Lys van Suid-Afrikaanse geloftes

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Sedert 1652 het die Hollands- en toe later Afrikaans-sprekende bevolking van Suid-Afrika verskeie geloftes aan God gemaak waarvan die Gelofte van Bloedrivier die bekendste is. Kenmerkend van hierdie geloftes is dat "die volk" onderneem om 'n spesifieke dag te herdenk en om op daardie dag God te eer.

Geloftes[wysig | wysig bron]

Gelofte van Jan van Riebeeck[wysig | wysig bron]

"Aanhaling uit die Daghregister (van Jan van Riebeeck) Deel 1. 1651-1655". (Inskrywing vir 6 April 1654)

"Soo is den schipper voormelt oock geordonneert de 7 schaepen in de gemelte Bay van Saldanhae op seecker eylant gelaeten met eenen vandaer te halen ende in sijn herwaerts ofte wederom reyse deselve empassant mede op 't Robben-eylandt bij de andere schaapen te stellen. Heden voor de tweede mael jarich sijnde dat wij door Godes H. geleyde met de scheepen Drommedarus, Reyger ende Goede Hoope hier ter plaetse behouden sijn aengelandt omme dese fortresse ende colonie nae d' ordre onser Heeren Meesters op te maecken ende stabileren, ende gemerckt Godt de Heere alle die saecken tot den dach van heden met veele segeningen wel ende gewenscht heeft laeten succederen ende voltrecken, soo hebben beslooten, ende oock voor d' eerste reyse begonnen, desen dach, den 6en April wesende, tot Godes eere met dancksegginghen te vieren ende voor altijt tot een vastblijvenden danck- ende bededach in te stellen, ten eynde daerbij des Heeren weldaeden, aen ons bewesen, bij ons naecomelingen noyt vergeten, maer altijt tot Godes eere ter gedachtenisse in memorie gehouden mogen worden."

Gelofte van Bloedrivier[wysig | wysig bron]

"Plakket by die Bloedrivier-monument met die gelofte van Sarel Cilliers"

"Mijne broeders en medegenoten, Hier staan wij tans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij Zijn bescherming met ons zal wezen, en ons vijand in onze handen sal geven, dat wij hem oorwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als een verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer sal doorbrengen en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten sal, waar het Hem sou behagen en dat wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons er in moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten, want de eer van Zijn Naam zal daardoor verheerlikt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem sal worden gegeven. Amen."

Gelofte van Paardekraal[wysig | wysig bron]

"Inskripsie op Paardekraal-monument"

"Op 13 Desember 1880, het tussen 6000 en 8000 gewapende burgers, op 'n voorstel van Paul Kruger, elkeen 'n klip kom neersit op die plek waar die monument vandag staan en daar is 'n gelofte afgelê dat “Indien de Lieve Heer ons helpen en zegenen wilde, en wij ons land terug zouden krygen, dat den het volk elk jaar daar zouden komen feestvieren, juist by dezelfde steenhoop, en den Heer onze geloften komen betalen. En deze steenhoop is de eeuwige getuie daarvan”."

Verwysings[wysig | wysig bron]