Verskil tussen weergawes van "Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging"

Jump to navigation Jump to search
Die '''Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging''' (A.T.K.V.) is 'n vereniging wat daarna streef om die [[Afrikaanse]] taal en kultuur te bevorder. Die ATKV is in [[1930]] in [[Kaapstad]] gestig.
 
'''ATKV – dis 'n veel groter storie!'''
==Werksaamhede==
Die ATKV is onder andere betrokke by die volgende werksaamhede:
 
By die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging is taal en kultuur die as waar om alles draai... goed geolie met eindelose interessanthede vir musieklikes, kultuurlikes, leergieriges en nuuskieriges. En ? lorrievrag lekkertes vir plesieriges!
===Publikasies===
Om te sorg dat die geesdrif vir Afrikaans-wees ál warmer word, bied die ATKV allerhande interessanthede aan vir die taal en ieder en elk word genooi om daarby in te skakel:
Die ATKV publiseer die tydskrif ''Die Taalgenoot''. Die tydskrif het in 1931 tot stand gekom en word elke maand aan lede gestuur.
 
'''Taal'''
===Vakansieoorde===
Afrikaans word bevorder deur kompetisies aan te bied vir mense wat vaardig met die pen of glad met die mond is. ([http://www.atkvprojekte.co.za])
Die ATKV bedryf 'n aantal vakansieoorde. Onder andere: [[Hartenbos]] (naby Mosselbaai), Natalia (naby Amanzimtoti), Klein-Kariba (naby Bela-Bela), Buffelspoort (naby Rustenburg), Goudini (naby Worcester) en Drakensville (naby Bergville/Harrismith).
 
'''Musiek'''
Afrikaanse musici kan hulle talente uitleef deur middel van talle musiekgeleenthede wat die ATKV skep vir klassieke en ander musiek soos met ATKV-Muziq, ATKV-CrescendoKreatief, ATKV-Applous en die Liertoekenning. (www.atkvprojekte.co.za)
 
'''Toneel'''
Afrikaanse toneeltalent word ontgin deur middel van die ATKV-Tienertoneelkompetisie vir hoërskoolkinders. ([http://www.atkvprojekte.co.za])
 
'''Opleiding'''
Verskeie werkskole, kursusse en opleidingsgeleenthede word aangebied vir, onder meer, liedjieskrywers, entrepreneurs en potensiële leiers. ([http://www.atkvprojekte.co.za])
 
'''Studiebevordering'''
Die ATKV het ook ? skoolhulpfonds en studiebeurse en -lenings waarmee lede en hulle kinders finansieel gehelp word om hulle volle potensiaal te bereik. ([http://www.atkv.org.za])
 
'''Vir die vrou'''
Talle verrykende aktiwiteite soos seminare, kursusse en kompetisies word deur Dameskomitee aangebied, die vroue-vleuel van die ATKV. ([http://www.atkv.org.za])
 
'''Kunstefeeste'''
Deur middel van betrokkenheid by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees, Aardklop Kunstefees in Potchefstroom en NAMPO in die Vrystaat hou die ATKV sy vinger stewig op die pols van die jongste inisiatiewe waarmee Afrikaans aan die voorpunt kan bly! ([http://www.atkvprojekte.co.za])
 
'''Uitkaptyd!'''
([http://www.atkvoorde.co.za])
Die ATKV het ook ses puik vakansieoorde:
ATKV-Hartenbos Strandoord op die asemrowende Tuinroete,([http://www.hartenbos.co.za])
ATKV-Goudini Spa in Worcester se berge,([http://www.goudinispa.co.za])
ATKV-Natalia Strandoord aan die Natalse Suidkus,([http://www.natalia.co.za])
ATKV-Klein-Kariba naby Bela-Bela,([http://www.klein-kariba.co.za])
ATKV-Buffelspoort in die Rustenburg-omgewing([http://www.buffelspoort.co.za])
ATKV-Drakensville in die lowergroen Drakensberge.([http://www.drakensville.co.za])
 
'''Uit die boek uit'''
Die nuutste voordeel vir leeslustige lede – ATKV LEESLEKKERTE – is ‘n besteldiens via LAPA Uitgewers waarmee jy Afrikaanse boeke vanuit die gerief van jou huis kan bestel, met ‘n groot afslag op elke boek, plus, af en toe, ‘n gratis boek uit die bloute! ([http://www.lapa.co.za])
 
'''ATKV-VISIE'''
Vir die ATKV is die Afrikaanse kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van 'n suksesvolle Suid-Afrika.
 
'''Daarom sal die ATKV:'''
 
• die Afrikaanse kultuurtuiste in Suid-Afrika wees en relevant na binne en buite geloofwaardig wees
• wyd genetwerk wees
• ekonomies kragtig en relevant wees
• 'n sigbare nasionale bate en deel van die hoofstroom wees
• die demografie van die Afrikaanssprekende verteenwoordig wat lede, leiers, produkte en personeel betref
• 'n eietydse en jeugdige beeld en gesig hê
• 'Aangebied deur die ATKV' sal kwaliteit, kreatiwiteit en gesogtheid beteken
 
'''ATKV-OPDRAG'''
Die ATKV is 'n kultuurorganisasie wat die Afrikaanse kultuur kreatief bedryf tot voordeel van die maatskappy, die Afrikaanse gemeenskap en 'n suksesvolle multikulturele Suid-Afrika.
 
'''ATKV-WAARDES'''
 
'''Die ATKV''' word as kultuurorganisasie gekenmerk deur sy Christelik-Bybelse grondslag.
'''Die ATKV''' diskrimineer nie teen enige persoon op grond van ras of geslag nie.
'''Die ATKV''' is verbind tot professionele gedrag en etiese standaarde in al sy optredes.
'''Die ATKV''' bedryf al sy aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels.
'''Die ATKV''' respekteer die menswaardigheid van sy werknemers as onmisbare bate.
'''Die ATKV''' beskou sy lede en kliënte as sy belangrikste bate. ([http://www.atkv.org.za])
 
'''ATKV-SAKEDIVISIE SE VISIE'''
Binne die visie van die ATKV waarin sy kernideologie vervat is, is dit nodig om die bestaansrede en besondere gewenste uitkomste / uiteindelike mikpunte vir die sakedivisie fyner te formuleer om sodoende die sakedivisie saam te trek na en aan te spoor tot sy aspirasies en om ook belyning en 'n skakel daar te stel om aanspreeklikheid en prestasie in die sakedivisie te verhoog.
 
'''BESTAANSREDE VAN DIE ATKV-SAKEAFDELING:'''
Om deur die bedryf van sake-aktiwiteite groei en dividendoptimalisering te verseker vir aanwending deur die Groep sodat die ATKV-groep ekonomies kragtig en relevant sal wees.
 
'''OPDRAG VAN DIE ATKV-SAKEDIVISIE:'''
Om winsgewende, kerngesonde sake te bedryf wat as primêre doel het om opbrengs op belegging en winste te maksimaliseer, maar hierdie opbrengs/winste word gedeeltelik (res word teruggeploeg vir groei) aangewend as kultuurdividend ter bevordering van die kultuuropdrag van die ATKV-groep.
 
'''ATKV-OORDE SE VISIE'''
Vir die ATKV is die Afrikaanse kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van 'n suksesvolle Suid-Afrika. Binne hierdie kernwaardes is die ATKV-oorde hoogswinsgewend en die eerste keuse vakansiebestemming waar vakansiegangers verseker is van 'n onvergeetlike eg Afrikaanse vakansie-ervaring.
 
'''Daarom sal die ATKV-oorde:'''
• oor 'n vakansie handelsmerk beskik wat staan vir opwindendheid, uniekheid deur Afrikaans en kwaliteit - 'n "aha!" handelsmerk
• 'n markleier in die vakansiebedryf wees
• die dryfkrag wees van 'n netwerk van akkommodasie- en vakansieverskaffers
• die dryfkrag (eienaar) wees van 'n geïntegreerde (inter)nasionale e-vakansie besprekingstelsel
• beskik oor voldoende, volhoubare winste
• beskik oor volhoubare groei-besighede
• 'n sosiaal verantwoordelike maatskappy wees wat die 2e ekonomie insluit
• aanvaarbare besigheidspraktyke bedryf deur sy fokus op kernbesighede
• oor 'n Afrikaanse beleggingsmaatskappy beskik (Afribel) vir die befondsing en bedryf van sy besighede ([http://www.atkvoorde.co.za]) ([http://www.atkvresorts.co.za])
 
'''ATKV-geskiedenis'''
 
'''Die Begin'''
Die stigting van die ATKV in 1930 moet gesien word teen die lands-, volks- en kulturele omstandighede van daardie tyd. Talle ongeskoolde Afrikaanssprekendes het in die moeilike jare hulle toevlug na die stede geneem. Net soos ‘n groot aantal Engelse soldate en immigrante ‘n heenkome in die spoorwegdiens gevind het, het ook die verarmde Afrikaner in baie laer range hulle heil daar gesoek.
 
Aan die Afrikaner het ‘n stigma gekleef wat baie jare sou neem om te verdwyn. Voorsiening is vir hulle gemaak in “Railway Camps” – later “Spoorwegterreine”.
Die verstedeliking van die verarmde en swak gekwalifiseerde Afrikaner was die oorsaak dat hulle moeilik senior betrekkings kon bekom. Die Afrikaner kon in hierdie toestande moeilik sy identiteit en volksgebondenheid handhaaf.
 
Twee persone sou in 1930 vurige kampvegters word vir ‘n vereniging om Afrikaners meer bewus te maak van hulle taal en kultuur. Hulle was Edwin Robert Carney en Sybrand (Sybie) Jacobus van der Spuy. By laasgenoemde het die gedagte van ‘n Afrikaanse Debatsvereniging posgevat. Mnr. Carney het voorkeur gegee aan die gedagte van ‘n Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging. Hy het gevoel dat so ‘n vereniging ‘n beter bedingingsmag sou hê by die owerhede. Nuus van die gedagtes het deurgesyfer na vele ander sentra.
 
Dinsdag, 19 Augustus 1930, het ‘n twaalftal Afrikaners uit verskillende afdelings van die spoorwegdepartemente in Kaapstad in die Raadsaal van die Hoofkantoor vergader. Die aand is die “Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging” gestig. Sybie van der Spuy word gekies as Voorsitter en H.J. Kamerman as Sekretaris. Ongelukkig is met die geskiedkundige stigting geen presensielys gehou nie.
 
Volgens navorsing later kon die volgende name onder meer aangeteken word. Mnre. S.J. van der Spuy, H.J. Kamerman, D.J. Luyt, D. De Kock, J.J. de V Jacobs, P.D. Troskie, B.N. Volsteedt, C.M. Wolff asook Mej. M. Volsteedt, ‘n tikster in Me. Kamerman se kantoor. Sy het in haar vrye tyd omsendbriewe gratis getik en versend na goedgesinde spoorweglui. Die kern van die doelstelling van die pasgestigte Vereniging was die bevordering van Afrikaans binne en buite die Spoorwegdiens. Gedurende die eerste vyf maande van die Vereniging se bestaan word daar elf takke gestig en groei die ledetal tot 280.
 
Die Vereniging is aanvanklik met suspisie bejeën en daar was veral van die Engelstalige koerante ‘n bitsige en aftakelende houding. Op daardie tydstip was die voertaal op spoorwegvlak grootliks Engels en was die verguisde amptenare bang vir diskriminasie as hulle hul taal, Afrikaans, besig. Enkele Afrikaners in senior poste het hulle van die ATKV gedistansieer.
 
Nieteenstaande die ongunstige klimaat was daar tog ‘n aantal persone wat op 3 Oktober 1930 met besieling die Johannesburg tak gestig het. Hulle was onder andere Jacob Reeler, Chris Neethling, Edwin Carney, H.P. Wolmarans asook Henning Klopper wat spesiaal van Witbank na Johannesburg vir die byeenkoms gereis het. Mnr. Kamerman, as stigterslid, het hier die aanvoerwerk gedoen. Op die stadium was daar nog nie ? konstitusie nie, maar al die takke het gefunksioneer volgens doelstellings wat deur die Kaapstadse stigterstak daargestel is, naamlik “om die gebruik van die Afrikaanse Taal binne sowel as buite die Spoorwegdiens te bevorder”.
 
Takwerksaamhede was gegrond op “enige iets wat tot die bevordering van die Afrikaanse Taal en Kultuur sal bydra”. Die byeenkomste was gewoonlik een maal per maand gehou. Daar was musiekitems, voordragte en gedagtewisselings oor een of ander taalvraagstuk.
So is die navorser in besit van die boek “Ampie” deur Jochem van Bruggen wat aan haar skoonvader, ? violis, as blyk van waardering van die “Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging” gegee was in 1930 vir ? viool item gelewer. Dit was geteken Jac J le Roux (Voorsitter) en S.J.J. van Vuuren (Sekretaris) van die Johannesburg tak.
 
Lidmaatskapskaarte is uitgereik waarin bewys van betaling van die maandelikse ledegeld vir 10c aangeteken is. Baie van die aktiewe lede het self gesorg vir die invordering en ook werwing van lede. Die gevoel het gou ontstaan dat daar ‘n hegter band tussen al die takke gesmee moet word en dat daar op ‘n meer grondige basis te werk gegaan moes word. ([http://www.atkv.org.za])
'''DIE EERSTE KONGRES VAN DIE ATKV'''(16 & 17 Februarie 1931)
So word die eerste kongres van die ATKV gereël en kom 23 afgevaardigdes byeen. Die verkiesing van bestuurslede het as volg verloop:
 
Mnr. Carney - Voorsitter
Mnr. Reeler - Ondervoorsitter
Mnr. Immelman - Sekretaris
Mnr. Van der Walt - Notulehouer
 
Die vasstelling van die naam “Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging” en die “Doelstellings” soos alreeds genoem, is van die belangrike besluite wat op dié kongres geneem is. Suid- en Suidwes Afrika word in 9 afdelings verdeel om organisasie te vergemaklik. Die organisasie van die Vereniging word as volg ingedeel:
 
'''KONGRES'''
(vergader 1 keer ‘n jaar)
(die hoogste gesag)
 
'''FEDERALE RAAD'''
(bestaande uit 3 Uitvoerende komiteelede wat nou skakel)
 
'''SENTRALE FONDS'''
(finansiële maatreëls)
 
Daar is ook ‘n behoefte aan ‘n eie maandblad geïdentifiseer om so aan die Afrikaanssprekendes die geleentheid te gee om hulle eie taal te lees en te kommunikeer.
So word ‘n nederige maar tog ‘n suiwer en idealistiese grondslag gelê waarop voortgebou kon word. Die Algemene Sekretaris se woning is tot in 1936 as die “Hoofkantoor” van die Vereniging gebruik en in 1931 was dit die woning van Mnr. Immelman in Kaapstad.
 
'''DIE FEDERALE RAAD'''
Die eerste Federale Raad het op 7 September 1931 sy eerste vergadering in Kimberley gehou. Dit is goed om hier die name van die lede van die Federale Raad te noem, want dié is persone wat nie alleen diep spore geloop het nie, maar ook gesorg het dat daar ‘n geskiedenis verbonde aan die ATKV is.
Die tien lede was:
 
Mnre.: E.R. Carney (Johannesburg)
J.J. de V Jacobs (Kaapstad)
H.I. van Rensburg (Pretoria)
M.C. van Schoor (Kimberley)
Swart (Kimberley)
F.J. Spies (Port Elizabeth)
P.J. Achterberg (Oos-Londen)
L.P. Swart (Windhoek)
L.B. Wahl (Kaapstad)
W.H. Immelman (Kaapstad)
 
Belangrike besluite wat geneem is, is die keuse van ? leuse – “Handhaaf en Bou” en die kies van kleure vir ? vlag, naamlik, oranje en groen. As gevolg van die groei van die Vereniging besluit die Federale Raad om ? kantoor vir die Algemene Sekretaris in te rig met ? besoldigde assistent. Die kantoor open aan die begin van Desember 1931 te Kamer Nr. 5, Middlemost Gebou, St. Georgesstraat 32, Kaapstad. Die eerste assistent was Mnr. D.J. Jacobs met ‘n salaris van R16-00 per maand.
 
Die grootste besluit wat geneem was, was egter die goedkeuring van die verslag deur die drie Kaapstadse afgevaardigdes, Mnre. Kosie Jacobs, W.H. Immelman en J. Slabbert, in verband met die publikasie van ‘n eie mondstuk in die vorm van ‘n maandblad. (www.atkv.org.za)
 
'''‘N EIE MAANDBLAD'''
Kosie Jacobs, wat reeds etlike jare verbonde was aan die advertensie afdeling van die spoorweë en ‘n grondige onderleg in joernalistiek gehad het, is as Redakteur aangewys.
Mnr. Carney, Hoofvoorsitter, loof die bedrag van R2-70 uit vir ‘n geskikte naam vir die nuwe blad. Mnr. Chris Neethling verower die prys met die naam “Die Skakel” – verwysend na die eenvoudige skakel wat goedere- en ander waens aanmekaar koppel. Hy het die naam gesien as ‘n skakel om die verskillende afdelings van die hoogste gesag tot die gewone lede saam te snoer.
 
Die nuwe Redakteur, Kosie Jacobs, het egter vanaf die eerste uitgawe in Desember 1931 die naam “Die Taalgenoot” gebruik en niemand het beswaar aangeteken nie. “Die Skakel” het later die naam van die Spoorbond sy lyfblad geword.
 
Die eerste uitgawe van “Die Taalgenoot”, gedruk deur Nasionale Pers in Kaapstad, het uit 24 bladsye bestaan en was 9 en ‘n half duim x 7 duim, waarvan ‘n kwart deur advertensies in beslag geneem was. Na die verskyning van die eerste uitgawe van “Die Taalgenoot”, het boodskappe van blydskap en gelukwense ingestroom, veral vanaf die ATKV-takke landswyd.
 
Die Taalgenoot se waarborg tot sukses het gelê in die bekwame hande van Redakteurs wat almal persone was wat begeesterd en doelgerig hulle taak vervul het. Kosie Jacobs 1931 – 1935, Chris Neethling 1935 – 1939, en Ere-redakteur tot 1942, Dirk Mostert 1939 – 1943, M.C. Botha, A.B. Cloete, P.G. Snyman, V.P. Horne, Dr. F. Kok, Lisa Johnson, Alta van Wyk, Susan Lombaard, Dawid Brand en Marlize Leyden.
 
Wat die Taalgenoot so uitsonderlik maak, is die feit dat hy sy ontstaan gedurende die depressiejare gehad het en onafgebroke vanaf 1931 tot vandag as kultuurblad funksioneer. Daar is voortdurend tred gehou met wisselende behoeftes van elke dekade, sonder om van sensasie gebruik te maak. Die bydraes het ruim voorsien vir alle kultuurfasette.
 
Die jaar 1932 het groot groei en uitlewing van die ATKV se doelstellings teweeggebring. Onder meer was daar die ontstaan van Afrikaanse spoorwegterme. ATKV-briefhoofde en doelbewuste optrede van die Vereniging verbeter die diensaangeleenthede in die spoorweë. ([http://www.atkv.org.za])
 
'''VAKWOORDE'''
Hoewel die spoorweglui in 1938 bestaan het uit 60% Afrikaanssprekendes, was die spreektaal hoofsaaklik Engels. Met ander woorde hulle het hulle werk deur medium van Engels geleer. So het die Afrikaanssprekendes interessante woorde geskep om die Engelse weergawe meer verstaanbaar te maak:
 
Piet Lawaai - P.W.I. (Spoorbaan Inspekteur)
Kwaai Koei - Y.Q. (berig)
Empties - Leë trokke
Kebbin - Cabbin
Points - Wissels
Krossiengs - Kruisings
Sliepers - Dwarslêers
 
Baie bekend was ook die “ouwertaaim” en “pei”. Daar was die staaltjie vertel van die gesprek tussen ‘n Voorsitter van ‘n ondersoekkomitee en ‘n getuie:
“Was die oorweg beskerm toe die ongeluk plaasgevind het?”
“Ekskuus Meneer?”
Die Voorsitter herhaal sy vraag en die getuie antwoord weer “Ekskuus Meneer?”
Die Voorsitter stel toe die vraag so: “Toe die ongeluk plaasgevind het, was die krossing geproutek?” Sonder moeite kom die getuie se antwoord “Ja Meneer, dit was geproutek.”
 
Die eers verstote spoorwegwerker kon nou sy kop lig en vreesloos sy Afrikanerskap uitleef. Op ‘n buitengewone kongres op 2 Oktober 1933 te Bloemfontein, word Mnr. Henning Klopper as Voorsitter verkies. Min het besef watter geskikte keuse daar gemaak was toe Henning Klopper verkies is tot Voorsitter. Hy was nie net ‘n persoon wat die voortbestaan van die Vereniging verseker het nie, maar ook iemand wat ‘n leeueaandeel sou hê in die ontwikkeling van die ATKV tot een van die grootste Kultuurverenigings in ons land.
 
Die nuwe Uitvoerende Raad het op 28 Oktober 1933 sy eerste vergadering te Kimberley gehou. Daar word besluit op ‘n nuwe konstitusie, ‘n positiewe finansiële beleid en hulpfondse. Die strewe was inderdaad om die invloed van die ATKV uit te brei tot in alle fasette van die Spoorwegdiens.
 
'''DIE VYFDE KONGRES VAN DIE ATKV''' (13 April 1934 te Kaapstad)
In ‘n gees van vasberadenheid waarin hierdie kongres gehou is, bewys Mnr. Klopper homself weereens as ‘n uitmuntende en onpartydige leier. Hy voltooi ‘n lang sakelys binne 2 dae. Gedurende hierdie kongres word die eerste saadjie gesaai wat sou lei tot die deelname en meer aktiewe rol van die vrou in die Vereniging. Dameskringe het orals tot stand gekom omdat die vroue ook op hulle eie kunstige en praktiese wyse saam met hulle mans wou deel hê aan die Vereniging.
 
Die entoesiasme van hierdie kongres het tot verskeie belangrike gebeurtenisse gelei. So word Mnr. George Nezar se ideaal om die eerste Afrikaanse Noodhulpliga te stig, bespreek, in beginsel aanvaar en na die volgende kongres verwys. Tot en met die kongres is daar geweier dat noodhulpklasse in Afrikaans aangebied word. Ook word die aandeel van die ATKV aan die oprigting van die Voortrekkermonument bespreek, ‘n gesprek wat op daardie stadium as onbeduidend voorgekom het, maar wat later as baie belangrik beskou sou word.
 
Van die belangrike konstitusionele veranderinge wat gedurende hierdie kongres aangebring was, was onder andere die dienstermyne van die verskillende ampsdraers. Verder word vroue vir die eerste keer tot lede van die Uitvoerende Raad verkies. ‘n Nuwe lid van die Uitvoerende Raad was Mnr. Willem Heckroodt. Hy, soos ook die ander nuwe lede, Mnre. Attie Louw van Kaapstad en Marius van Vuuren van Pretoria, word aktiewe en doelgerigte lede wat hard sou werk aan die verdere uitbouing van al die aktiwiteite van die ATKV.
 
Gedurende die 1935 kongres ken die Uitvoerende Raad aan ‘n paar lede die hoogste eer toe, naamlik lewenslange lidmaatskap, in erkenning vir hulle besondere diens aan die Vereniging. Hulle was Mnre. Carney en Klopper. Mnr. Carney, ‘n stigterslid van die Vereniging, het met sy noue verbintenis met die destydse Spoorwegminister baie gedoen om ‘n meer positiewe gesindheid teweeg te bring teenoor die Vereniging. Sy kragte het egter mettertyd afgeneem en sy aktiewe deelname word gemis. As erkenning vir sy besondere bydrae tot die Vereniging word een van die eerste geboue wat in Hartenbos gebou is, die Carney Gebou, wat vandag nog bestaan, na hom vernoem. Mnre. M.C. van Schoor en B.N. Volsteedt word benoem tot lewenslange lede van die Vereniging.
 
Mnr. Klopper word in 1935 die Goedere- en Hawesuperintendent in Mosselbaai en vanaf Oktober 1935 word die ATKV-hoofkantoor outomaties tydelik in Mosselbaai gevestig.
 
'''DIE SEWENDE KONGRES VAN DIE ATKV''' (9 April 1936 te Kimberley)
Gedurende die kongres word besluit dat die inkomste van die Vereniging aangewend moet word tot die voordeel van alle lede. Daar word opdrag aan die Uitvoerende Raad gegee om ondersoek in te stel na ‘n geskikte perseel vir ‘n vakansieoord vir lede van die ATKV. Voor egter oorgegaan kon word tot ‘n finale aankoop van so ‘n perseel moet ‘n buitengewone Kongres byeengeroep word.
 
Die Uitvoerende Raad het die aangeleentheid met entoesiasme aangepak en verskeie opsies is ondersoek. Die Mosselbaai “Advertiser” lewer verslag oor die sewende Kongres se besluit om Mnr. Henning Klopper as Hoofamptenaar aan te stel teen ‘n salaris van 800 tot 1,000 pond per jaar. Voorts rapporteer hulle ook oor die Vereniging se opsie wat geneem is op die Point Hotel (by Mosselbaai se Punt net onderkant die Frog Rock woonstelle). Die hotel is intussen gesloop.
 
Daar word egter besef dat die hotel te klein sou wees aangesien dit net verblyf vir 500 persone kon bied. Die Munisipaliteit van Mosselbaai het ook geweier om verdere grond in die omgewing te verkoop om meer ruimte te skep vir meer lede. Mnr. Henning Klopper was bevriend met Mnr. Nic Meyer, eienaar van die plaas Hartenbos sowat 5 myl langs die kus van Mosselbaai af. Daardie tyd was die spelling nog “Hartenbosch”. Die “ch” het later verval.
 
Die Mosselbaai “Adveriser” lewer op 24 Oktober 1936 verslag oor die “Mosselbaai vakansieoord vir Spoorwegwerkers”. Hier word genoem dat daar ook onder andere vakskole, weeshuise en losieshuise beoog word. Verder rapporteer die koerant dat ‘n buitengewone kongres gehou word op 16 November 1936 met die oog op die aankoop van grond naby Mosselbaai. Volgens die koerant het die tak van Kroonstad die voorstel van die aankoop gesteun saam met ander takke, behalwe Kaapstad en Pretoria.
 
Die tafel was op daardie stadium gedek en 60 afgevaardigdes was daar om aan te sit en die geskiedenis van Hartenbos Strandoord op te dis, die heel eerste oord van die ATKV.
Die ATKV het begin as ‘n plek waar mense die lekkerte van Afrikaans-wees met mekaar kan deel. Waar daar land en sand gesels word, gelag word, gedink word en jollifikasie gehou word. Alles met harte wat eenders klop! ([http://www.atkv.org.za])
 
'''ATKV-KUNSVERSAMELING'''
Die ATKV het besluit om, as deel van sy kultuuropdrag om kreatiwiteit en die kunste te bevorder, ook aan die visuele kunste aandag te skenk deur onder meer die skepping en uitbou van ‘n ATKV-Kunsversameling. Die kunsversameling het in 2007 tot stand gekom.
 
Alle visuele kunsvorme word oorweeg vir insluiting in die versameling, mits dit op een of ander wyse ‘n relevansie binne die Afrikaanse leefwêreld het. Dit kan ‘n Afrikaanse kunstenaar wees of die tema en onderwerp van die kunswerk moet op een of ander wyse binne die Afrikaanse kultuurlandskap toepassing vind. Slegs kontemporêre Suid-Afrikaans kuns word vir die versameling oorweeg en aangekoop.
 
Die versameling sluit onder andere die werke van kunstenaars soos Chris Diedericks, Thijs Nel, Anton van Wouw, Wayne Barker, Dianne Victor en Karin Preller in.
 
Die ATKV ontvang ook skenkings en spog met ‘n versameling T O Honiball se kunswerke.
Die kurator van die kunsversameling is Teresa Lizamore, wat onder meer ook kurator van die Sasol- en Rand Aksepbank kunsversamelings is.
 
'''BELEID VAN DIE ATKV-KUNSVERSAMELING'''
Om ‘n kunsversameling saam te stel van Suid-Afrikaanse kunstenaars met die doel om ‘n egte Suid-Afrikaanse kunsversameling van meestal kontemporêre kuns te bou wat alle vorminge van die Afrikaanse taal sal insluit. Dit sluit die volgende in:
 
'''TIPE KUNSTENAARS EN KUNS VIR DIE ATKV-VERSAMELING'''
• Afrikaanssprekende kunstenaars wat kunswerke produseer met inhoud van enige tema maar wat gepas is vir die ATKV versameling;
• Engelsprekende kunstenaars met temas wat die ATKV se visie uitbeeld; Dit kan ook in abstrak vorm uitgespreek word.
• Die visuele kuns in al sy vorminge moet oorweeg word vir die ATKV versameling, maar die kuns moet voldoen aan die standaarde van ‘n ernstige kunsversameling;
• “Boere” tendense kan vir die versameling oorweeg word;
• Tong-in-kies kunswerke wat die Afrikaanse kultuur uitbeeld kan oorweeg word;
• Suid-Afrikaanse landskappe en die tonele van Afrikaanse plattelandse dorpe kan oorweeg word;
• Kunswerke moet by kunstenaars, uitstallings, en kunstefeeste aangekoop word;
• Alle mediums moet as geskik geag word vir die versameling met die insae van die kurator wat die kantoorruimte in ag moet neem;
• Jong nuwe kunstenaars se werke moet aandag geniet en vir die versameling oorweeg word;
Erkende kunstenaars se werke moet aandag geniet en vir die versameling oorweeg. ('''http://www.atkv.org.za''')
 
==Eksterne skakels==
2

wysigings

Navigasie-keuseskerm