Gereformeerde kerk Parys: Verskil tussen weergawes

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Die distrik Vredefort was vroeër deel van die distrik [[Kroonstad]]. Die afstand na die naaste dorp vir sake- en kerklike doeleindes was groot; daarom het die inwoners 'n kommissie benoem, bestaande uit F. van Niekerk, Jac. Scheepers en H. Malan (van wie laasgenoemde twee waarskynlik albei Doppers was), om na 'n geskikte terrein vir 'n dorp te soek. Daar was wel geskikte plase, maar die eienaars wou nie verkoop nie sodat Scheepers verplig was om sy gedeelte van die plaas Vischgat vir 'n dorp af te staan. Die ander gedeelte het aan 'n sekere Henning behoort, en hy het dit ook afgestaan. Erwe is opgemeet en in 1876 is 'n aantal verkoop.
 
In 1877 het H.J. Morkel, Volksraadslid, toestemming gevra by die Raad om Vischgat tot dorp te verklaar, maar die versoek is geweier. In 1879 is die Volksraad weer genader. Die raad het 'n kommissie aangestel om ondersoek in te stel. Hoewel die kommissie 'n gunstige verslag ingedien het, het die Volksraad in 1880 weer geweier. Eers in 1881 is toestemming verleen op voorwaarde dat Vredefort nooit 'n afsonderlike distrik sou vorm nie. Dit was waarskynlik omdat die te stigte dorp net 14 km van [[Parys]] af geleë was. In 1882 is die eerste dorpsbestuur gekies en op [[28 Julie]] [[1883]] is die hoeksteen van die eerste NG kerk gelê. Die eerste NG predikant was ds. Geo Malan, wat die gemeente van 1887 tot 1889 bearbei het. Vredefort het in 1902, nadat die Vrystaatse Republiek wat dit verbied het, ophou bestaan het, 'n afsonderlike distrik geword. Eers in 1951 het dit 'n afsonderlike magistraatsdistrik geword.
 
Die dorp [[Parys]], wat later die setel van dié gemeente sou word, het om dieselfde redes ontstaan, maar op aandrang van NG lidmate vir wie dit in 1870’s baie ongerieflik was om die lang afstand na Kroonstad af te lê met Nagmaaltye, of wanneer hulle inkopies wou doen. Op 'n ringsitting van die NG Kerk in 1873 op [[Kroonstad]] is besluit om 'n gemeente af te stig benoorde die Renosterrivier. 'n Komitee van die Kerk het die omgewing besoek, maar dis nie bekend of hulle op 'n bepaalde terrein besluit het nie. In Junie 1876 het drie broers A. J., P. en J. J. A. van Coller en die weduwee W.J.I. Davel die eerste erwe op hulle plaas Klipspruit, distrik Kroonstad, laat verkoop. Daar is 113 erwe van die hand gesit vir oor die £3 000. Dit was die begin van Parys.
 
Die inwoners het pogings aangewend om Klipspruit as dorp erken te kry. In 1880 rig hulle 'n memorie vir dié doel aan die Volksraad. Hulle verklaar dat daar alreeds 300 erwe verkoop is en dat 'n kerkgebou op eie koste opgerig is. Dit is 'n baie vrugbare streek, soos bewys word deur die feit dat 14 huisgesinne van Parys die vorige jaar die volgende opbrengs gehad het: 447 mud ertappels, 321 mud mielies, 214 mud koring en 345 rolle tabak. Daar was reeds 'n dorpsbestuur, waarvan die volgende persone lede was: F. Lehmkuhl (voorsitter), R. de Jongh van Arkel (sekretaris), C. F. Beyers, F.J. Conradie en F.H. Nienaber. Die Volksraad het in 1881 'n kommissie (J.H. Blignaut, N.G. Wessels en A.P. Cronjé) gestuur om ondersoek in te stel na die wenslikheid van 'n dorp op Klipspruit. In 1882 het die Volksraad weer 'n versoekskrif ontvang om die plek tot 'n dorp te verklaar, en hom daardeur uit die toestand van “wanorde en bestuurloosheid" op te hef. Hierdie dokument is deur 'n groot aantal persone onderteken, onder andere deur die vrederegter, J.P. Janse, en die predikant, R. de Jongh van Arkel. In 1882 het die Volksraad sy toestemming verleen. 'n Perdepos is ingestel tussen Parys en [[Heilbron]], en J.P. Steytler is as resident-vrederegter aangestel. In 1883 is die dorpsregulasies bekragtig en 'n dorpsbestuur gekies. Vier jaar later is die dorpsbestuur deur 'n munisipaliteit vervang.
 
Met Vredefort wat dieselfde jare as Parys tot stand gekom het, so na aan Parys, is dit te wagte dat daar struwelinge sou plaasvind. In 1874 het 'n landmeter, ene mnr. Fleck, saam met mnre. De Villiers en J.G. Luyt die eienaars van Klipspruit (die drie broers Van Coller en hulle suster die weduwee Davel) genader om daar 'n dorp uit te lê. Hulle het egter botweg geweier en gesê: “So lank ons lewe, sal dit nooit gebeur nie." Die drie persone het toe 10 myl verder gegaan na die plaas Vischgat; hulle het die reg van die eienaar verkry om daar 'n dorp uit te lê en so het Vredefort binne 'n paar jaar ontstaan.
 
Die mense in die omgewing van Klipspruit het geskrik en alles in hulle vermoë gedoen om die dorp nou daar te kry. Hulle het besonder baie toegewings gemaak om Vredefort die loef af te steek, en in 1876 is die eerste erwe verkoop en bewoon. Die volgende botsing het ontstaan in verband met die NG Kerk se sake. Vredefort, as die oudste dorp, wou met geweld die kerksentrum van die nuwe gemeente word, maar Parys het heftig beswaar gemaak hierteen. Eindelik is 'n oplossing bereik: Elke dorp sou sy eie kerk bou en sy eie geldsake reël, maar albei sou deur dieselfde predikant bedien word, en elke dorp moes die helfte van sy salaris betaal.
 
Maar toe ontbrand daar 'n nuwe strydpunt: Op watter dorp sal die predikant woon? Die rusie het sulke ernstige afmetings aangeneem dat die samewerking beëindig is. Ds. Minnaar van Heilbron het Parys bedien tot ds. Dönges in 1890 as die dorp se eerste predikant gekom het.
 
Ná die [[Tweede Vryheidsoorlog]] het Parys en Vredefort albei onder ander dorpe geressorteer: Parys onder Heilbron, en Vredefort onder Kroonstad. Toe word Vredefort 'n magistraatsetel, en weer was die vet in die vuur. 'n Versoekskrif is opgestel onder leiding van 'n sekere Van der Hoven, en aan die owerheid gestuur. 'n Kommissie van ondersoek is aangestel en Parys het die oorwinning behaal: hy het in 1902 die magistraatsetel geword, terwyl Vredefort tot aparte distrik verklaar is. Parys het nou vinnig vooruitgegaan: 'n treinspoor is in 1905 daarheen geopen, 'n dam is in 1908 in die Vaalrivier gebou; in 1912 het die dorp elektriese lig gekry, en in 1915 is 'n brug oor die Vaalrivier gebou.
 
== Stigting ==
85 924

wysigings

Navigasie-keuseskerm