Karel Wynand le Roux

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. K.W. le Roux.

Ds. Karel Wynand le Roux (Agtervinkrivier, distrik Robertson, 16 Maart 1882 - Worcester, 13 Augustus 1978) was 'n baanbrekerpredikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die destydse Suidwes-Afrika.

Le Roux het sy opleiding aan die Kweekskool op Stellenbosch ontvang waar hy in 1915 gelegitimeer is. Op 27 September 1915 bring die NG gemeente Britstown sy tweede beroep uit op prop. Le Roux. Hy het die beroep aangeneem en is op 18 Desember 1915 georden in ’n geskiedkundige geleentheid omdat dit die eerste keer was dat ’n proponent in dié gemeente bevestig is.

Op Britstown[wysig | wysig bron]

Die hoeksteen van die NG gemeente Britstown se kerkgebou is in 1892 gelê en vier jaar later is die gebou ingewy op 5 Mei 1894. Ds. Le Roux was 10 jaar lank leraar van dié gemeente.

Ondanks die heersende droogte en die moeilike en gespanne oorlogstoestande van die Eerste Wêreldoorlog en met die Maritz-rebellie nog vars in die geheue, het die gemeente in groot getalle na die kerk opgekom. Onder die vyf predikante wat aan die geleentheid deelgeneem het, was dr. H.P. van der Merwe, toe van Robertson, die geliefde oudleraar van Britstown, asook ds. P.J. du Toit van Vosburg, wat nog altyd Britstown se konsulent was en die bevestiging waargeneem het. Die volgende dag het die jong dominee sy intreepreek gelewer met Johannes 19:4 as teksvers: “Ziet ik bring Hem tot u uit.” Ds. le Roux het, ten spyte van die swak gesondheid van sy vrou in die 10 jaar dat hy hier gearbei het, deeglike werk verrig. In sy tyd is onder meer die kerksaal opgerig (1918) en ’n tweede koshuis gebou (1921).

Van 1921 tot 1922 moes die kerkraad ds. Le Roux toestemming gee om die NG gemeente in Suidwes-Afrika, waarvan hy konsulent was, te gaan besoek. Tydens sy afwesigheid, by een geleentheid ses maande lank, het die ringspredikante met die eredienste en so meer gehelp. Dis dus geen wonder nie dat hy in Augustus 1923 ’n beroep na Gobabis ontvang het, as medeleraar van die NG gemeente Mariental (destyds nog genoem Gibeon) omdat die NG gemeente Gobabis eers in 1939 sou afstig. Toe hy in Desember 1924 weer na Gobabis beroep word, het hy dit aangeneem. Weens die ernstige krankheid van sy vrou kon hy eers op Sondag 25 Januarie 1925 van Britstown afskeid neem.

Tydens sy afskeidspreek na aanleiding van Handelinge 21:14 "het menige traan gevloei", aldus ds. A.P. Smit, want die band tussen leraar en gemeente was "stewig en heg". Omdat daar dieselfde naweek ook afskeid geneem is van die plaaslike sendingleraar, eerw. J.J. Blomerus, was Britstown toe heeltemal herderloos.

Suidwes[wysig | wysig bron]

Windhoek se NG kerksaal, opgerig in 1924, gesloop omstreeks 1968, wat in werklikheid 'n kerk was omdat dit as sodanig gebruik is, nie as saal nie. Administrateur G.R. Hofmeyr het die hoeksteen op 20 Desember 1924 gelê. Ds. Le Roux het die Woord in dié gebou verkondig, want die teenswoordige kerk is eers op 30 April 1951 ingewy tydens 'n wydingsdiens waaraan ds. Le Roux ook deelgeneem het.

Ds. Le Roux is op 21 Februarie 1925 in die gemeente Gibeon (Mariental) bevestig. Ná vier jaar in dié uitgestrekte gemeente, wat toe nog Windhoek, Okahandja, Gobabis en Rehoboth ingesluit het, het hy 'n beroep aanvaar na die pas gestigte NG gemeente Windhoek. Hier het hy gearbei tot hy sy emeritaat aanvaar het op 7 Desember 1946.

Aftrede en dood[wysig | wysig bron]

Ná sy aftrede het nog in vele gemeentes, waarvan die laaste Swakopmund was, gewaardeerde afloswerk verrig. Hy was bekend om sy besonderse toegewydheid, ernstige prediking en getroue besoekwerk. Hy het groot geestelike werk in Suidwes verrig waar die gemeentelike bearbeiding oor geweldige afstande buitengewoon hoë eise aan die leraar gestel het. So het hy 'n besonderse plek in die hart van die lidmate verower en 'n wye vriendekring opgehou, aan wie hy nog tot sy dood in die ouderdom in die ouderdom van 97 jaar gereeld geskryf het. Hy het die laaste jare van sy lang lewe in 'n tehuis vir bejaardes op Worcester deurgebring. Volgens dr. Nieuwoudt in die NG gemeente Windhoek se gedenkboek by die gemeente se 50-jarige bestaan, was ds. Le Roux se "grootste boodskap ... sy stille, nederige, toegewyde lewe, sy innige geloof, vrome lewenswandel, hulpvaardigheid en intieme, spontane gebedslewe".

Ds. Le Roux was getroud met 'n suster van die bekend dr. William Nicol, moderator van die Transvaalse kerk en administrateur van Transvaal, Maria Isabella, wat voor hul huwelik ’n onderwyseres was en reeds in 1951 oorlede is. Hul huwelik was kinderloos. Ná sy aftrede was hy weer getroud.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Maree, W.L. 1978 (red.). Jaarboek 1979 van die Nederduitse Gereformeerde Kerke. Braamfontein: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
  • (af) Nieuwoudt, dr. M.M. 1979. Van plaaswyk tot stadsgemeente. Windhoek: Die Ned. Geref. Kerkraad.
  • (af) Smit, ds. A.P. 1977. Soos jare kom en gaan. Ned. Geref. kerk Britsown 1877-1977. Britstown: NG Kerkraad.