonde, peilreg; dadelik, onmiddellik, onverwyld.

krom, indirek, met 'n omweg, netnou.

Diskresie, oordeel, mening, goeddunke, willekeur, goedvinde, beskikking, beslissing.
Dispuut, rusie, geskil, onenigheid, mengingsverskil, stryd, twis, tweedrag, tweespalt.

omhelsing, eensgesindheid, eenstemmigheid, eendrag.

Dissipels, navolgers, volgelinge, leerlinge, voorstanders, dienare, evangeliste, eksponente, kalfakters, ondersteuners, skoliere.

meesters, baanbrekers, aanvoerders, leiers.

Dissipline, tug, orde, stigtelikheid, gedrag.

wanorde, losbandigheid, ontug.

Distrik, afdeling, streek, gebied, deel.

dorp, stad.

Diverse, allerlei, verskillende, verskeie, uiteenlopende, etlike, onsamehangende, los, abnormale.

samehangende.

Doel, oogmerk, mikpunt, kol, doeleinde; bedoeling, plan, voorneme, begeerte; bestemming.

dwaling, drywing.

Doelmatig, doeltreffend, geskik, goed, bevredigend, reg.

sleg, nutteloos, ongeskik, ondoelmatig.

Doeltreffende, deeglike, goeie, doelmatige, bevredigende.

nuttelose, lamlendige, dwase, ellendige.

Doen, verrig, uitrig, werskaf, maak, berokken, veroorsaak, teweegbring, bewerk, bewerkstellig, aanvang, versit, vervul; handelwyse.

(na)laat, versuim, laat staan, veronagsaam.

Doenlik, moontlik, prakties, uitvoerbaar, geskik.

onmoontlik, ondoenlik, onprakties.

Dof, onduidelik, onhelder, mat, duister, vuil; lusteloos, vermoeid; bot; gedemp.

helder, skerp, glansend.

Dog, gemeen, vermoed, gedink; maar, egter.

wis.

Dogmaties, skoolmeesteragtig, pedanties, vaderlik, beterwetend, waanwys, leerstellig, bombasties, aanmatigend, verwaand, meerderwaardig, bekrompe.

beskeie, bedeesd, onvrymoedig, bespiegelend.

[Einde van bladsy 26]

Dokter, geneesheer, arts, heelmeester; verpleeg, heel, genees.

kwaksalwer, pasiënt.

Dokumente, papiere, stukke, beskeide, bewysstukke, aktes.
Dom, onnosel, simpel, eenvoudig, eselagtig, dwaas, stom, agterstevoor, baar, verstandeloos, onkundig, onwetend, suf, kortsigtig, belaglik, onontwikkeld, swaapagtig.

slim, geleerd, verstandig, skrander.

Donker, swart, duister, onseker, moeilik, obskuur, somber; onbekend, geheim(sinnig).

lig, openbaar, duidelik.

Dood, oorlyding, afsterwe, heengaan, uitvaart, einde, uiteinde, die ergste, vriend Hein; ontslaap, lewensloos, morsdood, kapot, verongeluk, onbedrywig, stil, verby.

lewe, lewendig, woelig.

Doodgaan, sterwe, afsterwe, vrek, ontslaap, heengaan, die tydelike met die ewige verwissel.

ontstaan, ontspruit, aankom, gebore word.

Doodmaak, ombring, vermoor, vernietig, uitroei; slag.

opwek.

Dop, skulp, omslag, skil, omhulsel ; hoed, deksel, sopie, brandewyn; kop.

inhoud.

Dors, hunker, hyg(end), verlang(end), begeer, begerig.

verkwik.

Draad, tou, vlas, katoen, hennep, garing, vesel; loop, gang, geleiding; grens, heining, skeiding; samehang, verband.
Draai, hoek, keerpunt, omkeer, wending, boog; roteer; versuim, slenter, lanterfant, sloer, leuter, talm, luier; ekskuus, uitweg, sluheid, slinksheid, skelmstuk.

haas, spoed.

Drang, druk, aanmoediging, aanhitsing, haas; verlange, begeerte, hunkering, neiging, besieling; dwang, aandrang.

slapheid, onverskilligheid, koudheid, vryheid.

Drank, vloeistof, sopie, ,,tiermelk, brandewyn, alkohol, dop, melk, Jan se hand, kromhout se sap.

ete.

Drasties, skerp, ingrypend, kras, groot, streng, radikaal, sterk, verreikend, deurtastend.

temerig, oppervlakkig, lamlendig.

Drif, deurgang; woede, hartstog, drang, opwelling, toorn.

bedaardheid, ongeërgdheid, vriendelikheid.

Dringend, haastig, spoedeisend, belangrik; smekend, intens, ernstig.

tydsaam, gering, beuselagtig.

[Einde van bl. 27]

Drogrede, voorwending, ekskuus, verskoning, valsheid, ongegrondheid, verbloeming, jakkalsdraai, uitvlug, sofisme, misleiding.

gegrondheid, geldigheid.

Drommel, vent, sukkelaar, peuteraar, lummel, lomperd, swaap, duiwel, askoek.

meneer, grootheid.

Dronk, lekker, lekkerlyf, warm, slingerend, waggelend, besope, beskonke, aangeklam; drankie.

nugter, sober, koel.

Droog, dor, vogloos; saai, vervelend; ongesmeerd; veilig; ongeۑrg; onvriendelik.

nat, klam, vogtig, pakkend, interessant

Dryf, jaag, aanja; bestuur; aandring, deursit; seil; stamp; sweef.

lei, trek.

Duidelik, helder, sigbaar; onomwonde, pertinent; verstaanbaar, begryplik.

dof, traag.

Duisternis, donker, donkerheid, nag; onwetendheid, onkunde, bygeloof, barbarisme; obskuriteit; menigte.

lig, helderheid.

Duiwel, satan, Belial, demon, josie, verleier, draak, drommel, die bose.

engel.

Durf, waag, aandurf; moed, dapperheid, koerasie, ondernemingsgees.

vreesagtigheid, bangheid.

Dus, so, daarom, gevolglik, dientengevolge, derhalwe.
Dusver, sover, tot hier toe, tot nog toe, tot nou toe, tot hede.
Duur, kosbaar, weelderig; suur, wrang; hou.

goedkoop, armoedig.

Dwaalbegrip, waan, wanbegrip, dwaling, fout, misslag, sinsbedrog, misverstand, dwepery.

kennis, wetenskap.

Dwaas, dom, onverstandig, eselagtig, onbekook, onbesonne, kortsigtig, gek, belaglik, absurd; koppig, mal, verkeerd; verspot.

verstandig, weldeurdag, wysgeer.

Dwang, verpligting, geweld, straf-; beteueling, inhouding, beheer, toom.

vryheid, spontaneïteit, geesdrif.

Dwars, kruis; moedswillig; verkeerd, gemelik; styfhoofdig, koppig, eiesinnig.

langs, besadigd, verstandig.

[Einde van bladsy 28 ]

Dwarsdeur, deur die bank, anderkant uit, end uit; geslaag, geholpe, gemiddeld.

afwisselend, sporadies.

Dwing, verplig, forseer, dryf, noodsaak, dreig; dring, noop, beweeg.

vrylaat, laat staan.

E

Edel, goed, voortreflik, uitmuntend, grootmoedig, regskape, onselfsugtig, onbaatsugtig, gaaf, ridderlik, verhewe, adellik.

laag, gemeen, sleg, vuig.

Edisie, druk, uitgawe, oplaag.
Eendrag, eensgesindheid, gelykheid, eenstemmigheid, eenparigheid; samespanning, samewerking.

tweedrag, gekyf, dwarstrekkery.

Eenparig, unaniem, eenstemmig, eensgesind, eendragtig, instemmend.

dwarstrekkerig, twisterig.

Eensgesind, eenstemmig, gelyk, eenparig, koöpererend, eendragtig.

twissiek, dwarstrekkerig.

Eensklaps, skielik, onverwags, onverhoeds, plotseling, sommer, op staande voet.

geleidelik, langsamerhand, tydsaam.

Eentonig, vervelig, saai, onafwisselend, lank, droog, lastig.

afwisselend, onderhoudend, interessant, pikant.

Eenvoudig, maklik, simpel, verstaanbaar; enkelvoudig, oningewikkeld; gewoon, ongekunsteld, natuurlik, onopgesmuk, opreg; beskeie, nederig; reguit, kortaf, beslis, onomwonde; bloot, sommer, alleen, net, slegs; swaksinnig.

moeilik, lastig, ingewikkeld.

Eer, hulde, huldig, lof, loftuiting, lofbetuiging; loof, vereer; r€eputasie, agting, goeie naam; voor, alvorens, aleer.

skande, vervloek, verneder, na.

Eerbied, ontsag, respek, agting, hoogagting, verering; vrees.

minagting, veragting, verkleinering.

Eerder, voor, alvorens, liewer(s); gouer, spoediger, vroeër.

later, daarna.

Eerlik, opreg, vertroubaar; regskape.

oneerlik, skelm, bedrieglik, onderkruipend, agterbaks.

Eersdaags, spoedig, binnekort, gou, eerlang, een van die dae.

in die verskiet, in die toekoms.

Eerskomende, eersvolgende, aanstaande, volgende, komende.

laaste.

Eersteklas, goeie, uitmuntende, prima, uitstekende, puik, gawe, keurige.

sleg, swak, derderangs.

[Einde van bladsy 29]

Eetlus, aptyt, honger.

afkeer, mislikheid.

Effek, uitwerking, gevolg, nasleep, uitkoms, werking, nawerking; aandeel.

oorsaak.

Effentjies, bietjie, ietsie, ietwat, enigsins; liggies, saggies, oomblikkie, heen-en-weertjie.

deurtastend, drasties, danig.

Egalig, gelyk, eenvormig, uniform, gelykvormig, bestendig, effe, gelykmatig, eenders.

afwisselend, spasmodies, onseker, sporadies.

Eggenote, vrou, gade, wederhelf, gemalin, beterhelf, maat; mans.

eggenoot, man, gemaal.

Egte, ware, onvervalste, louter, suiwere, opregte, onvermengde, onverbasterde; eerlike, geloofwaardige, gewaarborgde, gewaarmerkte; wettige.

onegte, valse, vervalste, bedrieglike, nagemaakte.

Egter, ofskoon, tog, nietemin, nieteenstaande, darem, ewewel, nogtans.
Eienaar, besitter, baas, huisbaas.

huurder, verloorder.

Eienaardige, snaakse, unieke, rare, sonderlinge, wonderlike, abnormale, besondere, vreemde, buitengewone, merkwaardige, eksentrieke; uitheemse; gekke, malle.

gewone, alledaagse, normale.

Eiendom, goed(ere), besitting, grond, huis, erf, vasgoed, boedel, hawe.
Eienskap, hoedanigheid, kenmerk, trek, karaktertrek, eienaardigheid.
Einde, besluit, slot, ent, punt; dood, uiteinde, uiterste; staking, bestemming.

begin, bron, aanvang.

Eindig, ophou, stop, staak, klaar.

begin, aanvang.

Eintlik, werklik, regtig, waarlik, presies, sekuur, darem, inderdaad, bra.

miskien, moontlik.

Eis, vorder, versoek; aanvraag, vordering, aanspraak, reg, aandrang.

gee, verleen, opdring.

Eksamen, toets, inspeksie, ondersoek, ondervraging.
Ekskuus, verskoning, uitweg, uitvlug, voorwendsel, verbloeming, verontskuldiging, draai, jakkalsdraai, rede; apologie, pardon, vergifnis; verskoon.

werklikheid, grondigheid.

[Einde van bladsy 30]

Ekspert, deskundige, vakman, vakkundige, kenner, geleerde, adviseur.

knoeier, onkundige, swaap.

Ekstra, verder, nog, by, daarby, vry, toegegee; buitengewoon, besonder, baie.

min(us).

Elegant, mooi, knap, fraai, charmant, piekfyn, netjies, bekoorlik, aanvallig, smaakvol, keurig.

lelik, afskuwelik, slordig.

Element, faktor, bestanddeel, deel; aspek; beginsel.
Ellende, nood, nooddruf, gebrek, ontbering, armoede; swaar, verduring, verdrukking, verknorsing, erbarmlikheid, naarheid, ramp, hulpeloosheid, jammer, onheil, teëspoed, treurigheid.

voorspoed, oorvloed, blydskap.

Ellendig, arm, behoeftig, honger, nooddruftig, hulpbehoewend, noodlydend; armoedig, rampsalig, ongelukkig, pynlik, siek, sleg; uiters.

voorspoedig, bly, vrolik, ryk, vet.

Emolumente, salaris, besoldiging, betaling, traktement, toelae, loon, soldy, gasie, verdienste.
Emosie, gevoel, gewaarwording, sentiment; opwelling, ontroering, hart, gemoed.

verstand, vetstoktheid.

End, afstand, distansie; punt; bestemming, voltooiing, afsluiting, slot, besluit, beëindiging, omega.

begin, aanvang, herkoms.

Eng, nou, aaneengeslote, beperk; ortodoks, bekrompe, nougeset; kleingeestig, kleinsielig.

wyd, ruim, groot, liberaal.

Enigsins, bietjie, ietwat, wat, ietsie, min of meer, op 'n manier, effens.

baie, besonder, uitermate.

Enkele, 'n paar, party, sommige, 'n klompie, etlike, wat.

baie, menigte, skare.

Enorm, groot, yslik, tamaai, reusagtig, ontsettend, vreeslik, oneindig, bomatig, ongehoord, abnormaal.

klein, petieterig, beteuterd.

Entoesiasme, geesdrif, vuurdrif, élan, ywer, spontaneïteit.

afkeer, onverskilligheid, traagheid, luiheid.

Erfenis, erfporsie, porsie, erfdeel, nalatenskap, toebedeling, bemaking.

onterwing.

Erg, baie, heel, uiters, uitermate, ernstig, besonder, danig; intens, sleg, gevaarlik, gevorderd, kwalik, beroerd, kras, kwaadaardig, siek.

matig, billik, effens, uitstekend.

[Einde van bladsy 31]

Erger, slegter, sieker, gevaarliker, kwaliker.

beter.

Erken, instem, toestem, toegee; bieg, opbieg, uitkom, bely.

ontken, verloën.

Ernstig, belangrik, dringend, gevaarlik, serieus, erg; vasbeslote; sedig, stemmig; strak.

lig, luimig, effens, ligsinnig, skertsend.

Ervaring, ondervinding, kennis, bedrewenheid, bekwaamheid, waarneming; ontmoeting, belewing, gebeurtenis, voorval, insident.

onkunde.

Esel, aap, bobbejaan, swaap, dommerd, stommerik, kaaskop, dikkop, domkop, dommerik, dwaas, gek.

jakkals, wysgeer, geleerde, slimmerd.

Etlike, heelwat, paar, verskeie, verskillende, diverse, enige.

een.

Euwel, kwaad, sonde, verkeerdheid, misdaad, onheil.

heil, seën, deug.

Ewe, gelyk, onverskillig; net so, soveel; oomblikkie, effentjies.

meer, minder.

Ewig, gedurig, altyd, altyddeur, aldeur, immermeer, altoos, tydeloos, eindeloos, altyddurende, duursaam, onsterflik.

tydelik, voorlopig.

F

Faal, feil, misluk, kortkom, ontbreek, makeer, teleurstel.

slaag, geluk.

Faam, naam, roem, reputasie, beroemdheid, glorie, vermaardheid, bekendheid, populariteit.

onbekendheid, berugtheid.

Fabel, sprokie, storie, leuen, onwaarheid, verdigsel, sedeles, vertelsel, ongeloofbaarheid, wanvoorstelling.

waarheid, geskiedenis, werklikheid, feit.

Faktor, syfer; rat; oorweging, punt, bestanddeel, omstandigheid; element. Familie, bloedverwante, betrekkinge, verwante, naasbestaande, gesin, huisgesin, huisgenote; geslag.

vreemde.

Fatsoen, vorm, gedaante, figuur, uiterlik, gestalte, patroon, model; gemanierdheid, behoorlikheid, decorum, mode.

potsierlikheid, wanstaltigheid, oneer.

Feit, werklikheid, waarheid, bewys; daad, gebeurtenis, geskiedenis.

bewering, fabel, storie.

[Einde van bladsy 32]

Feitlik, byna, amper, omtrent, nagenoeg, so te sê; werklik, inderdaad.

lank nie, glad nie.

Fel, skerp, sterk, intens, woes, kwaai, onstuimig, kras, hard, vreeslik, verskriklik, ontsettend, streng, hewig, onmeedoënd, ongenadig, verbitterd, gevoelig.

sag, flou, slap, lamlendig.

Fiemies, grille, nukke, aanstellery, fratse, lastigheid, bestellings, iesegrimmig, nonsens, fiefies, onsin, draadwerk.

verstandigheid, ongeërgheid.

Finaal, slot-, laaste, volkome, eind-; beslis, onherroeplik, onwrikbaar, onveranderlik, vir goed.

voorlopig, tentatief, hangende.

Finansier, geldman, sakeman, besigheidsman, spekulant, miljoenêr, rykaard, geldbesitter.

bedelaar.

Flater, fout, misslag, misstap, misgreep, abuis; domheid, dwaasheid.

knapheid, meesterstuk.

Flou, moeg, uitgeput, gedaan, uitasem, slap, swak, lendelam; dof, onduidelik, bleek, mat; laf, smaakloos, dun; katswink.

moedig, fel, sterk, helder.

Fluks, ywerig, vlytig, dienswillig, gewillig, diensvaardig, arbeidsaam, werksaam; deeglik, naarstig, knap, flink, wakker, handig, agtermekaar, vinnig.

lui, traag, slordig.

Fondament, fondering, grondvesting, grondslag.

dak, deksel.

Fondse, geld, besittinge, finansies, betaalmiddele, middele, effekte, reserwes.

bankrotheid.

Fontein, oog, bron, springaar; oorsprong, oorsaak; toevoer.

bestemming.

Fop, kul, bedrieg, flous, onderdeurspring, verneuk, afskeep, uitoorlê, beetneem, mislei, om die tuin lei, belieg; ontfutsel, ontneem.

aanhelp, leer.

Formeel, vormelik, nominaal; offisieus, streng, stip; styf, deftig.

informeel, ongeërg, uit die vuis uit, spontaan.

Forseer, dwing, verplig, noodsaak, dryf, noop, dring, laat.

vrylaat, laat staan.

Fortuin, rykdom, skatte, besittings, eiendom, geld, vermoë, kapitaal; geluk, voorspoed, toeval, lot, wisselvalligheid.

ongeluk, armoede, gebrek, ramp.

Foto, portret, kiekie, beeld, prent, opname.

werklikheid.

[Einde van bladsy 33]

Fout, vergissing, verkeerdheid, flater, defek, gebrek, misrekening, misgreep, tekortkoming, feil, swakheid, misstap, misslag; abuis, verkeerd, mis.

juistheid, noukeurigheid, reg.

Foutief, verkeerd, mis, abuis, onjuis, onwaar, ongegrond; gebrekkig.

juis, reg, behoorlik.

Fraai, mooi, skoon, pragtig, sierlik, netjies, liefies, lieflik, bekoorlik, net, aantreklik, artistiek.

lelik, slordig, afsigtelik.

Fris, gesond, sterk, dik, geset; aangenaam, koel, verkwikkend, koud; jonk, lewenslustig, onverwelk, nuut.

siek, swak, skraal, verwelk.

Fundamentele, grond-, basiese, hoof-, onderliggende, kardinale.

bykomstige

Fyn, klein, tingerig; ontvanklik, gevoelig; netjies, keurig, presies, pragtig, mooi; aangenaam, lekker, heerlik; gruis; noulettend, noukeurig, oplettend, skerpsinnig; voortreflik; suiwer; pieperig, kniesig; kortgebonde;

aanstellerig, vol fiemies.

grof, log, lelik, sleg, bot.

G

Gaaf, goed, aangenaam, vriendelik, gesellig, gasvry; heel, eersteklas, gesond; interessant, pakkend; knap, deeglik, flink; aanvallig.

nors, stuurs, gebrekkig.

Gaan, loop, ry, reis, stap, wandel; vertrek, trek, afreis, versit, laat vat; beweeg; tree.

kom, stil(staan).

Gadeslaan, beskou, bespeur, aanskou, sien, besien, bekyk; opmerk, waarneem, dophou.

ignoreer, veronagsaam.

Gang, loop, vaart, pas, vlug, beweging, passasie, trek, tog; skrede; handelwyse, handeling.

stilstand.

Ganse, hele, gehele, volle, totale, algehele; al, geheel en al; volstrekte.

gedeeltelik, party, sommige.

Gawe, goeie, aangename, vriendelike, gesellige; knap, puik; talente, bekwaamheid; offers.

ontvangs, stuurs, nors.

Gebed, smeking, bede, versoek, wens, verlange, aanroeping, geroep.

bevel, las, verhoor.

Gebeur, plaasvind, geskied, voorval, voorkom, plaasgryp.
Gebeurtenis, voorval, geskiedenis, staaltjie, insident, affêre, geleentheid, geval.

[Einde van bladsy 34.]

Gebied, streek, landstreek, afdeling, distrik, kolonie, land; gewes; sê, aansê, gelas, order, beveel; heerskappy, mag, gesag; vak, terrein.

gehoorsaam, uitvoer.

Geboorte, verskyning, oorsprong, koms, ontkieming, ontpopping, ontstaan, intrede, aankoms, begin, aanvang, afkoms, wording, verwesenliking, totstandkoming.

dood. heengaan.

Gebrek, nood, behoefte, nooddruf, honger; fout, swakheid, tekortkoming, afwesigheid, ontbreking, gemis, ontstentenis; defek, onvolkomenheid, onvolmaaktheid ; tekort.

rykdom, volopheid, oorvloed, voorspoed.

Gebrekkig, swak, sleg; klein, min, ontbrekend, onvoldoende, ongenoegsaam, skamel, onvolkome, onvolledig; ontoereikend; foutief.

uitmuntend, gaaf, oortollig.

Gebruik, verbruik, (ge)nut, waarde, genot; gewoonte, manier, laai, praktyk, aanwensel, reël, nuttig; eet, drink, verorber, geniet; besig, aanwend, toepas.

waardeloosheid, verwaarloos.

Gedaan, op, uitverkoop, opgebruik; klaar, voltooi, afgedaan, verrig, afgeloop; moeg, flou, uitgeput, pap, laf; stokoud.

versuim, onvoltooi, moedig, lustig.

Gedaante, vorm, fatsoen, gestalte, uiterlik, figuur, voorkoms, voorkome; spook, verskynsel, monster.

vormloosheid.

Gedagte, idee, besef, denkbeeld; mening, gevoele, insig, opvatting, sienswyse, beskouing, oordeel; inval, impuls; geheue; verwagting, plan, voorneme, oorlegging, dunk, vermoede.

daad, werklikheid.

Gedeelte, deel, aandeel, breuk, persentasie, stuk, porsie, kwota; iets, sommige, party.

geheel, totaal.

Gedierte, luise, weeluise, muskiete, vlooie, insekte; goggas; monster, draak, onmens.

mensdom.

Gedoente, ophef, lawaai, drukte, gewerskaf, opskudding, kabaal, prul, mengelmoes, gepeuter, gebrou, gemors; handelwyse.

bedaardheid.

Gedoog, verdra, duld, toelaat, permitteer, goedkeur, verduur, uitstaan.

belet, ontsê, voorkom.

Gedra, kwyt, handel, voordoen.

sondig, oortree.

[Einde van bladsy 35.]

Gedrag, wandel, handel(ing), handelwyse, optrede, handel en wandel, maniere, doen en late.

vergryp.

Gedragslyn, handelwyse, optrede, politiek, beleid, standpunt, plan.

chaos, wanorde.

Geduld, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, lydsaamheid, inskiklikheid; berusting, volharding, welwillendheid; verdra, toegelaat.

haastigheid, opvlieëndheid, woede.

Gedurende, tydens, in, by, in die loop van.
Gedurig, altyd, aldeur, altyddeur, immer, immermeer, voortdurend, steeds, ewig, alewig, onophoudelik, onafgebroke, deurgaans, almelewe, aanhoudend, volhardend.

af en toe, soms, partymaal, nou en dan.

Gee, aanbied, skenk, presenteer, oorhandig, afstaan, verstrek, reik, uitreik; verleen, toeken, toewys, betaal; toedien, voorskryf, toebring; oplewer.

neem, vat, ontvang, weier.

Geëindig, afgedaan, afgeloop, volbring, gestaak, opgehou; verby, klaar.

begin, aanvaar.

Gees, moed, krag; elan; houding, gesindheid, atmosfeer, strekking, aard, karakter, beginsels; siel, gemoed, hart, gevoele, aandoeninge, gewaarwordinge, gewete, verstand, bewussyn, onderbewussyn, wil, gedagte, denkvermoë, God;

liggaam, stof, materie.

Geesdrif, vuur, elan, ywer, aandrif, entoesiasme, spontaneïteit, hartlikheid, gevoel, hartstog, vervoering.

afkeer, traagheid, lusteloosheid.

Geestig, snaaks, grappig, leuk, lewendig, humoristies, gemoedelik, komieklik, oorspronklik, fyn, puntig, vrolik, speels.

ernstig, dooierig, bot.

Gegewens, syfers, statistiek, feite, inligting, informasie, boustowwe, data, feitemateriaal.

beweringe, praatjies.

Gehalte, kwaliteit, deugdelikheid, deeglikheid, voortreflikheid, meriete; hoedanigheid, graad, klas; waarde.

swakheid, gebrek.

Geharwar, getwis, gekibbel, gekrakeel, gekyf, gestoei, gepeuter, stryd; verwarring, deurmekaarspul, chaos.

eensgesindheid, eenstemmigheid, eenparigheid.

Geheel, volkome, volslae, ganse, volle, totale, hele, al, deur 'n bank, deur en deur, hart en siel; van A tot Z.

deel, helfte, persentasie.

[Einde van bladsy 36]

Geheim, verborgenheid, vertroulik, verborge, onbekend, duister, onwaarneembaar, onsigbaar, ondeurgrondbaar, onverstaanbaar, onopgeklaar, onverklaar, stilletjies, onontdek.

openbaar, berig, nuus, aankondiging.

Geheimsinnig, duister, donker, obskuur, onbegryplik, onverstaanbaar, raaiselagtig, onverklaarbaar; vreemd, eienaardig, sonderling; terughoudend.

openhartig, openlik.

Gehoorsaam, luister; uitvoer, doen, naleef, nakom, opvolg; toegee, ingee.

weier, gebied, gelas.

Geil, weelderig, vet, gesond, ryk, lustig, groot.

maer, skraal, armoedig, verpot.

Gek, mal, dol, waansinnig, kranksinnig, rasend; verspot, laf; onverstandig, dwaas, suf, onnosel, sot, onsinnig, agterstevoor, klugtig; versot; koddig, sonderling; lief.

verstandig, wys, agtermekaar.

Gekyf, gekibbel, gekrakeel, onenigheid, tweespalt, tweedrag, woordewisseling, standjie, gemor, twis, rusie, gestoei, geharwar.

vreedsaamheid, eensgesindheid, eendrag, liefkosing.

Gelas, beveel, gebied, dikteer, opdra, sê, order.

gehoorsaam, doen, uitvoer.

Geld, middele, betaalmiddele, kontant, munt, tel, ruilmiddel, som, bedrag, fondse, finansies, Mammon, vermoë, besittinge; toepaslik, betref.
Geldig, toepaslik, wettig, gangbaar, van krag; heersend, lopend.

ongeldig, waardeloos, verval.

Geleentheid, kans; moontlikheid, gebeurtenis, plegtigheid, onthaal, okkasie; voorval.
Geleidelik, langsamerhand, trapsgewyse, allengs, stadigaan, reëlmatig, stadig, langsaam, ordelik, egalig.

skielik, eensklaps, meteens, dadelik.

Geloof, godsdiens, belydenis, oortuiging; hoop, vertroue, verwagting.

wantroue, mistroue, argwaan, ongeloof, twyfel.

Geluid, geraas, rumoer, klank, weerklank.

stilte, geruisloosheid.

Geluk, fortuin, voorspoed, vooruitgang, toeval; slaag, meeval.

ramp, teëspoed, ongeval.

Gelyk, waterpas, effe; vlak, glad, gebalanseer, ewewigtig, ewe; dieselfde, egalig, gereeld, egaal; eenstemmig, eendragtig.

geriffeld, hobbelrig, skuins, skeef, ongelyk.

Gemak, gerief, gerustheid, rus, kalmte; aangenaamheid.

moeite, las, ongerief.

[Einde van bladsy 37]

Gemeen, laag, laakbaar, sleg, verfoeilik, vuig, infame, veragtelik, vuil, verwerpelik, onbehoorlik; onderduims, oneerlik, onderkruipend, agterbaks, onregverdig; algemeen, gesamentlik.

edel, grootmoedig, eervol.

Gemeenskap, samelewing, ingesetenes, gemeente, maatskappy, volk, gesamentlik, omgang, verbinding.

indiwidu, enkeling, persoon.

Gemeenskaplike, publieke, sosiale, openbare, algemene; onderlinge, gesamentlike.

uitsluitend, eie, persoonlike, indiwiduele.

Gemiddelde, gewone, normale, middelmatige, middelslag; benaderende, ongeveer; redelike.

uitsonderlike, besondere, buitengewone

Gemoed, siel, gees, hart, gevoel, binneste, boesem, luim, humeur, gesindheid, oortuiging, verstand, bewussyn.

liggaam, gedagteloosheid.

Geneesheer, dokter, arts, medisynmeester, heelmeester, heelkundige, geneeskundige.

kwaksalwer.

Geniet, eet, drink, verorber, gebruik, smaak, verlustig, ondervind; ontvang, kry.

ontbeer, walg.

Genoeë, plesier, ingenomenheid, genot, bevrediging, voldoening, welgevalle, graagte, welwillendheid; graag, gaarne.

misnoeë, ontevredenheid, teësin, wreweling.

Genoeg, voldoende, toereikend, genoegsaam; versadig; ruim, ruimskoots, volop.

gebrek, honger, tekort.

Genootskap, vereniging, maatskappy, assosiasie, orde, koöperasie; kliek, klub.

enkeling, persoon, indiwidu.

Geraak, getref; gevoelig, fyngevoelig, puntenerig, kortgebonde, kortgespan, beledigd, opvliegend; kom, verkry, ontwikkel.

onverskillig, ongeërg, kalm, bot.

Geraas, rumoer, lawaai, gedruis, kabaal, roesemoes, geruis, luidrugtigheid, wanklank, geskal.

stilte, kalmte, stemmigheid.

Gereed, bereid; klaar, voltooi.

afkerig, on(ge)willig, onvoltooi.

Gereedskap, werktuie, toestelle, masjinerie, apparaat, instrumente.
Gerieflik, handig, byderhand; geskik, passend, maklik.

lomp, nutteloos, moeilik, lastig, ongeskik.

Gerig, gestuur, geadresseer, gemik, gewys; regspleging, oordeel.

[Einde van bladsy 38]

Gering, klein, bietjie, min, onaansienlik, weinig, beskeie, beuselagtig, onbeduidend, karig, miniem.

groot, baie, enorm.

Gerus, vredig, onverstoord, onbevreesd, onverskrokke, veilig: tevrede, onbesorgd, onbekommerd, kalm, gemaklik, bedaard; regtig.

besorg, bekommerd, lugtig, waaksaam.

Gesag, mag(tiging), outorisasie, outoriteit; persoonlikheid, invloed, prestasie; las, bevel, dissipline; heerskappy, bewind, regering, owerheid.

aanmatiging, wederregtelike, opwerping.

Gesels, praat, kout, babbel, klets, kekkel, skinder; diskoers, bespreek.

swyg, luister, stilbly.

Geselskap, aanwesigheid, teenwoordigheid; praat, praatjies, gesprek, pratery, stories; maat(s); vriende, kuiergaste; party, troep, klomp, span.

eensaamheid, afwesigheid.

Gesig, gelaat, "gevreet", "bakkies"; oë; uitsig, toneel, skouspel.

blindheid.

Gesindheid, luim, stemming, gemoedstoestand, gees, gevoel, oortuiginge; beskouing; verhouding, houding. Geskied, gebeur, voorval, plaasvind, plaasgryp, voorkom.
Geskiedenis, verhaal, storie, sprokie, gebeurde, geval; feite, voorval, gebeurtenis; verlede.

fabel, sprokie, fantasie.

Geskik, goed, ideaal, gangbaar, bevredigend, doenlik, handig, juis, reg, passend, voeglik, gerieflik, bruikbaar.

sleg, ondoelmatig, onbekwaam.

Geskil, verskil, dispuut, kwessie, moeilikheid, tweedrag, onenigheid, rusie.

eendrag, eensgesindheid, versoening.

Geslag, sekse; familie, ras; generasie; gedood.
Gesond, wel, ongedeerd, welvarend, fris, sterk, ongeskonde, onbelemmerd, heilsaam, voedsaam.

siek, krank, swak.

Gesondheid, welstand, welsyn; gesteldheid, toestand; bekwaamheid, geskiktheid.

siekte, kwaal, ongesteldheid.

Gesprek, praatjie, onderhoud, diskoers, samespreking, gedagtewisseling, gesels, diskussie.

swye.

Gestel, liggaam, organe, konstitusie; veronderstel, aanneem.

weet.

Gesteldheid, toestand, karakter, staat.

[Einde van bladsy 39]

Gesteurd, vererg, ontevrede, kwaad; onthuts, ontsteld.

ongeërg, kalm.

Getal, hoeveelheid, aantal, klomp, boel, versameling, nommer.
Getrou, trou, standvastig, beginselvas, pal, lojaal, onwrikbaar, onomkoopbaar, vas; eerlik, eg, betroubaar; sorgsaam; nougeset.

bedrieglik, skelm, wispelturig, agterbaks, ontrou.

Geurig, lekker, smaaklik, heerlik, fyn, eetluswekkend, genotvol, aromaties; welriekend.

sleg, walglik, afstotend.

Gevaar, risiko, onraad, onsekerheid; gery, gereis; geseil.

veiligheid, gerustheid, sekerheid.

Gevaarlik waagsaam; erg; geweldig, vreeslik.

veilig, seker, gedwee, mak.

Geval, voorval, gebeurtenis, insident, geskiedenis, omstandigheid, toeval; saak, beval, aanstaan, skik; gedaal, neergestort.

opgestaan.

Gevat, geneem, gesteel, gewen, geroof; gou, geslepe, slim, skerpsinnig, skrander.

gegee, verleen, bot, baar.

Geveg, slag, stryd, skermutseling, kryg, konflik, oorlog, bakleiery, rusie.

vrede, versoening, eenstemmigheid.

Gevoel, gedink, gemeen, geoordeel; gedagte, mening, oordeel; gewaarwording, aandoening, prikkeling, sentiment; menslikheid.

hardheid, onverskilligheid, dofheid, ongevoeligheid.

Gevolg, uitwerking, uitkoms, resultaat, uitslag, effek, uitvloeisel, nawerking, vrug, voortvloeisel, nasleep; volgelinge, aanhangers; nageloop.

oorsaak, aanleiding.

Gevolglik, derhalwe, daarom, dusdoende, dus, so, dientengevolge.

as, mits, indien.

Gevolgtrekking, slotsom, konklusie, afleiding; opinie, mening, vermoede, onderstelling.

aanleiding.

Gewaar, sien, bespeur, merk, opmerk, ontdek, ontwaar; agterkom, uitvind.

mis.

Gewaarwording, gevoel, sensasie, ondervinding, bewustheid; trilling.

verlamming, gevoelloosheid.

Geweld, dwang, mag, wederregtelikheid, oormag, krag, onreg, onredelikheid, oorrompeling, krygsmag.

oorreding, sagmoedigheid.

[Einde van bladsy 40]

Geweldig, groot, enorm, reusagtig, ontsettend; baie, besonder, erg, sterk; heftig, hewig, onstuimig, gevaarlik.

nietig, sagmoedig, swak, bedeesd.

Gewete, siel, gees, gemoed, bewussyn; pligsbesef.

onverskilligheid, ongevoeligheid.

Gewig, swaarte, las; betekenis, invloed, aansien, belang(rikheid).

genot, plesier; onmag, onbelangrikheid.

Gewillig, bereidwillig, bereid, gretig, gereed, graag, gaarne; fluks, flink; instemmend, gehoorsaam, volgsaam.

steeks, traag, skoorvoetend.

Gewis, seker, bepaald, beslis, wis, stellig, werklik, waar, ongetwyfeld; onvermydelik; onteenseglik, ontwyfelbaar, onbetwisbaar, onaanvegbaar.

twyfelagtig, miskien, moontlik.

Gewone, alledaagse, gebruiklike, algemene, normale, ordinêre, gemiddelde; verwagte.

buitengewone, eienaardige, sonderlinge.

Gewoonte, gebruik, reël, "laai", manier; aanwensel, eienaardigheid, hebbelikheid.
Gierig, inhalig, gretig, hebsugtig, geldsugtig, begerig, roofsugtig; suinig, snoep, vraterig, vrekkerig.

vrygewig, gul(hartig), mededeelsaam, liberaal, milddadig.

Glad, glipperig, glyerig; gelyk, plat, kaal, baardeloos, effe; egaal, egalig; maklik, vlot, vlug; skoon, heeltemal, geheel en al, volkome, volstrek.

skurf, taai, ongelyk, rof.

Glans, skynsel, blinkheid, glinstering, skittering; opgeefsel; prag, praal, luister, heerlikheid, glorie; voortreflikheid, eer, roem.

dofheid, donkerheid.

Glo, vermoedelik, waarskynlik, seker, aanneem; vertroue; skynbaar, blykbaar.

wantrou, twyfel, gewis, stellig.

Gly, glip, skuif, sleep, seil; gaan, ontglip, ontsnap, laat vat.

vassit. hak, bly sit.

God, Heer, Jehova, Opperwese, Skepper, Gode, Almagtige, Allerhoogste, Opperheer, Albestierder, Godheid, Alwetende, Hemelse Vader, die Voorsienigheid.

duiwel.

Goddeloos, roekeloos, sondig, onverskillig, misdadig, wêreldsgesind, ateïsties.

vroom, godvresend, godvrugtig, goed.

[Einde van bladsy 41]

Goed, vriendelik, gasvry, lief, gaaf, barmhartig, genadig, belangeloos, lofwaardig, verdienstelik, onberispelik, aanbevelenswaardig; behoorlik, sorgvuldig, deeglik, noukeurig, volmaak; ja, jawel, top!; negosie, bagasie, ware, eiendom, besittings, dinge; hawe; vlot.

sleg, treurig, goddeloos, ellendig, onvriendelik, nors.

Goedhartigheid, gulhartigheid, vriendelikheid, vrygewigheid, goedgesindheid, goedheid, gaafheid, hulpvaardigheid, toegewendheid, liefdadigheid, goedgeefsheid, goedaardigheid.

venynigheid, vrekkerigheid, inhaligheid.

Goedkeuring, instemming, bekragtiging, inwilliging, bevestiging, toestemming, konsent; gewilligheid, bereidheid, tevredenheid, voldoening.

afkeuring, afwysing, weiering.

Goewerment, regering, bewind, owerheid, landsbestuur, administrasie, bestuur.

volk, opposisie.

Gogga, ongedierte, insekte, luis, weeluis; huigelary, paaiboelie, voëlverskrikker.
Gooi, smyt, werp; giet.
Gou, spoedig, weldra, binnekort, aanstons, netnou, promp; vinnig, ylings, skielik, snel, vlug, geswind, haastig, onverwyld, sito, sito-sito ; rats, behendig.

langsaam, stadig.

Graad, klas, gehalte; stap, sport, trap; rang.
Graag, gaarne, verlangend, seker, gewillig, begerig, gretig, geredelik, bereidwillig, met genoeë.

onlustig, onwillig, skoorvoetend.

Grappig, humoristies, vermaaklik, leuk, geestig, snaaks, lagwekkend, onderhoudend, skertsend.

ernstig, serieus, sedig.

Gratis, kosteloos, verniet, kado, geskenk, present, vry, op die koop toe.

duur.

Grens, lyn, perk, limiet, skeiding, afbakening, afskorting, heining, muur; paal, rand, kant.
Gretig, snoep, hebsugtig, gierig, suinig, gulsig, happig, geldsugtig, inhalig; haastig; graag, gewillig, bereidwillig, bereid, gereed, gaarne, dolgraag, sonder aarseling; verlangend, hunkerend, verwagtend.

traag, skoorvoetend, weifelend.

Grief, onreg, leed; moeilikheid, kwelling, ergernis; beswaar, wrok, klagte.

verheuging, blydskap, voorreg, reg.

[Einde van bladsy 42.]


Groei, opskiet, grootword; toeneem, vermeerder, vorder; toename, aanwassing, aanwas, wasdom, uitbrei(ing), wording, ontwikkel(ing), vordering, vermeerdering.

agteruitgang, kwyn, sterf(t e).

Groep, klas, kategorie, afdeling, seksie, klompie, enkele; tros, klos; versameling, kliek, junta; vereniging, genootskap.

enkeling, indiwidu.

Grond, plaas, eiendom, land; aarde, bodem; basis, fondament, fondering, oppervlakte; rede; baseer.

water, see.

Grondig, deeglik, goed, deurtastend, diepgaande, naarstig, noukeurig, noulettend, uitstekend; nougeset, doeltreffend.

sommerso, half, oppervlakkig, halsoorkop.

Grondslag, basis, fondament, beginsel, stelsel; voet, uitgangspunt, stelling.
Grondstowwe, produkte, plaasprodukte, boerderyprodukte, primêre produkte, ruwe materiaal, bestanddele; elemente.

fabrikate.

Groot, reusagtig, enorm, yslik, tamaai, lywig, omvangryk, veelomvattend, globaal, oneindig, omvattend, uitgebreid; belangrik, aansienlik, formidabel, swaar, ruim.

klein, gering.

Grotendeels, meestal, hoofsaaklik, merendeels, vernaamlik ; heelwat, baie, taamlik.

nouliks, skaars.

Gruwel, kwaad, euwel, misdaad, roekeloosheid, sonde, goddeloosheid; deugniet, niksnuts, stouterd.

deug, goedheid.

Gruwelik, goddeloos, roekeloos, stout; hartverskeurend, vreeslik, afskuwelik, afgryslik, geweldig, verskriklik.

deugdelik, goed, voorbeeldig, soet.

Gryp, vang, pak, klou, vat.

los.

Gul, hartlik, gasvry, vriendelik, gulhartig, liberaal, ruimhartig, belangeloos, mild, vrygewig, goedhartig, ongevraagd.

kleingeestig, suinig, inhalig.

H

Haal, hou, slag; streep, trek; bereik, reik, verkry; kry, ontvang.

bring, faal.

Haas, yl, roer, spoed, snelheid, vaardigheid, vlugheid; drang; amper, byna, nouliks; weldra.

bedaardheid, kalmte, slenter.

[Einde van bladsy 43.]

Haastig, vurig, ongeduldig, onbesonne, voortvarend, vervaard, oplopend, opgewonde, senuweeagtig, kortgebonde, kortgespan; onnadenkend; onbekook, vinnig; ylings, vlugtig; onverwyld.

kalm, stadig, bedaard, tydsaam.

Haat, wrok, woede, nyd; animositeit, afkeer, afguns, kwaadgesindheid, kwaadwilligheid.

liefde, welwillendheid, goedgesindheid.

Haglik, benard, sleg, beroerd, treurig, ernstig, gevaarlik; yswekkend, grillig, benepe, moeilik, sorgwekkend.

voorspoedig, vlot, uitmuntend, voor die wind.

Halsstarrig, koppig, hardkoppig, hardnekkig, weerspannig, eiesinnig, styfhoofdig; hard, onbuigsaam, onwrikbaar, onomstootlik.

toegewend, pap.

Handel, besigheid, ruil, koop, sake; optrede, beleid, manier van doen; optree, gedra, voordoen; doen, maak.
Handelwyse, gedrag, wandel, optrede, manier, doen en late.
Handhaaf, toepas, uitvoer, steun, beskerm, ophou, hou, in stand hou, laat geld; eer, eerbiedig, nakom, nalewe, navolg, nastrewe.

oorgee, veronagsaam, verwaarloos, vergeet.

Handig, gerieflik, byderhand, dienstig ; behendig, vaardig, bedrewe, kundig, vlug; knap, vernuftig.

lomp, ongerieflik, nutteloos, onbeholpe.

Handlanger, bediende, hulp, assistent, lakei, trawant, agterryer, faktotum, helper, dissipel, medepligtige.

baas, aanvoerder, leier.

Hang, afdraand, helling, skuinste; sweef.

staan, opdraand.

Hard, ongenadig, ongevoelig, onbarmhartig, hardvogtig, meedoënloos, onmeedoënd, onwrikbaar, onvermurfbaar, onmenslik; skerp, luid; swaar; moeilik; stug, verstok, koppig.

sag, saf, week, vriendelik, simpatiek.

Hardloop, hol, nael, spat, laat vat, wegspring, voet in die wind slaan.

staan, sit.

Hart, gemoed, siel, gees, binneste, innigheid, boesem, enigheid, gesindheid; koerasie, dapperheid.
Hartlik, vriendelik, opreg, innig, broederlik, susterlik, gasvry, eg, minsaam, welgemeend, warm, geesdriftig, opgewek, gesellig, beleefd; volle, volslae, spontaan, onverdeeld, volmondig.

koel, koud, stuurs.

Hartroerende, treurige, hartverskeurende, aandoenlike, beklemmende, sielroerende, skokkende, treffende.

gewone, blye.

Hartstog, passie, drif, vuur, gevoel; onstuimigheid, intensiteit.

onverskilligheid, koelheid, kalmte, besadigheid.

[Einde van bladsy 44.]

Hawe, baai, inham, skuilplek, toevlugsoord, kaai; goedere, ware, eiendom, vee, besittings.

see.

Hebsug, selfsug, baatsug, geldsug, gretigheid, gierigheid, suinigheid, inhaligheid.

goedgeefsheid, mededeelsaamheid, gulhartigheid.

Hede, tans, teenswoordig, vandag, deesdae, nou, die huidige dag.

weleer, eertyds, vroeër, vanmelewe, toekoms.

Hedendaagse, moderne, numodiese, nuwerwetse, nuutste, modieuse, nuwe; bestaande, deesdaagse, teenswoordige, huidige, tans bestaande.

outydse, toeka, ouderwetse.

Heel, al, onverdeeld, volle, volkome, gans, totaal; onbeskadig, ongeskonde, geheel en al; erg, besonder, baie, danig; genees, gesond maak.

half, beskadig, gedeelte.

Heelal, wêreld, skepping, natuur, oneindige.
Heelparty, baie, etlike, verskeie, klomp, heelwat; aansienlik, taamlik.

min, weinig, enkele.

Heeltemal, volslae, volkome, totaal, hoegenaamd, skoon, glad, uitsluitelik, volstrek, onverdeeld, geheel, allesins, geheel en al, ten volle, glad en al, gans en al, ten enemale.

niks, glad nie.

Heelwat, taamlik, aansienlik, aanmerklik, baie; heelparty, verskillende, verskeie, etlike.

min, weinig.

Heen, voort, weg, verby, na toe.

terug.

Heer, baas, meester, moesoek, meneer, eienaar; koning, vors; God; leër, menigte.

kneg, diensbode, volk, mense.

Heerlike, lekker, genotvolle, smaaklike, verfrissende, opwekkende; uitmuntende, voortreflike, kostelike, wonderlike, wonderskone, bewonderenswaardige, majestueuse, glansryke, luisterryke, adellike, pragtige, skitterende, luukse; aangename, plesierige, verruklike; pakkende.

slegte, aaklige, afsigtelike.

Heerlikheid, voortreflikheid, prag, glans, glorie, majesteit, skoonheid, verruklikheid, luister, prag en praal; vreugde; eer, lof.

verknorsing, afskuwelikheid.

Heers, regeer, bestuur, beheer, baasspeel, gebied; oorweldig, woed; loop, geld; voorkom, voorval; oorskadu.

gehoorsaam.

[Einde van bladsy 45.]

Heerskappy, regering, bestuur, bewind, administrasie; baasspelery, oorheersing, mag.

slawerny, onderdaan.

Heftig, geweldig, kwaai, sterk, driftig, onstuimig, verkeerd, onverstandig, opvliegend; bitsig, vurig, hartstogtelik.

sag, vriendelik, bedaard.

Heg, heining, skeiding, laning; vas, ferm, stewig, sterk, solied, standvastig; vasmaak; toeken.

los, wisselvallig.

Heil, goed, baat, seën, voorspoed, vordering, vooruitgang, groei, voordeel, bevordering, welsyn, welvaart, nut; redding, toeverlaat.

ramp, nadeel, euwel, vloek.

Heilsaam, goed, gunstig, nuttig; gesond, weldadig, genesend, helend.

nadelig, sleg, skadelik.

Hel, verdoemenis, warm plek, verknorsing, vaevuur, ellende, onderwêreld, gehenna, groot vuur, die doderyk.

hemel, saligheid, heerlikheid.

Helder, duidelik, klaar, klaarblyklik, deursigtig; skoon, glansend, skitterend; skerp, fyn, luid; onbewolk.

dof, donker.

Help, steun, bystaan, assisteer, meewerk, saamwerk, baat, bevoordeel; verlos, red; bedien.

hinder, versper, belemmer.

Hemel, saligheid, heerlikheid, geluksaligheid, geluk, Godsryk, hoogte, millennium; lug, uitspansel.

hel, verdoemenis, aarde.

Herhaaldelik, telkens, telkemale, dikwels, dikwerf, baie, veel, kort-kort, baiemaal, vaak, keer op keer.

selde, een maal.

Herinner, onthou, heug, byval, binneval, voorstel, voorstaan, herroep, opdoem, aandagtig maak; herken.

vergeet, ontgaan.

Hersiening, verbetering, wysiging, amendering, nasiening.

verslapping, verslegting.

Herstel, regmaak, heelmaak, Jap, hernu, vernu, verstel, repareer; wederopbou, vernuwing, verbetering, hernuwing; suiwer, korrigeer, verbeter, oplewing, opbloei; terugbesorg; gesond word; genesing.

verval, afbreek, verbrou, verniel.

Hervat, vervat, herneem, voortsit, weer begin.

verdaag, skors.

Hervorm, verbeter, wysig, verander, ophef, suiwer, bekeer.

verval, verslegting.

[Einde van bladsy 46.]

Hewig, sterk, kragtig, fel, geweldig, heftig; kwaai, erg, groot, ontstellend.

effens, ietwat, enigsins, lamlendig.

Hinder, steur; belemmer, strem, belet, voorkom, hendikep, teëwerk, benadeel, inmeng, kwel.

help, bevoordeel, bevorder.

Hinderlik, storend, lastig, stremmend, belemmerend, plaend, tergend, teëwerkend, onaangenaam, ergerlik.

aangenaam, strelend.

Hitte, warmtegraad, temperatuur, warmte, heetheid; vuur, steek, gloed, straal, son.

koue, koelte.

Hoegenaamd, glad, volstrek, geensins, heeltemal, allermins, geheel en al.

min of meer.

Hoeveelheid, aantal, kwantiteit, boel, getal, hoop, klomp, menigte; mate, porsie, gedeelte; besending, dosis.
Hoewel, ofskoon, alhoewel, ondanks, maar, nieteenstaande.

tog, nogtans.

Hoflik, beleef, voorkomend, fatsoenlik, wellewend, ridderlik, galant; vriendelik, minsaam.

stuurs, brutaal, onvriendelik, vermetel.

Hol, leeg, ledig; hardloop, ongegrond, oneg, vals, ongeldig; niksbeduidend, laag, gesonke; gat, grot, spelonk.

vol, gevul, eg, vals.

Hoof, kop, brein; gedagte, geheue; baas, prinsipaal, bestuurder, voorman; vernaamste, belangrikste, kardinale; vooraanstaande, leidende.

ondergeskik, bykomstig.

Hoofsaaklik, veral, vernaam(lik), merendeels, grotendeels.

allermins.

Hoogdrawend, geleerd, bombasties, hol, woorderyk, opgesmuk, akademies.

eenvoudig, natuurlik.

Hooghartig, trots, verwaand, fier, hoogmoedig; outokraties.

nederig, beskeie, bedees.

Hoogmoedig, trots, verwaand, groots, vermetel, fier, selfrespekterend, aanmatigend; opgeblase.

nederig, beskeie.

Hoop, geloof, verwagting, vertrou(e); klomp, hoeveelheid, massa, bondel, skare, menigte; stapel, opstapel.

wanhoop, wantroue, twyfel, bietjie, enkele.


[Einde van bladsy 47.]


Hou, besit, bewaar, versorg; handhaaf, nakom, vervul, toepas, uitvoer, onderhou, volg; haal, slag; bevat, inhou; dryf, vashou, behou; liefhê, bemin; bly; uithou.

los, verwaarloos.

Houding, gesindheid, standpunt, stand; gedrag, handelwyse, optrede; beleid, politiek; postuur, gestalte.
Huidige, teenswoordige, hedendaagse, moderne, bestaande, nuutste, jongste.

verlede. toekomstige.

Huigelary, skyn, skynheiligheid, onopregtheid, valsheid, oneerlikheid, oëdiens, lippetaal, femelary, stofwolk.

waarheid, egtheid, natuurlikheid.

Huil, grens, skree, ween, tjank, "blêr".

lag, juig.

Huis, woning, gebou, skuur, kasteel, stroois; haard; kerk, tempel; gesin, familie.
Huiwer, aarsel, twyfel, hink, terugdeins, ontsien, skroom; bewe, gril, vrees.

voortvaar, optree.

Hul, omwind, omring, toedraai; toemaak, dek; versteek, verborge.

onthul, openbaar.

Hulde, lof, loftuiting, eer, eerbetoon, bewondering, waardering, erkenning; aanbeveling, aanprysing.

verwensing, vervloeking, skande.

Huldig, prys, loof, vereer, waardeer; erken, instem, onderskryf, aankleef.

verwens, vervloek, ontken.

Hulp, ondersteuning, steun, bystand, onderstand; assistent; toevlug, toeverlaat; baat; steunpilaar.

versperring, hindernis, teenwerking.

Hulpvaardig, gewillig, bereidwillig, dienswillig, behulpsaam, vriendelik; mededeelsaam, weldadig.

onverskillig, koud, afkerig.

Humeur, gemoedstoestand, luim, bui, gemoedsgesteldheid, stemming; geaardheid.
Humor luimigheid, grapperigheid, snaaksheid, geestigheid, komieklikheid.

erns.

Huwelik, eg, egverbintenis, trouery, bruilof.

[Einde van bladsy 48.]

I

Ideaal, ambisie, strewe, oogmerk, plan, doel, denkbeeld, beeld; idee; geskik, passend, volmaak, bevredigend, pragtig, gunstig, gewens; presies, reg, by uitstek.

doelloosheid.

Idee, gedagte, denkbeeld, beeld, indruk, opvatting; plan, voorneme; besef, benul, begrip; versinsel.

werklikheid, feit.

Identiteit, persoonlikheid, indiwidualiteit, herkenning, ooreenstemming.
Idioot, sot, dwaas, swaksinnige, waansinnige, kranksinnige; esel, aap, bobbejaan, dommerd, stommeling, stumperd, stommerik, swaap.

wysgeer, slimmerd, genie.

Iemand, een, 'n mens, jy, die een of ander.

niemand.

Iets, bietjie, wat, weinig, min; deel, stuk, porsie, party, sommige.

niks.

Ignoreer, negeer, veronagsaam, verwaarloos, uitlaat, verbysien, laat links lê.

notisie neem.

In, binne; ingeslote, inbegrepe; gedurende.

uit.

Independent, onafhanklik, vry, selfstandig; afsydig, eenkant; "hardelyf", hoogmoedig, verwaand.

afhanklik, aanhanklik, gebonde, onderhorig.

Inderdaad, ja, werklik, waarlik, regtig, voorwaar, waarlikwaar, ongetwyfeld, wesenlik.

miskien, moontlik.

Indien, as, mits, ingeval, so; inlewer, aflewer, inbring, deponeer, inhandig, voorlê, oorlê.

omdat, (aan)gesien, uitneem.

Indiwidu, mens, persoon, enkeling, eenling.

massa, volk, gemeenskap, genootskap, groep, geselskap.

Indruk, idee, impressie; opvatting.
Industrie, nywerheid, bedryf, vak, vlyt, fabriek; vervaardiging, fabrikasie.

ledigheid, werkloosheid.

Informasie, inligting, nuus, mededeling, berig, verslag, rapport, voorligting; feite, gegewens, data.

onkunde, onwetendheid.

Ingaan, intree, binnegaan, binnetree, betree.

uitkom.

[Einde van bladsy 49.]

Ingenome, bly, verheug; tevrede, opgenome, in sy skik; verlief, versot.

ontevrede, misnoeg.

Ingeslote, inbegrepe, bygevoeg, omring, toegevoeg; vasgekeer, omhul.

uitgeslote, behalwe, uitgesonder.

Ingeval, as, indien, so, ingetuimel.

uitgehaal.

Ingewikkeld, moeilik, swaar, lastig, diepsinnig, duister; deurmekaar, omslagtig, verward, onduidelik.

eenvoudig, helder, duidelik, maklik.

Ingrypend, drasties, deurtastend, radikaal.

oppervlakkig, sommerso.

Inhalig, baatsugtig, hebsugtig, gierig, gretig; suinig, hardvogtig, skraperig, skraapsugtig, vrekkerig.

gulhartig, vrygewig.

Inherent, ingeskape, aangebore.

uitheemse.

Inisiatief, ondernemingsgees, ondernemendheid, flinkheid; voortou, begin, aanvoring.

slapheid, traagheid, papheid, na-apery.

Inkomste, winste; middele, bestaan; verdienste, loon, salaris, emolumente, traktement, soldy, gasie.

uitgawes, verliese.

Inlaat, inmeng, meng, bemoei, torring, interesseer, tussenby kom.

laat vaar, laat begaan.

Inligting, informasie, nuus, berig, mededeling, rapport; voorligting, opheldering, navrae; feite, gegewens, data.

duisterheid, onkunde.

Innig, eg, opreg, waar(lik), regtig; hartlik, stil, geheim, diep; vurig, intens.

geveins, huigelend, vals, koel, oppervlakkig.

Inrigting, instelling, instituut, gestig; saak, organisasie, reëling; toestel; skool, kollege, universiteit.
Insake, omtrent, betreffende, aangaande, met betrekking tot, ten opsigte van, ten aansien van, in verband met.
Insamel, oes; in, invorder, kollekteer; inbring, byeenbring.

uitstrooi, uitsaai, versprei.

Insig, intuïsie, voorgevoel, oordeel, deursig, begrip.

onkunde, domheid, botheid.

Insinuasie, skimp, sinspeling, toespeling, bewering, suggestie, wenk; verdagmaking, laster.

verklaring, konstatering.

Inspan, intuig, aantuig; begin, hervat; belas, werk gee, in die werk steek.

uitspan, ontspan, verdaag.

[Einde van bladsy 50.]


Instel, oprig, stig, invoer, tot stand bring; voorstel; vasstel; begin, aanvang; stel, mik.

vernietig, beëindig, uitroei.

Instelling, orde, wet, inrigting, onderneming, instituut, genootskap, maatskappy, organisasie, verordening, gestig, begin, aanvang.

persoon, indiwidu, chaos.

Instem, inwillig, akkordeer, toestem, ooreenkom, toegee, erken, ingee.

stry, ontken.

Intelligent, verstandig, skrander, skerp, oplettend, fyn; ontwikkeld, belese, ervare, wys, bekwaam.

dom, baar, onbelese, suf, bot.

Interessant, boeiend, belangwekkend, onderhoudend, lesenswaard, aantreklik; belangrik.

saai, vervelend, temerig, droog.

Intussen, inmiddels, middelerwyl, voorlopig, solank, vir eers, tyd en wyl.

permanent, blywend, vas, vir goed, voortdurend.

Invloed, sê, seggenskap, gewig, prestige, gesag, mag, agting, vermoë; uitwerking, gevolg; aandrang.

('n man van) toet, onbeduidendheid, nietigheid.

Invorder, in, insamel, eis, opeis, opvra, kollekteer.

uitgee, spandeer, bestee.

Inwoners, ingesetene, bewoners, burgers, volk, nasie, mense, landgenote; stadsgenote.

vreemdelinge, uitlanders.

J

Ja, jawel, goed, top!, toestemmend, bevestigend, juis, seker, juistement; aanja, dryf; agtervolg; resies, wedren; haas, versnel, peil, yl.

nee, geensins, ontkennend, lei.

Jag, skiet; agtervolging. vervolging; soek, snuffel.

vind, kry.

Jakkals, vos, vossie, reinard; vabond, kalant, karnallie, platjie, slimmerd; skelm, bedrieër, booswig, niksnuts, skurk.

esel, dwaas, dommerd.

Jaloers, nydig, naywerig, afgunstig, wantrouig, kleinsielig, ywersugtig.

grootmoedig, verdraagsaam, vertrouend.

Jammer, medelyde, deernis; genadig; spyt, berou, droefenis; treur, betreur, kerm; boetvaardig, ellende, nooddruf, helaas.

blydskap, verheuging, gejuig.

[Einde van bladsy 51.]

Jeremiade, klaaglied, jammerklag, weeklag; geklag, gelol, gepruttel, getorring, verwyt, geseur, gesanik, gekerm, gemor.

lofsang, loflied, verheuging, juigkreet.

Jong, jeugdig; kneg, werker; wagter, veewagter.

oud, bejaard, baas.

Jongkêrel, jonkman, jongeling, jongetjie, ventjie, vryer, hofmaker, vrygesel, seun, jongeheer, joggie, knapie, outjie.

nooi, meisie, oubaas.

Jongmense, jongspan, kinders, jeug, opgeskotes, tienderjariges, jongelui.

oumense, grysaards.

Juffrou, meisie, vrou, nig(gie), tant(e), dame, mevrou, mejuffrou, onderwyseres, jongejuffrou.

meneer, heer, jongeheer.

Juig, jubel, baljaar, jol, verheug, verbly, vier, klap, sing, apploudiseer, skree, rinkink, kerjakker.

huil, kerm, jammer, treur, pruttel, brom, mor, ween.

Juis, net, pas; presies, reg, korrek, akkuraat, eksak, noukeurig; ja, juistement, toevallig.

verkeerd, foutief, mis, abuis.

K

Kaal, glad, skoon, geskeer, haarloos, veerloos; behoeftig, arm; nakend; gelyk, woes.

baardig, skurf, harig, ryk.

Kalant, vabond, jakkals, karnallie; grappemaker, kwajong; skelm, platjie, uitoorlêer, slimmerd.

dwaas, esel, kaaskop, swaap, stumperd.

Kalm, bedaard, onvervaard, koel, ongeërg, stilweg, onbewoë; onverstoord, stil, rustig, onverskrokke.

vervaard, op gewonde, ontsteld.

Kamer, vertrek, lokaal, kantoor, afskorting, sel, hok, saal; vereniging, genootskap, raad, kollege.
Kameraad, makker, vriend, maat, (met)gesel, trawant, genoot.

vyand, teenstander, mededinger, dwarstrekker.

Kamp, hok, omheining, kraal, afsluiting, laer; kliek, party; stry, worstel.

ingee, oorgee, hensop.

Kan, in staat, vermag, mag; kom, pot, blik, beker, kantien.
Kans, geleentheid, opening, vooruitsig, moontlikheid, waarskynlikheid, hoop, weg.

belemmering, versperring, hinderpaal.

Kant, wal, rand, oewer, sy; rigting.

middel.

[Einde van bladsy 52]

Kapitaal, geld, fondse, vermoë€, bate, reserwe, munt; belegging; hoofsom, gaaf.

rente, ellendig.

Karakter, geaardheid, gedrag, temperament, inbors, wandel, handel en wandel; aard, gesteldheid; eienaardigheid.

karakterloosheid.

Kardinaal, grond-, vernaamste, hoof-, basies, fundamenteel.

ondergeskikte, bykomstige.

Karig, min, weinig, klein, skaars, gering; arm, misdeeld; suinig, armoedig.

ruim(skoots), volop, oorvloedig.

Karnallie, vabond, platjie, jakkals, kalant, kwajong, skurk; uitoorlêer, slimmerd, skelm.

dommerd, swaap.

Kaskenade, grap, streek, jakkalsdraai, onnutsigheid, stoutigheid, fratse, poets.
Kastig, sogenaamd, oënskynlik, voorgéwend, kamtag, kamtig, kamma, konsuis, kwansuis, beweerde, vermeend.

regtig, waarlik, inderdaad.

Katel, bed, kooi, ledikant, stede, sponde.
Keer, slag, maal, beurt, skoot; stuit, belet, verhinder, voorkom, beteuel, weerstaan; draai.

deurlaat, vrylaat.

Keerpunt, hoogtepunt, krisis, skeiding.

afneming, agteruitgang.

Ken, weet, verstaan, herken, herinner, onthou, onderskei, erken.

vergeet.

Kennis, wetenskap, geleerdheid, verstand, benul, lig; bekende, vriend; kunde, bewustheid; wete.

onkunde, domheid, vreemdeling.

Kennisgewing, bekendmaking, aanmaning, aankondiging, verwittiging, mededeling, aansegging, waarskuwing.

geheimhouding.

Kêrel, vent, jong, knaap; persoon, man, heer, meneer; vryer.

meisie, nooi.

Kerm, kreun, steun; weeklae, klae, pruttel, lol, neul, sanik.

juig, jubel, sing.

Kern, pit, murg, korrel, saad, hart, siel, nucleus; grondslag, basis, fondament; slotsom.

dop, skil, omhulsel.

Keurig, mooi, fraai, fyn, puik, lief, uitgelese; kies, puntenerig.

slordig, lelik, grof.

[Einde van bladsy 53].

Keuse, smaak, voorliefde, guns, begunstiging; sortering, verskeidenheid.

onguns, mishaging.

Kiem, saad, begin, beginsel, oorsprong, bron, oorsaak, ontstaan.

gevolg, dood, vrug.

Kies, kakebeen, wang, mond, bek; uitsoek, uitkies, verkies, benoem, aanwys; keurig, puntenerig, gesteld; fyn, verfynd, beskaafd; onbesproke.
Kind, babetjie, suigeling, kleintjie, lam; kroos, nakomeling, afstammeling, telg, spruit; voortbrengsel.

grootmens, vader, moeder, ouer.

Kla, murmureer, pruttel, sanik, mor, lol; kreun, steun, kerm; vertel, rapporteer, verklap, verklik, klik, klap.

verheug, juig, swyg.

Klaar, gedaan; voltooi, volbring, afgedaan, gereed, bereid; duidelik, helder, deurskynend; seker, gewis.

duister, donker, twyfelagtig, onvoltooi.

Klaarkom, stryk, akkordeer, regkom, saamstem, oor die weg kom; toesien.

sukkel, stry, twis.

Klaarblyklik, duidelik, klaar, helder, deursigtig, sigbaar, onweerlegbaar, onteenseglik.

twyfelagtig, onseker.

Klein, nietig, beuselagtig, onbeduidend, gering, bogterig, beknop, beperk, beskeie, min, bietjie, petieterig, beteuterd.

groot, reusagtig, enorm, aansienlik.

Kleinlik, kleinsielig, kleinhartig, kleingeestig, lawaaierig, vitterig, pruttelrig. beuselagtig.

grootmoedig, groothartig.

Kleinspan, jongspan, kinders, kleingoed, snuiters, kleintjies.

grootmense, volwassenes.

Klem, klou, klamp, kraam; nadruk, beklemtoning, krag.

vaagheid, eentonigheid.

Klets, nonsens, onsin, sotheid; geklap, geskinder; babbel, kekkel, gesels, praat.

saaklikheid, verstandigheid, wysheid.

Klim, styg, opgaan, rys, vorder; toeneem, vermeerder; klouter, bestyg.

daal, afkom, afneem.

Klip, steen, rots, krans; hindernis, moeilikheid.

hulp, bemoediging.

Klomp, baie, menigte, skare, kudde, trop, massa, tal(loos), boel, spul; deel, persentasie; getal, aantal, hoeveelheid; besending.

paar, enkele, een, min.

[Einde van bladsy 54.]

Klop, slaan, piets, wiks, takel; verslaan, seëpraal, triomfeer, seëvier, kafloop, win, oorwin, uitstof, oormeester, verwin, oorrompel, verower.

troetel, liefkoos, verloor, ooreenstem.

Klug, absurditeit, belaglikheid, bog, verspotheid, onsinnigheid, ongerymdheid, komedie.

verstandigheid, saaklikheid.

Knap, bekwaam, vernuftig, skrander, bevoeg, geleerd, vaardig, slim; deftig, net, netjies, mooi; wakker, fluks, flink; goed, uitstekend, uitmuntend; nou, eng; skaars, nouliks, pas.

dom, sleg, wyd, ruim.

Knor, brom, pruttel; vermaan; waarsku, berispe, aanspreek.

prys, lof, toeswaai.

Koddig, snaaks, wonderlik, eksentriek, lagwekkend, komieklik, grappig; vreemd, uitheems, merkwaardig, sonderling, eienaardig.

ernstig, gewoon, alledaags, verstandig.

Koel, koud, fris, soel; kalm, bedaard, onvervaard, verstandig; onvriendelik, kil, onverskillig.

warm, hartlik, innig, vervaard, senuweeagtig.

Koerant, krant, nuusblad, blad, pers.
Koers, rigting, kant, weg; voet, peil; houding, beleid; notering, kwotasie, prys, skaal, tarief.
Koste, onkoste, uitgawes, prys, begroting.

vergoeding, inkomste.

Koester, kweek, waardeer; bemin, streel, troetel ; verwarm, versorg, oppas, voed.

slaan, vertrap, versmaai, verwaarloos.

Koevert, envelop, omslag, omhulsel, dekking.
Kom, nader, arriveer; leegte, dal; pan, skottel, bak.

gaan, vertrek.

Komende, naderende, aanstaande, volgende, eersvolgende.

afgelope, verlede.

Komieklik, koddig, snaaks, klugtig, sonderling, lagwekkend, humoristies, potsierlik, amusant, grappig, wonderlik, vermaaklik; interessant, onderhoudend.

ernstig.

Kommando, leër, troepe, troepemag, korps, afdeling; soldate, manskappe; bevel.
Kommentaar, opmerkinge, aanmerkinge, sê; opinie, mening, oordeel; kritiek, resensie, beskouing; verklaring, uitlegging, opheldering, toeligting.

swye.

[Einde van bladsy 55]

Kommer, sorg, las, beslommernis, besorgdheid, kwelling; moeilikheid; angs, vrees.

onbesorgdheid, onverskilligheid.

Kompetisie, wedstryd, mededinging, konkurrensie, wedywering, stryd.

medewerking, koöperasie.

Kompleet, klaar, voltooi, afgedaan, volle, volledig, voltallig; glad, heeltemal, geheel en al.

half, gedeeltelik.

Konferensie, byeenkoms, kongres, vergadering, bespreking, samespreking, onderhoud, beraadslaging.
Kongres, byeenkoms, vergadering, bespreking, beraadslaging, samespreking, konferensie.
Koning, vors, keiser; soewerein, hoof, baas, leier.

koningin, volk, volgeling.

Konkel, knoei, peuter, afskeep, fop, onderkruip, bedrieg.

eerlike werk verrig, regverdig behandel.

Konklusie, gevolgtrekking, besluit, slotsom, bevinding, opsomming; mening, opinie.

aanleiding, rede.

Konkurrensie, mededinging, wedywering, kompetisie, wedstryd.

hulp, samewerking, koöperasie.

Kontrak, ooreenkoms, akkoord, verbond, verbintenis, verdrag; afspraak, belofte.

weersegging, bestryding.

Kontras, teenstelling, verskil, uiteenlopendheid, onderskeid.

ooreenkoms, ooreenstemming.

Koop, aankoop; ruil, handel, aanskaf, verkry, slag, transaksie, omset.

verkoop, afset.

Koöperasie, samewerking, medewerking, samespanning; eendrag, gelykheid.

mededinging, konkurrensie, wedywering.

Koppig, hardnekkig, halsstarrig, styfhoofdig, obstinaat, balsturig, weerspannig; hard, onbuigsaam, onbuigbaar; vasberade; eiewys, eiesinnig.

verstandig, toegewend.

Korrek, reg, juis, suiwer; behoorlik, onberispelik.

verkeerd, laakbaar, ongepas.

Kort, klein; afsienbaar, kortstondig; onvoldoende; bondig, beknop; bruusk, bot.

lank, temerig.

[Einde van bladsy 56]

Kortsigtig, dom, onverstandig, agterstevoor, onnosel; haastig, onbesonne, oppervlakkig.

versiende, slim, verstandig.

Kos, voedsel, eetware, proviand, provisie, spyse; voer; verg, vereis, beteken.

drank.

Kosteloos, gratis, verniet, vry, geskenk, kado.

duur.

Krag, sterkte, mag, vermoë, bekwaamheid; gesindheid, uithouvermoë, volharding; geweld, hewigheid.

swakheid, onmag.

Kranig, dapper, moedig, heldhaftig, kras, onverskrokke; flink, manlik, knap, fier, fluks.

laf(hartig), pap(broekerig), swak.

Krap, vroetel, werskaf, roer.

stilstaan, stillê€, stilhou.

Kras, ingrypend, radikaal, drasties, verreikend, kragtig, skerp, hard, wreed, flink, kranig, sterk; vreeslik, fel, streng, kwaai, gedug.

sag, oppervlakkig, swak, lig.

Krediet, saldo, bate; naam, reputasie, eer, roem, guns, lof, aansien; vertroue.

debet.

Kreet, motto, leus, spreuk, banier, oorlogskreet, strydkreet; geroep, gil.
Krisis, klimaks, keerpunt, end; gevaar, moeilikheid, benoudheid.

begin.

Kritiek, kommentaar, opmerking, bespreking, resensie, beskouing, beoordeling, ontleding; waardering, afkeuring, veroordeling, gepruttel, vittery.

goedkeuring, bemoediging.

Kroon, diadeem, eer, roem, lof; toppunt, kruin, rug, krans, rand; beste, keur, verwesenliking.

skande, vernedering, afval.

Kry, ontvang, neem, vat; vind, ontdek; verkry, bekom, verwerf, behaal, haal; opdoen.

gee, mis, ontbeer, ontvang,

Kuier, besoek, visite, verblyf; bly, vertoef; aandoen, aanry, uitstappie, vry; wandel, loop.
Kuis, rein, sedelik, eerbaar, onberispelik, suiwer, onbesproke, ordentlik, kies ; netjies.

besoedeld, onsedelik.

Kul, fop, bedrieg, onderdeurspring, uitoorlê, flous, verneuk, beetneem.

help, eerlik behandel.

[Einde van bladsy 57]

Kultuur, skoonheid, kuns; beskawing, geleerdheid, wetenskap, letterkunde; prestasie; volkseie; kweking, verbouing, veredeling.

barbarisme, prul.

Kwaad, boos, vererg, gebelg, ontevrede, misnoegd, verbolge, woedend, vies, vergramd, toornig, briesend, grimmig, verbitterd, boosaardig, beduiweld, furieus; sonde, verkeerdheid, ondeug, bose, boosheid, ongeregtigheid, euwel, gruwel, streek; skade, leed, ellende, onheil.

goed, vriendelik, deug, voordeel, seën.

Kwaai, wreed, venynig; woedend, opvliegend, verkeerd, nors, onverdraagsaam, ongeduldig, parmantig, briesend, bitsig; stip, streng, nousienend.

tam, mak, goedaardig.

Kwalifikasie, bekwaamheid, bevoegdheid, geskiktheid; sertifikaat, diploma.

onbevoegdheid, onkunde, ongeleerdheid.

Kwalik, siek(lik); ellendig, moeilik, sleg; nouliks, ternouernood, knap, pas, net; beswaarlik.

gesond, uitmuntend, maklik.

Kwaliteit, gehalte, water, graad, waarde, deugdelikheid.
Kweek, groei, verbou, bevorder; koester; oplei, opbring, opvoed; opdoen; teweegbring, daarstel.

verniel, vernietig, hinder, verwaarloos, dwarsboom.

Kwel, pla, hinder, terg, lastig val; bekommer; belemmer, strem.

berus.

Kwessie, saak, vraagstuk, probleem, moeilikheid, vraag, aangeleentheid; rusie, onenigheid, verskil, geskil, tweespalt.

vriendskap.

Kwyn, treur; sukkel; uitteer; verwelk; verslap, verflou, verswak; afneem, verminder.

was, groei, floreer, gedy.

Kyk, tuur, staar, loer, aanskou, gadeslaan, beskou, oplet, sien; blik; aspek, beskouing.

wegkyk.

L

Laag, gesonke, onder; ry; gering, klein; gemeen, snood, vuig, infaam, verfoeilik, skurkagtig, verwerpelik, onderkruipend, agterbaks.

hoog, edel, prysenswaardig.

Laakbaar, afkeurenswaardig, betreurenswaardig, verfoeilik, verwerpelik, berispelik, skandalig, onbehoorlik, doemwaardig, gruwelik, sleg.

prysenswaardig, loflik, verdienstelik.

[Einde van bladsy 58.]


Laer, onder, benede; minder, inferieur, kleiner; minderwaardig, goedkoper; kamp, kommando, verskansing.

hoër, superieur.

Laf, swak, uitgeput, slap, lam, pap, lendelam, flou; verspot, onsinnig, dwaas, stuitig, sot, mal, kinderagtig; smaakloos; ongegrond.

kragtig, sout, verstandig, fris, sterk.

Lafhartig, bang, vreesagtig, skrikkerig, papbroekerig, paniekerig, verbouereerd, senuweeagtig.

dapper, kranig, manlik.

Laks, lui, lou, traag, steeks, pap; slordig, onpresies, agtelosig.

knap, ondernemend, presies, fluks, vlytig.

Land, afstap, aankom, arriveer; wêreld, wêrelddeel, streek, gebied; platteland, buite, veld; grond, akker.

water, see, stad.

Langs, naas, naasaan, neffens, besyde, sydelings, aan, by; verby.

kruis, dwars.

Langsaam, stadig, tydsaam, stadigaan, stadigies, traag, slenterend; geleidelik, gaandeweg, allengs.

vinnig, vaardig, snel, gou.

Langsamerhand, geleidelik, allengs, stadig, tydsaam, mettertyd.

eensklaps, skielik, plotseling.

Las, drag, vrag, gewig, lading, moeite, beslommernis, moeilikheid, sonde, ongerief, ergernis, swaar, druk, verdriet, juk; voeg, verbinding; skuld; laspos, oorlas; opdrag, bevel.

plesier, genoeë, lus, bate.

Lastig, moeilik, opdraand, swaar, netelig, ingewikkeld; plaend, hinderlik, steurend, onplesierig, vervelend, lollerig, ergerlik, bogterig, onaangenaam, tergend.

maklik, plesierig, genoeglik, eenvoudig.

Lawaai, rumoer, geraas, bohaai, pohaai, hoei-haai, haai-hoei, opskudding, tumult, luidrugtigheid, lewe, baan, kabaal, roesemoes, drukte, ophef, fanfare.

stilte, stemmigheid, bedaardheid.

Leemte, gebrek, versuim, gemis, tekort(koming), afwesigheid, swakheid, weglating, uitlating.

voorsiening, oortolligheid.

Leër, kommando, afdeling, eskadron, mag, stryders, manskappe, soldate; klomp, menigte, heer, skare.

manskap, enkeling, indiwidu.

Lei, voorgaan, voorsit, aanvoer; bestuur, loods; voer, bring, neem.

volg, gehoorsaam, dryf.

Leidraad, rigsnoer, maatstaf, beginsel, aanduiding, aanwysing, leiding; doel; handleiding.

chaos, verwarring.

[Einde van bladsy 59.]


Leier, aanvoerder, kommandeur, kommandant; hoof, bestuurder, baas, voorman; voorganger.

volgeling, dissipel, trawant.

Lekker, geurig, genotvol, smaaklik, soet; aangenaam, genoeglik, plesierig, gesellig, gaaf; dronk, aangeklam.

sleg, bitter, nugter, vervelend.

Lelik, onaansienlik, afsigtelik, onsierlik, wanstaltig, misvormd; afskuwelik, afgryslik, onaantreklik, onbehoorlik, onpaslik, ongemanierd.

mooi, fraai, lieflik, aantreklik, skoon, artisties.

Leraar, predikant, dominee, sendeling; professor, lektor, dosent, onderwyser, meester, leermeester.

leerling, gemeente.

Les, voorbeeld, waarskuwing, lering; ondervinding; onderrig, onderwys ; preek, lesing.

afkeer, verderf, bespotlikheid.

Leuen, onwaarheid, kluitjie, fabel, storie, sprokie, dubbelsinnigheid; versinsel, fiksie.

waarheid, feit.

Leus, motto, spreekwoord, spreuk, wagwoord; kreet, strydkreet, banier.
Lewe, bestaan, heenkome; vrolikheid, geraas, gewoel, rumoer, lawaai, drukte, bedrywigheid, kabaal, opgewondenheid; vuur; murg; teer.

dood, sterf, doodsheid.

Lewendig, bedrywig, druk; opwindend, geesdriftig, opgewek, vinnig, haastig, gou, vlug, vurig; wakker, fluks, flink.

dooierig, dood(s).

Lewer, gee, verstrek, voorsien, verskaf, besorg, verkoop; indien.

ontvang, koop, verkry.

Lied, deuntjie, wysie, gesang, aria; gedig.

prosa, gebrom, gekerm.

Lief, hou, vriendelik, toegeneë€, geag, verknog, geheg, bemin; innemend, aanvallig, beminlik, aangenaam, skattig; sierlik, fraai, mooi, pragtig ; voorspoed, welvaart.

suur, stuurs, lelik, afgryslik.

Liefde, toegeneentheid, gehegtheid, min, toewyding, verknogtheid, hartstog; Venus.

haat, onverskilligheid, koelheid.

Liefies, fraai, mooi, pragtig, sierlik, prettig, fyn, puik, aansienlik; klein, tingerig; lieflik.

lelik, grof.

Lieg, jok, huigel, veins, spek skiet, kluitjies bak.

waarheid praat.

[Einde van bladsy 60.]


Liewer, eerder, verkies, by voorkeur.

onverskillig.

Ligsinnig, luimig, geestig, skertsend; oppervlakkig, ligvaardig, onverskillig, roekeloos, onverantwoordelik, ongevoelig; onbesonne, onbedag, ondeurdag, onbesuisd.

ernstig, grondig, verstandig.

Lok, aantrek, trek, uitnooi, beweeg, omhaal; fop, om die tuin lei; paai; krul.

afstoot, afskrik.

Lokaal, saal, kamer, kantoor; skuur, loods, gebou, plaaslik, alhier, aldaar.
Lol, kla, pla, peuter, foeter; trotseer; kwansel, knoei; inmeng, inlaat, (be)moei.

wegbly, gedra, help, berus.

Lomp, onhandig, onbeholpe, ontaktvol, dom, onverstandig; swaar, grof, log, groot, lywig; stadig.

rats, gou, geswind, handig.

Loods, stuur, lei, deurwerk, deursit, deurdryf; bestuur(der), drywer; hut, skuur, lokaal.

verbrou, passasier.

Loon, beloning, vergelding, vergoeding, betaling; verdienste, salaris, besoldiging, emolument, traktement, soldy, gasie, inkomste.

werk, (mis)daad.

Loop, gaan, wandel, stap, beweeg; hardloop, hol, laat vat; vloei, stroom; beweging, stroming; gang, vaart, baan; spruit, vlei; vorder; uitstrek.

sit, ry, staan.

Los, vry, selfstandig, onafhanklik; afsonderlik, apart, weg, afgeskei, geskei, ongebonde, bandeloos; ontbind; ligsinnig, losbandig; sonder; beginselloos; uitbetaal, afbetaal; skiet.

vas, gebonde, afhanklik.

Louter, suiwer, reinig, filtreer, raffineer, affineer, verfyn; naak, pure, rein, eenvoudig, onvervals.

bevuil, besoedel, vervals.

Lug, hemel, uitspansel, firmament; wind, trek, tog, asem; uiter, bespreek; reuk, geur.

verswyg, aarde.

Lui, traag, steeks, laks, loom, sleg, pap.

fluks, vlytig, flink.

Luidrugtig, lawaaierig, rumoerig, brutaal, onbeskeie, spraaksaam, skeeuerig, praatsugtig.

stil, sedig, stemmig.

Luim, stemming, gemoedsgesteldheid, bui, gemoedstoestand, humeur, gril, neiging, lus, gevoel.

[Einde van bladsy 61.]

Luimig, grappig, leuk, humoristies, snaaks, geestig, lagwekkend, koddig, komieklik, amusant, vermaaklik, prettig; grillig, gemoedelik.

ernstig, verstandig, sedig.

Luister, gehoorsaam, hoor; prag, praal, glans, majesteit, heerlikheid, glorie; voortreflikheid, roem, eer.

toiingrigheid, verval, armoede, slordigheid.

Lus, smaak, neiging, begeerte, trek, drang, verlange; genoeë, genot, plesier; hartstog.

onlus, afkeer, verfoeiing.

Ly, swaarkry; uitstaan, verdra, verduur, dra, ondergaan; haarlaat.

geniet.

Lyk, voorkom; skyn, sweem; karkas.

waar, wesentlik, reëel.

Lyn, grens, skeiding; heining, draad, streep, haal; tou, koord, snoer.

samevoeging, samesnoering.

Lywig, groot, uitgebreid, veelomvattend, omvangryk, dik, tamaai, uitvoerig; swaar, log, lomp.

klein, gering, beknop, petieterig.

M

Maag, buik, pens, ingewande; meisie; bloedverwant.

vreemdeling.

Maak, doen, werskaf, verrig, aanvang; vorm, skep, voortbring, fabriseer, vervaardig; aangaan, aanbring, sluit; voorwend, voorstel.

breek, verniel, vernietig.

Maal, vergruis; beurt, keer, slag, skoot; sanik, lol.
Maar, dog, desnietemin, nogtans, desnieteenstaande; slegs, enkel, tog, egter.

en

Maat, makker, vriend, kameraad, met(gesel), vennoot, genoot, deelgenoot, broeder, medewerker; geselskap, man, vrou, eggenoot; trawant, handlanger, medepligtige; duimstok, liniaal, maatstok; afmetings, grootte; ritme.

vyand, teenwerker.

Maatreëls, skikkings, beskikkings, reëlings, stappe; wette, ordonnansies, verordeninge.

ordeloosheid, bandeloosheid, stelselloosheid.

Maatskaplike, sosiale, gesellige; openbare, algemene, publieke, gesamentlike.

persoonlike, indiwiduele, partikuliere.

[Einde van bladsy 62]


Maatstaf, rigsnoer, grondslag, basis, toetssteen, beginsel, criterium, leidraad, skaal, reël, norm.

stelselloosheid, gissing.

Maer, skraal, dun, slank; dor, droog, onvrugbaar; gebrekkig, behoeftig, swaar.

vet, lywig, vrugbaar.

Mag, krag, heerskappy, outoriteit, seggenskap, volmag, prokurasie, sterkte, kontrole, bevoegdheid, invloed, magtiging; leër, vloot; menigte, baie, boel; kan, vermoë.

swakheid, onvermoë, onbeduidenheid.

Magtig, sterk, vermoënd, in staat, kragtig; gelas, opdra, outoriseer; goedkeur, genugtig, magtie, mastig; groot.

swak, magteloos.

Makeer, skeel, ontbreek, skort, haper; afwesig, weg, opsy, soek; mis, kortkom.

by, te veel, ekstra.

Maklik, eenvoudig, simpel; lig, wellig, allig, miskien; goedsmoeds; vlot.

swaar, moeilik, lastig.

Mal, gek, dol, kranksinnig, swaksinnig, besete; verspot, laf, dwaas, verdold, sot; kinderagtig, onverstandig, onredelik; versot.

normaal, verstandig, reg.

Mammon, geld, goud, wins, (vuil) gewin, geldduiwel, goudduiwel, skatte, geldmakery; die stoflike, materie.

siel, gees, vitaliteit.

Manhaftig, kranig, hanerig, astrant, parmantig, dapper, moedig, koen, uitdagend.

beskeie, bang, onvrymoedig, bedees.

Manier, wyse, metode, stelsel, prosedure, handelwyse, vorm; gewoonte, gedrag, aanwensel, laai, gebruik.

sommerso.

Masjien, enjin, lokomotief, motor; toestel, werktuig, apparaat, gereedskap, instrument.

hand, mens.

Massa, mag(dom), hoeveelheid, menigte, hoop, klomp; trop, kudde, leër, skare; talryk, baie.

een, enkeling, indiwidu, min, geen.

Mededeling, verwittiging, boodskap, nuus, rapport, kennisgewing, kommunikasie, brief, inligting, informasie, berig.

verswyging, stilte.

Mededinger, konkurrent, wedyweraar, teëstander, teëparty, weerga, opponent, partuur, eweknie, gelyke.

medewerker, vennoot, maat.

[Einde van bladsy 63.]

Medewerking, samewerking, koöperasie, steun, hulp, ondersteuning, bystand, eendrag.

afbreking, belemmering, mededinging, teëwerking.

Medisyne, middel, geneesmiddel, remedie.

gif

Meedeel, sê€, vertel, verwittig, berig, meld, vermeld, rapporteer, boodskap, openbaar, skryf; gee, toevertrou.

verberg, verswyg, agterhou, inkom, behou.

Meen, dink, vermoed, oordeel; voorneme, van plan.

weet.

Meester, onderwyser; baas, bestuurder, meneer; bobaas, meerdere, oorwinnaar, moses, verwinnaar.

kneg, onderhorige, dissipel.

Meisie, dame, dogter, nooi, nôi, nooientjie, maag, juffrou, juffer; "bokkie"; verloofde, geliefde.

(jong)man, seun.

Meld, berig, meedeel, skryf, vertel, openbaar, sê, noem, gewaag, opgee, boekstaaf.

verswyg, bedek, agterkom.

Meneer, heer, meester, baas, bestuurder; dominee; man, kêrel, vent, ou; oom.

juffrou, kneg.

Mengsel, vermenging, mikstuur, mengelmoes, tjou-tjou, deurmekaarspul; oplossing, verbinding; verskeidenheid, sortering.
Menige, verskeie, etlike, baie, vele, talle.

enkele.

Menigte, mag(dom), boel, massa; aantal, klomp, trop, gedrang, falanks, skare, swetterjoel, leër, heer; publiek, gepeupel.

enkeling, indiwidu, min.

Menigvuldig, baie, veel, menige, talryk, talle, talloos, veelvuldig.

weinig.

Mening, beskouing, opinie, insig, sienswyse, gevoele, insigte, opvatting, oordeel; standpunt, veronderstelling, bedoeling, oogmerk, doel, voorneme.

wete, kennis, feit.

Mense, persone, indiwidue, siele, wesens; sterflinge, skepsels; boere; volk, publiek; besoekers, vreemdelinge.

diere.

Menslik, onvolmaak, swak, natuurlik; ordentlik, redelik, gemoedelik; voorkomend, verstaanbaar, begryplik.

goddelik, barbaars.

Merk, teken, stempel; bespeur, gewaar, ontwaar, agterkom, raaksien, oplet, gadeslaan, sien; fabrikaat.

[Einde van bladsy 64]

Merkbaar, sigbaar, bespeurbaar; aansienlik; merkwaardig, opmerklik, opvallend, in die oog lopend.

verborge, onsigbaar, geheim, gering, verhole.

Merkwaardig, buitengewoon, wonderlik, snaaks, eienaardig, ongelooflik, vreemd, uitstaande, abnormaal, sonderling, belangrik, opmerklik, treffend, opvallend; voortreflik.

gewoon, alledaags, onbelangrik.

Meteens, dadelik, onmiddellik, oombliklik, terstond, opeens, tegelykertyd, skielik, eensklaps, plotseling, onverwyld, onverwags, op staande voet, onverhoeds.

langsamerhand, geleidelik, allengs.

Metode, manier, wyse, stelsel, sisteem, prosedure, beginsel; gebruik; leerwyse, middel.

onstelmatigheid, planloosheid, verwarring.

Middel, helfte; sentraal; medisyne; manier, metode; gereedskap; omring, binne-in; onseker; tussen.

rand, kant, end.

Middelmatige, matige, redelike, gewone, normale; taamlike; gemagtigde.

kleine, grote, reusagtige.

Millennium, vrederyk; volmaaktheid, Utopia; heerlikheid, saligheid, hemel.

Armageddon, verwarring, verdrukking.

Min, weinig, bietjie, naelskraap, luttel; enkele, paar; klein, gering; minus; skraal, karig, skraps, skamel, enigsins.

baie, veel, dikwels, plus.

Minag, verag, geringskat, verkleineer, veronagsaam, negeer, ignoreer.

hoogag, respekteer, hoogskat, waardeer.

Minsaam, lief, vriendelik, mensliewend, goed, gaaf, bekoorlik, gesellig, welwillend, innemend; voorkomend, beleef, menslik.

dwars, stuurs, dwarstrekkerig.

Mis, verkeerd, misslag, misgreep, abuis, vergissing, foutief; newel, damp, verby; ontbeer, ontbreek.

raak, reg, juis, geniet, hê.

Misdaad, fout, misslag, misstap, vergryp; oortreding, wangedrag, wandaad, kwaad, sonde.

deug, kordaatstuk.

Miskien, dalk, altemit, moontlik, straks, strakkies, gebeurlik, wellig, seker, vermoedelik, waarskynlik.

stellig, gewis.

Misleidend, vals, onwaar, mistastend, bedrieglik, verkeerd, onjuis.

waar, eg, reg, sekuur.

[Einde van bladsy 65]

Mislukking, instorting, intuimeling, fiasko; bankrotskap, faillissement; tekortkoming.

welslae, sukses.

Mits, indien, as, so, onder beding, op voorwaarde.

aangesien, daar.

Model, ontwerp, beeld, skets, bestek, plan, patroon, voorskrif; voorbeeld, monster, toonbeeld; lees, vorm, fatsoen; fabrikaat.

uitvoering.

Moderne, hedendaagse, teenswoordige, huidige; nuwerwetse, jongste, nuutste; beste.

ouderwetse, verouderde.

Moed, dapperheid, kloekheid, kloekmoedigheid, onverskrokkenheid, durf, koerasie, moraal; volharding, aanhouvermoë, vertroue.

vrees, twyfel, wankelmoedigheid.

Moedig, kranig, dapper, manlik, onbevrees, kloek; fier; onversaagd; waaghalserig.

bang, vreesagtig, swak.

Moedswillig, opsetlik, ekspres, met voorbedagte rade; baldadig, stout, tergend.

toevallig, per ongeluk.

Moeg, afgemat, uitgeput, vermoeid, uitasem, tam, kapot, afgetob; sat, lam, pap, laf, swak, poot-uit, suf; afkerig.

fris, uitgerus, sterk.

Moeilik, swaar, ingewikkeld, lastig, diep, onverstaanbaar, netelig; lollerig; hard, benard, haglik, beroerd, naelskraap; gemelik, ontevrede, ongeduldig.

maklik, eenvoudig, lekker, verstaanbaar, geduldig.

Moeilikheid, misverstand, rusie, onenigheid, tweespalt, geskil; swaar, las, moeite; struikelblok, hindernis, bekommernis; knel, knyp, pekel, verknorsing, ongeleentheid, beswaar, dilemma.

plesier, hulp, eendrag.

Moeite, las, oorlas, sonde, gelol; werk, arbeid; opoffering; verdriet.

plesier, genoeë, ledigheid, hulp.

Moet, behoort, verplig, dwing, dien; dwang, verpligting, noodsaak.

moenie, keuse.

Mompel, brom, fluister, prewel, klae.

skree, bulder.

Mond, bek, smoel, snater, lippe; opening, ingang, toegang, uitgang.

oorsprong.

Monster, gedrog, demon, ondier, gedierte; wreedaard; bees, gedoente, prul; voorbeeld, proef; model, patroon, eksemplaar.

werklikheid, artikel.

[Einde van bladsy 66]

Mooi, fraai, skoon, pragtig, sierlik, artisties, net, netjies, aanvallig, bevallig, liefies, verleidelik; uitmuntend, puik, gunstig, goed; heelwat, nogal.

lelik, afskuwelik, aaklig, swak.

Moontlik, miskien, vermoedelik, waarskynlik, gebeurlik; doenlik, uitvoerbaar, verkrygbaar, prakties, bereikbaar.

stellig, seker, onmoontlik, ontoereikbaar.

Mors, deurbring, verspil, verkwis, versmaai; klad, bevuil, bederf.

spaar, bewaar, oppas.

Mos, tog, seker, ongetwyfeld, vermoedelik, immers, inderdaad.

onseker, glad nie, volstrek nie.

Mosie, voorstel, resolusie.

besluit.

Motief, rede, beweegrede, dryfveer, oogmerk, doel, bedoeling, bybedoeling; plan, gedagte.

toeval.

Motto, leus(e), spreuk, spreekwoord, gesegde. strydkreet, wagwoord, sinspreuk, kenspreuk, opskrif.

N

Na, agter; heen, toe; by, naby, dig; ooreenkomstig, volgens.

voor, eer, alvorens, ver.

Naak, kaal, bloot, ontbloot, ontkleed, onbedek, onbeskut; openbaar; reguit, onomwonde, ronduit, padlangs; arm, behoeftig.

gekleed, bedek.

Naam, benaming; roem, beroemdheid, reputasie, vermaardheid, prestasie, bekendheid, eer, berugtheid; skyn.

blaam.

Naar, mislik, aardig, duiselig, ongesteld; sleg, aaklig, treurig, droewig, somber; ontsteld, onthuts, omgekrap; spyt.

mooi, aangenaam, prettig, fris.

Naas, langs, aan, neffens; by, digby; benewens.

verwyderd, ver.

Naboots, namaak, na-aap, nadoen, volg; uitkoggel, uitskel.

wys, doen, voorgaan.

Nabyheid, buurt, omtrek, rondte, daar langs.

verte, verskiet.

Nadelig, skadelik, sleg, ongunstig; ongesond.

voordelig, winsgewend.

Naderende, komende, volgende, aanstaande, genakende, op hande.

wykende, afgelope, vergange, vervloë€.

Naderhand, later, daarna, vervolgens.

alvorens, eers, vir eers.

[Einde van bladsy 67.]

Nadruk, klem, beklemtoning, aksent; duidelikheid, uitdruklikheid; erns, krag, vuur; aandrang.

egaligheid, eentonigheid.

Nagaan, nasien, kontroleer, ondersoek, eksamineer, bespeur, bespied, visenteer.

verwaarloos, laat staan.

Nagenoeg, omtrent, ongeveer, benaderend, sowat, min of meer, byna, amper.

volkome, geheel en al, presies.

Nageslag, kinders, kindskinders, nakomelinge, kroos, opvolgers, voortspruitsel, familie, afstammelinge, telge.

voorgeslag, voorouers, voorvaders.

Naïef, natuurlik, ongekunsteld, goedgelowig; simpel, eenvoudig, onnosel; reguit.

gekunsteld, gedwonge, gesleep, gevat, onnatuurlik.

Nakom, handhaaf, nastrewe, nalewe, navolg; uitvoer, doen, voldoen.

veronagsaam, verwerp.

Nalatig, agtelosig, onagsaam, sorgeloos, slordig, onverskillig, vergeetagtig.

sorgvuldig, oppassend, versigtig, bedagsaam.

Namens, vir, ten behoewe van, in plaas van, uit naam van.
Nasien, nakyk, oorkyk, korrigeer, nagaan, lees; ondersoek, inspekteer, eksamineer; gadeslaan, besigtig.

doen.

Nasleep, gevolge, uitwerking, nawerking, nagevolge, uitkoms, resultaat; gevolg, aanhang.

oorsaak, aanleiding.

Nat, klam, vogtig, pap, sag, waterig, week, sopperig, deurweek; reënerig.

droog, dor.

Naturel, nie-blanke, inboorling, neger, jong, outa, Bantoe.
Natuur, heelal, skepping; aard, karakter, temperament, aanleg, wese, eienskappe, inbors; gestel.

fabrikaat, kuns.

Natuurlik, ja, ongetwyfeld, sekerlik; (in)geskape, menslik, sondig, aangebore; verklaarbaar, begryplik, vanselfsprekend, voor die hand liggend; normaal; spontaan, ongedwonge, vrywillig; wild; opreg, naïef, eenvoudig.

gekunsteld, opgesmuk, kunsmatig.

Navors, ondersoek, naspeur, uitpluis, ontleed, nagaan, bestudeer.

aanneem, glo, beweer.

Naywer, afguns, jaloesie; konkurrensie, mededinging, wedywer.

liefde, welwillendheid, goedgesindheid.

[Einde van bladsy 68.]

Nederig, ootmoedig, beskeie, onvrymoedig, bedees; klein, gering.

hoogmoedig, trots, verwaand, vermetel.

Nederlaag, onderspit, verlies, pak; oorrompeling, uitstoffing; vernedering; nadeel.

oorwinning, triomf.

Neem, vat, aanvat; aanneem, ontvang, aanvaar; steel, vervreem, toeëien, afneem, ontneem, wegneem; fotografeer.

gee, verleen, uitreik.

Neer, af, onder, laer, benede; plat, omver, omlaag.

op, omhoog.

Neerslagtig, mismoedig, ontstemd, swaarmoedig, bedroef, beklemd, verdrietig, moedeloos, ontmoedig, naargeestig.

opgeruimd, plesierig, opgewek.

Negeer, ignoreer, veronagsaam, verbygaan; verwaarloos, uitlaat, ontken, minag, loën.

erken, herken, notisie neem.

Neiging, begeerte, lus, geneentheid; luim, humeur; strekking, tendens, stroming.

lusteloosheid, afkeer.

Nering, werk, beroep, ambag, vak, arbeid, roeping, bestaansmiddel, bedryf, broodwinning.

werkloosheid.

Net, slegs, enkel; alleenlik, juis, pas, presies, op die kop, sekuur, netjies, sindelik; fraai, sierlik, mooi; innemend; noukeurig; val, strik.

selfs, al, slordig.

Netjies, net, skoon, ordelik, sindelik; fraai, liefies, fyn, fyntjies, keurig, sierlik; deftig, bekoorlik.

slordig, vuil, liederlik.

Netnou, effens, gou, gou-gou, spoedig, weldra, aans, aanstons, flussies, dalkies, straks, strakkies.

langsaam.

Nieteenstaande, ondanks, ofskoon, al(hoewel), ten spyte van, in weerwil van.
Nietemin, desondanks, nogtans, tog, dog, maar, ten spyte daarvan.
Nietig, klein, onbeduidend, niksbeduidend, petieterig, gering, bogterig; ongeldig, waardeloos, nul, kragteloos.

reusagtig, groot, belangrik.

Niks, nul, niemendal, zero.

iets, baie, veel.

Nodeloos, (te)vergeefs, verniet, onnodig, nutteloos, oorbodig.

nuttig, nodig.

[Einde van bladsy 69]

Nodig, noodsaaklik, onontbeerlik, onvermydelik, essensieel, vereis; ontbrekend, behoeftig.

oorbodig, nutteloos, onnodig.

Noem, bestempel, betitel; meld, vermeld, openbaar, vertel, meedeel, hiet.

versteek, bedek, geheimhou.

Nogal, taamlik, heelwat, vrywel; selfs.

puik, uitmuntend, uitstekend.

Nogmaals, nogeens, weer, opnuut, alweer, wederom; telkens.

nimmer, nooit.

Nogtans, nietemin, tog, maar, desnietemin, ewewel, dog.
Nonsens, onsin, bog, kaf, twak, twakpraatjies; snert, klets, wartaal, abrakadabra; fiemies.

wysheid, verstand, erns.

Nood, behoefte, nooddruf, ontbering, gebrek, armoede, ellende; honger, gevaar, bangheid, vrees, angs, benoudheid; kommer.

oorvloed, veiligheid.

Nooddruftig, arm, behoeftig, ontberend, hulpbehoewend, bedelend, bankrot.

versorg, voorsien, ryk, bevoorreg.

Noodsaak, verplig, dwing, forseer, noop.

oorhaal, oorreed.

Noodsaaklik, nodig, dringend, onontbeerlik, onvermydelik, vereis; noodwendig.

onnodig, bykomstig, oorbodig.

Noodwendig, onvermydelik, logies; dus, gevolglik, dientengevolge; noodgedwonge.

spontaan.

Nooi, werkgeefster, huisvrou; meisie, juffer, juffrou, nooientjie, dame; versoek, vra.

wegja, baas, kêrel.

Nooientjie, dogter, meisie, "bokkie", kind, skat, verloofde, dametjie, juffertjie.

seun, kêreltjie.

Noop, dwing, noodsaak, dring, beweeg, aanspoor, bring.
Noors (nors), stuurs, nukkerig, onvriendelik, kortaf, knorrig, bot, bars, kwasterig, suur, bruusk, iesegrimmig, ongesellig.

vriendelik, hoflik, aangenaam, hartlik, gesellig.

Normale, reëlmatige, gewone, gebruiklike, gemiddelde, ordinêre, vasgestelde, redelike, billike, natuurlike, behoorlike.

abnormale, sonderlinge, buitengewone.

Notisie, aandag, ag, studie, opgaaf, kennis, opmerking.

negering, onverskilligheid.

[Einde van bladsy 70]


Nou, tans, teenswoordig, deesdae, hede, op die oomblik, hede ten dae; eng, klein, smal, styf, knellend, beknop; moeilikheid, pekel, middel van die wêreld, hoek; heg.

later, môre, verlede, wyd.

Nougeset, ortodoks, streng, eng, nousienend, bekrompe; presies, noukeurig, gesteld, stip, puntenerig; kleinsielig.

liberaal, laks.

Noukeurig, sekuur, presies, akkuraat; stip, nougeset, juis; oplettend, noulettend, aandagtig; sorgsaam, sorgvuldig.

agtelosig, onbetroubaar, holderstebolder, halsoorkop.

Noulettend, oplettend, noukeurig, aandagtig, presies, sekuur, fyn, opmerksaam, sorgvuldig.

sommerso, haastig, slordig, halsoorkop.

Nouliks, skaars, beswaarlik, moeilik, ternouernood, kwalik; pas, juis, net, knap.

meer, ruim, goed, maklik.

Nukkerig, no(o)rs, stuurs, knorrig, gemelik, bot, misnoeg, nydig, ontevrede, kwaad, haatdraend.

vriendelik, opgeruimd, vrolik, aangenaam.

Nut, voordeel; gebruik, bruikbaarheid, gerief, dienstigheid, fasiliteit.

nadeel, las, ongerief.

Nutteloos, waardeloos, nietig, onnodig, ongeskik, oorbodig; vrugteloos, verniet, (te)vergeefs, futiel, hopeloos.

nuttig, waardevol, bruikbaar.

Nuttig, handig, bruikbaar, gerieflik, van pas; goed, waardevol, paslik, heilsaam, voordelig.

nutteloos, waardeloos. onbruikbaar, nadelig.

Nuus, tyding, berig, rapport, verslag, inligting, informasie, mededeling.

herhaling, bekend, swye.

Nuuskierig, weetgierig, angstig, verwagtend, spannend.

onverskillig.

Nywerheid, werksaamheid, bedrywigheid, vlyt, arbeidsaamheid; fabriek, fabriekswese, bedryf, vak, vervaardiging, industrie.

werkloosheid, doodsheid.

O

Oefening, inspanning, poging, werksaamheid; beweging, herhaling.

rus, slapheid, luiheid.

Oes, maai, insamel, kry, oplewer, pluk, verwerf; opbrengs, voortbrengs, teelt, wins, produksie, oorvloed, hoeveelheid; verdienste.

saai, plant.

Oewer, kant, wal, sy, rand, soom; perk, grens.

middel.

[Einde van bladsy 71.]

Offisieel, amptelik, koninklik, regerings-, staats-, owerheids-, gesaghebbend, outentiek, ampsweë, geloofwaardig, eg, betroubaar, gemagtig, goedgekeur.

privaat, partikulier.

Ofskoon, ondanks, nietemin, al, hoewel, alhoewel, nieteenstaande, skoon, trots, in weerwil van, ten spyte van.
Olik, pap, uitgeput, gedaan, poot-uit, bekaf, afgemat, kniesig, siekerig.

gesond, lustig, fris, springlewendig.

Omdat, daar, aangesien, gesien, want, oor, omrede.

daarom.

Omdraai, keer, omkeer, terugkeer, wederkeer, omsit, ronddraai, omwentel.

voortgaan.

Omgang, verkeer, wandel; geselskap, aanraking, kontak; behandeling, bejeëning, handelwyse, handel en wandel, omwandeling.

onttrekking, eensaamheid, afsondering, afsydigheid.

Omgewing, omtrek, buurt, kol, streek, rondte, kring, omstreek.

verte.

Ommekeer, verandering, omwenteling, rewolusie, staatsgreep.

orde, bestendigheid.

Omslagtig, langdradig, volledig, omstandig, uitvoerig, breedsprakig, wydlopig, breedvoerig, omvangryk; lomp, onhandig; noukeurig; onmetodies, onstelselmatig; saai, vervelend.

beknop, bondig, kort.

Omstandighede, toestand, faktore, aangeleenthede, sameloop; toedrag van sake, stand van sake; gebeurtenisse, insidente, voorvalle.
Omstreeks, omtrent, ongeveer, benaderend, nagenoeg, sowat, naasteby, min of meer, om en by; byna, amper.

ruim, goed, presies.

Omtrent, omstreeks, ongeveer, sowat, bykans, naasteby, by benadering, gemiddeld; vrywel; amper, byna.

ruim, goed, presies.

Omtrek, buurt, rondte, nabyheid, kol, omvang, omstreek.

verte.

Omvang, grootte, dikte, uitgestrektheid, uitgebreidheid, bestek, omvattendheid, grootheid, hoeveelheid, omtrek.

beperktheid.

Omvangryk, groot, veelomvattend, omvattend, uitgebreid, breed, grootse, lywig.

klein, beknop.

Omvat, bevat, behels, insluit, inbegryp, omsluit; omhels, omgewe, omring.

mis, ontbeer.

[Einde van bladsy 72.]

Omvattend, groot, uitgebreid, breed, omvangryk, lank.

beperk, klein.

Onafhanklik, selfstandig, verantwoordelik, vry, soewerein; los, onbeïnvloed; ryk, vermoënd.

afhanklik, gebonde, onderhorig.

Onbeduidend, beuselagtig, onbelangrik, nietig, bogterig, nutteloos; klein, gering, beskeie; onaansienlik, doelloos.

belangrik, aansienlik.

Onbekwaamheid, onbevoegdheid, ongeskiktheid, domheid, onbruikbaarheid, ongeleerdheid, onvermoë.

bekwaamheid, bevoegdheid, geleerdheid.

Onbeperk, oneindig, onbegrens, ontelbaar, talloos, vol, volledig, volkome, onmeetlik, onbepaald; veel, baie; onbedwonge, onbelemmerd, vry; groot.

beperk, klein.

Onbuigbare, rotsvaste, onwrikbare, onversetlike; koppige, halsstarrige, hardnekkige, onvermurfbare; strenge.

buigbare, slappe, sagte.

Onder, laer, benede, af, neer; tussen.

bo, op, oor.

Ondanks, nieteenstaande, afgesien van, te midde, ten spyte van, in weerwil van.
Onderdruk, inhou, bedwing, beteuel, beheers; strem; verdruk, mishandel; wegsteek, verberg; verbied.

opbeur, vrylaat, bemoedig, slaak.

Onderduims, agterbaks, onderkruipend, gemeen, slinks, onderhands, knoeierig; huigelend, bedrieglik, oneerlik, skelm.

eerlik, openhartig, reguit.

Ondergaan, neerdaal, afgaan, sak, sink, val, verdwyn; ondervind, deurstaan, verduur, ly.

opkom, rys.

Ondergang, val, ongeluk, ineenstorting, verderf; verdwyning, vernietiging; bankrotskap.

opgang, vordering, redding.

Ondergeskikte, mindere, laere, junior; onderhorige, kleiner, onbelangrike, minderwaardige; bykomstige.

hoof-, vernaamste, kardinale, baas.

Onderhandeling, samespreking, oorweging, beraadslaging, kwanselary.

gebod, oorlog.

Onderhou, handhaaf, naleef, nakom, uitvoer, nastreef, gehoorsaam, volg, hou, in stand hou; versorg, ondersteun, voed.

verwaarloos, afskaf, versmaai.

[Einde van bladsy 73.]

Onderhoudend, interessant, belangwekkend, amusant, prikkelend, lesenswaardig; gesellig.

vervelend, eentonig, saai.

Onderkruip, fop, flous, bedrieg, uitoorlê, onderdeurspring, beknoei, verneuk, konkel.

openhartig, eerlik behandel.

Onderneem, aanvat, aanvaar, begin; waag; inwillig, belowe.

laat vaar, laat staan.

Onderneming, saak, besigheid, organisasie; werk, taak, plan, waagstuk.

werkloosheid, slapheid.

Onderrig, onderwys, lering, les, stigting, opleiding, inligting, opheldering; leer, stig, doseer, oplei.

verleiding, bederf.

Onderskeidelik, respektiewelik, afsonderlik.

gesamentlik, tesame.

Ondersoek, navors, naspeur, ontleed, deursnuffel, naspoor; deursoek, visenteer; toets, inspekteer, eksamineer, ondervra; navraag; naspeuring, navorsing.

glo, geloof, aanvaarding, berus.

Onderstebo, neer, omver; verward, omgekrap, deurmekaar, ordeloos, wanordelik, chaoties, warboel.

ordelik, sindelik, netjies.

Ondersteun, help, bystaan, meewerk; opbeur, troos; handel, koop.

belemmer, hinder, meeding.

Ondersteuner, aanhanger, helper, lid, assistent, dissipel; trawant, medepligtige; klant; patroon.

mededinger, teëstander, teëwerker.

Ondertussen, intussen, inmiddels, onderwyl, middelerwyl, voorlopig, solank, tyd en wyl, vir eers.
Ondervind, wedervaar, ervaar, deurmaak, oorkom, deurlewe, smaak, ondergaan, belewe, leer, sien; vind, teëkom, aantref, ontmoet.

hoor, verneem.

Ondervinding, ervaring, belewing, bedrewenheid, kennis, lewenswysheid; wedervaring, ontmoeting, voorval, wederwaardigheid.

rouheid, baarheid, onbedrewenheid.

Ondervra, kruisvra, ondersoek; uitvra; eksamineer, toets.
Onderwerp, saak, vak; buig, gehoorsaam, neerlê, berus; oorgee, instem, ingee, toestem; oorwin, uitstof, oormeester; voorlê.

opstaan, uitdaag, weerstaan, opponeer.

Onderwyl, solank, terwyl, gedurende, intussen, inmiddels, ondertussen.
Onderwys, onderrig, opvoeding, opleiding, lering, studie, doseer.

misleiding.

[Einde van bladsy 74.]

Onderwyser, meester, leermeester, dosent, professor, leerkrag.

leerling.

Ondeurdag, onbesonne, onoorwoë, onbekook, onbedagsaam, onbesuis, onbehoedsaam; ligvaardig, ligsinnig, dwaas, oppervlakkig.

beraam, weldeurdag, verstandig, beplan, oorwoë.

Ondraaglik, swaar, moeilik, onuitstaanbaar, vreeslik, ontsettend, verskriklik; pynlik, onuithoudbaar.

maklik, aangenaam, plesierig.

Oneerlik, bedrieglik, vals, onderduims, onderkruipend, skelm(agtig), onvertroubaar, onbetroubaar, onopreg.

eerlik, openhartig, getrou, betroubaar, vertroubaar.

Oneindig, enorm, reusagtig, grenseloos, onbeperk, buitengewoon; besonder, vreeslik, ontsettend, verskriklik.

beperk, klein, gering.

Onenigheid, tweedrag, twis, tweespalt, geskil, dispuut, rusie; standjie, opskudding, tumult.

liefde, eensgesindheid, vrede, eenstemmigheid.

Ongedeerd, veilig, onbeseerd, heelhuids, behoue, onbeskadig, beskerm.

beseerd, dood, verongeluk.

Ongedierte, gedierte, roofdiere, slange, insekte, luise. weeluise; gespuis, vuilgoed; woestaard: goggas.

mens.

Ongeduldig, kortgebonde, kortgebakert, kortgespan; knorrig, ontevrede, wrewelig; haastig, angstig, spannend.

geduldig, bedaard, verdraagsaam, kalm, rustig.

Ongeërgd, sommerso, kalmpies, koel, goedsmoeds, stilletjies, onbekommerd, terloops, doodluiters.

vervaard, lawaaierig, opgewonde.

Ongegrond, onwaar, onjuis, ongeregverdig, onbillik; verkeerd, leuenagtig, vals.

gegrond, waar, eg, geregverdig, juis.

Ongehoorsaam, weerspannig, wederstrewig, eiewys; oneerbiedig; stout.

gehoorsaam, soet.

Ongekunsteldheid, eenvoudigheid, simpelheid, naïwiteit, natuurlikheid, spontaneïteit, onopgesmuktheid, vryheid, ongedwongenheid.

mismaaktheid, geveinsheid, aansittery.

Ongeluk, ongeval, toeval, teëspoed, misstap.

geluk, voorspoed.

Ongepoets, onbeskof, onbeleef, ongeskik, brutaal, onmanierlik, onbehoorlik, lomp, onhoflik, ru.

wellewend, hoflik, gepas, welvoeglik.

[Einde van bladsy 75.]

Ongerief, ongemak, las, moeite, onaangenaamheid, sonde, ergernis; skade.

gerief, nut, plesier, genoeë, gemak.

Ongeskik, ondoelmatig, ondoeltreffend, onbruikbaar, onafgerig, nutteloos, onbekwaam, sleg; onbehoorlik, onwelvoeglik; ongemanierd, onopgevoed, ongepoets, onbeskof, onhoflik, onmanierlik; onhandelbaar.

geskik, bruikbaar, bevoegd, handig.

Ongetwyfeld, seker, gewis, wel, bepaald, beslis, stellig.

twyfelagtig, miskien, moontlik.

Ongeveer, omtrent, naastenby, nagenoeg, sowat, omstreeks, min of meer, by benadering; gemiddeld; byna, amper.

presies, sekuur.

Onhandig, onbehendig, onbekwaam, lomp, dom, ontakvol; groot, lywig, log, swaar, ongerieflik.

handig, knap, vaardig, behendig, bedrewe, begaafd.

Onjuis, verkeerd, foutief, mis, abuis, onwaar, onnoukeurig, misleidend, skeef.

juis, reg, presies, waar.

Onkoste, koste, uitgawes, besteding.

inkomste, verdienste.

Onkunde, ongeleerdheid, onwetendheid, oningewydheid, ongeletterdheid, domheid, eenvoudigheid, dwaasheid; lompheid.

kennis, wysheid, verstand, skerpsinnigheid.

Onlangs, resent, vergange, kort gelede, die ander dag.

binnekort, spoedig, weldra.

Onlogies, inkonsekwent; deurmekaar; weersprekend, teensprekend.

logies, konsekwent.

Onluste, moeilikhede, beroering, oproerigheid, staking, twis, opskudding, opstootjie; onenigheid, opstand.

vrede, tevredenheid, rus.

Onmeetbaar, onskatbaar, oneindig, groot, onafsienbaar, enorm, reusagtig.

klein, beperk.

Onmenslikheid, ongevoeligheid, onverbiddelikheid, harteloosheid, sielloosheid, onmeedoëndheid, wreedheid, onverskilligheid, roekeloosheid, meedoënloosheid.

goedaardigheid, vriendelikheid, barmhartigheid.

Onmiddellik, dadelik, terstond, opeens, meteens; onverwyld, onverpoosd, spoorslags, eensklaps, skielik, plotseling, op staande voet; regstreeks; vlak, drek.

lank, gelede, in die verskiet (toekoms), later, naderhand.

Onmisbaar, nodig, noodsaaklik, onontbeerlik.

oorbodig, oortollig, onnodig.

[Einde van bladsy 76.]

Onmoontlik, onprakties, onuitvoerbaar, belaglik, onredelik, onnodig, oorbodig, nutteloos, orig, onbruikbaar, oortollig; verkwistend; onverstandig, gek.

doenlik, prakties, uitvoerbaar.

Onnosel, oningewyd, onkundig; dom, eenvoudig, eselagtig, simpel, swaapagtig, naïef, kortsigtig, agterstevoor, onervare, idioot, suf; onskuldig.

slim, skrander, uitgeslaap, gevat, verstandig, redelik, logies.

Onomwonde, reguit, pront, nadruklik, uitdruklik, duidelik, padlangs, onvoorwaardelik, bloot, suiwer, onmiskenbaar.

slinks, insinuerend, skimpend.

Onontbeerlik, onmisbaar, lewensnoodsaaklik, nodig; onvermydelik; belangrik.

onnodig, oorbodig, onbruikbaar.

Onproduktief, skraal, onvrugbaar, arm, power.

winsgewend, geil, ryk, vrugbaar.

Onreg, onbillik, ongelyk, verkeerd; onbillikheid, nadeel, verkeerdheid, verongelyking.

reg, billik, weldaad.

Onrustig, angstig, ongemaklik, bekommerd, onseker, kwellend, waaksaam; woelig, gejaagd, besorgd.

rustig, vredig, bedaard, gerus.

Onsedelik, losbandig, los, sleg, immoreel, liederlik, vuil, onkuis.

goed, deugsaam, onberispelik, onbesproke, karaktervas.

Onsin, bog, nonsens, kaf, klets, gekheid, twak, sotgeklap; watwou.

verstandigheid, wysheid.

Ontaard, versleg, verslap; verdowwe, vrot, agteruitgaan, verval.

aard, deug, verbeter.

Ontbering, nood, nooddruf, ellende, armoede, swaar, gemis, gebrek, kommer.

volopheid, oorskot, rykdom, genot, oorvloed.

Ontbinding, losmaking, verdaging, verbrokkeling, instorting, splitsing, uiteenspatting, verdeling, opheffing; oplossing, skeiding; bederf, dood, verrotting.

verbinding, vorming, opbouing, vestiging.

Ontbrand, ontstaan, ontvlam, ontsteek.

bedaar, uitdoof, eindig.

Ontbreek, makeer, haper, skeel, skort; afwesig, mis, kort, ontbeer.

oorskiet, orig.

Ontevrede, onvergenoegd, gemelik, misnoegd, vererg, klaend, kwaad.

vergenoegd, opgeruimd, tevrede, voldaan, ingenome.

Ontferm, erbarm, bejammer, bekommer; help.

verdelg, vernietig, verwoes, dood.

[Einde van bladsy 77.]

Ontgin, aanvoor; voorberei, bewerk, eksploiteer, ontwikkel.

verwoes, sloop, aftakel, vernietig.

Onthaal, vergas, verwelkom, trakteer, ontvang, behandel.

verdryf, afstoot, ontwyk.

Onthou, herinner, inval, heug, gedenk, byval, bybly; laat, aflaat, nalaat, ontsê, ontbeer.

vergeet, ontgaan, deelneem, gebruik.

Ontken, loën, verloën, stry, bestry, verwerp.

instem, toegee, erken.

Ontknoping, ontwikkeling, verwikkeling, verloop, ontvouing, openbaring, denouement, afwikkeling; opheldering, oplossing.

stelling.

Ontmoet, kry, aantref, teëkom, raakloop; oorkom, ondervind; kruis, saamkom; toegee.

mis.

Ontneem, beroof, afvat, afneem, wegvat, wegneem, beneem, ontfutsel, ontvreem.

toegee, byvoeg, verleen.

Ontroerd, bewoë, ontsteld, aangedaan; treurig, bedroef; beangs, benoud.

onverskillig, kalm, ongeërg.

Ontsaglik, yslik, tamaai, ontsettend, baie, besonder, geweldig, reusagtig, groot, groots, indrukwekkend, enorm, vreeslik, verskriklik.

gering, onbeduidend, beuselagtig.

Ontsê€, belet, verbied, verhinder, weier; afneem, ontneem, afrokkel, onthou, beneem.

gee, verleen.

Ontsettend, vreeslik, verskriklik, aangrypend, ontsaglik, reusagtig, enorm, yslik, angswekkend, verbasend, heel.

gering, klein.

Ontslae, vry, los, ontset, verlos, bevry, onthewe.

belas, opgesaal.

Ontsnap, ontglip, ontgly, vryspring, ontkom, verdwyn, ontgaan.

vang, betrap.

Ontstaan, oorsprong, bron, begin, aanvang, geboorte, vorming, ontkieming; fondament; ontkiem, ontspruit, voortvloei, voortkom.

verdwyning, ontbinding, end.

Ontsteld, verbaas, verstom, verward, verslae, ontstem, onthuts, ontroerd, verskrik, verlam, versteen, van stryk.

ongeërgd, kalm, goedsmoeds.

Ontvang, kry, neem, vat, aanneem; verkry, behaal, verwerf, erlang; aanvaar; onthaal.

gee, uitreik, verleen, stuur.

[Einde van bladsy 78.]

Ontvangste, inkomste, opbrings, belastings; verdienste, salaris, loon, traktement, emolumente, gasie, soldy.

uitgawe, (on)koste.

Ontwerp, opstel, beraam, aandui, teken, beplan; uitdink, besin; bestek, skets, plan; model, patroon.

vernietig.
Ontwikkel, groei, uitdy, uitbrei, vergroot, opbou, verruim, verbeter, vorder, was, toeneem; uitwerk, ontvou; ontgin, bewerk.
kwyn, agteruitgaan, afneem, taan.

Ontwikkeling, groei, aanwassing, wasdom; opgang; ontginning, bewerking, eksploitasie; ontvouing.

agteruitgang, kwyning, verval.

Ontwrig, deslokeer, verstoot, verlam, strem, belemmer, hinder, verwar.

bevorder, organiseer.

Onvanpas, ontoepaslik, ontakvol, onbesonne, onbedagsaam, onnodig, oorbodig.

vanpas, reg, behoorlik, pertinent.

Onverantwoordelik, ligsinnig, kinderagtig, ligvaardig; agtelosig; onbesonne, ondeurdag, onbekook.

ernstig, verstandig, sorgvuldig, toegewyd, sorgsaam, pligsgetrou.

Onverbiddelik, standvastig, vasberade, onwrikbaar, onbeweeglik, rotsvas, onbuigsaam, onvermurfbaar, adamant; klipsteenhard, onversoenlik, onmenslik; noodlottig.

sag, week, toegewend, buigsaam.

Onverhoeds, skielik, onverwags, sommerso, eensklaps, op die plek.

langsaam, geleidelik, met verdrag.

Onvermydelik, onkeerbaar, logies, nodig, noodsaaklik, onontbeerlik, noodlottig.

vermydelik, voorkombaar.

Onversigtig, onomsigtig, roekeloos, onbesonne , voortvarend, haastig, onbedagsaam, onnadenkend, waaghalsig, onverstandig.

versigtig, bedagsaam, behoedsaam.

Onverskillig, gevoelloos, ongevoelig, koud; snood, roekeloos, sondig, goddeloos, wild; bedaard, koel, ongeërgd, lou; ongeïnteresseerd, om 't ewe; stom; onversigtig, waaghalsig.

versigtig, geesdriftig, vervaard, ontsteld, onthuts.

Onverskrokke, dapper, kranig, onbevreesd, moedig, stoutmoedig, heldhaftig, vreesloos.

bang, senuweeagtig, vreesagtig, benoud.

Onverwags, onverhoeds, onvoorsiens; skielik, eensklaps, plotseling, opeens; verrassend, dramaties; buitengewoon.

verwagte, voorsien.

[Einde van bladsy 79.]

Onverwyld, gou, gou-gou, dadelik, spoedig, ylings, onmiddellik, binnekort, weldra, promp, oombliklik, op staande voet, op die plek.

môre, uitstellend, stadig.

Onwillekeurig, vanself, outomaties, spontaan; onopsetlik; teen heug en meug.

willekeurig, moedswillig, opsetlik, voorbedag.

Onwrikbaar, vasbeslote, onbeweeglik, vas, onversetlik, standvastig, onomstootlik, onwankelbaar, vasberade; hardkoppig; pal, getrou; stellig, gewisse.

teer, sag, week, toegewend, wispelturig, veranderlik.

Oog, fontein, bron, oorsprong; gesig; kyk, staar.

blindheid.

Ook, buitendien, bowendien, eweneens, mitsgaders, owerigens, verder, tewens, benewens, asmede, daarby nog, asook.

of.

Oogmerk, plan, voorneme, doel, doelwit, bedoeling, ambisie, mikpunt, ideaal.

doelloosheid, drywery.

Oomblik, rukkie, minuut, oogwenk, effentjies, ommesientjie, moment, heen-en-weertjie.

ewigheid.

Oor, bo, bokant; verby, oorkant, anderkant; afgedaan, afgelope; omdat; opnuut, weer, nogeens.

onder, deuskant, duskant.

Oorbodig, oortollig, oorskot, oor; onnodig, misplaas, nutteloos.

ontbrekend, ontberend, nodig.

Oordeel, onderskei; raai, meen, skat, oorweeg, beslis, bevind, beraam; kritiek, beskouing, mening, resensie, opinie, opvatting, gevoel, insigte; uitspraak, straf, vonnis.

pleidooi, argument.

Oordink, oorweeg, bepeins, besin, prakseer.

doen, afhandel.

Ooreenkoms, kontrak, afspraak, verstandhouding, verdrag, ooreenstemming, reëling, skikking, vergelyk, eensgesindheid, bepaling.

twis, gekyf, onderhandeling.

Ooreenstemmende, dieselfde, gelyke, eenselfde, ooreenkomstige, ooreenkomende, eensluidende.

verskillende, afwykende.

Oorhandig, gee, afgee, oorgee, aangee, reik, uitreik, oorlewer, aflewer, besorg.

ontvang, terughou.

Oorkant, anderkant, ginds, gunter, oorsy, teenoor; keersy.

deuskant.

[Einde van bladsy 80.]

Oorkom, ondervind, wedervaar, ervaar, tref, gebeur; ontmoet, teëkom; oorwin, herstel.

ondergaan.

Oorleg, suinigheid, spaarsaamheid; takt, plan, taktiek, nadenking, diplomatiek, vindingrykheid; beraad, oorweging, verstandigheid, beraadslaging, beleid, oordeel; oorweeg.

verkwisting, agtelosigheid, spandabeligheid, deurbringerheid.

Oorlog, stryd, kryg; slag; geveg, twis, rusie, tweespalt, vyandskap.

vrede.

Oorrompel, oorweldig, oorwin, verower, oorstelp, uitstof, klop, oormeester, platloop, oorval, kafloop, pak gee; verras, oorbluf.

weerstaan, verdedig, teenstaan.

Oorsaak, aanleiding, beweegrede, motief, rede, aansporing, bron, oorsprong, saad, wortel, dryfveer.

gevolg, uitkoms, nawerking, vrug, uitwerking, uitvloeisel; nasleep, uitslag.

Oorskot, oorblyfsel, teveel, surplus, orige, res, wins, balans; lyk.

tekort, gebrek.

Oorskry, oortref, oorgaan, te bowe gaan; oortree, te buite gaan.

kortkom, ontbreek.

Oorsprong, bron, begin, kiem, saad, wortel, ontstaan, aanvang, oorsaak; afkoms, herkoms, bakermat; oog.

end, bestemming, gevolg, afloop, ontknoping, uitslag.

Oorspronklik, origineel, begin, nuut, in eerste instansie; vernuftig, aanvanklik.

uiteindelik, laaste, bykomstig, toevallig.

Oortollig, oordadig, oormatig, oorlopend; onnodig, nutteloos, nodeloos, onbruikbaar.

tekort, ontbrekend.

Oortreding, sonde, misdaad, misstap, fout; verbreking, skending; vergryp.

gehoorsaamheid, deug.

Oortref, wen, uitmunt, troef, klop, verbystreef, uitblink, in die skaduwee stel; te bo gaan.

kortkom, ontbreek, onder doen.

Oorval, oorrompel, oorweldig, oormeester, oorstroom, oorwin, uitstof, verras, pak gee; toeval, aanval, beroerte; aanrand.

keer, stuit, weer, ontwaar, verdedig.

Oorvloed, volopheid, veelheid, rykdom; oortolligheid, oorskot, surplus, menigte.

gebrek, armoede, tekort.

Oorweeg, oordink, beraam, beraadslaag, prakseer, nadink, wik, delibereer, weer weeg; te veel weeg.

voortvaar, knoei, opdons.

[Einde van bladsy 81.]


Oorwinning, seëpraal, triomf, seëviering, louerkrans; onderdrukking.

nederlaag, pak, oorgawe, kapitulasie.

Ootmoed, nederigheid, beskeidenheid, minderwaardigheidsgevoel, onderdanigheid.

vermetelheid, parmantigheid, verwaandheid.

Opbrengs, produksie, oplewering, lewering, wins, oes; rente, inning.

verlies, mislukking.

Opdoen, erlang, verwerf, verkry, kry, bekom, insamel; voordoen; verskyn.
Openbaar, publiek, bekend, rugbaar, sigbaar, bloot; vertel, meedeel, informeer, inlig, onthul, ontmasker; verklap, verklik, verkla.

verberg, bedek, verswyg, geheimhou, stilhou, versteek.

Openhartig, ope, reguit, ronduit, rondweg, rondborstig, onbewimpeld, onomwonde, opreg; spontaan, vrymoedig, hartlik, frank en vry, onbeskroomd; gul.

agterbaks, geheimsinnig, onvrymoedig, oneerlik, arglistig, slinks, skynheilig.

Opgaan, styg, verhoog, opstyg, rys, toeneem, vermeerder, opkom, vorder, verbeter.

afkom, daal, slink, inkrimp.

Opgang, vordering, ontwikkeling, vooruitgang, voorspoed.

agteruitgang, stilstand, gesukkel.

Opgawe, staat, tabel, mededeling, vermelding, konstatering, statistiek, gegewens, syfers, verklaring; aangifte.

weglating.

Opgeruimd, plesierig, lewenslustig, geestig, jolig, bly, vrolik, welgemoed, gelukkig.

stuurs, nors, grimmig, neerslagtig, naargeestig, kop onderstebo.

Opgewonde, haastig, senuweeagtig, vervaard; ontsteld; skrikkerig, kwaad, bang; geesdriftig.

koel, bedaard, ongeërgd, onverskillig, kalm.

Ophef, lof, ophemeling; lawaai, bohaai, gedoente, hoei-haai, haai-hoei, drukte; oplig, optel, opslaan(oë), afskaf, sedelik verbeter.

verswyging afkeuring, veroordeling, hekeling.

Ophelder, verduidelik, toelig, uitlê€, uiteensit, verklaar, illustreer; uit die weg ruim.

verwar, verduister, benewel, verblind.

Ophou, eindig, stop, staak, neerlê, uitskei, ingee, laat staan; vertoef, bly; omgaan, verkeer, inlaat; stuit, vertraag, hinder, belemmer, inhou, strem, weerhou, teëhou, handhaaf, nahou, ondersteun, in stand hou, stut.

aanhou, volhou, voortduur, vooruithelp, deurwerk.

[Einde van bladsy 82.]

Opinie, mening, gedagte, idee, sienswyse, gevoel, insigte, insiens, beskouing, opvatting, standpunt.

feit, waarheid, werklikheid.

Oplaas, eindelik, uiteindelik, ten slotte, ten lange laaste (leste), op die ou end.

aanvanklik, oorspronklik, vir eers.

Oplet, opmerk, bespeur, kyk, waak, luister, waarneem, gadeslaan, ag gee.

droom, verstrooid wees, slaap; mis.

Oplewer, opbring, voortbring, inbring, verstrek, gee, verskaf; kweek.

ontvang, uitgee, bestee.

Oplossing, smelting, ontbinding, vermenging, mengsel; verklaring, uitpluising, uitleg, ontrafeling; opklaring, beslegting, bylegging.

vraagstuk, probleem, raaiselagtigheid, onpeilbaarheid, moeilikheid, geskil.

Opmerk, oplet, sien, bespeur, gadeslaan, waarneem, gewaar, sê, aanmerk, beweer.
Opmerking, aanmerking, kommentaar, konstatering, kritiek, bewering, mening.

swye.

Opneem, inneem, plaas; waarneem, besigtig, gadeslaan, beskou, vasstel, bekyk; ondersoek, meet; hervat; optel; leen; ontvang, absorbeer, verteer.

uitleen.

Opnuut, weer, nogeens, nogmaals, telkens, herhaaldelik.

in die eerste instansie, aanvanklik.

Oppervlakkig, ondiep, bo-op, vlak; lossies, vlugtig; onbekook; dom.

diep, deurtastend, deeglik, grondig.

Oppervlakte, baan, vlak, spieël, grond, gelykte; kors, bolaag.

diepte, pit, kern.

Opponeer, bestry, beveg, teëwerk, teenspreek, verset, verdedig, teenstaan; bemoeilik, hinder, keer.

toegee, help, ondersteun, bystaan, onderskraag.

Opponent, teenstander, teenparty, bestryder, weerga, konkurrent, wedyweraar, mededinger; vyand.

ondersteuner, aanhanger, helper, medewerker.

Opregte, hartlike, openhartige, egte, ongeveinsde, welgemeende, innige, werklike; goeie; volbloed.

skelm, onderduimse, huigelagtige, geveinsde, deurtrapte, geslepe, valse, dubbelhartige, skynheilige.

Opsienbarende, ontstellende, sensasionele, sensasiewekkende, buitengewone, abnormale, onverwagte, verbasingwekkende, skielike, vreemde.

doodgewone, alledaagse.

[Einde van bladsy 83.]

Opsoek, naslaan, nasien, naspeur, opspoor, ondersoek; kuier, besoek.

wegbly, vermy, verbygaan.

Opstel, rangskik, saamstel, skrywe, ontwerp; maak, beraam, opsit, oprig, monteer, vervaardig; geskrif, proefskrif, tesis, verhandeling, essay, skets, konsep.

afbreek, vernietig.

Opsteller, skrywer, saamsteller, outeur, ontwerper, redakteur.

kritikus.

Optel, kry, vind, ontdek; verbeter, vorder; oplig, ophef; pla.

aftel, skiet gee.

Optree, handel, waarneem, uitoefen, ageer; gedra; stappe doen.

weifel, huiwer, aarsel, talm, terugdeins.

Opvallend, opmerklik, merkwaardig, treffend, opsigtig, merkbaar, in die oog lopend.

alledaags, doodgewoon.

Opvatting, beskouing, mening, denkbeeld, opinie, sienswyse, insigte; begrip, vertolking, uitleg, verklaring.

werklikheid.

Ordentlik, fatsoenlik, agtermekaar, skaflik, bekoorlik, aansienlik, wellewend; goed, billik, redelik, regskape; taamlik, heelwat, nogal.

weinig; slordig, gemeen, losbandig; tugteloos, liederlik, verwilderd.

Ordonnansie, wet, verordening, voorskrif, regulasie, reël, bevelskrif.

uitvoering, gehoorsaming.

Organisasie, reëling, instelling, inrigting, saak, samestelling, administrasie, besigheid, bedryf, vereniging, genootskap, onderneming; masjinerie.

ontwrigting, belemmering.

Orige, res, oorblywende, onverbruikte, onverteerde, verdere, saldo, ander, balans, oorbodige; voorhande, nuuskierige, ergerlik.

ontbrekende, tekort.

Oud, bejaard, afgeleef, sukkelend, swak; verslete, verflenter, afgedraagde; gebrekkig; antiek, voormalig.

jonk, jeugdig, nuut, modern.

Oulik, vrypostig, vrymoedig, ouderwets, voorbarig; slim; lief, aantreklik, mooi; gesleep, gevat, knap, vernuftig, skrander; takvol, verstandig; vroegryp.

dom, suf, dooierig, sedig, beteuterd, onaantreklik.

Outjie, ventjie, seuntjie, klonkie, kêreltjie, mannetjie, snuitertjie, asjas, askoek, kindjie; maat, vriend.

groot meneer, groot baas.

[Einde van bladsy 84]

Outokraties, heerssugtig, tiranniek, onderdrukkend, meesteragtig, diktatoriaal.

demokraties, volks-, raadplegend.

Outomaties, vanself, masjinaal, meganies, roboties, werktuiglik, onwillekeurig, sleurig; spontaan.

gedwonge, gedronge, genoop, gereël.

Outoriteit, gesag, regering, owerheid; goedkeuring, magtiging, opdrag, mag; ekspert, deskundige, kenner, geleerde, vakkundige, gesaghebbende.

onkundige, swaap, knoeier, nul.

Owerheid, regering, bewind, bestuur, outoriteite, gesag, administrasie, bewindhebbers; kabinet, parlement.

onderdaan, burger.

P

Paaiboelie, gogga, spook, skrikbeeld, gedrog; stofwolk, klug.

nugtere, waarheid, werklikheid.

Paaiement, betaling, afbetaling, storting, bysom.

koopsom.

Pak, bondel, drag, pakket, kostuum, las; slae, neerlaag, loesing, afranseling, klere; gryp, boei, vang; hoeveelheid, klomp.

oorwinning, lof, een.

Pal, vas, standvastig, getrou, onwrikbaar, stewig, aanhoudend, onbeweeglik; voortdurend.

wisselvallig, wispelturig.

Pap, sag, nat, vrot; sleg, swak, slap, lamlendig, onstandvastig, beginselloos, sonder ruggraat; moeg, flou, uitgeput, gedaan, vermoeid, afgemat, mat, uitasem; pulp.

hard, styf, sterk, kranig, fier.

Parasiet, insek, roofdier; eksploiteerder, luiaard, bloedsuier, klaploper; dief.

weldoener, aalmoesenier.

Pardon, ekskuus, verskoning, vergifnis, vrystelling, kwytskelding, genade.

veroordeling, vonnis.

Parlement, volksraad, volksvergadering, volksverteenwoordiging.

volk, koning.

Parmantig, vermetel, brutaal, verwaand, wys, "hardelyf"; kortgebonde, kortgespan, kwaai, opstandig; uitdagend, onbeskaamd.

ootmoedig, nederig, beskeie.

Partikulier, persoonlik, privaat, eie, indiwidueel, afsonderlik, besonder; gesteld.

staats-, publiek, gemeenskaplik, besonder.

[Einde van bladsy 85.]

Party, sommige, enkele, klompie; deel; vereniging; geselskap.

almal.

Partymaal, soms, partykeer, somwyle, dan en wan, af en toe, nou en dan.

altyd, gedurig, steeds.

Pas, net, juis, soëwe; skaars, nouliks, stap, gang, vaart, tree, skrede, tred; skik; meet, probeer; betaam; verlofbrief, vrybrief.

lankal.

Patroon, ondersteuner, beskermer; koeël, model, versiering, voorbee1d, ontwerp, vorm, bestek; monster.

geweer, roer.

Peil, hoogte, diepte, stand, hoogtemerk; gehalte, standaard, waarde, graad; sterkte; bevoegdheid; mate; ondersoek, toets.

laagtepunt, onbetroubaarheid.

Peins, dink, oordink, oorweeg, prakseer; mymer.

voortvaar, opdons.

Permanente, vaste, blywende, altyddurende, voortdurende, gevestigde, vir goed, aanhoudende.

tydelike, voorlopige.

Persentasie, deel, aandeel, gedeelte, hoeveelheid, bedrag, porsie, breuk, kwota.

geheel, totaal.

Personeel, staf, werkers, arbeiders, hande, huurlinge, geselskap; korps, kollege.

saak, besigheid.

Persoon, mens, indiwidu, iemand.

staat, publiek, gemeenskap, dier.

Persoonlik, self, indiwidueel, privaat, eie, partikulier, eiehandig.

verteenwoordiging, opdrag, volmag.

Persoonlikheid, indiwidualiteit, personaliteit, invloed, karakter, gesag.

nul, nonentiteit.

Pertinent, saaklik, gepas, behoorlik, doelmatig, stellig, doeltreffend, reguit, uitdruklik, nadruklik, juis, reg, beslis, raak, voor die hand liggend.

dwars, onvanpas, besyde.

Peuter, lol, foeter, inlaat, inmeng; sukkel, werskaf, knutsel.

doen, verwesenlik, help; in goeie luim bring.

Pieperig, kleinsielig, tingerig, klein, swak; sieklik, knieserig, skreeuerig, klaerig, verdrietig.

sterk, kragtig, fors.

Pikant, interessant, sterk, prikkelend, belangwekkend, treffende, vinnig, skerp, bits, snedig, haatlik, gewaagd.

vervelig, doodgewoon, droog; walglik, onsmaaklik.

[Einde van bladsy 86.]

Pikkenien, kleintjie, klonkie, seuntjie, kind.
Pla, lol, peuter, terg, trotseer, vertoring, tamteer, kwel, lastig val, hinder.

plesier, help; troetel.

Plaasvind, gebeur, voorval, geskied, voorkom, plaasgryp, afspeel.

afwag, vermoed.

Plan, voorneme, skema; skets, plattegrond, opset, bestek, ontwerp; mening, gedagte; ekskuus, uitweg, draai, lis, taktiek.

radeloosheid, besluiteloosheid, aarseling.

Plat, gelyk, glad; onbeskaaf, gemeen; onartistiek, smaakloos; alledaags.

dik, rond, verhewe, deftig, welvoeglik, beskaaf.

Platjie, vabond, karnallie, kalant, jakkals, slimmerd; skelm, skurk.

wysgeer, denker.

Platteland, land, binneland, agterveld, hinterland, plase.

stad.

Plegtig, formeel; statig, stemmig, ernstig, indrukwekkend, opreg; sedig, waardig.

sommerso, ongeërgd, ligsinnig, laf, stuitig.

Pleidooi, bepleiting, verdediging, pleit(rede), voorspraak; lofspraak; betoog, vertoog, toespraak, argument.

uitspraak, vonnis, veroordeling.

Pleit, vra, bid, smeek, soebat; voorstaan, betoog, mooipraat, argumenteer, redeneer.

uitskel, veroordeel.

Plesier, genot, pret, genoeë, vermaak, ontspanning, genoegdoening, vreugde; liefhebbery.

(oor)las, ongerief, verdriet, sonde, smart, pyn, leed, wee, droefheid.

Plesierig, jolig, vrolik, opgewek, lewenslustig, uitgelate, aangenaam, lekker, genotvol, vermaaklik, genoeglik.

kwaai, stuurs, treurig, suur, bekaf.

Plotseling, skielik, eensklaps, onverwags, onverhoeds; dadelik, onmiddellik, meteens.

geleidelik, langsamerhand, stadig(weg).

Pluis, reg, veilig, in orde, in die haak; normaal; uitrafel.

gevaarlik, onseker, abnormaal.

Pluk, ruk, trek, stroop, beroof, breek; insamel, oes.

stoor, saai.

Politiek, landsake, staatkunde, staatswetenskap; takt, taktiek, plan, beleid, gedragslyn ; lis(tig), slu(heid), gesleep, oulik.

drywery, geknoei, planloosheid,

Poog, trag, probeer, streef.

versuim, versaag, opgee, talm, weifel.

[Einde van bladsy 87.]

Poos, tydjie, rukkie, wyle; onderbreking, tussentyd, rustyd, pouse.

ewigheid.

Poot, voet, been, klou, hand.

blad.

Populêr, gewild, geag, hooggeag, gesien, gesog; geëerd, bekend, bemind, geliefd, grappig; verstaanbaar, eenvoudig.

gehaat, verfoei, ongewild, uitgestoot.

Posisie, toestand, stand, toedrag, staat, stand van sake; status, waardigheid, rang, amp, betrekking, invloed; standpunt, stelling, houding.

verworpeling, gevallene.

Praat, spreek, gesels, kout, babbel, klets, skinder; gesprek; waarsku, vermaan.

stilbly, swye; doen.

Praatjie, gesprek, onderhoud, gesels, bespreking; geskinder, geklets, storie, gerug, leuen, sprokie, onwaarheid.

toespraak, waarheid.

Pragtig, fraai, mooi, artistiek, skoon, sierlik, skitterend, magnifiek, fyn, wonderlik, netjies, uitmuntend, liefies, groots, deftig, heerlik, ryk, luisterryk.

aaklig, lelik, afskuwelik, walglik.

Prakties, moontlik, uitvoerbaar, feitlik; nuttig, bruikbaar, doelmatig, doeltreffend; daadwerklik, proefondervindelik.

teoreties, akademies, onbekwaam, nutteloos.

Praktyk, werklikheid, beoefening, handeling, daad, uitvoering; gebruik, gewoonte, tradisie.

woord, teorie.

Predikant, leraar, dominee, herder; meneer, hoeder.

gemeente.

Prentjie, kiekie, beeld, portret, tekening, voorstelling, afdruk, opname.

warboel, denkbeeld.

Present, geskenk, kado, gif, gawe; verniet, gratis, vry, kosteloos.

duur, gekoop.

Presies, netjies, sindelik, sorgvuldig, oppassend, waaksaam, sorgsaam, knap, wakker, spaarsaam, juis, sekuur, stip, streng, eksak, noukeurig, inderdaad, noulettend, op die kop, net; juistement.

ongeveer, amper, omstreeks, slordig.

Pret, plesier, vreugde, vermaak, opgeruimdheid; grap, aardigheid.

teleurstelling, moeite, moeilikheid, droefheid, bedruktheid, treurigheid.

Privaat, geheim, vertroulik; persoonlik, eie; besonders, afsonderlik, nie-amptelik.

publiek, openbaar, gemeenskaplik.

[Einde van bladsy 88.]


Probeer, trag, poog, beproef, toets, streef, ondersoek.

opgee, wanhoop, versuim.

Probleem, vraagstuk, stelling, vraag, kwessie, moeilikheid; raaisel, geheim.

uitweg, oplossing.

Produksie, opbrengs, voortbrengs, voortbrenging, oes; fabrikasie, vervaardiging.

mislukking, verbruik.

Produseer, voortbring, opbring, oplewer, gee, lewer; verskaf, wen; maak.

verbruik, verteer.

Proef, eksperiment, toets, ontleding, ondersoek; bestand, dig; monster, keur, voorbeeld, eksemplaar; smaak; bewys, blyk.

werklikheid.

Proefneming, proef, eksperiment, ondersoek, navorsing, probeersel, toets, ontleding.

gevolgtrekking, uitslag, afleiding.

Profyt, wins, voordeel, oorskot, batig saldo.

verlies, nadeel, geldverlies.

Prokurasie, mag, outoriteit, magtiging, volmag, gesag, opdrag, benoeming, aanstelling.

aanmatiging, eiereg.

Promosie, verhoging, bevordering, opgang.

vernedering, terugslag, verlaging, agteruitgang.

Pronk, spog, straal, skitter, grootpraat, te koop loop; praal; sieraad, tooi.

verneder.

Pront, glad, vlug, vinnig, goed; reguit, ronduit, pertinent, rondborstig, duidelik, onomwonde; suiwer, onverbasterd, presies, noukeurig, stip.

skimpend, insinuerend.

Propaganda, advertensie, reklame, wegbereiding, kampanje, publikasie, werwing.

laster, slegmakery.

Prosedure, handelwyse, manier, stelsel, metode, volgorde, reëling; saak, geding.

planloosheid, onbeslistheid.

Proses, werking, gisting, bewerking, bereiding, smeltkroes, metode, stelsel, voortgang, loop, afloop; regsgeding, saak, hofsaak.

produksie, uitslag, bevinding.

Protes, verset, teëstribbeling, teëprating; pleidooi.

bemoediging, aanhitsing, goedkeuring, ooreenstemming, aanvaarding.

[Einde van bladsy 89.]

Provinsie, landstreek, afdeling, streek, kolonie, distrik, gewes.

staat.

Prul, knoeiwerk, konkelwerk; vod, kaf; onding, gedrog.

kunswerk, puikwerk, klassiek.

Prys, loof, verheerlik; roem, waardeer, vlei, opvysel, ophemel; aanmoedig; bekroning, beloning; waarde, kwotasie, notering, koers, koopsom;

verwens, vervloek, afkeur, beoordeel, veroordeel, blameer, kritiseer.

Publiek, openbaar, rugbaar, wêreldkundig, algemeen, bewus, opsetlik, gemeenskaplik, volk, menigte, massa, mense, gemeenskap, toeskouers, toehoorders, staats.

indiwidu, partikulier, privaat, geheim.

Publiseer, uitgee, versprei, distribueer, druk, uitvaardig, afkondig, aankondig, bekendmaak.

bedek, geheim hou.

Puik, mooi, fraai; goed, uitstekend, uitmuntend, gaaf, keurig, beste, allerbeste, uitgesoekte, blom, uitgelese.

ellendig, sleg, prul.

Puin, verwoesting, vernieling, vernietiging, sloping; renewasie, ruïne, oorblyfsels, bouval, puinhoop; verval, ondergang, verderf.

pronkgebou, glorie.

Punt, end; uithoek, top, kruin, spits, rand; krisis, tydstip; faktor, kenmerk; indeling, kwessie, saak, onderwerp, vraagstuk; spikkel, stippel, kolletjie.

begin, aanvang.

Puntenerig, fyn, kieskeurig, gesteld; noukeurig, nougeset, presies; kenner; vol fiemies, liggeraak.

onverskillig, ongeërgd, agtelosig, traak-my-nieagtig.

Pyn, lyding, foltering, seer, smart, wee, verdriet, (denne)boom.

gesondheid; geluk, vreugde, blydskap, plesier.

R

Raad, vergadering, kollege, parlement; kommissie, komitee, bestuur, junta; advies, plan, aanbeveling, uitweg, middel, oorleg, voorligting, beraadslaging, hulp, advies.

misleiding, bedrog, enkeling.

Raadpleeg, spreek, sien; beraadslaag, bespreek, diskusseer, oorweeg.

vermy.

Raai, verwoed, gis, rondtas, skat, voorspel.

weet.

[Einde van bladsy 90.]

Raak, tref, aangaan, betref, aantas; doeltreffend, doel, pertinent; verbind; roer.

mis(tastend).

Raaksien, merk, opmerk, bespeur; insien, begryp.

mis(sien).

Raar, uitsonderlik, uitheems, abnormaal, seldsaam, sonderling, vreemd, wonderlik, eienaardig, snaaks, aardig.

doodgewoon, alledaags.

Raas, rumoer, vloek, skel, lawaai; rammel, werskaf, baljaar, rinkink; ylhoofdig.

swyg, stilbly.

Rabat, korting, afslag, aftrek, terugbetaling, sponning.

belasting, byvoeging.

Radikaal, ingrypend, drasties, diep, deurtastend, totaal, ingeworteld, wortel en tak, geheel en al.

oppervlakkig, effentjies, sommerso, gedeeltelik, onvolledig, swak, flou.

Raming, skatting, berekening, gissing, begroting, vasstelling.

verdeling, vertakking, indeling, splitsing.

Ramp, noodlot, treurspel, teenspoed, onheil, ongeluk, terugslag, nederlaag.

geluk, voorspoed, oorwinning, voordeel.

Rang, stand, waardigheid, posisie, pos, amp, betrekking, bevordering; plek, orde, graad, volgorde.

rangloos.

Rapport, verslag, boodskap, berig, mededeling, verklaring, bekendmaking, nuus, opgawe.

stilte, swye.

Rapporteer, berig, meld, vermeld, meedeel, verslag doen; openbaar, verklap, verklik, aandra, verkla.

verswyg.

Rats, vlug(tig), vinnig, behendig, vaardig, gou, snel.

lomp, stadig, log, onhandig.

Rede, oorsaak, aanleiding, ontstaan, motief, grond; ekskuus, verskoning, voorwendsel; toespraak, aanspraak; billikheid, denkvermoë€, verstand, oordeel, vertoog, verhandeling; ratio, verhouding.

klets, ekskuus, drogrede.

Redding, behoud, saligheid, veiligheid, verlossing, bevryding, uitkoms, sekuriteit, leniging, hulp.

ondergang, verderf, reddeloosheid.

Redelik, billik, matig, gematigd, verstandig, regskape, skiklik, taamlik, nogal.

dwars, onverstandig, uiters.

[Einde van bladsy 91.]

Redeneer, argumenteer, beweer, stry, pleit, praat, betoog.

instem.

Reeks, stel, groep, klomp, streep, aaneenskakeling, ketting, ry, serie, menigte, opeenvolging.

een, enkele.

Reël, inrig, bestuur, skik, bewerk, bewerkstellig, voorberei, verkry, organiseer, plooi, teweegbring, rangskik, verdeel; bespreek, gebruik; beginsel, grondslag, maatstaf, voorbeeld, voorskrif, gewoonte; skryfreël; normale, gebruiklike, gemiddelde.

toeval, af en toe.

Refereer, verwys, stuur, rig; naslaan, nakyk, nasien; getuig, aanbeveel.

swyg, weier.

Reg, behoorlik, korrek, juis, presies, akkuraat, eksak, goed, in orde, gereël, pluis, in die haak; waar; regstreeks; paslik, billik; baie, erg; aanspraak, beheer, wette, jurisdiksie, tol, belasting, aksyns.

onwaar, verkeerd, onjuis, foutief; ongeveer, byna, ongeregtigheid, onregverdigheid.

Regering, bewind, bestuur, administrasie, kabinet, bewindhebbers, heersers, diktator, beheer, heerskappy; junta, raad, volksraad, volksverteenwoordiging, parlement.

burger, ingesetene, kieser.

Regmaak, herstel, heelmaak, verbeter, lap, verstel; betaal, aansuiwer, vereffen; suiwer; reël.

verbrou, verknoei, skeur, beskadig; verkeerd, krom.

Regmatige, billike, regte, regverdige, eerlike, toekomende, gelyke, volle, wettige.

begunstigde, onwettige, onbillike.

Regop, orent, penorent, staande. vertikaal, loodreg.

krom, gebod, horisontaal.

Regskape, verstandige, gematigde, besadigde; opregte, eerlike, regverdige; troue; deugsame.

dwars, verkeerd, onedel, laaghartig, kwaadaardig, onmenslike, oneerlike.

Regstreeks, direk, reguit, reëlreg, pylreg ; onmiddellik.

met 'n omweg, krom, onregstreeks; gebuig, boogvormig.

Regtig, waarlik, eerlik, werklik, inderdaad, gewis, voorwaar, sowaar, wragtie, wraggies, warempel.
Reguit, eerlik, opreg, openhartig; direk, regstreeks, reëlreg, lynreg; pertinent, uitdruklik, pront, onomwonde, vrymoedig, duidelik, vryuit, ronduit, onbewimpeld, padlangs, rondborstig, rondweg, nadruklik.

krom, skeef; agterbaks, skimpend; sywaarts.

[Einde van bladsy 92.]

Regverdig, regskape, eerlik, opreg, ordentlik, billik, regmatig, goed, onpartydig, deugsaam, onskuldig; goedpraat, verdedig, verantwoord, bewys.

partydig, voortrekkerig, skuldig, onbillik, onredelik.

Rein, skoon, suiwer, onbesoedeld, onbevlekt, onvervals, ongeskonde, kuis, onbesmet, sindelik; onskuldig, onbesproke, eerlik, eerbaar; gesond, kies.

vuil, besoedeld, bevlek, sleg, oneerbaar, onsuiwer.

Rekbaarheid, verlengbaarheid, buigsaamheid, veerkragtigheid, wisselbaarheid, aanpassingsvermoë, veelsydigheid; omvangrykheid.

styfheid, verstoktheid, vastheid.

Reken, besyfer, beraam, bereken, uitreken, uitwerk, begroot, tel, skat; beskou, ag, dink, veronderstel, meen.

weet.

Reklame, advertensie, bekendmaking, aankondiging, propaganda, opvyseling.

stilte, verswyging.

Rep, sê, vertel, openbaar, meedeel, verklap, verklik, noem, vermeld, beweging, opskudding, gewerskaf, verwarring; roer, beweeg.

swye, stilte, geheimhouding; ordelik, vreedsaam.

Repareer, herstel, heelmaak, lap, regmaak, stop, las; verbeter; vergoed.

verbreek, verniel, verinneweer.

Repie, stukkie, brokkie, flenter, strokie, vodjie, bandjie, plaatjie.

geheel, vel, blad.

Reputasie, naam, roem, beroemdheid, karakter, verlede, faam, eer, aansien.

berugtheid, onbekendheid.

Res, orige; restant, oorskiet, oorblyfsel, ander, surplus, oorskot, oorblywende, saldo, balans.

tekort, ontbrekende.

Resente, onlangse, jongste, nuwe, pas.

vanmelewe, weleer.

Resolusie, voorstel, besluit, mosie.

bespreking, diskussie.

Respek, eerbied, ontsag; liefde, agting, hoogagting, toegeneentheid.

minagting, veragting.

Resultaat, gevolg, uitslag, uitwerking, vrug, uitkoms, uitvloeisel, slotsom; afloop, nasleep, effek, nawerking; opbrengs.

oorsaak, aanvang, aanleiding, motief, rede.

Reusagtig, groot, yslik, tamaai, enorm, vreeslik, verskriklik, ontsettend, erg; swaar, lywig, log.

nietig, gering, klein.

[Einde van bladsy 93]

Rig, stuur, adresseer; wend, draai; mik, wys; lei, voer, keer; skryf; vestig.

kry, ontvang.

Rigting, kant, koers, sy; gesindheid, denkwyse.

dwaling, doelloosheid, koersloosheid.

Risiko, gevaar, onsekerheid, waagstuk, kans.

veiligheid, sekerheid, sekuriteit.

Roekeloos, sondig, goddeloos, onverskillig, wêreldlik, ligsinnig; onverantwoordelik, waaghalsig, sorgeloos, kwistig; vermetel.

bang, versigtig, deugsaam, vroom.

Roem, eer, faam, naam, prestasie, lof, glorie, reputasie, vermaardheid, bekendheid, aansien, agting; prys, loof, verheerlik, ophemel; spog, te koop loop.

afkeer, verkleinering, veragting; nederigheid, onbekendheid.

Roer, haas, beweeg, rep; raak, ontroer, bespreek, oprakel; geweer; stuur; leiding, bestuur, verwarring, chaos.

stilstaan, slenter, koeël.

Rojaal, gul, ruim, gulhartig, gasvry, vrygewig, mild; pragtig, onbekrompe, skitterend, vorstelik, koninklik.

suinig, karig, gemeen, gierig, vrekkerig.

Rommel, allerlei, oortollighede, oorblyfsels, pakkasie, afval, boei, vuilgoed, afvalmateriaal; dreun.

kosbaarhede; stilte; waardevol, duur.

Rubriek, indeling, hoof, kolom, klas, groep, kategorie, bedeling, soort, opskrif, titel.

allerlei, varia.

Ruim, groot, wyd, uitgestrek; vergroot; uitbrei, wegneem, opruim; veel, baie, genoeg, oorgenoeg, voldoende, oorvloedig, volop; heeltemal.

eng, klein, gebrekkig, smal, benoud, min, beperk, skaars.

Rukkie, tydjie, oomblikkie, wyl, poos, ommesientjie, heen-en-weertjie, tydperk.

ewigheid, tydloosheid.

Rumoer, lawaai ophef, geskree, geraas, tumult, opskudding, fanfare, luidrugtigheid, kabaal, roesemoes.

stilte, eensaamheid; rus, kalmte.

Rus, vakansie, verlof, ontspanning, dood, slaap, uitspanning; vrede, stilte, kalmte, gerustheid, pouse, tevredenheid.

werk, moeite, inspanning; woel, beweeg, losbreek, pla.

Rusie, dispuut, struweling, twis, onenigheid, stryd, tweespalt, tweedrag, bakleiery, geveg, handgemeen, uitval, gekyf, moleste, standjie, geskil; botsing, spektakel, stryery; ergernis, sonde; polemiek.

vrede, liefde, eendrag, harmonie, versoening.

[Einde van bladsy 94.]

Rustig, stil, gerus, onverstoord, vredig, tevrede; stilweg, bedaard, kalm; ongehinderd.

woelig, opstandig.

Ryk, bemiddeld, welgesteld, oorvloedig, welaf, voorspoedig, welvarend, vermoënd; geil, vet; kosbaar, pragtig; staat, gebied, land, koninkryk, monargie.

arm, behoeftig, bankrot, min, skaars.

S

Saad, moer, kiem; oorsaak, oorsprong; graan; kinders, pluim, nakomelinge, kroos.

vrug.

Saai, plant, strooi, uitstrooi, sprei; langsaam, droog, oninteressant, vervelend, temerig; veroorsaak, weghardloop.

maai, oes, in.

Saak, kwessie, vraag, vraagstuk, affêre, gebeurtenis, geval, geskiedenis, aangeleentheid, ding, voorwerp; vak, onderwerp; geskil, proses, geding, aksie; besigheid, onderneming, handel; inrigting, instelling.

besluit, uitspraak, oplossing, uitslag.

Saaklik, ordelik, metodies, stelselmatig, behoorlik, agtermekaar, wesenlik, belangrik; juis, bondig, kortliks.

sommerso, deurmekaar, onvanpas, verward, langdradig, omslagtig.

Saal, kamer, lokaal, vertrek, salon.

opelugteater, ruimte ; rydier.

Saam, met, mee; tesame, byeen, ineen, mee, bymekaar; onderling, wedersyds; gesamentlik; vergesel, gepaard.

alleen, enkel, afgesonder, eenkant.

Saamgaan, meegaan, vergesel; instem, saamstem, ooreenkom, akkordeer.

agterbly, wegloop, dwarstrek; tuisbly.

Saamwerk, meewerk, veroorsaak, saamstaan, saamspan, saamstem, help, ondersteun, koöpereer.

teëwerk, hinder, meeding, dwarsboom.

Sag, saf, mals, week; buigsaam, wollerig, teer, mollig; gematigd, geduldig, verdraagsaam, kalm, suutjies; soel.

hard, wreed, skerp, bitsig, hardvogtig, luidrugtig.

Saggies, effentjies, versigtig, bedaard, mooi; suutjies, stilletjies, teer, vertroetelend, strelend, geruisloos.

skerp, vinnig, luid, ru, plomp.

Sak, daal, afkom, sink, afneem, verminder, neerdaal, val, slink; bedaar; beurs, tas; kardoes.

styg, rys, opgaan, vermeerder, toeneem; slaag, deurkom.

[Einde van bladsy 95.]

Salaris, vergoeding, betaling, loon, besoldiging, traktement, gasie, verdienste, emolumente, soldy.

dienste, werk.

Saldo, balans, oorskot, tekort, teveel, surplus, verskil, res, restant, orige.

voldoende, genoegsaam, gelyk.

Samelewing, gemeenskap, gemeente, maatskappy, publiek, volk, medemens, mensdom, mensheid, ingesetene, burgers, inwoners.

enkeling, indiwidu.

Samewerking, medewerking, koöperasie, samespanning, eendrag.

dwarstrekkery, mededinging.

Sanik, lol, peuter, preek, pruttel, pla, seur, klae, vit, neul, herhaal, lel; kerm.

juig, verheug.

Sat, moeg, afgesloof; vol, versadig, oorlopend, genoeg, afkerig.

fris, vars, uitgehonger.

Sê, verklaar, konstateer, beweer, vermeld, meld, toevoeg, praat, opmerk; vertel, meedeel, uit(er), uitdruk, openbaar, rep, verklap, verklik; beveel, gelas, gebied; bedui, beteken.

doen, swyg, handel.

Sedelike, morele, geestelike, etiese, siele-, inherente; goeie, deugsame, behoorlike, eerbare, onberispelike, betaamlike, eerbaar, rein, kuis.

slegte, berispelike, immoreel, vuil, oneerlik.

Sedert, sinds, vanaf, van; aangesien.

tot.

See, oseaan, diepte, water; menigte, massa, oorvloed, stortvloed.

vasteland, land, lug.

Seën, heil, geluk, guns, baat, voordeel, voorspoed, oorvloed, bystand; loof; help, bevoordeel.

vloek, nadeel, onheil, plaag.

Seëpraal, oorwinning, triomf, seëviering, oorhand, oormag.

nederlaag, onderspit.

Seer, wond, letsel, kwetsuur, buil, sweer, kneusplek, pyn; pynlik, smartlik; baie, heel, veel, erg, besonder.

gesond, weinig; aangeneem, genotvol, heerlik.

Seermaak, kwes, wond, kneus; slaan, toetakel, afknou, straf, karnuffel, martel, folter, moor, knel, krenk, beledig.

heel, troetel, gesond maak.

Seisoen, jaargety, tyd, tydperk, jaar, kwartaal, oes, vakansietyd.

jaar.

Seker, ongetwyfeld, gewis, oortuig, stellig, vervas, positief; vermoedelik; ene; veilig, betroubaar, sekuur.

twyfelagtig, miskien, moontlik, onseker.

[Einde van bladsy 96.]

Sekerheid, gewisheid, sekuriteit, waarborg, garansie, vastheid, veiligheid, versekering, oortuiging, beslistheid.

twyfel, weifeling, aarseling.

Sekerlik, bepaald, ongetwyfeld, gewis, beslis, vervas, stellig, vas.

miskien, moontlik, dalk, altemit.

Seksie, deel, afdeling, wyk, sektor, stuk; kliek, groep.

geheel.

Sekuriteit, sekerheid, veiligheid, waarborg, onderpand.

gevaar, risiko.

Sekuur, juis, presies, noukeurig, sorgvuldig, stip, nougeset, versigtig, suiwer, reg, akkuraat, fyn; op die kop, gesteld; veilig.

vaag, onnoukeurig, onjuis, sorgeloos, nalatig, omstreeks, min of meer, agtelosig.

Selde, min, weinig, af en toe, nou en dan.

dikwels, baie, vaak, herhaaldelik, telkens.

Selfstandige, mondige, vrye, eie, onafhanklike, soewereine, outonoom; sterkte; vrywillige, spontane, indiwiduele; ongebonde, onbelemmerde.

afhanklike, gebonde, swakke, bykomstig.

Selfsugtig, hebsugtig, baatsugtig, egoïsties, suinig, snoep, gierig, vrekkerig, inhalig.

gul, vrygewig, mededeelsaam, grootmoedig, goedhartig, altruïsties.

Sensuur, afkeuring, veroordeling, straf, toesig, teregwysing; verstote, uitgewerp.

verheerliking, opvyseling.

Sentiment, gevoel, emosie, aandoening, gewaarwording, aanvoeling; opinie, mening.

verstand, kilheid, onbewoënheid.

Senuweeagtig, vreesagtig, skrikkerig, paniekerig, lugtig, angsvallig, nerveus, skigtig, neuroties, prikkelbaar, bang, kleinhartig.

koel, kalm, onvervaard, bedaard, ongeërgd, onbevreesd, onverskrokke.

Seun, jongetjie, knapie; jaapsnoet, klonkie, askoek, asjas; spruit, afstammeling ; volgeling, leerling.

dogter, vader.

Siek, ongesteld, krank, onwel, bedlêerig, sat.

gesond, fris, blosend.

Sieklik, kranklik, swak, knieserig, seurderig, bekwaald, tingerig; dwaas.

sterk, perdfris, gesond; welvarend.

Siekte, kwaal, ongesteldheid, krankheid.

gesondheid, welstand, frisheid.

[Einde van bladsy 97.]

Siel, gees, bewussyn, gewete, gemoed, wese; verstand, innigheid, gedagte, wil; lewe; mens, persoon, skepsel, sukkelaar.

liggaam.

Sien, bespeur, gadeslaan, opmerk, gewaar, ontwaar, waarneem, beskou, besigtig, opneem, uitmaak; raadpleeg, spreek, besoek; sorg, aandring.

mis.

Sienswyse, opvatting, insig, gevoel, mening, beskouing, opinie, standpunt, geloof.

verstarring, gedagteloosheid, verstrooidheid.

Sierlik, mooi, bevallig, pragtig, artistiek, sindelik, fraai, net(jies), elegant.

lelik, afskuwelik.

Sigbaar, merkbaar, bespeurbaar, duidelik, openbaar, waarneembaar, deurskynend, deursigtig, helder, klaar, blykbaar.

duister, bedek, verborge, onsigbaar; onduidelik, onwaarneembaar.

Simpatie, meegevoel, medelye; welwillendheid, eensgesindheid, goedgesindheid, geneentheid, belangstelling.

antipatie, onverskilligheid.

Simpel, dom, eenvoudig, eselagtig, verstandeloos, onnosel, suf, swaapagtig, naïef; waansinnig; enkel, alleen, bloot.

gevat, slim, uitgeslaap; moeilik, onduidelik; verstandig, ongekrenk.

Sin, trek, genoeë, neiging, lus, smaak, keuse, goedkeuring, wil; gevoel, gees, gewaarwording, verstand, gedagte; betekenis, beduiding, mening, strekking, begeerte, sienswyse, bedoeling.

teësin, wars, renons, afkeer.

Sink, daal, afgaan, neerdaal, sak, ondergaan, val; maak, grawe.

styg, opkom, drywe.

Skaam, onvrymoedig, beskroomd, onvrypostig, bedeesd, verleë, bedremmeld, sku, inkennig, bevrees, bang; skroom, bloos.

brutaal, vermetel, onbeskaamd, vrypostig, voorbarig.

Skaars, min, skraps, behoeftig, karig, spaarsaam, suinig; pas, juis, net; nouliks, knap, ternouernood; selde.

goed, volop, oorvloedig, ruim; herhaaldelik, gedurig.

Skade, verlies, nadeel, ongeluk, kwaad, bederf; vernieling, verwoesting, terugslag, vernietiging, letsel; skaduwee.

voordeel, nut, aanwins, baat, gewin.

Skalks, ondeund, plaend, tergend, stout, skelmpies, onnutsig, grappig, guitig.

droog, saai, sedig, ernstig.

Skandalig, skandelik, skroomlik, skreiend, snood, skokkend; onbehoorlik, aanstootlik, onsedelik, immoreel, buitensporig, opspraakwekkend.

prysenswaardig, verdienstelik, kordaat; eerbaar, rein.

[Einde van bladsy 98.]

Skandelik, sleg, laag, gemeen, laakbaar, snood, gruwelik, lafhartig, onsedelik, immoreel, oneerbaar, onterend, ergerlik.

uitstekend, lofwaardig, skitterend.

Skare, swerm, menigte, baie, klomp, swetterjoel, trop, hoeveelheid, gedrang, falanks, mag(dom), see, versameling.

een, enkeling, indiwidu.

Skat, raam, beraam, begroot, raai, takseer, vermoed; rykdom, weelde, goed, eiendom; liefling, geliefde, kindjie.

weet, armoede, ellende.

Skatting, raming, begroting, gissing, vermoede, berekening, taksasie; belasting; agting.

kennis; presies, noukeurig, korrek.

Skeef, krom, skuins, verkeerd, verdraaid, windskeef; onjuis, vals, ongelyk, verwonderd.

gelyk, reguit.

Skeel, makeer, verskil, traak, skeefsiende, haper, verkeerd, skort; bysienig; onvriendelik.

klaarsiende, reguitsiende, hartlik, vriendelik.

Skelm, dief, booswig, deugniet, skurk, jakkals, vabond, karnallie, platjie, onderkruiper, kalant; fyn, bedrieglik, heimlik, slinks, sluiks, slim, onderduims, uitgeslaap, gesleep, oneerlik, stilletjies, geheim, onvertroubaar.

eerlik, opreg, openlik, openhartig.

Skema, onderneming, plan, taktiek, idee; skets, bestek, model, voorbeeld, ontwerp.

doelloosheid, drywery.

Skending, verbreking, breuk, oortreding, vernieling, misbruik, beskadiging, ontering, ontheiliging.

handhawing, instandhouding, nakoming, uitvoering.

Skenk, gee, verleen, toestaan, bemaak, begiftig, daarstel.

verkoop, ontvang, kry.

Skep, maak, voortbring; opstel, dig, komponeer; daarstel, put, vorm.

vernietig, verdelg.

Skerp, bitsig, haastig, vinnig, sarkasties, bytend, snydend, venynig, vurig, kras, hard, reguit, snerpend, intens, skril, akuut, fel, spits, hewig, heftig, deurdringend, snedig; duidelik, slyp; prikkelend, pynlik.

stomp, bot, sag.

Skets, bestek, ontwerp, tekening, model, voorbeeld, plan, afbeelding, skema; beskrywing.

gebou; voorwerp, oorspronklike.

[Einde van bladsy 99.]

Skielik, onverwags, onverhoeds, dramaties, plotseling, eensklaps; terstond, opeens, op staande voet, op die daad, op die plek; snel, spoedig, haastig, oombliklik.

langsaam, geleidelik, allengs.

Skiet, vlieg, spring, pyl, snel; knal, los, loslaat; werp, tref.

vergeet; draal, talm, versuim, aarsel, sloer.

Skik, buig, voeg; aanpas, stel, reël, bestel, orden, plooi, bewerk(stellig); tooi.

ontevrede, omkrap, spartel, stry.

Skitterend, pragtig, heerlik, skoon, luisterryk, blinkend, skynend, stralend; glorieryk, glansryk, briljant, uitstekend, uitmuntend; bekwaam; groot, volslae, volkome.

dof, bot, aaklig, donker, toiingrig, onbekend, onaansienlik.

Skok, slag, stamp, botsing, stoot, ruk, bons, skud; verrassing; verontwaardig, verbaas.

streel, paai.

Skommeling, wisseling, verandering, daling, styging, verskil, trilling, skudding, beweging, swewing.

bestendigheid, stabiliteit, vastheid.

Skoon, sindelik, rein, louter, netjies, suiwer, onvervals, onverwaterd, ongemengd; mooi, fraai, pragtig, sierlik, bekoorlik; ofskoon, al, ondanks, hoewel.

vuil, besoedeld, slordig, morsig; vervals, lelik, onaantreklik.

Skoonheid, prag, praal, vertoon, heerlikheid; fraaiheid, Venus; sindelikheid, netheid.

afskuwelikheid, aakligheid, barbaarsheid.

Skoor, twis, woorde, onenigheid, rusie, argument; debatteer; terg, pla, korswel.

vrede, rus, vriendskap; vlei.

Skoot, knie; beurt, keer, maal, slag; beskerming.

voortduring, behoud, soms, somtyds.

Skorriemorrie, massa, skuim, gepeupel, raapsel, straatvolk, sameraapsel; skurk, skobbejak.

adel.

Skraal, maer, slank, dun; min, klein, suinig, spaarsaam, karig, skraperig, armoedig, gering, gebrekkig; moeilik, snydend, nietig.

dik, vet, ruim, volop, baie, oorvloedig; vrugbaar, warm.

Skrander, slim, vernuftig, leergierig, knap, bekwaam, verstandig, gevat, oulik.

dom, bot.

Skraps, suinig, skaars, spaarsaam, min, klein, beperk, gebrekkig, skraal, karig, behoeftig.

ruim, volop, baie, oorvloedig.

[Einde van bladsy 100.]

Skrik, vrees, bangheid, ontsteltenis, benoudheid, nood, skok, knyp, paniek, alarm, ontroering, angs.

koelheid, bedaardheid, onverskrokkenheid.

Skrikbarend, kommervol, vreeslik, verskriklik, gevaarlik, sorgwekkend, angswekkend, ontsettend, skrikaanjaend.

effentjies, roekeloos, kloekmoedig, vermetel.

Skrikkerig, senuweeagtig, bang, vreesagtig, versigtig, paniekerig, lugtig, sku, skigtig, skugter.

dapper, onbevreesd, koel, onverskrokke, onbevrees.

Sku, skaam, beskroomd, bang, skigtig, teësinnig, onvrymoedig, skrikkerig. huiwerig.

astrant, parmantig, vrypostig.

Skuilnaam, pennaam, pseudoniem, nom de plume, skrywersnaam.

ware (egte) naam.

Skuld, rekening, verpligting, verbintenis, las; blaam; fout, misslag, flater, oortreding; oorsaak.

voldaan, kwitansie ; onskuld.

Skurk, skelm, karnallie, jakkals, kalant, smeerlap, skobbejak, skavuit, drommel, ellendeling, lieplap, onderkruiper, bedrieër, rakker, deugniet, boosdoener.

meneer, edelman, gentleman, 'n egte heer.

Skyn, blink, skitter, glinster, straal; verlig; lig, glans; lyk, voorgee, voorkom, blyk, sweem, spoor, smaak, voorwendsel, oëverblindery, gemaaktheid, paaiboelie, uiterlik.

donker, is, wese, werklikheid, waarheid, wesentlikheid.

Skynbare, vermoedelike, sigbare, vermeende.

werklike, wesentlike, reëel, waar.

Slaag, geluk, regkry, regkom; deurkom; verkry, verwesenlik, teweegbring.

faal, misluk, druip, sak.

Slaan, tugtig, kasty, piets, raps, wiks, veeg, takel, toetakel, pynig, afransel, opdons, afstoot, aftakel, straf, indryf, timmer, vorm, klop; tref, rig.

koester, troetel, liefkoos.

Slae, pak, loesing, streepsuiker, houe, takeling, toetakeling; male, kere.

bemoediging, dank ; soms.

Slag, keer, maal, beurt, skoot; kans, geleentheid; kuns, behendigheid, handigheid, aanleg; geveg, oorlog, stryd; teleurstelling, teëspoed, ongeluk; klap, skok, hou, raps, oorveeg; soort; draai; ontploffing, knal; doodmaak.

lompheid, onhandigheid.

Slap, pap, los, sag, buigsaam, swak; stil, onbedrywig; flou, verwelk, moeg, kragteloos, futloos.

styf, gespanne, stram, stug, hard, onbuigbaar.

[Eindelik van bladsy 101.]

Sleg, ondeund, snood, laag, karakterloos, gemeen, skurkagtig, ruggraatloos, onbehoorlik, roekeloos, los, losbandig, onsedelik, vuig, doemwaardig, berispelik, laakbaar, swak, verderflik; onaangenaam, niksbeduidend, ongunstig, onvoordelig, gebrekkig, ellendig, beroerd, onverstandig, ondeugdelik; aardig, siek; vrot, onsmaaklik, bedorwe, vergaan, stink, muf; verslete, defektief, lamlendig; maer.

goed, soet, aangenaam, lekker, vars, eerlik, opreg, eg, ongeveins, ongeskonde, onbeskadig, keel, behoue.

Slegs, maar, net, enkel, alleen(lik), sommer.

algemeen, tesame, meer, veel.

Slim, skrander, intelligent, vernuftig, knap, handig, bekwaam, vindingryk, geniaal; konfyt, geleerd, oulik, uitgeleerd, uitgeslaap, versiende, wakker, gevat, wys, gesleep, slu, deurtrap.

dom, onnosel, simpel, agterstevoor.

Slinks, skelm, geslepe, slu, oneerlik, onderduims, agterbaks, onderkruiperig, knoeierig, sluiks, verraderlik, vals, bedrieglik, geheim, heimlik.

eerlik, opreg, edel, openhartig, openlik, reguit.

Slordig, nalatig, agtelosig, wanordelik; liederlik, vuil, slofferig, onsindelik, morsig, onnet; slegpassend.

net(jies), sindelik, skoon, sorgvuldig.

Slot, besluit, end, einde, afsluiting; knip, grendel.

begin, aanhef, aanvang, aanstalte, sleutel, alfa.

Slotsom, bevinding, gevolgtrekking, afleiding, mening, kern, resultaat, konklusie, hoofinhoud, eindresultaat, samevatting.

aanleiding, gegewens.

Sluier, hulsel, dekmantel, waas, rookdamp, rookwolk; donkerheid, duisterheid, skemering.

verligting, openbaring, geheimhou, bedek, omhul.

Sluit, toemaak, grendel, dek, toeslaan; maak, toegaan, aangaan; besluit, beveilig, afsluit, eindig; saamvoeg, pas; blokkeer, versper; omarm, aanknoop.

open, ontsluit, oopsluit, heropen, begin, ontgrendel.

Smaak, proe, ondervind, verduur; happie, slukkie, eetlus; geur, aroma; lyk, skyn; keuse, trek, neiging; kunssin, skoonheidsin; mode.

smaakloosheid, barbaarsheid, wansmaak; mishaag.

Smaaklik, lekker, gretig, heerlik, geurig, soet, hartlik, mals, genietend, eetluswekkend.

sleg, vrank, bitter; weifelend.

Smaakvol, mooi, net, netjies, sierlik, fraai, artistiek, elegant, gepas, fyntjies, puik.

deurmekaar, afsigtelik.

[Einde van bladsy 102.]

Smag, verlang, begeer, hunker, hyg, wens, dors, snak.

verkry, verlustig, versadig, bevredig.

Smeek, bid, vra, soebat, "lek"; versoek, beding.

gee, gelas, verhoor.

Smoor, onderdruk, dooddruk, inhou, teëwerk, strem, beteuel; verstik, rook; moor, doodmaak.

vlam, vrye teuels gee; besiel, opwek, verkwik.

Snaaks, klugtig, komies, geestig, vermaaklik, komieklik, lakoniek, grapperig, humoristies, koddig, lagwekkend, luimig, leuk; vreemd, sonderling, eienaardig, uitheems, aardig, merkwaardig, buitengewoon, raar, potsierlik.

gewoon, ernstig, normaal, sedig, saai.

Snel, gou, vinnig, spoedig, haastig, spoorslags, geswind, vaardig, vlug, ylings.

langsaam, stadig, temerig, traag, loom, voetjie vir voetjie.

Snelheid, gouheid, vinnigheid, spoed, haas, tempo, vaardigheid, geswindheid.

langsaamheid, stadigheid, draling, vertraging, getalm.

So, dus, gevolglik, daarom; dergelik, soortgelyk, sodanig; mits; nè; aldus.

onwaar.

Sodoende, dusdoende, so, gevolglik, daarom, dus, vandaar, op die manier.

omdat, aangesien, daar.

Soebat, bid, smeek, vra, versoek, aanhou, aandring, "lek".

gebied, gee, beveel.

Soek, speur, naspeur, spoor, vors, opspoor, visenteer; probeer, poog, strewe.

kry, vind, verberg.

Soet, gehoorsaam, goed, volgsaam, gedwee, onderworpe; aangenaam, lekker, heerlik, geurig; gaaf, lief(lik).

bitter, stout, sleg, suur; onaangenaam.

Soewereine, volle, algehele, onafhanklike, selfstandige, vrye; opperste, oppermagtige.

onderdanige, afhanklike, gedeeltelike, onderhorige, ondergeskikte.

Soldaat, krygsman, vegter, stryder, burger, "kakie"; vlamblom.

bevelhebber, kommandant.

Solied, vas, stewig, sterk, hard, heg, aanmekaar, duursaam, betroubaar, aaneen; eenparig, eenstemmig, eendragtig.

voos, likwied, vloeibaar; elasties, soepel, week.

Sommer, spontaan, willekeurig, goedsmoeds, toevallig; redeloos; dadelik, onmiddellik, op die plek, uit die staanspoor.

langsamerhand, met voorbedagte rade.

[Einde van bladsy 103.]

Sommige, party, enkele, paar, enige.

almal, menigte.

Soms, partymaal, partykeer; somtyds, somwyle, nou en dan, af en toe; wellig.

dikwels, menigmaal, altyd, steeds, immer, deurentyd, klokslag, baie.

Somtyds, soms, somwyle, partymaal, partykeer, by wyle.

altyd, gedurig.

Sonde, gruwel, oortreding, ongeregtigheid, misdade, verkeerdheid, misslae, misstappe; las, ongerief, plaery, moeilikheid, ergernis, kwaad.

vergifnis, deug, plesier.

Sonder, buiten, behalwe, min, minus, uitgesonder, uitgenome, verstoke, ontstoke van.

met.

Soort, spesie, geslag, tipe; maaksel, merk; klas, aard, kategorie; indeling, rubriek.

vreemdslagtigheid, gemengdheid, uiteenlopendheid.

Sorg, toesien, oppas, onderhou, bewaar, voorsien, in stand hou; toesig, bewaring; kommer, ongerustheid; noukeurigheid, sorgvuldigheid, noulettendheid, bemoeienis, kwelling, ongerustheid; oppasser, versorger.

verwaarlosing, agtelosigheid, slordigheid.

Sorgvuldig, noukeurig, noulettend, oplettend, aandagtig, waaksaam, stip, deeglik, goed, grondig.

sommerso, agtelosig, sleg.

Sorgwekkend, treurig, haglik, benard, uiterste, moeilik, erg, gevaarlik, kommervol, sorgbarend.

veelbelowend, bemoedigend, gerusstellend.

Sosiale, maatskaplike, gemeenskaplike, algemene, publieke, onderlinge, wedersydse; gesellige.

eensame, indiwiduele, persoonlike, afgesonderde.

Sowat, omtrent, omstreeks, ongeveer, nagenoeg, by, by benadering, om en by, min of meer; so iets.

presies, op die kop.

Spaar, opgaar, besuinig, hou, behou, oorhou, bewaar.

spandeer, uitgee, verkwis, vermors, deurbring.

Spaarsaam, suinig, karig, behoudend, ekonomies; presies, sorgvuldig; selde.

spandabelig, verkwistend, kwistig.

Span, bind, rek, trek; kniehalter; klomp, geselskap, party.

hang, een.

Spandeer, betaal, uitgee, bestee, verkwis.

spaar, invorder, ontvang.

[Einde van bladsy 104.]

Spartel, stoei, worstel, veg, baklei, woel, swoeg, verset, strewe, spook; sukkel.

oorgee, ingee, verslap.

Spasmodies, sporadies, onbestendig, wisselvallig, skommelend, af en toe, los en vas, met horte en stote, met rukke en stote, in vlae;

krampagtig.
egalig, bestendig, gereeld, standhoudend.

Speel, korswel, gekskeer, terg, vermaak, ontspan, opvoer, optree.

werk, inkluister.

Spektakel, grap, poets, pekel, petalje, skouspel, lawaai, vertoning, opskudding, klug, standjie.

beheerstheid, stemmigheid, drama.

Spesiale, buitengewone, besondere, uitnemende, uitstekende, afsonderlike, abnormale.

gewone, alledaagse, algemene.

Spoedig, gou, vinnig, binnekort, gou-gou, onverwyld, ylings, aanstons, netnou, weldra, sito, sito-sito, onverpoosd, promp, eerlang, geswind.

lank, langsaam, stadig.

Spog, pronk, windmaak, snoef, grootpraat, roem, praal.

verneder, beskeidenheid.

Spoggerig, deftig, mooi, pragtig, fyn, puik, charmant, ydel, windmakerig, fier.

toiingrig, slordig, verflenter.

Spontaan, natuurlik, vry, outomaties, vrymoedig, self, eie, onvoorbereid, uit die vuis uit, vanself, uit eie beweging; geesdriftig.

gedwonge, oorwoë, onwillig, voorbereid.

Spook, gees, gedaante, verskynsel, skim, gestalte, dwaalgees, paaiboelie; baklei, worstel, stry, wurg, spartel, dwaal.

toegee, ingee, oorgee.

Sporadies, spasmodies, onegalig, onbestendig, wisselvallig, verstrooid, af en toe, nou en dan, los en vas, met horte en stote, met rukke en stote, in vlae.

algemeen, egalig, voortdurend, herhaaldelik, gereeld.

Spreekwoord, spreuk, motto, leus, gesegde, kreet.

ongekendheid, ongewoondheid.

Spyt, jammer, berou, wroeging, smart, verdriet, droefheid, leed, leedwese; boetvaardig; kommer, ellende.

bly, verheug, verhard.

Staat, regering, land, volk; opgawe, tabel, skedule, lys, rol, begroting; gesteldheid, toestand; rang, waardigheid.

burger, ingesetene.

[Einde van bladsy 105.]

Stabiel, bestendig, vas, egalig, sterk, seker, veilig; stewig, standhoudend, solied, duursaam.

wankelend, swak, wisselend, skommelend, veranderlik, onbestendig.

Stadig, langsaam, geleidelik, tydsaam, slenterend, kruipend.

gou, vinnig, snel, vaardig.

Staf, stok, kierie, lening, steun, stut, septer; werkers, personeel, arbeiders, hande; kollegas.

hoof, aanvoerder; instemming betuig, goedkeur.

Stand, posisie, toestand, gesteldheid; rang, waardigheid, status, plek, klas.

vernietiging, verandering, verwording.

Standpunt, houding; mening, opinie, beskouing, sienswyse; kant, oogpunt, opvatting; aspek; uitgangspunt, rigting, gesigspunt.

wispelturigheid, doelloosheid.

Stap, loop, wandel, tred, skrede, tree, stryk; pas, gang, skrede, spoor; stadium; handeling; poging, onderneming, reëling.

staan, hardloop.

Statistiek, opgawes, syfers, feite, state, gegewens, data, sensus, telling.

onjuisthede, valshede.

Steeds, altyd, voortdurend, immer, aldeur, altyddeur, altoos, ewig, aljimmers; bestendig, aanhoudend.

nimmer, nooit, af en toe.

Steel, beroof, roof, ontfutsel, vat, toeëien, ontvreem.

koop, verdien.

Stel, bepaal, neerlê, reël, plooi, skik, inrig, rig; sê, konstateer; skryf; plaas, sit; reeks, groep.

een(heid).

Stellig, gewis, seker, ongetwyfeld, bepaald, beslis, positief.

moontlik, kwansuis, miskien, allig, ontkennend, negatief, lonend.

Stelsel, sisteem, metode, manier, wyse; grondslag, basis.

stelselloosheid, chaos.

Stemming, bui, nuk, humeur, luim, lus, neiging, gemoedstoestand, gevoel, atmosfeer, gees, verkiesing.

beheerstheid, lusteloosheid, onverskilligheid.

Stempel, merk, merkteken, naam, benaming, kenmerk, seël, cachet, beskrywing; soort; karakter, inbors; blyk; gedaante.

verloëning, afkeuring.

Sterf, doodgaan, ontslaap, uitvaar, heengaan, sneuwel, omkom, vrek.

ontstaan, gebore word, aankom.

[Einde van bladsy 106.]

Sterk, gespierd, fors, groot, fris, kragtig, magtig, taai; talryk; geweldig, kras, hewig, heftig, intens, gedug; duursaam; standvastig, beginselvas, trou; deurdringend, skerp; bedwelmend.

swak, sleg, flou, tingerig, pap, willoos, lafhartig.

Sterkte, krag, gespierdheid, duursaamheid; mag' vermoë, hewigheid, getal, aantal, wilskrag, troos, bemoediging.

swakheid.

Steun, bystaan, help, skraag, leun, stut, vertrou; hulp, bystand, ondersteuning.

hindernis, teëwerking ; bestry, strem.

Steur, hinder; betrap; strem, verontrus, belemmer; verhinder, belet.

steun, help, troos, met rus laat.

Stewig, styf, sterk, vas, heg, solied, ferm, kragtig.

los, wikkelend, slap, swak, broos, nietig, onbestendig.

Stig, oprig, vestig, daarstel, floteer, bewerkstellig, veroorsaak, teweegbring, tot stand bring; verwek; opruim; leer.

ontstig, verveel, ontbind, vernietig, afbreek, ondermyn, sloop, rinneweer.

Stigting, oprigting, vestiging, daarstelling, inkorporasie, inlywing, flotering, bewerkstelliging, opbouing, organisering; lering, verbetering, inspirasie, opwekking, bemoediging.

verveling, ontbinding.

Stil, suutjies, sag(gies), geruisloos, gedruisloos; geheim, skelmpies; rustig, vreedsaam, kalm, bedaard, vredig, stemmig, ingetoë; spraakloos; onverstoord, ongehinderd. eensaam, afgeleë; sjuut!; versadig.

raserig, rumoerig, oorverdowend, lawaaierig, openbaar.

Stilhou, stop, staan, hoha; verswyg, verberg, hokaai.

ry, openbaar.

Stilletjies, saggies, suutjies; geheim, skelmpies, heimlik, bedektelik; ongemerk, ongeërgd.

luidrugtig, publiek, openlik.

Stilte, eensaamheid, afsondering, geheim; swye; stilswyendheid; rus, kalmte.

lawaai, rumoer, luidrugtigheid.

Stof, materiaal, onderwerp, materie; kleed, weefsel; sand, gruis, stuifsand; rede, aanleiding, oorsaak; verganklik.

gees, wese, siel.

Stok, staf, kierie, hout, stingel, stam, steel; steun, stut.

lof, blare.

Stoot, druk, stamp, beur.

trek, beteueling.

[Einde van bladsy 107.]

Stop, stilhou, staan, stilstaan, ophou, staak; prop, vul; verstel, heelmaak.

beweeg, deurwerk, voortgaan, aangaan, ry, aanhou, uithol.

Storie, verhaal, geskiedenis, vertelsel, vertelling, verdigsel, sprokie, legende, staaltjie; praatjie, geklets.

gebeurtenis, waarheid, werklikheid.

Stout, onbruikbaar, ondeund, kwaaddoenerig, onnutsig, ongehoorsaam, huilerig.

soet, gedwee, gehoorsaam.

Straf, vonnis, pyniging, kastyding, boete, vergelding, gevolg; veroordeel, beboet, wraak; uitbetaal, kasty, karnuffel, kwaai, erg, skerp, streng, baie.

vryspreking, ontslag, sonde, inskiklik, sag, koel, mild.

Streek, land, gewes, gebied, distrik, afdeling, kolonie, buurt, wêreld, omtrek, oord; kwinkslag, poets, frats, kattekwaad, onbruikbaarheid, stoutheid, nuk, onnutsigheid, plan, gril, slimmigheid, sluheid, lis, bedrog; oneerlikheid, standpunt.

regskapenheid.

Streep, lyn, merk, streek, grens, afbakening, ry; malligheid; slaan, wiks.

algemeen.

Strek, rek, reik, loop, uitbrei, omvat, span; gedy.

krimp, afneem, begrens, beperk.

Strekking, sin, gees, betekenis, beduiding, rigting, tendens, neiging, bedoeling.

onbuigsaamheid, beperking, ingrensing.

Strem, hinder, bemoeilik, stuit, versper, belemmer, keer, belet, verhinder, stol, fnuik, vertraag; verset, beveg, bestry, teëwerk, beteuel; smoor.

bevorder, help.

Streng, kwaai, nousienend, bekrompe, ortodoks, eng, straf, hard; stip, presies, beslis, bepaald, noukeurig, juis.

toegeeflik, sagmoedig, goedhartig, goedaardig, vriendelik.

Strewe, poging, oogmerk, plan, ideaal, doel, ambisie, voorneme; probeer, trag, beur; wedywer.

slapheid; verwaarloos.

Strooi, saai, sprei, uitgooi; versprei, uitgee, rondgee, publiseer.

oes, insamel, versamel, bymekaar maak.

Stroom, rivier, spruit; loop; drang, menigte.

meer, poel.

Struikel, val, sukkel, slenter, strompel.

hardloop, vermy, bevorder.

[Einde van bladsy 108.]

Stry, ontken, loën, teëpraat; argumenteer, disputeer, teenspreek, bespreek, debatteer; twis, rusie, onenigheid, kamp; veg, worstel, wedywer.

toegee, instem, erken.

Stryd, twis, onenigheid, tweespalt, woordewisseling, kabaal, geveg, kryg, konflik, botsing, wrywing, tweedrag, tumult, oorlog, polemiek, worsteling, argument, teenspraak; wedywering.

vrede, eensgesindheid.

Stryk, stap; slaan, piets, takel; strook, vryf; klaarkom, ooreenkom.

twis, staan.

Stuk, brok, flenter, deel, gedeelte, fragment, afdeling, seksie; daad; dokument, geskrif, artikel, opstel, oorkonde; sowat, omtrent; klont; lengte.

geheel, eenheid.

Stukkend, gebroke, verpletter, pletter, kapot, flenters, verskeurd; besope, dronk, getik.

heel; nugter.

Stuur, send, rig, adresseer, afsend, afstuur, aanstuur, opstuur, deurstuur, laat toekom; ry, dryf, bestuur; roer.

roep.

Stuurs, onaangenaam, suur, no(o)rs, kortaf, onvriendelik, kwasterig, knorrig, bruusk, iesegrimmig, bot, bars.

vriendelik, innemend, welwillend.

Styf, hard, onbuigsaam, koppig, houterig; vas, heg, stewig, sterk; strak, trots, stug, koel, formeel, plegtig, koud, ongesellig, aanstellerig.

slap, pap, buigsaam.

Styg, opgaan, klim, rys, vorder, verhoog, toeneem, swel, opklim, vermeerder.

daal, afkom, sak.

Styl, mode, manier, trant, pen, skryfwyse; stut, draagbalk, pilaar.

beskeidenheid; oud-modies, verouderd.

Substituut, plaasvervanger, surrogaat, namaaksel, plaasbekleder.

oorspronklike, egte; prinsipaal.

Suggestie, wenk, plan, idee, raad.

gebod, opdrag, bevel.

Suinig, spaarsaam, behoudsaam, karig, onmededeelsaam, skraps, skraal, skraperig, snoep, gulsig, krenterig, vrekkerig, gretig, hardvogtig.

vrygewig, verkwisterig, gulhartig, mededeelsaam.

Suiwer, eg, onvervals, puur, rein, skoon, helder, louter, sindelik, onvermengd, onbevlek, klaar, eenvoudig; enkel, korrek.

vervals, vermengd, verwaterd, vuil, besoedeld.

[Einde van bladsy 109.]

Sukkel, worstel, beur, spartel, probeer, trag, aanhou; peuter, lol, slenter; swaarkry; kwyn.

slaag, vorder, oorwin.

Sukses, welslae, vooruitgang, vordering, bevordering, geluk, opgang, voorspoed, promosie.

mislukking, teenspoed, agteruitgang, ongeluk.

Superieur, uitmuntend, beter, bobaas, voortreflik, uitblinkend, uitstekend; hoër, meer(dere); sjef.

inferieur, swakker, slegter, minder.

Surplus, oorskot, orige, res, oorblywende, batig, saldo.

tekort.

Suur, onaangenaam, duur, wrang, bitter, swaar; vrank, nors, kortaf, knorrig, bruusk, stuurs, iesegrimmig, gemelik, onvriendelik; maagsap, moeilikheid.

soet, vriendelik, gaaf; aangenaam, lekker.

Swaar, gewigtig, log, lomp, onbeholpe, dik, groot; moeilik, ondraaglik, bitter, suur, drukkend, hard; ellende, ontbering, lewenslas, kommer; belangrik, ernstig, erg, gevaarlik, onstuimig.

lekker, maklik, lig, aangenaam, fyn, dun, donsagtig.

Swaarmoedig, mismoedig, naargeestig, neerslagtig, bedroef, bedruk, terneergedruk, droefgeestig, miserabel, omgekrap, pessimisties.

opgeruimd, plesierig, opgewek, blymoedig.

Swak, sleg, pap, papbroekerig, beginselloos, ellendig, treurig, ongunstig, flou, onoortuigend, slap, lamlendig, gebrekkig; oud, knieserig, pieperig; agterlik.

goed, taamlik, sterk, karaktervas.

Swerm, klomp, hoeveelheid, aantal, trop, swetterjoel, menigte, boel.

een, enkeling.

Swoeg, werk, arbei, slawe, sweet, tob.

luier, slenter, leeglê.

T

Taai, klewerig, klouerig, gommerig; hard, stewig, sterk, duursaam, uithoudend, bestand, weerstandbiedend, gehard, volhardend; buigsaam, gierig, suinig.

mals, sag, bros; swak, tingerig.

Taak, werk, plig, saak, opdrag, onderneming, arbeid.

plesier, genoeë€, tydverdryf, ontspanning.

Taal, tong(val), spraak, woorde, uitdrukkinge.

onsin, stilswye; brabbel.

Taamlik, vry, heelwat, aansienlik, aanmerklik, nogal, vrywel, matig, redelik, gawerig, gangbaar, billik.

beperk, gering; oorvloedig, rojaal, heftig, oordrewe.

[Einde van bladsy 110.]


Tabel, staat, lys, opgawe, skedule, tarief, syfers, gegewens, statistiek.

deurmekaarspul, warboel.

Tak, loot, uitspruitsel, onderdeel, afdeling; politiek, diplomatiek, mooiigheid, paaiery, behendigheid, verstandigheid, beleid, omsigtigheid, versigtigheid, wysheid.

boom, onhandigheid, lompheid, domheid.

Taktiek, plan, beleid, skema, versinsel; tak(t), slimheid, streek, jakkalsdraai, politiek, lis, krygskuns.

onbesonnenheid, onbedagtheid.

Talm, draai, versuim, drentel, sloer, wag, treusel.

haas, spoed, vlot.

Talryk, baie, veel, menigvuldig, heelwat, heelparty, numeriek, legio, veelvuldig, omvangryk.

weinig, min, enkele, skaars, seldsaam.

Tamaai, groot, yslik, reusagtig, enorm, besonder, buitengewoon, vreeslik, oneindig.

tingerig, klein, gering.

Tans, nou, teenswoordig, deesdae, op die oomblik, hede; hier.

vanmelewe, weleer, vroeër.

Teëkom, ontmoet, ondervind, vind, aantref, ervaar, opdoen; kry, ontdek, raakloop.

verloor, bedek, omhul, misloop.

Teenoor, oorkant, anderkant, regoor; vergeleke, jeens.

ver, verwyderd, voor.

Teenspoed, ongeluk, onheil, ramp; armoede, ellende, ontbering, agteruitgang, teleurstelling, mislukking, terugslag.

vooruitgang, voorspoed, vordering, welslae, geluk, voordeel, welvaart.

Teenstand, verset, stryd, opposisie, teësparteling, belemmering, verhindering, verdediging, verwering.

toegewing, hulp, bevordering, ondersteuning, samewerking, instemming.

Teenstander, opponent, vyand, mededinger, konkurrent, wedyweraar, teenparty.

meestander, ondersteuner, bondgenoot, vriend.

Teenswoordig, tans, nou, hede, deesdae, hede ten dae, die huidige dag, hedendaags.

vroeër, vanmelewe, eertyds.

Teenwoordig, aanwesig, by, daarby, in.

afwesig, absent.

Tegelykertyd, terselfdertyd, sommer, toe, meteen.

vroeër, later.

[Einde van bladsy 111.]


Teister, pla, beproef, aantas, tref, verdruk, bemoeilik, belemmer, terg, beskadig.

help, bevoordeel, verheug.

Teken, merk, aanduiding, aanwysing, baken, bewys, blyk, voorspelling, kenmerk, sein; waarskuwing, aandenking; afbeeld, skilder, skryf.

onsigbaarheid, weerlegging; droombeeld, skim.

Telkens, herhaaldelik, meermaal, aanhoudend, elke keer, elke maal, keer op keer.

eens; selde, soms, by tye.

Teoreties, nominaal, akademies, onprakties, gewaande, vermeende, onbeproefde, vermoedelik, bespiegelend.

prakties.

Terg, tempteer, trotseer, pla, vertoon, verbitter, siel uittrek.

paai, troetel.

Terloops, sommerso, toevallig, vlugtig, inderhaas, in die verbygaan, tussen hakies.

nadruklik, uitdruklik.

Terme, voorwaardes, bepalinge, bewoordinge, ooreenkoms; paaiemente, stortings, afbetaling; prys, woorde, uitdrukkinge; semesters; sittinge.

kritiek, afkeuring, breuk, verwydering, tweespalt.

Termyn, tydperk, tyd, periode; aantal; paaiement.

jaar.

Terstond, meteens, dadelik, onmiddellik, oombliklik, opeens, aanstons, onverwyld, skielik, op die plek, op staande voet.

môre, later.

Terug, agteruit, agterwaarts, troei; herwaarts, hierheen.

voorwaarts, vooruit, vorentoe.

Terughou, stop, belet, verhinder, stuit, keer, teëhou; agterhou, dwarsboom.

uitgee, publiseer, vertel, bevorder.

Terugkeer, omdraai, terugkom; tuiskoms, aankoms.

afreis, uitreis, weggaan, vertrek.

Terwyl, daar, aangesien; intussen, ondertussen, inmiddels, onderwyl.

as, mits.

Tevergeefs, nodeloos, nutteloos, verniet, doelloos, vrugteloos, futiel.

geluk, vrugbaar, lonend, suksesvol.

Tevore, eerder, vroeër, reeds, gelede.

naderhand, later.

Tevrede, voldaan, goedsmoeds, ingenome, onbekommerd, berustend, welgemoed, versadig, vergenoeg.

misnoegd, knorrig, kwaad, vererg, onvoldaan.

[Einde van bladsy 112.]

Tewens, voorts, buitendien, ook, nog, bowendien, daarby, boonop; gelyktydig, terselfdertyd, tegelyk.

ongelyk, uiteenlopend, nogtans, hoewel.

Tingerig, klein, pieperig, verpot, swak, teer; rank, slank, maer.

groot, tamaai, sterk, vet, geset.

Tipe, klas, soort, geslag, merk, genre, kategorie, maaksel, model, slag, voorbeeld.

verskil, onnatuurlikheid, bespotlikheid; maker.

Tirannie, dwinglandy, oorheersing, onderdrukking, verdrukking, mishandeling, outokrasie, geweld, willekeur.

bevordering, inskiklikheid, toegewendheid, selfopoffering, wysheid, beleid, vryheid.

Toe, gesluit, dig; destyds, dan, daarna; na, heen, asseblief.

oop, voor; nou.

Toeëien, vat, toewys, toeken, aanvaar, neem, ontfutsel, steel, ontvreem.

afstaan, afstand doen, toeken, afgee.

Toejuiging, applous, ovasie, akklamasie, byval, lof; verwelkoming, onthaal, lofbetuigings.

uitjouing, geboe; uitskel, afkeur.

Toeken, verleen, toestaan, toewys, gee, uitdeel, uitreik, toevertrou, skenk, beloon.

toeëien, afneem, ontfutsel.

Toekom, behoort, kry, ontvang, reg, aanspraak.

stuur; onwaar, onjuis; onwettigheid, ongeregtigheid.

Toekoms, voortaan, vervolg, verskiet, vooruitsig.

verlede, hede.

Toelig, ophelder, verduidelik, uitlê, verklaar, vertolk, illustreer.

verwar, benewel, verduister, verblind.

Toeloop, aanloop, aanvraag, storm, drang, gedrang, menigte, populariteit, massa, skare, heer; toestroom.

slapheid, onverskilligheid.

Toemaak, sluit, dek, bedek, aantrek; wegsteek, verberg, toeknoop.

oopmaak, wys, toon, ontbloot.

Toename, vermeerdering, verhoging, aangroeiing, aanwas, vermenigvuldiging, aanteling, styging, rysing; bevordering, versterking, verergering; vooruitgang.

afname, vermindering.

Toeneem, vermeerder, vermenigvuldig, opgaan, styg, aanwas, groei, swel, rys, aanteel.

afneem, verminder, daal, sak,

Toepas, beoefen, uitvoer, nakom, naleef; aanwend, gebruik, toedien.

veronagsaam, afhaal.

[Einde van bladsy 113.]

Toereikend, genoeg, voldoende, ruim, genoegsaam, volop.

onvoldoende, kort, ontbrekend, skraps.

Toeskryf, wyt, dank, sien, toedig, toereken.

verdedig, beskerm.

Toespraak, aanspraak, rede, betoog, diskoers, referaat, voorlesing.

gehoor.

Toestaan, gee, verleen, skenk, toeken; omring, omsluit; toelaat, toestem, veroorloof, vergun, inwillig.

weier, afwys, ontsê.

Toestand, staat, kondisie, gesteldheid, toedrag, stadium, omstandighede, stand van sake; welstand, gesondheid.

magteloosheid, onmag; siekte, ongesteldheid, krankheid.

Toestel, gereedskap, masjien, montering, apparaat, uitrusting, werktuig.

hand.

Toestem, instem, toegee, toelaat, inwillig, goedkeur, vergun; saamstem, meestem, akkordeer.

weier, verbied, belet, afkeur.

Toets, proef, eksamen; ontleding, analise, ondersoek; beproef, pols.

aanneem, passeer, goedkeur; sintese.

Toeval, ongeluk, ongeval, voorval; kans, sommer, goed geluk; floute, beswyming.

opset, afspraak.

Toevlug, hulp, bystand, ondersteuner, helper, redder, steun, skuilplek, redding, uitredding, toeverlaat.

vyand, verderf, ondergang; onveiligheid, gevaar.

Tog, desnietemin, desnieteenstaande, nogtans, darem, in weerwil van; trek, reis, ekspedisie.
Toneel, drama, tafereel, skouburg; uitsig, gesig, skouspel; plek, verhoog.
Toon, wys, aandui, uitstal, bewys, demonstreer; deuntjie, stembuiging, klank, sleutel; peil; tint, kleurskakering, nadruk, klemtoon.

bedek, wegsteek.

Totaal, geheel, algeheel, volkome, gans, heeltemal, glad, skoon, geheel en al; almal; bedrag, hoeveelheid, som.

poste, items, onderafdelings, deel; gedeeltelik, half.

Tou, riem, draad, lyn, kabel, koord, ketting, trektou; trek, sleep, op tou sit.

beëindig.

Tradisie, oorlewering, gewoonte, geskiedenis, volkslegende, gebruik, voorbeeld, presedent; naam, roem.

navolging, nalewing.

[Einde van bladsy 114.]

Trag, poog, probeer, strewe, beproef.

moed verloor, wanhoop.

Tragies, treurig, noodlottig, rampspoedig, hartroerend, droewig.

aangenaam, plesierig, bly, komies, humoristies, snaaks.

Trawant, kalfakter, maat, lakei, agterryer, handlanger, medestander, medepligtige, factotum, lyfwag, begeleier, partygenoot, satelliet, wagter, werktuig.

baas, aanvoerder, heerser.

Tred, trap, gang, pas, tyd, tree, stap, loopvlak.

teenstrydigheid, nutteloosheid.

Tree, stap, skrede, pas; tred, gaan, aangaan; jaart.

stilstaan, bly.

Tref, sameloop, geluk, bereik, val; opval, interesseer; aantas, ontroer, teister, affekteer, raak, oorkom, aangaan, opval, ontmoet.

mis, koud laat, misluk.

Treffend, interessant, onderhoudend, opvallend, opmerklik, belangwekkend, merkwaardig; besonder, buitengewoon, vreemd, uitmuntend; aandoenlik.

alledaags, saai, normaal.

Trek, versit, verreis, verhuis, afreis; tog, emigrasie; beweeg, aanvraag, lus, neiging, begeerte, verlange, sleep; windjie; kenmerk, eienaardigheid, karakter, hoedanigheid; haal; uithaal; ontvang, aanlok.

kom, onverskilligheid.

Treurig, olik, bedroef, weemoedig, ellendig, verdrietig, swaarmoedig, hartseer, triestig, meewarig, bekaf, ontroerd, naar, tragies, erbarmlik, jammerlik, swak, besukkeld, rampspoedig, noodlottig, swaar, aaklig, benard.

bly, opgeruimd, plesierig, vrolik, gaaf, jolig.

Trop, klomp, massa, menigte, baie, falanks, swetterjoel, swerm, skare, kudde, bende.

een, niks, min, paar, weinig.

Trots, hoogmoedig, hovaardig, verwaand, vermetel, aanmatigend, fier; nieteenstaande, ondanks; groots; fierheid, selfgevoel.

nederig, beskeie, ootmoedig, eenvoudig.

Trou, standvastig, lojaal, nougeset, stip, eerlik, vas, noukeurig, onwrikbaar; getrouheid, gehegtheid; hu.

wispelturig, bedrieglik, verraderlik, skelm, onvertroubaar, vals.

Tug, orde, dissipline, beheer, bestuur, toesig; straf, slaan.

wanorde, losbandigheid, ongehoorsaamheid.

Tussenkoms, inmenging, inlating, bemiddeling, optrede, onderhandeling, bemoeiing, intervensie.

onsydig.

[Einde van bladsy 115.]

Twis, rusie, onenigheid, tweedrag, tweespalt, geskil, bakleiery, stry, gekyf, krakeel, struweling, polemiek, standjie, spektakel, uitval, ergernis, moleste, dispuut, verdeeldheid.

vrede, liefde, eengesindheid, eendrag, ooreenstemming.

Twisgeskryf, pennestryd, polemiek, betoog.

eenstemmigheid.

Twyfel, onsekerheid, weifel(ing), aarsel(ing), hunk, huiwer(ing), besluiteloosheid.

sekerheid, vastheid, vertroue, geloof,

Tydelik, inmiddels, middelerwyl, intussen, solank, voorlopig, seisonaal, vir eers, vlietend, verganklik, aards, verbygaande; wêreldlik.

blywend, permanent, vir goed, ewiglik, vas, langdurig.

Tydens, gedurende, toe, in, solank, wanneer.

voor, na.

Tyding, nuus, boodskap, berig, woord, rapport, kennis, verwittiging, inligting, informasie.

stilte, swye.

Tydjie, wyle, pouse, stonde, rukkie, oomblikkie.

nooit, ewigheid.

U

Uit, van; uiter, praat, uitspreek, aanroer, opper, lug, sê, konstateer; bankrot; klaar, dood; buite.

in, binne, intra.

Uitbetaal, uitkeer, stort, vergoed; straf, wraak.

inkry, ontvang.

Uitbrei, verbrei, vergroot, ontwikkel, verruim, verleng; ontgin; versprei; uitstrek.

inkrimp.

Uitdrukking, frase, gesegde, spreuk, spreekwoord, sinswending, leuse, uitlating, uiting, bewoording, spreekwyse; uitpersing, trek.

ongekendheid, ongewoondheid.

Uitdruklik, duidelik, definitief, bepaald, beslis, nadruklik, onomwonde, pertinent, stellig.

terloops, vaag, in die verbygaan, tussen hakies.

Uiteensit, verduidelik, verklaar, ophelder, toelig, vermeld, uitlê, ontwikkel, spasieer (letters).

verduister, benewel, verdraai, geheimhou, verblind.

Uiteindelik, eindelik, ten slotte, ten lange laaste, op die duur.

aanvanklik, oorspronklik, eers.

Uiterlik, voorkoms, voorkome, fatsoen, aansien, vertoning, vorm, gedaante, gesig; bo-op, oppervlakkig.

innerlik, inwendig, wesentlik, werklik.

[Einde van bladsy 116.]

Uiters, besonders, erg, vreeslik, verskriklik, uitermate, laaste, danig, baie, buitengewoon, uiterlik, in hoë€ mate.

enigsins; effentjies, nouliks, ternouernood ; perdfris.

Uitgaan, weggaan, vertrek; aanneem; uitvoer, uitgang; uitdoof, eindig, verdaag; begin.

inkom, terugkom, ingaan.

Uitgawe, koste, onkoste, besteding, uitbetaling; eksemplaar, nommer, edisie, druk, oplaag, publikasie; vertering.

inkomste, verdienste, loon.

Uitgebreid, lank, groot, uitgestrek, wyd, lywig, omvangryk, omvattend, omstandig.

klein, beknop, beperk, begrens.

Uitgee, spandeer, bestee, verkwis, uitreik, uitstraal, versprei; publiseer, druk, vertel, sê, meedeel; verteer.

ontvang, inkry, verdien, besuinig, spaar.

Uitgeput, op, klaar, leeg; gedaan, moeg, flou, poot-uit, sat, suf, kapot, afgemat, verswak.

fris, volledig, sterk, taai, kragtig, stoer.

Uithou, hou, verduur, verdra, uitstaan, deurstaan, volhou; duur; voorbehou, uitsonder, reserveer; uitkap.

ingee, oorgee, weggee, tou opgooi, beswyk, verslap.

Uitlating, opmerking, aanmerking, aankondiging, toespraak, kommentaar, uitdrukking; weglating; ontsnapping.

swye, vermelding, insluiting.

Uitlê, ophelder, verduidelik, vertolk, toelig, verklaar; aanlê; vergroot, uitbrei, uitsprei.

mislei, verwar.

Uitleg, verklaring, verduideliking, opheldering, vertolking, toeligting; verskoning; nuwe wyk.

vraag, probleem.

Uitmaak, uitskel, belaster, beskuldig, bestempel; noem, opmaak, vorm; begryp, beteken, verstaan, sien, ontsyfer; beslis, beëindig.

opvysel, prys.

Uitmuntend, eersteklas, goed, fyn, uitstekend, bekwaam, bobaas, voortreflik, puik, eksellent, knap.

ellendig, sleg, swak, minderwaardig.

Uitoefen, doen, maak, handhaaf, neem, aanvaar, laat geld.

vernietig, afbreek, verdelg, wegmaak, verwoes.

Uitoorlê, fop, kul, bedrieg, onderkruip, troef, flous, verneuk, onderdeurspring, om die tuin lei, beetneem.

eerlik behandel, woord gestand doen.

Uitreik, uitgee, uitdeel, oorhandig; verleen, toestaan; uitstrek.

ontvang, terugtrek, inroep.

[Einde van bladsy 117.]

Uitslag, gevolg, uitkoms, resultaat, uitwerking, vrug, afloop; bevinding; puisies.

oorsaak, aanleiding, verwekking, rede, grond.

Uitsluitlik, geheel, gans, alleenlik, enkel, absoluut, net, volstrekte, geheel en al, ten enemale.

algemeen, universeel, saamhorig.

Uitspraak, spraak, tongval; oordeel, mening, opinie, sienswyse; vonnis, oordeelvelling, beslissing.

pleidooi. pleitrede.

Uitstal, tentoonstel, wys, vertoon, tentoonsprei, pronk.

bedek, verberg, wegsteek.

Uitstekend, goed, eersteklas, fyn, geskik, uitmuntend, puik, eksellent, lofwaardig, verdienstelik, voortreflik.

gemeen, sleg.

Uitstel, versuim, afstel, nalaat, oponthoud; respyt, opskorting.

doen, uitvoer, verwag.

Uittrek, uitsleep, uithaal; ontklee; optrek, opmarsjeer.

aantrek, inkom, terugkeer, retireer.

Uitvloeisel, gevolg, resultaat, nasleep, uitwerking, voortspruitsel, uitkoms, vrug; braaksel.

bron, oorsprong, oorsaak.

Uitvoer, doen, gehoorsaam, volbring, teweegbring, bewerk, voltooi, bewerkstellig, volvoer, verrig, tot stand bring; eksport; speel, opvoer.

invoer, nalaat.

Uitvoerbaar, moontlik, prakties, doenlik.

onmoontlik, onprakties.

Uitweg, plan, ekskuus, verskoning, draai, uitvlug; uitgang; redding, uitkoms.

hoek, benoudheid, knyp.

Uitwerking, gevolg, resultaat, nasleep, effek, uitkoms, vrug, uitvloeisel; invloed, oplossing.

oorsaak, aanleiding.

Uniek, enig, buitengewoon, wonderlik, uitheems, vreemd, abnormaal, merkwaardig, onvergelyklik.

algemeen, alledaags, gebruiklik, gewoon.

v

Vaak, slaperig, lomerig, dromerig, vermoeid; dikwels, baiekeer, baiemaal.

fris, uitgeslaap, wakker; selde.

Vaardig, vinnig, snel, vlug, bedrewe, bekwaam, handig, behendig; gereed, bereid, gewillig.

lomp, dom, onhandig, onbekwaam, onvoorbereid.

[Einde van bladsy 118.]


Vaart, gang, loop, pas, reis, verkeer; snelheid, spoed, tog, kanaal.

stilstand.

Vabond, skelm, karnallie, kalant, jakkals, bedrieër, niksnuts, skurk, rakker, lieplap, deugniet, landloper.

'n egte heer, gentleman.

Vak, onderwerp, saak; afdeling, tak; ruimte; nering, beroep, ambag.

geheel.

Vakansie, rus, rustyd, verposing, verlof.

werk, arbeid, diens, werkkring.

Val, neerstort, struikel, instort, tuimel, vernedering, ondergang, teenspoed, verderf, verleiding; wip, vanghok, hinderlaag, slag; sneuwel, oorgee, opkom; is; ongeluk; daal, struikel, neerlaat.

staan, opstaan, verhoging, bevordering, opgang.

Vals, onopreg, verdraaid, ongegrond, misleidend, leuenagtig, bedrieglik, huigelagtig, onwaar, verkeerd; skelm, onderduims; oneg, onsuiwer, skynbaar, nagemaak.

waar, trou, opreg, eerlik, eg, goed.

Vandaar, dus, daarom, gevolglik, dusdoende.

waarom?

Vanmelewe, lankal, vroeër, voorheen, weleer, verlede, vanouds, oudsher, die ou tyd, die ou doos.

hede, nou, tans, teenswoordig.

Vanself, outomaties, onbedwonge, spontaan, natuurlik, uiteraard, uit eie beweging.

genoop, gedwonge.

Vark, bees, otjie, skobbejak, lummel, skurk, smeerlap.

'n egte heer, gentleman, duif.

Vars, nuut, fris, onbedorwe, ongebruik; pas, net.

muf, bedorwe, vergaan, vrot, stink, oud, goor, oeroud.

Vas, styf, stewig, solied, heg, ferm, onbeweeglik; standvastig, onwrikbaar, pal, bestendig; onveranderlik, egalig, blywend, duursaam, permanent, seker, stellig; omring; strak, stip; ingeworteld, dig; onroerend.

los, wankelend, wisselvallig.

Vasstel, bepaal, definieer, beslis, reël, besluit, bewys, neerlê€, kies, noem.

vrylaat, onseker, laat, aarsel, weifel, twyfel.

Vat, neem, ontvang, gryp, steel, afneem, toeëien, inpalm, opdoen, ontneem, roof, ontfutsel, ontvreem; hou; verstaan, begryp; deurgrond; houvas.

gee, skenk.

Veel, baie, menigte; dikwels, baiekeer, vaak; verdra, uitstaan, verduur, gedoog.

weinig, min, bietjie.

[Einde van bladsy 119.]

Veelsydig, vernuftig, bekwaam, skrander, breed, uitgebrei.

eensydig, eng, bekrompe, kortsigtig.

Veelvuldig, baie, menigvuldig, veelvoudig, talryk, velerlei, dikwels, menig; hoop.

enkelvoudig, min, weinig; enkele.

Veg, baklei, spartel, kamp, teësit, verset, stry, aanval, wedywer.

liefkoos, bemin, troetel.

Veilig, behoue, lewendig, gered, ongedeerd; seker, gerus.

gevaarlik, gewaagd, onseker, benard, onrusbarend.

Veld, akker, grond, vlakte; weiding, gras, kos; ruimte.

berg, stad, huis.

Vendusie, veiling, verkoping.

uit die hand.

Venynig, kwaai, woedend, briesend, haatdraend, verkeerd, sarkasties, pikant, skerp, giftig, boos, bits, lasterend, vinnig, beledigend.

lief, minsaam, goedaardig, sag, vriendelik, innemend, tegemoetkomend.

Ver, afgeleë, verwyderd, lang.

naby, dig.

Verag, minag, verkleineer, bespot, belaster, verneder, trotseer, geringskat, negeer.

hoogag, respekteer, bewonder, verafgood.

Veral, vernaamlik, hoofsaaklik, byname, besonderlik, insonderheid, bowenal.

ook, tewens, buiten.

Verander, wysig, wissel, amendeer, verbeter, omskep.

laat, dieselfde bly, standhou, voortduur.

Verandering, wisseling, wysiging, skommeling, verbetering, korreksie.

bestendigheid, vastigheid, behoud, kristallisering.

Verantwoording, rekenskap, verslag; regverdiging, verdediging, verontskuldiging; verantwoordelikheid.

verwarring, roekeloosheid.

Verbaas, verras, ontsteld, onthuts, verbyster, verwonderd, oorbluf, verslae, verstom, versteld, versteend, verskrik.

onverskillig, koel, ongeërg ; verwag, voorsien.

Verband, binding, band, verbinding, samevoeging; hipoteek, verpligting, verbintenis; opsig; aangaande, betreffende, betrekking; insake; samehang.

verskil.

Verberg, wegsteek, verheel, verswyg, bedek, geheim hou; onderdruk, verskuil.

vertoon, verkondig, adverteer.

Verbied, belet, voorkom, verhinder, weer, keer, 'n stokkie voor steek.

toelaat, gedoog.

[Einde van bladsy 120.]

Verbittering, woede, haat, gramskap, teleurstelling, ontgogeling, toorn, wrok, onaangenaamheid.

teerheid, verheuging, verrassing, toegeeflikheid, ingenomenheid, sagmoedigheid.

Verbond, afspraak, ooreenkoms, belofte; verdrag, kontrak, vereniging, genootskap, assosiasie, alliansie; testament (Bybel).

onsekerheid, dwarstrekkery.

Verborge, geheim, bedek, onbekend, weggesteek, onsigbaar, raaiselagtig, geheimsinnig.

openbaar, sigbaar, bekend, oop, wêreldkundig.

Verbrokkeling, ineenstorting, neerstorting, vernieling, verdeling, verspreiding, uiteenspatting, ontbinding, verkrummeling.

aanvulling, bevestiging, opbouing, solidariteit, eensgesindheid.

Verbruik, aanvraag, konsumpsie, verorbering, vertering, absorpsie; gebruik, verteer, absorbeer, konsumeer.

oplewering, opbrengs, toevoer.

Verbrysel, verpletter, vermorsel, vernietig, vergruis, breek.

behou, beskerm, saamvoeg.

Verby, langs, aan, verder; afgelope, verlede, vervloë, vergange, afgedaan.

komende, aanstaande.

Verbyster, versteld, ontsteld, stom, verstom, verbouereerd, verbaas, verleë, versteend, onthuts, verskrik.

ongeërgd, koel, kalm, berade, nugter.

Verdedig, beskerm, bewaak, verset, voorstaan, pleit, verweer, in die bres tree, voorspreek.

aanval, bestorm, stormloop.

Verdeeldheid, tweedrag, twis, onenigheid, harwar, gedoente, gekibbel, tweespalt.

eensgesindheid, samewerking, eendragtigheid, eenstemmigheid.

Verder, bowendien, buitendien, ook, boonop, tewens; addisioneel, anderkant, meer, daarna.

nader, digter.

Verdienste, loon, salaris, inkomste, broodwinning, traktement, gasie, waardigheid, betaling, soldy, emolumente; meriete, talent, gawe, deugde.

uitgawe, swakheid, gebrek.

Verdra, verduur, duld, gedoog, uitstaan, toelaat, veel, ly, ondergaan, verkrop.

terg.

Verdrag, verstandhouding, kontrak, ooreenkoms, afspraak, ooreenkoms, verbond, belofte, skikking, pakt; geleidelikheid.

onderhandeling.

[Einde van bladsy 121.]

Verdriet, smart, wee, hartseer, weemoed, smaad, leed, spyt, treurigheid, verveling.

vreugde, blydskap, genoeë, genot, welbehae, lus, plesier.

Verdrukking, onderdrukking, uitbuiting, mishandeling, eksploitering, foltering; ellende, beklemming.

bevordering, aansporing.

Verduidelik, ophelder, uiteensit, verklaar, vertolk, uitlê, toelig.

verwar, verberg, verduister, benewel, verdraai.

Verduur, verdra, uitstaan, ly, gedoog, dra, duld, verkrop.

geniet, protesteer, uitbars.

Verdwyn, weg, wegraak, skoonveld, ontsnap, weggaan, vergaan, vertrek.

verskyn, opdoem, opdaag.

Vereenselwig, verenig, skaar, ooreenstem, beaam, saamstem.

losbreek, bestry, onderskei.

Vereffen, betaal, regmaak, voldaan, aansuiwer.

skuldig bly, skuld maak.

Vereis, verg, eis, vorder, vra, verwag; nodig, noodsaaklik.

toegee, versoek.

Vereiste, nodige, noodsaaklike, gevergde, gevorderde, verlangde, begeerde, bepaalde; behoefte, voorwaarde.

gerief, weelde.

Verenig, saamspan, saamwerk; saamstem, instem, vereenselwig, verbind; inlyf, saamvoeg; versoen.

verdeel, verbrokkel, dwarstrek, skei.

Vereniging, samevoeging, verbintenis, verbond; samewerking; genootskap, maatskappy, assosiasie, kliek, geselskap, koöperasie, klub.

enkeling, individu.

Verfoeilik, afkeurenswaardig, skandalig, laakbaar, laag, gemeen, veragtelik, afskuwelik, haatlik, afgryslik; smerig, vuil.

hooggeag, pragtig, uitstekend, prysenswaardig, eerbiedwaardig.

Vergaan, sink, strand, verdwyn; vrot, ontbind, bedelf; uitteer; treur, omkom, verhonger, sterf, ophou.

tier, groei, opkom, voortbestaan, ontsnap.

Vergadering, byeenkoms, konferensie, kongres, samekoms, samespreking, geselligheid, party, sitting, sessie, versameling.

enkeling, indiwidu.

Vergas, trakteer, onthaal, voed, bejeën.

wegja, verdrywe.

Vergeld(e), wreek, uitbetaal, beloon, haarlaat, verbykom, besoldig, vergoed.

vergewe, kwytskel.

[Einde van bladsy 122.]

Vergelyk, meet, kontroleer, nagaan; ooreenkoms, skikking, verdrag.

struweling; tentoonstel, teenstel.

Vergesel, saamgaan, meegaan, meeloop, saamloop, begelei; gepaard.

verlaat, agterbly.

Vergoed, betaal, uitbetaal, besoldig, beloon, terugbetaal, skadeloos stel.

ontvreem, ontfutsel, berokken, beledig.

Vergroot, verruim, uitdy, uitbrei, ontwikkel, verbreed, vermeerder; oordryf, opvysel.

verminder, verkleineer.

Verhaal, storie, vertelling, leuen, vertelsel, sprokie, legende, geskiedenis, roman; berig, verslag; herwinning; herstel, op die been, vertel, meedeel.

werklikheid, (ver)val.

Verheug, bly, opgeruimd, plesierig, verruk, opgetoë€, verbly, vrolik, opgewek.

treur, kwel; geskok, verslae.

Verhinder, voorkom, belet, stuit; stop, versper, keer, strem, teëgaan.

verkry, bewerkstellig, verwesenlik, bevorder.

Verhoed, belet, voorkom, verhinder, vermy, stokkie voor steek, afwend.

bevorder, help, toelaat, toestaan, veroorloof, gedoog.

Verhoging, styging, toename, vermeerdering, bevordering, verheffing, verbetering, toeslag; lof.

verlaging, belemmering, vernedering.

Verhoog, vermeerder, toeneem, opsit, verhef, loof, prys, bevorder; platform.

hinder, belemmer, verneder, verlaag.

Verkeer, vervoer; bly, woon, vertoef, bevind; omgang, drukte, gemeenskap.

vertrek.

Verkeerd, onjuis, foutief, abuis, mis, verdraaid, misleidend, onwaar; kwaai, opvliegend, kwaad, beduiweld, onredelik, dwars; skeef, sondig.

reg, juis, akkuraat, waar.

Verklaar, sê, konstateer, meedeel, openbaar; verduidelik, ophelder, toelig, vertolk, uitlê, oplos; aansê€.

verswyg, bedek, verduister, verdoesel, geheimhou.

Verklaarbaar, verstaanbaar, begryplik, helder, duidelik, logies, voor die hand liggend.

geheimsinnig, vreemd, sonderling, duister.

Verklap, verklik, vertel, oordra, openbaar, meedeel, rep, aandra, oorbring, verraai, uitbring, bekendmaak.

verswyg, geheim hou.

[Einde van bladsy 123.]

Verklaring, uitleg, uiteensetting, verduideliking, opheldering, toeligting; opgawe, konstatering, getuienis, bewering, deklarasie, vermelding, gesegde; betoog, stelling.

vraagstuk, probleem.

Verkondig, sê, leer, onderrig, konstateer, verklaar, praat, ontvou, meedeel, predik, bekendmaak, versprei.

bedek, verswyg.

Verkoop, afset, omset, handel; bemark, van die hand sit, aan die man bring, afstaan, opveil, vertel.

koop, aankoop.

Verkry, aanskaf, kry, opdoen, aankoop; plooi, bewerk, bewerkstellig, verwerf, erlang, behaal, teweegbring.

gee, verleen, misluk.

Verkrygbaar, beskikbaar, voorradig, aanwesig, te koop, bekombaar.

uitverkoop, op, gedaan, uitgeput, onverkrygbaar, skaars, skraps.

Verkwis, vermors, verspil, deurbring, weggooi, verbeusel.

spaar, opgaar, bewaar, besuinig.

Verlaat, vertrek, agterlaat, weggaan; weggooi, wegsmyt, versaak, laat staan; ontruim, onbewoon; reken, staat maak.

aansluit, aankom, omhels, aanland, beland, arriveer.

Verlaging, daling, afname, vermindering, verval; verdierliking, verwording, degradasie, agteruitgang; vernedering, ontering; neerstoting.

verhoging, styging, veredeling.

Verlang, wens, begeer, hunker, bid, uitsien; eis.

kry, ontvang, verwesenlik.

Verlede, vroeër, vanmelewe, weleer, hoeka, toeka, eertyds; laaste, vorige, reputasie.

toekoms, verskiet.

Verleë, skaam, beskroomd, skugter, opgeskeep, bedeesd, bedremmeld, bekaf; onthuts; behoeftig, nooddruftig; nodig.

geholpe, bevredig ; astrant, verwaand, vrypostig, skaamteloos.

Verleen, toestaan, uitreik, gee, toeken, toewys, magtig, afstaan, skenk.

kry, ontvang, weier.

Verleiding, versoeking, aanlokking, bekoring, verlokking, betowering; sonde, kans, geleentheid.

lering, onderrig, stigting.

Verlies, skade, nadeel; onderlaag, nederlaag, ontvalling, ongevalle.

wins, voordeel, slag, kans.

Verligting, hulp, bystand, onderstand, leniging, steun; opbeuring, blydskap, bemoediging, vertroosting, verheldering.

moeilikheid, verdrukking, teistering.

[Einde van bladsy 124.]

Verlof, toestemming, instemming, jawoord, goedkeuring, vergunning, veroorlowing, ja; ontspanning, vakansie, rustyd.

weiering, afkeuring, beletting.

Verloop, afloop, ontplooiing, ontwikkeling, afspeling, afwikkeling, ontknoping, denouement; resultaat, uitwerking, gevolge; verstryk; verdwyn, heengaan.

begin, stilstand.

Verloor, wegraak, kwytraak, mis.

win, seëvier, verwerf, behaal, vind, verkry.

Verlos, uithelp, red, uithaal, bevry, help; ontbind, vrymaak.

verdelg, doodmaak, vang, betrap, pak.

Verlossing, uitkoms, redding, saligheid, uitredding, bevryding, behoud; bevalling.

ondergang, verdoemenis, nood.

Vermaak, laat, nalaat, bemaak, oormaak, skenk; fop, bedrieg, bluf; pret, genoeë€, ontspanning, plesier, genot, tydverdryf.

verveling, taak; treur, kwyn, versmag.

Vermaaklik, pikant, snaaks, interessant, onderhoudend, amusant, plesierig, lagwekkend, humoristies, genoeglik, aangenaam, prettig, komies.

moeilik, lastig, vervelig, saai.

Vermaan, preek, betig, waarsku, maan, knor, voor stok hou; aanspoor, bemoedig.

prys.

Vermaard, gevierd, beroemd, bekend, alombekend, roemryk, befaamd.

berug, onbekend.

Vermeerder, toeneem, aanwas, uitbrei, aanteel, vermenigvuldig, was, ontwikkel; verhoog, bevorder.

verminder, afneem.

Vermeld, sê, verklaar, konstateer, berig, beweer, vertel, uiteensit, noem, openbaar, rep, gee.

verswyg, uitlaat.

Vermetel, verwaand, hovaardig, aanmatigend, vrypostig, brutaal, parmantig, oormoedig, onberade, roekeloos.

beskeie, nederig, skroomvallig.

Verminder, afneem, daal, sak, kwyn, slink, krimp, inkrimp, taan, besnoei, inkort; verslap, bedaar, verswak; verkleineer.

vermeerder, toeneem.

Vermoë€, krag, bekwaamheid, geskiktheid, mag, begaafdheid, gesag, bevoegdheid, reg, kapasiteit; rykdom, besitting, skatte, eiendom, geld.

swakheid, magteloosheid.

[Einde van bladsy 125.]

Vermoed, raai, gis, dink, meen, veronderstel, aanneem, verwag; raam, skat, gestel, reken; verdink.

weet.

Vermoedelik, waarskynlik, moontlik, dalk, miskien, denklik; blykbaar, skynbaar.

seker, gewis, stellig, werklik.

Vermoënd, bekwaam, bevoeg, magtig, in staat; bemiddeld, welgesteld, ryk, invloedryk.

swak, magteloos, arm, behoeftig, nooddruftig.

Vermors, mors, verkwis, bederf, spandeer, wegsmyt, verknoei, verspil.

oppas, spaar, opgaar, besuinig.

Vermy, ontduik, ontwyk, sku; belet, voorkom.

opsoek, aanpak, veroorsaak.

Vernaam, veral, hoofsaaklik, merendeels, byname, grotendeels; belangrik, vooraanstaande, bekend, beroemd, geag, gewigtig, vermaard, befaamd, vernaamlik, aansienlik.

asook, nietig, onbekend.

Vernaamlik, veral, hoofsaaklik, meestal, grotendeels, byname, besonderlik, in die eerste plek.

asook, daarby.

Vernaamste, hoof, grootste, vooraanstaande, beroemdste, voortreflikste, eerste.

geringste, onbelangrikste.

Verneem, hoor, verstaan; vra, uitvra, navra, ondersoek, vis, uitvis, naspoor.

beantwoord, antwoord; verkeerd, begryp.

Verniel, verwoes, vernietig, beskadig, benadeel, verinneweer, verdelg, verpletter, verbrand, vermors, verkwis.

herstel, oppas, versorg, stig, tot stand bring.

Verniet, tevergeefs, nutteloos, nodeloos, vrugteloos, hopeloos, doelloos; kosteloos, gratis, present, kado.

duur, geslaag.

Vernietig, verniel, verwoes, beskadig, verpletter; dood, doodmaak, verdelg, uitroei, verbrand, verydel, kanselleer, ongeldig verklaar.

skep, daarstel.

Vernuftig, slim, skrander, knap, bekwaam, verstandig, handig, veelsydig, geniaal, talentvol, oulik, vindingryk, patent, skerpsinnig.

suf, dom, agterstevoor, swaapagtig, agterlik, swaksinnig.

Veronagsaam, verwaarloos, weggooi, versmaai, verag; versuim, nalaat; negeer, verbysien, ignoreer.

waarneem, behartig, doen, gehoorsaam.

Veronderstel, vermoed, aanneem, meen, dink, gestel, reken.

weet.

[Einde van bladsy 126.]

Verontskuldiging, ekskuus, verskoning, draai, uitweg, pleidooi, rede, apologie, vryspreking, regverdiging, uitvlug.

rede, aanval, aanstoot.

Verontwaardig, vererg, kwaad, boos, vies, teleurgestel, ergerlik, verbolge, gebelgd, vergramd, vertoorn, ontevrede, gegrief.

verheug, bly, verras.

Veroordeel, afkeur, vonnis, uitmaak, kritiseer.

goedkeur, (aan)prys, vryspreek.

Veroordeling, afkeuring, bestraffing, beboeting, straf; verwerping; afkamming.

goedkeuring, (aan)prysing, loslating.

Veroorloof, toelaat, gedoog, goedkeur, vergun, duld.

weier, ontsê€, belet.

Veroorsaak, teweegbring, verkry, bewerk(stellig), tot stand bring; baat, wek.

vermy.

Verower, oorwin, oormeester, oorweldig, bemagtig; vat, verkry.

verloor, onderspit delf.

Verpletter, breek, verniel, verbyster, terneerslaan, vernietig, verbrysel, vermorsel.

heel, behou, opbou.

Verplig, gedwonge, moet, verskuldig, gedronge, voorgeskrewe; dwing, noodsaak; verbind.

kies.

Verras, verbaas, bekruip, vang, betrap, oorval, oorrompel.

verwag, voorsien.

Verreweg, lank, grotendeels, baie, veel, ver.

omtrent, min of meer, nagenoeg.

Verrig, doen, afdoen, uitvoer, nakom, maak, uitrig, versit, verkry, tot stand bring, werskaf, aanvang.

verwaarloos, veronagsaam.

Versadig, genoeg, voldoende, verkwik, vol, dik, satureer.

honger, dors, droog, verlangend.

Versag, verlig, lenig, kalmeer, afkoel, afneem, help, verminder; verwater.

belas, bemoeilik, vererger.

Versamel, opgaar, vergaar, kollekteer, byeenbring, opsamel, bymekaarmaak; byeenkom.

versprei, uitsaai, uitstrooi.

Verseker, verassureer, waarborg, garandeer; sowaar, bevestig, oortuig, voorwaar, waaragtig, betuig, waar; verklaar.

twyfelagtig.

[Einde van bladsy 127.]

Versekering, sekerheid, veiligheid, assuransie, sekuriteit; bevestiging, verklaring, beaming, betuiging; vergewissing.

vertwyfeling.

Verset, teenstand, teëstribbeling, opstand, bestryding' protes, opposisie, teenkanting, weerstand.

ingee, opgee, opgawe, aanval.

Versier, tooi, skik, opskik, opmaak, verfraai, pryk, opsmuk.

besmeer, omkrap, ontsier, mismaak.

Versigtig, bang, skrikkerig, behoedsaam, pasop!; omsigtig, takvol, oulik; oppassend, sorgvuldig, oplettend; saggies, mooi, stadig.

onbesonne, onverstandig, voortvarend, dapper.

Verskaf, verstrek, gee, voorsien, lewer, verkoop, besorg.

ontvang, ontneem.

Verskeidenheid, sortering, bontheid, uiteenlopendheid, mengelmoes, afwisseling.

eentonigheid, eenvormigheid.

Verskeie, etlike, verskillende, diverse, vele, talryke.

een, enkele, min.

Verskiet, toekoms, more, voortaan, mettertyd; verte, vooruitsig, vergesig.

nabyheid, hede.

Verskil, onderskeid, kloof; tekort, saldo, balans, teveel, oorskot; geskil twis.

eenselwigheid, gelykheid, eensgesindheid.

Verskillende, verskeie, afsonderlike, etlike, diverse, besonderlike, aparte, uiteenlopende, onderskeie, enkele, menigerlei.

dieselfde, gelyksoortige, dergelike, eenvormige.

Verskoning, verkleding; verfraaiing; ekskuus, vergifnis, verontskuldiging, uitvlug, apologie.

rede, skuldigheid.

Verskrik, beangs, benoud, senuweeagtig, angsvallig, bang, bevrees, ontsteld, onthuts.

onverskrokke, kalm, aanmoediging, bedaard, ongeërgd, gerusstellend.

Verskriklik, vreeslik, afskuwelik, ontsettend, opsienbarend, ontsaglik, enorm, reusagtig, sensasiewekkend; gedug, erg, danig; buitengewoon, abnormaal.

ietwat, effens, bietjie, gewoon, normaal.

Verskynsel, teken, aanwysing, visioen; fenomeen; gedaante, gesig, spook(sel); opgeefsel.

werklikheid, verdwyning.

Verslae, ontsteld, ontstem, verbaas, verstom, onthuts; mismoedig, terneergeslae.

entoesiasties, bly, verheug, verras.

[Einde van bladsy 128.]

Verslag, berig, nuus, rapport, beskeid, boodskap, opgawe, weergawe, mededeling.

stilte, swye, geheimhouding.

Verslete, oud, afgedraagde, toiingrig, slordig; verswak, vergaan, waardeloos.

nuut, netjies.

Versnipper, skend, verspil, verflenter, opbrokkel, verdeel.

las.

Versoek, vra, smeek; aansoek, petisie, bede; uitnooi; terg, verlei, tart, lok.

verlening, belofte.

Versoening, vrede, tevredenheid, skikking, vriendskap, vereniging, afmakery, berusting.

vervreemding, kwaaivriendskap, rusie, twis.

Versorg, oppas, verpleeg; onderhou, voorsien; reël.

verwaarloos, verlaat, versuim.

Versper, keer, stop, stuit, strem, belemmer, hinder, teëhou, toemaak, afsluit.

aanhelp, bevorder, oopmaak.

Verspot, gek, mal, dwaas, belaglik, snaaks, laf, onsinnig, stuitig, uitgelate.

verstandig, sedig, ernstig.

Versprei, verbrei, uitsaai, propageer, distribueer; uitmekaar, yl, uitstrooi.

versamel, opgaar, bymekaarmaak.

Verstaan, begryp, besef, deurgrond, uitmaak, volg, vat, ontsyfer; hoor; verneem, ken.

misverstaan, verwar.

Verstand, gees, gemoed, siel, gedagte, intelligensie, brein, harsings, begaafdheid, begrip, intellek, deursig, insig, vernuf, idee, benul, kennis.

domheid, liggaam, onkunde, gees.

Verstandhouding, ooreenkoms, reëling, afspraak, kontrak, vriendskap, verbond.

tweedrag, dwarstrekkery, misverstand.

Verstandig, vernuftig; wys, besadig, redelik, regskape, regsinnig, matig, versigtig, sober, nugter, gematig, weldeurdag.

dwaas, dom, laf, verspot, onbedagsaam, roekeloos.

Verstoke, ontbrekend, sonder, ontdaan, beroof.

voorsien, geholpe, bevoorreg.

Verstoor, hinder, pla, lol, belemmer, lastig val; betrap, vang.

vooruithelp, bystaan, stut, skraag.

Verstrek, gee, lewer, meedeel, verskaf, indien, voorsien, besorg.

versuim, ontvang, kry.

[Einde van bladsy 129]

Versuim, oponthoud, vertraging, tydverkwisting; draai, drentel, vertoef, bly, wag, sloer, talm, uitstel, leuter, lanterfant; nalaat, verwaarloos, veronagsaam.

doen, behartig; uitvoer(ing).

Verteenwoordig, vervang, weerspieël, weergee; optree, voorstel.
Vertel, sê, openbaar, meedeel, berig, rapporteer, verklaar, konstateer, beweer, rep, uit, uiter, gewaag, verhaal; verklik, verklap, aandra.

verswyg, geheim hou.

Vertoef, bly, kuier, woon, verkeer; draai, drentel, wag, talm, uitstel.

vertrek, haas, voortgaan.

Vertoning, aanskyn, voorkome, voorkoms, fatsoen, uitstalling; voorstelling, opvoering.

bedekking, verberging.

Vertoog, argument, betoog, bewys, beswaar, opheldering, verduidelik, rede, pleidooi, aansoek; verhandeling, proefskrif, vlugskrif, tesis.

weerlegging, goedkeuring, ooreenkoms.

Vertoon, toon, tentoonstel, wys, voorstel, opvoer, weerkaats; prag, praal.

nederigheid, eenvoud.

Vertrek, kamer, saal, lokaal; afreis, weggaan, verhuis, verskuif.

aankom, arriveer.

Verval, verloop, verstryk; betaalbaar; vernietig, afname, vermindering, afval, verwaarlosing, agteruitgang, verslegting; agteruitgaan, verswak, afneem, val, terugkeer; verarm, vermaer.

verbetering, opgang, bevordering.

Vervelend, saai, langdradig, temerig, langasemig, vermoeiend, ergerlik, geesdodend, uitvoerig, afgesaag, onaangenaam, breedsprakig, lastig, omstandig.

vermaaklik, onderhoudend, interessant.

Vervoer, ry, stuur, transport, dra, verkeer, vrag, oorbrenging.

stilstand, ophoping.

Vervolg, toekoms, verskiet, verder, voortaan, later, naderhand; voortgaan, aanhou; voortsetting; navolg, agtervolg, naja; aankla, pla, kwel.

help, bevorder, begunstig, bevoorreg.

Vervolgens, voorts, en, daarna, toe, verder, naderhand.

eers, aanvanklik.

Vervul, nakom, naleef, uitvoer, gehoorsaam, voldoen, betrag, verwesenlik; waarneem, neem, beklee.

versuim, in gebreke bly.

[Einde van bladsy 130.]

Verwaand, ydel, trots, hoogmoedig, windmaker, vermetel, aanmatigend, hanerig, waanwys, pedanties; astrant, parmantig, brutaal.

beskeie, nederig.

Verwaarloos, veronagsaam, versuim ; verlaat, verniel; negeer, laat lê, laat bly, laat staan; verval, onversorg, bouvallig.

doen, behartig, versorg, oppas.

Verwag, afwag, uitsien, meen, koester, dink; hoop, verlang, begeer.

wanhoop, verwesenlik.

Verwagting, hoop, vertroue, geloof, wens, voorneme, vooruitsigte, verbeiding, uitsig.

wanhoop, wantroue, verwesenliking.

Verwante, dergelike, soortgelyke, sulke, sodanige, insgelyke, verbonde, ooreenstemmende; betrekkinge, familie, familiebetrekkinge.

vreemde, los, buitestaande, betrekkingloos.

Verward, deurmekaar, gemeng, verdwaal, oorhoop, verleë, onreëlmatig, wanordelik.

ordelik, stelselmatig, netjies, gereeld, agtermekaar.

Verwarring, deurmekaarspul, vermenging, wanorde, chaos, warboel, abrakadabra, verbystering, verleentheid; abuis.

orde, stelsel(matigheid), netheid, gereeldheid.

Verwek, bewerk, broei, saai, veroorsaak, voortbring, teweegbring; baar; ontkiem, teel, opwek.

sus, maai, kry, paai.

Verwerf, kry, verkry, ontvang, verwesenlik, bekom, verower, aanskaf, tot stand bring.

verknoei, mis, ontbeer, verloor, verbeur, derf.

Verwerp, afsê, afstem, weggooi, afkeur, betwyfel, weier, wegstoot, van die hand wys.

aanneem, aanvaar, goedkeur, bepaal.

Verwesenlik, verkry, bewaarheid, realiseer, verwerklik, konsumeer, tot stand bring; voldonge.

misluk, verlang; begin, onderneem, op tou sit.

Verwoes, verniel, vernietig, verinneweer, ruïneer, bederf; plunder, uitmoor, verdelg, uitroei.

opbou, skep, tot stand bring.

Verwonder, verbaas, verstom, ontstel, verras, bewonder, bevreem.

ongeërgd, onverskillig.

Verwonderd, verbaas, verras, ontsteld, onthuts, verbouereerd, verslae, verbyster, versteld, onthuts, verskrik.

koel, kalm, ongeërgd.

[Einde van bladsy 131.]

Verwyder, wegneem, uithaal, uitskakel, afneem, afhaal, verplaas, afsonder.

aanbring, aansit, behou, aantrek, byeenbring.

Verwyl, versuim, oponthoud, vertraging, draling, uitstel.

haas, spoed.

Verydel, vernietig, verhoed, belet, voorkom, misluk.

verwesenlik, bevorder, tot stand bring.

Vet, olie, room, ghries, smeer; geil, weelderig, groot, winsgewend, vrugbaar; dik, geset, korpulent, swaarlywig; oorvloed, rykdom.

maer, skraal, slank, dun, onvrugbaar.

Vier, hou, gedenk, vereer.

vergeet, veronagsaam.

Vind, kry, ontdek, optel, aantref, teëkom, ondervind, ontmoet; meen, bevind, beskou, reken, ag, bespeur, uitdink.

mis, soek.

Vinnig, snel, spoorslags, spoedig, rats, geswind, vaardig, vlug, fiks; haastig, skielik, gou; opvlieënd, skerp, gevat, bits.

stadig, langsaam, bedaard, traag, geduldig, lydsaam.

Vloek, euwel, pes, kwaad, besoeking, kragwoord, straf, ongeluk, ramp; skel, swets, verwens.

seën, prys, loof, heil, redding.

Vlot, maklik, glad, vloeiend, voorspoedig, lig; vorder, vooruitgaan, spoedig; dryf.

sukkelend, stadig, moeilik, swaar, netelig, lastig, benard.

Vlytig, fluks, werksaam, arbeidsaam, ywerig, naarstig; flink, gewillig, knap.

traag, lui, laks.

Voedsel, kos, eetware, voeding, spyse; voer, weiveld.

drank.

Voeg, bind, verbind, aansluit; betaam, pas; sê; naat, sponning; sit, aanpas; skik, buig.

verbreek, skeur.

Voer, kos, kaf, hooi, voedsel; voed; lei, dryf, dra, neem, vervoer, gaan, loop.

water, honger.

Voet, poot, klou; basis, grondslag, fondering; steen; stelsel, metode, manier, wyse, verhouding; onderaan.

kop, hoof, bo-op, kruin, top, tinne, trans.

Vog, water, vloeistof, drank, klammigheid, nattigheid, speeksel, sap.

droogte, dorheid.

Vol, gevul, versadig, genoeg; uitvoerig, volledig; belade, bedek; heeltemal, verteenwoordigend, geheel, volkome.

leeg, honger, half.

[Einde van bladsy 132.]

Voldoen, nakom, naleef, vervul, gehoorsaam, uitvoer, luister; betaal; beantwoord, afreken, vereffen, vervul, tevrede stel.

nalaat, versuim.

Voldoende, ruim, genoeg, toereikend, ruimskoots, genoegsaam, volop; bevredigend.

ontbrekend, skraps.

Voldonge, verwesenlik, gedane, volbragte, besliste, werklike.

ontwikkelend, onvoltooi, in wording, los, onseker, veranderlik.

Volg, naloop, bespied; na-aap; nakom; ondersteun; verstaan, begryp, oplet; naleef, bywoon.

lei.

Volgelinge, aanhangers, trawante, aanbidders, dissipels, bekeerlinge, apostels, eksponente, leerlinge.

meester, heer, leier, aanvoerder.

Volgende, eerskomende, eersvolgende, aanstaande, komende, daaropvolgende, latere.

voorafgaande, vorige.

Volgens, luidens, ooreenkomstig, blykens, na.

verskillend.

Volk, nasie, ras, landgenote, bewoners, massa, mense, bevolking, menigte; werksmense, arbeiders; gepeupel.

staat, land, koning.

Volkome, totaal, geheel, volslae, volstrek, heeltemal, glad, allesins, volmaak, geheel en al, ten volle.

halwe, gedeeltelike.

Volledig, vol, uitvoerig, omstandig, geheel, volkome, omslagtig, onverkort.

gedeeltelik.

Volmag, prokurasie, magtiging, gesag, outoriteit, opdrag.

aanmatiging.

Volop, baie, voldoende, oorgenoeg, oortollig, oorvloedig, ruim, ruimskoots.

skaars, min, skraps.

Volslae, totale, hele, volkome, heeltemal, absoluut, algehele, geheel en al, ten volle.

gedeeltelike, in sekere mate, ten dele.

Voltooi, afdoen, klaarmaak, volbring, verwesenlik; volvoer, kompleet, geëindig, voleindig, afgewerk.

begin, aanvang; aanneem, aanvaar, op tou sit.

Volvoer, voltooi, volbring, verwesenlik, klaarmaak, deursien, uitvoer.

begin, aanvang.

Voor, eerder, vroeër, aleer, eer, tevore, alvorens; grip, leisloot; toekoms; ploegsnee; rimpel.

agter, na, later, teen.

[Einde van bladsy 133.]

Voorbeeld, gedrag, wandel, toonbeeld; geval, staaltjie, instansie; monster; les.

navolging, nalewing; afkeer, verderf, bespotlikheid.

Voorbehoud, uitsondering, uithouding, behoud, reservasie, bepaling, voorwaarde.

onvoorwaardelik.

Voordeel, wins, profyt, aanwins, nut, voorreg; betaling; voorsprong.

nadeel, verlies, skade, afbreuk.

Voorheen, vroeër, eerder, tevore, verlede, afgelope, gewese, eertyds, vanmelewe.

later, daarna.

Voorkeur, voorliefde, voorrang, begunstiging, voortrekkery, keuse.

afskeping, oorskot, verwerping.

Voorkom, belet, keer, verhoed, verhinder, vermy, ontduik, ontwyk, verydel, afweer, stopsit, stokkie voor steek; skyn, lyk, verskyn, gebeur.

bevorder, bemoedig, ondersteun.

Voorliefde, keuse, guns, uitsoek, swak, voorkeur; gaarne; vooringenomenheid.

afkeer, renons.

Voorligting, opheldering, onderrig, onderwys, lering, kennis, informasie, inligting, toeligting, verduideliking, aanwysing.

verleiding.

Voorlopig, intussen, inmiddels, tydelik, tentatief, vir eers: voorafgaande.

blywend, permanent, vir goed.

Voorraad, magasyn, hoeveelheid, toevoer, inventarisering; menigte; middele.

gebrek, uitputting.

Voorreg, geleentheid, voorrang, seën, voorkeur, begunstiging, voortrekkery, voordeel, kans, guns, gawe.

onreg, moeilikheid, verdrukking, afskeping.

Voorsien, sorg, lewer, verskaf, gee, bring, verstrek, besorg.

ontvang, geniet, verwaarloos, nodig hê€.

Voorsiening, verskaffing, verstrekking, lewering, versorging, onderhoud, voorsorg.

ontvangs, genot.

Voorspoedig, welvarend; ryk, geseën, florerend, gelukkig, oorvloedig, vorderend; goed, vlot; vooruitgaand.

teëspoedig, sukkelend, arm.

Voorstander, aanhanger, dissipel, pleitbesorger, verdediger, trawant, volgeling, handlanger, apostel, bevorderaar, beskermer.

bestryder, teëwerker, vyand.

[Einde van bladsy 134.]

Voorstel, inlei, voorlê, indien; weerspieël, verteenwoordig, toon; ontwerp; mosie, plan, aanbod, suggestie, voorslag.

daad, uitvoering.

Voortaan, toekoms, vervolg, verder, langer, verskiet.

afgelope, in die verlede.

Voortdurend, steeds, aanhoudend, altyd, altyddeur, gedurig, almelewe, onafgebroke, blywend, onophoudelik.

wisselvallig, sporadies, af en toe, onreëlmatig.

Voorts, en, verder, bowendien, toe, buitendien, daarna, dan.

nou, reeds.

Vooruitgang, opgang, vordering, voorspoed, ontwikkeling, verbetering, uitbreiding, toename, bloei, florering, voorspoed,

agteruitgang, verval, verarming.

Voorval, gebeur(tenis), geval, insident; voorkom, plaasvind, gebeur.
Voorwaar, sowaar, waarlik, regtig, werklik, verseker, stellig, inderdaad, gewis, warempel.

twyfelagtig, miskien, moontlik.
Voorwaarde, bedinging, bepaling, voorbehoud, kondisie, verstandhouding, mits, stipulasie.
keuse.

Voorwendsel, drogrede, ekskuus, uitvlug, skyndoel, uitweg, verskoning, skyn, verontskuldiging, draai.

werklikheid, waarheid, rede.

Voorwerp, ding, saak, doel, artikel, iets, persoon; gedaante; middelpunt, oorsaak.

onderwerp.

Vorder, verhoog, voortgaan, vooruitgaan, ontwikkel, spoed, vlot; eis, vra.

veragter, agteruitgaan, verminder, afneem, kwyn, versleg, verslap.

Vordering, opgang, vooruitgang, voorspoed, ontwikkeling, eis, vraag, skuld.

agteruitgang, teenspoed, verslegting, verslapping.

Vorige, laaste, jongste, vroeëre, tevore, eerdere, laaslede, voorgaande, verlede.

volgende, aanstaande.

Vorm, fatsoen, gedaante, uiterlik; gestalte, gietsel, beeld; beleefdheid, voorkoms, welvoeglikheid; ontwerp, bestek; fatsoeneer, bou; maak, uitmaak; organiseer, floteer; opmaak, saamstel, opstel; leer; ontwikkel.

gietsel.

Vra, versoek, smeek, solisiteer, bid, aanklop, bedel, vorder, eis, uitnooi; ondervra, uitvra, verneem, ondersoek, vis, uitvis; raadpleeg.

antwoord, vat, aanbied.

[Einde van bladsy 135.]

Vraag, versoek, bede, kwessie, vraagstuk, probleem, saak, ding, moeilikheid, geheim; behoefte; verbruik.

antwoord, wederwoord, beskeid, aanbod.

Vraagstuk, kwessie, probleem, vraag, moeilikheid, versoek, struikelblok, saak, onsekerheid.

oplossing, plan.

Vrede, eensgesindheid, rus, berusting, tevredenheid, gelatenheid, versoening, ooreenstemming, kalmte, genoeë, ongesteurdheid.

kamp, worsteling, oorlog, geveg, rusie, twis, kryg, stryd, spanning, onenigheid.

Vreemde, onbekende, snaakse, wonderlike, uitheemse, buitelandse, sonderlinge, ongehoorde, ongewone, buitengewone, raar, eien- aardige.

alledaagse, bekende, inheemse, eie, familie, verwant, gebruiklik.

Vreemdeling, onbekende, buitelander, uitlander, nuweling, gas, besoeker.

vriend, bekende, kennis, familie.

Vrees, bangheid, senuweeagtigheid, skrikkerigheid, versigtigheid, lafhartigheid, papbroekerigheid, onvrymoedigheid, skuheid, angs, nood, skigtigheid, paniek, lugtigheid.

selfvertroue, dapperheid, onverskrokkenheid, moed, vrymoedigheid.

Vreeslik, baie, verbasend, besonder, ontsettend, reusagtig, enorm, ontsaglik; angswekkend, verskriklik, yslik, skrikwekkend, sensasiewekkend, sensasioneel, afskuwelik, afgryslik, ongenadig, skrikbarend, fel.

enigsins, effentjies, gewoon, gering, min.

Vrek, ellendeling, gierigaard, skraalhans, skraper; doodgaan, omkom, baie, uiters.

ontstaan, aankom.

Vreugde, blydskap, blyheid, opgenomenheid, opgetoënheid, verrukking, bekoring, plesier, vrolikheid, geluk.

neerslagtigheid, verdriet, berou, treurigheid, droefheid, weemoed.

Vriend, maat, gesél, vennoot, makker, kameraad; trawant, kalfakter, geliefde.

vyand, hater, aartsvyand, doodvyand.

Vriendelik, goed, lief, innemend, aangenaam, mensliewend, minsaam, gemoedelik, voorkomend, beleefd, goedhartig, hartlik, gasvry, sag, welwillend.

stuurs, suur, nors, vyandig, koud, koel.

Vriendelikheid, goedheid, weldaad, gasvryheid, guns, mensliewendheid, minsaamheid, hoflikheid, liefde.

vyandelikheid, onverskilligheid, bitsigheid.

[Einde van bladsy 136.]

Vroeër, eerder, gouer, tevore, verlede, afgelope, weleer, eertyds, vanmelewe, voormalig.

later, daarna.

Vrolik, opgewek, bly, verheug, jolig, plesierig, jubelend, opgeruimd, aangenaam, lewendig, gesellig, aangeklam.

olik, treurig, bekaf, bedroef, vreugdeloos.

Vrot, sleg, pap, voos, vergaan, stink.

vars, hard.

Vrou, dame, mevrou, juffrou, gade, eggenote, wederhelf, gemalin, juffer, wyf, ega, meesteres.

man, eggenoot, meisie.

Vrugte, uitslag, gevolg, uitkoms, resultaat, nasleep, uitvloeisel, uitwerking; opbrengs, oes; voordeel, wins, nut.

saad, pitte, oorsaak, vrugteloosheid.

Vrugteloos, verniet, (te)vergeefs, nutteloos, nodeloos, futiel.

geslaagde, nuttige, vrugbaar.

Vry, onbelemmerd, ongedwonge, onbeperk, los, onafhanklik, ongebonde, spontaan, ongehinderd, bandeloos, soewerein; onbesorg; taamlik, redelik; bemin, "draai", kuier, "vlerksleep"; vrymoedig, openhartig, vrypostig, moedig; kwistig; gratis, leeg, vakant, heelwat.

gebonde, gevange, afhanklik, vas.

Vryheid, losheid, onafhanklikheid; vaardigheid; vrymoedigheid; voorreg; afwesigheid.

verknegtheid, aanhanklikheid, gevangeneskap, slawerny, dwang, gebondenheid.

Vrymoedigheid, onbeskroomdheid, rondborstigheid, openhartigheid; voorbarigheid; vryheid; moed, durf.

skroomvalligheid, skuheid, skugterheid, inkennigheid, skaamheid, vrees.

Vrywillig, spontaan, self, ongevraag, outomaties, ongedwonge.

onwillekeurig, gedwonge, genoodsaak, verplig, noodwendig, onvermydelik.

Vuil, laag, gemeen, skurkagtig, onwellewend; besoedeld, morsig, liederlik, smerig, vieslik, slordig, onrein, bedorwe, sedeloos.

sindelik, blank, skoon, net(jies), vlekloos, rein, suiwer, agtermekaar, moreel.

Vurige, innige, sterke, hartstogtelike, lewendige, ywerige, dringende, brandende, intense, gloeiende, entoesiastiese, geesdriftige, kwaai, vonkelend.

rustige, halfhartige, koele, loue, koue, kalme, gelate, besadige.

Vuur, skiet; brand, vlam, hitte, gloed, warmte; drif, voortvarendheid, hartstog; lewendigheid, geesdrif, emosie, gevoel.

water, koue.

[Einde van bladsy 137.]

Vuurvreter, heethoof, dweper, agitator, geweldenaar, aanhitser, oproermaker, dwarstrekker, dwarskop, korrelkop, ekstremis.

paaier, staatsman, wysgeer.

Vyand, teenstander, teëparty, opponent, konkurrent, kwaadwillige.

vriend, ondersteuner.

W

Waan, mening, illusie, inbeelding, veronderstelling, vermoede, fantasie, wanbegrip.

kennis, waarheid, werklikheid, sekerheid, stelligheid.

Waar, eg, opreg, onvervals; so, reg, seker; wesenlik, reëel, werklik.

oneg, onjuis, verkeerd, foutief, onwaar, leuenagtig, misleidend, vals.

Waarborg, sekuriteit, garansie, onderpand, borg(tog); versekering, veiligheid, sekerheid, instaan.

onsekerheid.

Waarlik, regtig, inderdaad, werklik, so, warempel, stellig, seker.

twyfelagtig, onseker.

Waarsku, maan, aanmaan, vermaan, preek, knor, bedreig; verwittig, meedeel, kennis gee, teregwys.

verras, oorrompel, oorval.

Waarskynlik, moontlik, miskien, seker, vermoedelik, dalk.

twyfelagtig, onseker, onwaarskynlik.

Wakker, nugter, waaksaam, oplettend, fyn, sober; lewendig, fluks, vlug, bekwaam, ywerig, werksaam, lustig; oulik, gesleep.

dromend, slaperig, lui, sorgeloos; slaap.

Wanhoop, hopeloosheid, moedeloosheid, desperasie, verslaenheid, vertwyfeling, ellende, verlatenheid, radeloosheid.

hoop, vertroue, moed, verwagting.

Wanhopig, hopeloos, moedeloos, desperaat, tevergeefs.

hoopvol, moedig.

Wanorde, chaos, verwarring, bandeloosheid, deurmekaarheid, ordeloosheid.

orde, tug.

Warboel, wanorde, verwarring, warspul, chaos, deurmekaarspul, abrakadabra, rommel.

reëlmatigheid, orde, sindelikheid.

Warm, heet, kokend, hittig, brandend, skroeiend, bedompig; boos, kwaad, driftig, gesteurd, vererg; lekker, aangeklam; hartlik; welgemeend; hartstogtelik, sterk.

koud, koel, ongeërgd, kil.

Water, vog, vloeistof, see, fontein, put, bron, sweet, urine.

vuur.

[Einde van bladsy 138.]

Wederkerig, wedersyds, onderling, gemeenskaplik, gesamentlik, beider.

eensydig, selfsugtig, betrekkingloos.

Wedervaringe, ontmoetinge, ondervindinge, ervaringe; voorvalle, insidente, gebeurtenisse, lotgevalle, wedervare.
Wedstryd, kompetisie, mededinging, spel, wedywering, toernooi.

medewerking, raadpleging.

Wedywer, meeding, konkurreer, strewe, kompeteer.

help, saamwerk.

Week, sag, vogtig, saf, klam, slap, pap; kleinhartig, gemoedelik, swak, teergevoelig; verwyfd.

maand; hard, kras, ongevoelig; droog, dor.

Weer, nogmaals, nogeens, opnuut, herhaald; terug; uithou, verdedig, afwend, keer, belet, uitskakel, uitstoot; klimaat, luggesteldheid, onweer, donder.

eens, bevorder, toelaat.

Weerspannig, koppig, hardkoppig, wederstrewig, halsstarrig, ongehoorsaam, onverbiddelik, opstandig.

toegewend, verstandig.

Weerstaan, bestry, keer, stuit, verdedig, beveg, verset, opponeer.

aanval, toegee.

Weerstand, teenstand, opstand, verset, opposisie, teenkanting; spanning, veerkrag.

aanval, oorgawe.

Weg, pad, grootpad, baan, straat, deurtog; kant, rigting; opsy, soek, verdwyn, skoonveld, vermis, apart, verwyderd; middel, manier.

hier, aanwesig, teenwoordig.

Weggaan, vertrek, verlaat, afreis, heengaan, trek, verdwyn, wegloop.

aankom, arriveer, tuis kom.

Weinig, bietjie, min, skraal, enkele, paar, gering, klein, selde.

veel, baie, oorvloedig, menig, talloos, herhaaldelik.

Wel, goed, deeglik, grondig, behoorlik, naarstig; gesond, gelukkig; seker, ongeveer, vermoedelik; put, fontein, oog; borrel, bruis, kook.

siek, sleg, slordig.

Weldra, spoedig, netnou, gou, binnekort, welhaas, aanstons, eersdaags, eerlang.

lank, verskiet.

Welvaart, welsyn, geluk, seۑn, vooruitgang, welvarendheid, bloei; vordering, voorspoed, skatte, rykdom; gesondheid.

agteruitgang, verval, armoed, teenspoed, terugslag.

Welvarend, voorspoedig, ryk, bemiddeld, welgesteld; gesond.

sukkelend, teenspoedig, arm, behoeftig.'

[Einde van bladsy 139.]

Welwillend, goedgesind, vriendelik, beleefd, wellewend, welmenend, voorkomend, toegeneë, goed, goedgunstig, gedienstig, hulpvaardig.

naywerig, jaloers, stuurs, moedswillig, gemeen, selfsugtig.

Wemel, krioel; woel, talryk; menigte, oorvloed.

hier en daar.

Wenk, suggestie, plan, raad, voorligting, aanduiding, opmerking, waarskuwing; knik, beduie, teken, sein, oomblik.

bevel, gebod.

Wens, verlange, begeerte, hoop, verwagting, bede, wil, heilbede, felisitasie; begeer, verlang, toebid, toewens.

verwesenliking, werklikheid.

Wêreld, heelal, universum, mensdom, aarde, land, grond, landstreek, gebied, streek, aardbol.

hemel.

Werk, arbei, swoeg, werskaf, maak, slawe, slowe; arbeid, ambag, beroep, roeping, taak, onderneming, besigheid, moeite, daad, inspanning; boek, geskrif, produk, gebou.

werkloosheid, vakansie, rus, ontspanning.

Werklik, waarlik, eerlik, opreg, eg, regtig, wesenlik, seker, inderdaad, reëel, stellig, warempel; egte, intrinsieke; bestaande.

denkbeeldig, moontlik.

Werknemers, werkers, hande, werkvolk, personeel, staf, arbeiders.

werkgewers, base.

Werskaf, gedoente, drukte, lawaai; peuter, peusel, werk, verrig, timmer.

stilte, stilstand, rus.

Wet, gebod, verordening, ordonnansie, statuut, regsvoorskrif, voorskrif, beginsel, reël, gewoonte.

aanbeveling, ordeloosheid.

Wild, gedierte; woes, ongetemd, natuurlik, ru, bloeddorstig, onbeskaaf, onstuimig, onbebou; losbandig; sku, bang, versigtig, skrikkerig.

mak, tam, getem, beskaaf, beleef.

Willekeurig, grillig, ongedwonge, outokraties, spontaan, onverantwoordelik, eiemagtig.

wetlik, verstandig, demokraties.

Win, seëpraal, triomfeer, seëvier, klop, verslaan, uitstof, kafloop, platloop; verkry, insamel, erlang, bekom, verdien.

verloor, onderspit delf, kwytraak, verbeur, derf.

Wins, profyt, opbrengs, voordeel, loon, verdienste, oorskot, batig saldo.

verlies, nadeel.'

[Einde van bladsy 140.]

Woede, boosheid, kwaadheid, kwaaiheid, woestheid, verkeerdheid, gebelgdheid, verbolgenheid, verontwaardiging, ergernis, toorn, viesheid, gramskap, raserny, drif, waansin.

gemoedelikheid, vreugde, verheuging, blydskap, sagmoedigheid, sagsinnigheid.

Woedend, kwaad, briesend, verkeerd, vies, onstuimig, woes, toornig, venynig, bitsig, verbitterd, furieus, rasend, boos.

verheug, plesierig, bly.

Woel, werskaf, werk, vroetel; worstel, spartel; haas, gou maak, opdreun, opdruk; krioel, omdraai, omwind, opdraai.

luier, lanterfant, leuter, rus, slaap.

Woes, ledig, braak, wild, roekeloos, natuurlik, onbewerk, onbewoon, verlate, onbebou, deurmekaar; losbandig, onbeskaaf, lomp, ru; ongetem, kwaai, boos, briesend, onstuimig, vies, nydig.

kalm, bedaard, mak, beskaaf, eerbaar, beleefd; bewerk, verbou, vrugbaar.

Wonderlik, buitengewoon, snaaks, vreemd, uitsonderlik, bonatuurlik, bomenslik, toweragtig, merkwaardig, vernuftig, uitheems, sonderling.

doodgewoon, alledaags, gebruiklik.

Woon, bly, vertoef, lewe, verkeer.

vertrek, trek.

Woord, spraak, taal; antwoord, tyding, boodskap; gebod, order; belofte, erewoord; die Heilige Skrif.

daad, swye.

Wreed, ongenadig, hard, woes, kwaai, onmenslik, moorddadig, vreeslik, ontsettend, verskriklik, ongevoelig, hardhandig, onbarmhartig, harteloos, sielloos, ru, skerp, snood, bloeddorstig.

sag, vriendelik, goed(hartig), barmhartig, grootmoedig.

Wys, verstandig, ervare, slim, wakker, skrander, skerpsinnig, waaksaam, geleerd, omsigtig, versigtig; diets; toon, tereghelp, aantoon, bewys, aandui, demonstreer, mik; kwaai, parmantig, astrant, brutaal.

wegsteek, dom, kortsigtig, dwaas, onverstandig.

Wysheid, verstand, kennis, diepte, skranderheid, skerpsinnigheid, slimheid, bekwaamheid, vernuftigheid, diepsinnigheid; versigtigheid, omsigtigheid.

domheid, swaapagtigheid, onverstandigheid, stommiteit.

Wysiging, verandering, amendement, verbetering, korreksie.

behoud.

[Einde van bladsy 141]

Y

Ywer, vlyt, werksaamheid, arbeidsaamheid, naarstigheid, fluksheid, dienswilligheid, ondernemendheid, geesdrif; vuur, hartstog, voortvarendheid.

luiheid, laksheid, traagheid, gemaksug, loomheid.

Ywerig, fluks, flink, werksaam, arbeidsaam, naarstig, vlytig, geesdriftig, hardwerkend, entoesiasties; jaloers, naywerig; driftig, vurig.

lui, traag, laks, slordig.


[Einde van bladsy 142.]

Duitsers in Brits-Kaffrarië[wysig | wysig bron]

Die Grensprobleem[wysig | wysig bron]

Lord Charles Somerset se grensreëling het nie die blywende vrede gebring wat hy verwag het nie. Die Neutrale Gebied is voortdurend deur sowel die inheemse groepe as die Europese nedersetters binnegedring. Die rusteloosheid van die Xhosas aan die grens het ook toegeneem as gevolg van die druk langs die kus veroorsaak deur die plunderings van die Zoeloe-opperhoof Shaka onder die agterhoedes. Die hele grensgebied het in Desember 1834 opgevlam toe 'n groot menigte van 12 000 Xhosas skielik die Kolonie binneval. Teen Mei 1835 is die Xhosas teruggedryf oor die Keirivier, en die goewerneur, D'Urban, het die gebied tussen die Keiskamma en die Kei geannekseer. Omdat dit onmoontlik gebly het om al die Xhosas uit hierdie gebied terug te dryf, het D'Urban in September verdrae met die verslane opperhoofde onderteken waardeur hulle onder Britse gesag geplaas is, maar reservate is in die gebied aan hulle toegestaan. Hy het gehoop om toekomstige onluste te voorkom deur forte dwarsoor die geannekseerde gebied te laat bou. Hy het dit genoem die Province of Queen Adelaide. Hy het ook lojale Fingo's in die gebied tussen die Keiskamma- en die Visrivier geplaas om te dien as buffer teen die toekomstige Xhosa-invalle in die Kolonie. In dié stadium het die minster van kolonies, lord Glenelg, ingegryp. Na aanleiding van verslae van Andries Stockenström en ook die aanbevelings van 'n spesiale komitee van die Laerhuis, het hy in Desember 1835 gelas dat die geannekseerde gebied ontruim word. Om die vrede te bewaar, moes vriendskapsverdrae aangegaan word met die Xhosa-opperhoofde, wat vrygestel is van hul trou aan Brittanje. Stockenström het luitenant-goewerneur van die Oostelike Provinsie geword met die doel om hierdie beleid uit te voer. Die koloniale grens is teruggeskuif na die Keiskamma. Die grensboere was verslae oor hierdie ommekeer in grensbeleid. Hulle het gehoop dat hulle grond sou ontvang ind ie geannekseerde gebied. Hulle het ook verwag dat hulle vergoeding sou ontvang vir die geweldige verliese wat hulle tydens die oorlog opgedoen het. Pleks daarvan het Glenelg in sy berugte rapport die aanmerking gemaak: "dat as gevolg van die optrede van die koloniste oor 'n aantal jare teenoor die Bantoes, die stamme volle regverdiging gehad het vir die oorlog wat hulle so haastig aangepak het". Dié optrede was een van die vernaamste redes waarom so baie van die grensboere besluit het om verder die binneland in te trek waar hulle vry kons wees van 'n onderdrukkende regering wat, volgens hul mening, hulle nie genoeg beskerming op die grens verleen het nie.

Sir George Napier het sir Benjamin D'Urban as goewerneur van die Kaap opgevolg en is uitgestuur om Glenelg se grensbeleid uit te voer. Dit was nie lank nie voordat hy besef het dat die bestaande Glenelg-Stockenström-verdrae nie 'n blywende vrede op die grens sou verseker nie. Die steel van beeste het teen 'n ontstellende tempo voortgeduur en daar was nie genoeg troepe om die koloniale grense langs die Vis- en Keiskammariviere te beskerm nie. 'n Verandering in die verdrae was klaarblyklik nodig. Hierdie wysiginge is uiteindelike deur die goewerneur, sir Peregrine Maitland, aangebring, maar dit kon nie die Byl-oorlog (1846) vermy wat twee jaar lank geduur het nie.'n Groot Britse troepemag is uiteindelik gebruik om die Xhosa-inval te stuit. Maitland se opvolger, Harry Smith, het die finale reëling langs die oosgrens in 1848 getref. Hy het die verdragstelsel laat vaar, en het maatreëls ontwerp om die beleid van segregasie op die grens doeltreffend te handhaaf. Die koloniale grens is na die Keiskammarivier verskuif en die Neutrale Gebied is geannekseer as Victoria-Oos. Die Xhosa-gebied tussen die Keiskamma en die Kei is as Brits-Kaffrarië geannekseer. Dit het die reservaat gebly waar die Xhosa-stamme nog deur hul opperhoofde geregeer is, maar die vrede moes bewaar word deur Britse troepe wat as garnisoen op verskillende plekke in Brits-Kaffrarië gestasioneer is. Die nuwe grens is versterk deur militêre nedersettings van ontslane soldate.

Uiteindelik het ook die Agtste Xhosa-oorlog (1850-53) uitgebreek. Dit was die langste en duurste oorlog wat teen die Xhosa-stamme gevoer is, en het die Britse belastingbetaler sowat (pond) 2 miljoen gekos. Die grensreëling van Sir Harry Smith is weer ingestel, en die beheer oor Brits-Kaffrarië is doeltreffender gemaak deur Europese nedersetters langs die noordelike grens (nou die distrik Queenstown)en die westelike grens in die Katriviervallei (nou die distrik Fort Beaufort) te vestig.

Grey se beleid om die Xhosastamme te assimileer[wysig | wysig bron]

Dit was op hierdie tydstip dat sir George Grey goewerneur van die Kaapkolonie geword het. Hy het radikale wysiginge in die traidsionele grensbeleid aangebring. Hy wou 'n einde maak aan die segregasie, wat as 'n beleid vanaf 1778 gevolg is, deur die Xhosa in die ekonomiese lewe van die Kolonie te integreer. Die Xhosa sou dan 'n nuttige bron van arbeid op die plase van die grensboere wees, en terwyl hulle in nou aanraking met die Europese nedersetters gelewe het, sou hulle die beskaafde maniere en gewoontes aanleer. Uiteindelik sou hierdie kontakte 'n einde maak aan die vyandelikhede tussen die grensboere en die Xhosas, en sou lei tot 'n blywende vrede aan die grens. Om sy beskawingsbeleid te begin, het hy eers geprobeer om die gesag van die opperhoofde te breek. Strafsake is geleidelik uit die beheer van die opperhoof geneem en geplaas in die hande van die magistrate, in ruil waarvoor die opperhoofde oorreed is om klein salarisse te ontvang in stede van die boetes wat voorheen deur hulle opgelê is. Gevolglik het die magistrate geleidelik die opperhoofde vervang. Die Xhosas moes ook beskaaf word. Hulle is gelee rom te werk deur hulle paaie te laat bou.Nywerheidskole is by Lovedale, Healdtown en ander sentrums begin, waar hulle ambagte en beter landboumetodes geleer is. 'n Hospitaal is by King William's Town opgerig om 'n einde te maak aan die Xhosas se bygeloof en die mag van die toordokters. Dit is bereken dat deur middel van hierdie beskawingsbeleid toekomstige oorloë vermy sou word en die Xhosas sou 'n nuttige arbeidsmark vir die Kolonie word.

Die Duitse setlaars[wysig | wysig bron]

Om sy beskawingsbeleid verder uit te brei, het Grey vir die eerste keer in die geskiedenis van die oosgrens besluit om Europese nedersetters tussen die Xhosas te vestig. Hy was begerig om Europeërs as militêre koloniste in Brits-Kaffrarië te plaas en met dié doel voor oë het hy probeer om pensioentrekkers te kry om met hulle gesinne na die Kaap te kom. Dié skema was nie juis 'n sukses nie, maar het die weg voorberei vir die koms van 'n groot aantal Duitse militêre setlaars. Pogings wat aangewend is om die stroom Britse emigrante wat na Australië gegaan het, na die Kaap af te keer, het nie geslaag nie. Tydens die bewind van die VOIC het 'n aansienlike deel van die Europese bevolking uit Duitsers bestaan. Baie van hulle was 'n groot aanwins vir die Kolonie. Daar is bereken dat gedurende die sewentiende en agttiende eeu meer as 14 000 Duitsers na die Kaap gekom het. Sommige van hulle het tot 'n hoë rang in die Kompanjie gevorder. Baie ander het gedien as leraars, sendelinge, dokters en onderwysers. Onder die Duitsers was daar sommige wat beroemd geword het deur hul ontdekkingsreise na die binneland. Sommige, soos Henning Huising, wat van Hamburg gekom het, het welvarende boere geword. Anton Anreith, die beroemde beeldhouer, was 'n Duitser. Een van mooiste werke is die preekstoel in die Groote Kerk, Kaapstad. Dit was egter eers tydens Grey se bewind dat groot getalle Duitsers vir die eerste keer in groepe aangekom het. Aan die einde van die Krim-oorlog in 1856 is in Brittanje voorgestel dat lede van die Brits-Duitse legioen wat van Rusland na Engeland teruggekeer het, aangemoedig moet word om na die Kaap te emigreer. Dit wa sin antwoord op sir George Grey se versoek vir militêre setlaars wat in Brits-Kaffrarië geplaas sou word as buffer teen toekomstige invalle deur die Xhosas in die Kolonie. Die setlaars sou militêre hulp verleen aan die Britse troepe ingeval vyandelikhede onverwags uitbreek. Daar is eers gehoop dat sowat 8 000 legioensoldate beskikbaar sou wees, maar in 1857 het daar uiteindelik altesaam 2 000 man vrywillig besluit om te kom. Hulle was onder aanvoering van 'n Baron von Stutterheim, wat die generaal in bevel van die legioen was.

Nedersetting in Brits-Kaffrarië[wysig | wysig bron]

Die legioensoldate wat na die Kaap gekom het, was onderworpe aan militêre wet en moes militêre diens lewer, indien benodig, vir 'n tydperk van sewe jaar. Gedurende die eerste drie jaar sou al die gewone soldate 6 pennies per dag ontvang en daarna slegs die eiendomsreg van die huis en grond wat aan hulle toegeken is. 'n Vry passaat is vir nagenoeg direduisend legioensoldate en hul vrouens en kinders toegestaan. Hulle het in die begin van 1857 in Oos-Londen aangekom. Hulle is gevestig op klein plase langs die militêre pad wat van Oos-Londen deur Brits-Kaffrarië na Queenstown gebou is. Militêre nedersettings het ontstaan by plekke soos Berlyn, Keiskammahoek, Hanover, Frankfort en Stutterheim, waar dorpies gou ontstaan het. Aanvanklik het hulle baie moeilikhede gehad om te bowe te kom, veral omdat baie van hulle nie die geskikte soort was om te boer nie. Aan die einde van twee jaar is maar 'n baie klein deel van die grond bewerk en slegs 'n klein aantal van die setlaars het hul huise klaar gebou gehad. 'n Groot aantal het van die plase weggeloop om iewers anders werk te gaan soek. Dit was duidelik dat hierdie militêre reëling nie 'n sukses was nie. Die meeste van hulle was ongetroud toe hulle na die Kaap gekom het en het eintlik gekom om avontuur te soek en nie om 'n gevestigde lewe as landbouers te lei nie. Dit kan dus begryp word dat, toe die geleentheid ontstaan om as soldate te dien tydens die Indiese Muitery (1858), meer as 1 000 van hierdie manne vrywillig aangesluit het.

Nasionale selfmoord 'n meevaller vir Grey se beleid[wysig | wysig bron]

Grey en die Kaapse parlement was baie gretig om immigrasie na die Kaap aan te moedig. Die goewerneur het die plan gehad om koloniste in die uitgestrekte gebied tussen die Kei en die suidelike grens van Natal te vestig met dieselfde doel as dié in Brits-Kaffrarië. Om hierdie kolonisasieskemas te finansier, het die Britse parlement 'n jaarlikse toelae van (pond) 40 000 beskikbaar gestel, terwyl die Kaapse parlement oorgehaal is om (pond)50 000 te bewillig. Op dié tydstip het 'n gebeurtenis voorgeval wat 'n veel groter gebied vir Europese kolonisasie oopgestel het.

Daar was nog geen sekerheid of Grey sou slaag in sy beleid om die Xhosa-stamme aan die Oosgrens te verbrokkel nie. Dit was deur die optrede van die Xhosa self dat dit in werklikheid geskied het. As gevolg van die Xhosa-selfmoord (1857) is die mag van die Xhosa-stamme vir die volgende geslag geheel en al gebreek. Duisende hongerlydende Xhosas het die Kolonie binnegestroom en om bystand gevra. Die grond van baie van die opperhoofde is beslag op gelê en in lokasies verdeel. Daar was nou meer plek vir Grey se kolonisasieskemas. Na die Xhosa-selfmoord is groot gebiede in Brits-Kaffrarië oopgelaat vir Europese nedersettings. Die Kaapse parlement is derhalwe oorreed om 'n ruimhartiger immigrasiewet aan te neem. Gevolglik het meer as 6 000 Britste immigrante gedurende die volgende paar jaar aangekom en het hulle plase ontvang tussen Oos-Londen en King William's Town. Sowat 1 300 Britse koloniste langs die oosgrens is oorgehaal om hulle op plase in Brits-Kaffrarië te vestig. As gevolg van die regering te beleid om paaie te bou en spoorweë aan te lê, het groot getalle Ierse padwerkers ook na die Kolonie gekom en hier gebly nadat die werk voltooi was. Ook 1 600 Ierse weesmeisies het na die nedersetting gekom. Maar Grey was nog nie tevrede nie.

Verdere Duitse immigrasie[wysig | wysig bron]

Baie Duitsers het hul vaderland verlaat om 'n beter heenkome in vreemde lande te gaan soek. Hul lewens was baie onseker as gevolg van die politieke omwentelinge van 1848-50. Grey was baie gretig om soveel as moontlik van hulle te kry wat boere was en wat 'n geskikte tipe sou wees as legioensoldate. Die Britse minister van kolonies was gekant teen die skema op grond van die koste. Die goewerneur het nietemin met sy skema voortgegaan en het 'n ooreenkoms met 'n firma in Hamburg, Godeffroy en Seun, aangegaan vir die uitstuur, op seker voorwaardes, van sowat 4 000 Duitse boere gedurende 1858. Dit het die goewerneur in 'n geskil met die Britse regering laat beland (omdat die Britse regering nie soveel Duitsers in 'n Britse kolonie wou vestig nie), maar uiteindelik is verlof toegestaan vir 1 600 volwassenes om na die Kaap gestuur te word. Die meeste van die Duitse gesinne was boere en algemene arbeiders. Hulle het by Oos-Londen aan wal gestap en is gou in die omgewing van King Williams' Town en naburige dorpe tussen die legioensoldate wat agtergebly het, gevestig.

Die immigrante het dinge in die begin maar moeilik gevind, aangesien hulle rantsoene vir net 10 dae ontvang het. As gevolg van die ernstige vertoë wat gerig is, is daar uiteindelik besluit om hulle van drie maande se rantsoene te voorsien. Die Duitsers het onmiddellik begin werk en deur hul eie pogings het hulle hul so deeglik gevestig dat die distrik waar hulle gewoon het, 'n belangrike landboustreek geword het. Hulle het baie min bystand van die regering ontvang en moes selfs hul passaatgeld oor 'n sekere tydperk terugbetaal. Hulle is as die regte soort setlaars vir die Kaap beskou.

Die Duitse setlaar het 'n baie goeie indruk aan die Kaap gemaak; sodat daar 'n toenemende aanvraag vir meer van hulle was. In 1877 is nog 1 900 mense na die Kaap gebring deur die agentskap van Godeffroy, en die meeste van hulle was Duitsers. 'n Groot aantal van hulle het, soos hul voorgangers, suksesvolle boere in die Oostelike Provinsie geword. Gedurende die volgende jaar het meer as 1 000 setlaars aangekom en die meeste is naby Kaapstad gevestig. Dit was die begin van die Duitste nedersetting by Philippi op die Kaapse Vlakte, waar die immigrante 'n naam vir hulself gemaak het as groenteboere ten spyte van die baie moeilikhede wat hulle moes oorkom.

Gevolge van die immigrasie[wysig | wysig bron]

As gevolg van Grey se immigrasie-beleid is 'n betreklike groot Europese bevolking, onder wie baie van Duitse afkoms, in Brits-Kaffrarië gevestig tussen die Xhosa-stamme wat nou in losstaande lokasies gewoon het. Hierdie vaste lokasies was omring deru groepe Europese nedersetters en deur magistrate bestuur. Op hierdie wyse het die Xhosa-lede hul van hul stamlewe begin losmaak. Dit het 'n oorheersende kenmerk geword van die Cis-Kei, soos die gebied bekend geword het. Die groot Europese nedersetting het uiteindelik gelei tot die anneksasie van die gebied tot die Kaapkolonie in 1865. Weer eens het Europese immigrasie gelei tot die uitbreiding van die Kolonie se oosgrens. Dit het ook 'n einde gemaak aan die grensoorloë teen die Xhosa-stamme.

Baie van die Duitse immigrante in die grensgebied het welvarende handelaars en winkeliers geword, terwyl ander hulle as vooruitstrewende boere gevestig het. Hulle het uiteindelik hul Duitse identiteit verloor en het verengels.

Bron[wysig | wysig bron]

Fowler, C de K. & Smit, G.J.J. s.j. Geskiedenis vir die Kaaplandse Senior Sertifikaat en Matriek. Kaapstad: Maskew Miller Beperk. p. 289-294 ; 525.This column width is 100% of the screen width (and has a background color)

Nuttelose inligting toevoeg waarin twee vertaalde blaaie naas mekaar gevoeg word.

Hierdie kolom is 50% die grootte van die 50% skermwydte

Afrikaans

Hierdie woordelys is 'n hersiene en vergrote uitgawe van die vorige lyste. Woorde wat in lys 1 en lys 2 voorgekom het, kom dus ook in die huidge lys voor maar van aangepas volgens die nuutste spelreëls wat intussen deur die Suid-Sothotaalkomitee aanvaar is.

This column is 50% counted from 50% of the screen width

English

This wordlist is a revised and enlarged edition of the previous lists. All that was embodied in list 1 and list 2 is incorporated in the present list, but has been adapted to the latest spelling rules which have in the meantime been accepted by the Southern Sotho Language Committee.


Page/Bladsy 64

English/Engels
emetic (n)
emigrant (n)

Afrikaans
braakmiddel, vomitief (s.nw.)
emigrant, landverhuiser (s.nw.)

Southern Sotho/Suid-Sotho
mohlatsisa
mofalli

Cat silhouette.svg
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Nemini parcetur.

Vivant omnes virgines
Faciles, formosae.
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae.
Vivant et mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae.
Bonae laboriosae.

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.
Semper sint in flore.