NG gemeente Oberholzer

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. P.L. Erasmus, die gemeente se eerste leraar.

Die NG gemeente Oberholzer is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die gemeente is gestig in 1957. Die kerkgebou is geleë by Vleistraat 25, Oberholzer, Carletonville. In 2013 was die leraars di. M.J. Steyn en I.A. du T. Laubscher. Daar was in daardie jaar 283 doop- en 959 belydende lidmate.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Op 27 November 1948 om halfagt die aand is ’n vergadering van alle belangstellendes in die skoolgebou op Blyvooruitzicht byeengeroep om oor te gaan tot die stigting van 'n nuwe gemeente bestaande uit die westelike gedeelte van die gemeente Venterspost. Daar word gestem tussen die name Oberholzer, Wonderfontein en Blyvooruitzicht, en met 'n meerderheid van stemme word eersgenoemde naam as die naam van die nuwe gemeente aanvaar. Ook word gemeld dat volgens die memorielyste die gemeente uit omtrent 650 lidmate bestaan. Op 13 Desember word die eerste en gewone kerkraadsvergadering gehou en eerw. prop. Phillippus Lodewikus Erasmus word tot herder en leraar van die gemeente beroep.

Op 9 Januarie 1949 kon die konsulent meld dat die beroepene hom die beroep laat welgeval het en wens om op 19 Februarie georden en bevestig te word. Dit geskied in die Ontspanningsaal te Blyvooruitzicht. Geen pastorie is egter beskikbaar nie en gevolglik loseer die leraar die eerste jaar by diaken Swanepoel. Op 3 September word die bou van 'n pastorie goedgekeur en wel op Blyvooruitzicht. Die boukommissie aanvaar self verantwoordelikheid vir die bou. Op 11 Februarie 1950 tree die leraar in die huwelik en word op 18 Maart in die gemeente terugverwelkom, by welke geleentheid die pastorie ook as eerste gebou van die gemeente in gebruik geneem word.

Intussen is die behoefte aan 'n kerkgebou al meer en meer gevoel en op 5 Desember dien 'n voorstel voor die kerkraad dat 'n kommissie benoem word om die moontlikhede en waarskynlike plekke vir die bou van 'n kerk te ondersoek. Op 15 Januarie 1951 dien dan ook 'n uitgebreide memorandum voor die kerkraad en word besluit tot die oprigting van 'n kerk op Carletonville. Ook word besluit tot onderhandeling met die bouaannemer F.P. van Heerden van Germiston om die gebou op te rig.

Intussen het die ledetal van die gemeente egter na meer as 1 100 gegroei en op 19 Maart is voorgestel dat die kerkraad die moontlikheid van die afstigting van die wyk Blyvooruitzicht tot 'n afsonderlike gemeente ondersoek. Dit word aanvaar en waarborglyste en memorielyste word gesirkuleer, waarop 411 lidmate ten gunste van afstigting en 13 daarteen teken. Op 11 Junie besluit die kerkraad eenparig tot die afstigting van die wyk en word die stukke na die Ringskommissie vir oorweging deurgestuur, ten einde aanbeveling by die Ringsvergadering van September te maak.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Jacobus Johannes van Zyl, 1970 - 1975 (kapelaan SAW)
  • Stephanus Johannes Cloete, 1980 - 1984

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]