Wikipedia:Mediese terme

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hierdie bladsy gee die Afrikaanse woorde vir algemene Engelse mediese terme weer:

Engels Afrikaans Kommentaar
abactio opgewekte miskraam
abalienated geestesversteurd
abalienation geestesteuring
abarthrosis vrygewrig, abartrose, diartrose
abarticulation ontwrigting
abatage slagting
abate afneem, verminder
abattoir slagpale, slagplaas
abaxial abaksiaal, van die as weg
abdomen
acute abdomen
pendulous abdomen
protuberant abdomen
tucked up abdomen
buik, agterlyf (van artropode)
akute buikaandoening
hangbuik
boepens
ingetrekte buik
abdominal
abdominal aneurysm
abdominal aorta
abdominal bandage
abdominal belt
abdominal cavity
abdominal hernia
abdominal operation
abdominal pad
abdominal pregnancy
abdominal reflex
abdominal region
abdominal retractor
abdominal rib
abdominal trocar
abdominal vein
abdominal wall
buik-
buikaneurisme, buikslagaarbreuk
buikslagaar
buikverband
buikgordel
buikholte
buikbreuk
buikoperasie
buikkussing
buikswangerskap
buikrefleks
buikstreek
buikhaak
buikrib
buiktrokar; buiktapnaald
buikaar
buikwand
abdomino
abdomino anterior
abdominoscopy
abdomino prosterior
buik-, abdomino-
abdomino-anterior, voorbuik
buikondersoek, abdominoskopie
abdomino-posterior, agterbuik
abdominous buikig, grootbuikig
abducens wegtrekspier
abducent wegtrekkend
abducent muscle buite-oogspier
abducent nerve wegtreksenuwee
abduct wegtrek, wegdraai, abduseer
abduction wegtrekking, wegdraaiing, abduksie
abductor (abductor muscle) wegtrekspier, abduktor
abenteric buitederms, buite die dermkanaal
abepithymia lusteloosheid, aptytloosheid
aberrant afwykend, afdwalend
aberration
chromatic aberration
spherical aberration
afwyking, afdwaling
kleurafwyking, kleurskifting
rondingsafwyking
abeyance staking, stilstand
abietin abiëtien, denneharpuis
abiogenesis selfontstaan, spontane generasie, abiogenese
abiosis lewensonvatbaarheid, abiose
abiotic lewensonvatbaar, abioties
abiotrophy verswakking, abiotrofie
ablactation spening
ablate verwyder, afsny
ablatio
ablatio placentae
ablatio netinae
verwydering
plasentaloslating
netvliesloslating
ablephary ablefarie, aangebore aanwesigheid van ooglede
ablepsy blindheid
abluent (s.nw.) suiwerheidsmiddel (b.nw.) suiwerend, reinigend
ear
ear ache
ear drum
external ear
internal ear
lop ear
ear mange
middle ear
ear ossicles
ear tick
ear trumpet
ear wax
oor
oorpyn
trommelvlies, oortrommel
uitwendige oor

inwendige oor
hangoor
oorskurfte
middeloor
gehoorbeentjies
oorbosluis
gehoorpyp
oorwas
east coast fever ooskuskoors
eat eet, vreet
ebullient kokend, opbruisend
eburnation beenverdigting
ecbolic afdrywingsmiddel, vrugafdrywende artsenymiddel (s.nw.); afdrywend (b.nw.).
eccentric eksentries; abnormaal
ecchymosis onderhuidse bloeding
ecdysis vervelling
echinococcus hondeblaaswurm
echolalia napraatdrang, eggolalie
echomatism nabootsingsdrang, eggopraksie, eggokinese
eclampsia
infantile eclampsia
eclampsia nutans
puerperal eclampsia
stuipe, eklampsie
kinderstuipe
knikstuipe
swangerskapstuipe
eclectic uitsoekend
ecology omgewingsleer, ekologie
ecstacy vervoering
ecstasis ekstasie, verwyding
ecthyma
ecthyma contagiosa
uitslag
vuilbek, skaappokke
ecto- buite
ectoderm ektoderm
ectopararsite uitwendige parasiet, ektoparasiet
ectopia, ectopy verplasing, verskuiwing, ektopie
ectopic
ectopic gestation
ektopies
buitebaarmoederlike swangerskap
ectoplasm ektoplasma
ectromelia ektromelie, afwesigheid van ledemate (aangebore)
ectropion buitewaartse omkering van ooglid, ektropion
eczema
pustulous eczema
squamous eczema
weeping
ekseem, douwurm
puisie-ekseem
skilferekseem
nat ekseem
eddy dwarreling, terugstroom
edema edeem, watergeswel
edentulous tandeloos
edible eetbaar
effect
side effect
uitwerking
newe-effek
effective werksaam, doeltreffend
efferent afvoerend
effervescent
effervescent powder
effervescent tablets
bruisend, opbruisend
bruispoeier
bruistablette
efflorescent waterverliesend, verwerend, kristaliserend
effluent uitvloeisel
effluvium uitwaseming
effort kraguiting, poging
effusion ontsnapping, uitstroming, uitvloeisel
egg
egg albumen
egg cell
egg eating
egg laying
egg raft
egg schell
egg yolk
eier
eiwit
eiersel
eiervreet
eierlêende
eiervlot
eierdop
dooier
egocentric egosentries
ejaculation ejakulasie, saadstorting, saadskiet
eject uitstort, verwerp
elastic rek (s.nw.) ; elasties, rekbaar (b.nw.)
elasticity rekbaarheid, veerkrag, elastisiteit
elastin elastien
elbow
capped elbow
elbow splint
elmboog
dik elmboog
elmboogspalk
electric
electric charge
electric folding bracket engine
elektries
elektriese lading
elektriese verstelbare boormasjien
eletroanaesthesia elektriese verdowing
electrocardiogram elektrokardiogram
electrocautery elektriese toeskroeiing, elektrokouterisasie
electrocute elektries teregstel, doodskok
electrocution elektrokusie
electrode elektrode
electrolysis elektrolise
electrolyte elektroliet
electrophoresis elektroforese
electro-therapeutics elektroterapie
eletrotonus elektrotonus
electuary stroopmengsel
element element
elephantiasis olifantsiekte, elefantiase
elevator ligter, hyser, wortelligter
eliminate uitskei, uitskakel, vernietig
elongate lank (b.nw.); verleng (ww.), rek
emaciated vermaer, uitgeteer
emaciation vermaering, uittering
emanate uitstraal, uitstroom
emanation uitstraling, uitstroming
emarginante met gebroke rand
emasculate sny, kastreer, ontman
emasculator kastreertang
embalm balsem
embed insluit, inlê
embolic
embolic abscess
embolic apoplexy
embolies, embolie-
emboliese abses
emboliese beroerte
embolism embolie, propvorming
embolus prop
embrocation smeermiddel
embryo embrio, kiem, vrug
embryology embriologie, ontwikkelingsleer
embryonic embrionaal, kiem-
embryophore vrugdraer
embryotome embriotoom
embryotomy embriotomie
emerge uitkom, uitsteek
emergency
emergency slaughter
nood, noodgeval
noodslagting
noodbehandeling
emery amaril
emesis braking, vomering
emetic braakmiddel, vomitief
emetine emetien
emigration emigrering, witbloedseluitsyfering
eminence uitsteeksel, verhewenheid
emission uitstorting, vrystelling, uitlating
emmenagogue vloeddrywer, emmenagoog
emmetropia emmetropie, normale straalbreking
emollient versagtingsmiddel
emotion emosie, aandoening
emotional emosioneel
empasm stuifpoeier
empathy empatie, invoeling
emphysema
pulmonary emphysema
luggeswel, emfiseem
longemfiseem
emplastrum pleister
empyema empieem, holte-ettering
emulgent emulgeermiddel, emulgens
emulsification emulsifisering, emulgering
emulsifier emulgeerder
emulsion emulsie
enamel
cement
chisel
cleaver
cutter
emalje(s.nw.), tandglasuur; emaljeer (ww.)
glasuursement
glasuurbeitel
glasuurklower
glasuurmes
enanthema slymvliesuitslag, enanteem
enarthrosis koeëlgewrig
encapsulate inkapsel
encapsulated ingekapsel
encelitis buikorgaanontsteking
encephalitis harsingontsteking, enkefalitis
encephalomalacia breinversagting
encephalo-meningitis harsing- en harsingvliesontsteking
encephalo-myelitis harsing- en rugmurgontsteking
encephalon brein, harsings
encrust omkors
encrustation omkorsting, korsvorming
encyst inkapsel, ensisteer
endarteritis slagaar-binnewandontsteking
end-brain endharsings, telencephalon
endemic endomie (s.nw.); endemies
endo- binne-, endo-
endoblast binnenste kiemlaag
endocard binnenste hartvlies
endocarditis
valvular endocarditis
verrucous endocarditis
binneste hartvliesontsteking
hartklepontsteking
vratagtige hartklepontsteking
endochondral in kraakbeen
endocranium harde harsingvlies
endocrine gland buislose klier
endoderm binnenste kiemlaag
endogenous endogeen, inwendig ontstaan
endolaryngeal
endolaryngeal catheter
endolaringeaal, in die strottehoof
strottehoofkateter
endolymph dolhoofvog, endolimf
endometritis baarmoederslymvliesontsteking
endomysium spierbindweefsel
endonephritis nierbekkenontsteking
endoneurium senuweesteunweefsel
endoparastic inwendige parasiet, endoparasiet
endoplasm endoplasma
end-organ endorgaan
endoscope endoskoop
endoskeleton binne-skelet, endoskelet
endosmosis endosmose
endosperm kiemwit
endospore endospoor, binnespoor
endostosis kraakbeenverbening, endostose
endothelioma endoteelgewas, endotelioom
endothelium endoteel
endothermic endoterm
endotoxin endotoksien
endo-plate endplaat
end-ring sluitring
endurance uithouvermoë
enema
nutrient enema
sedative enema
enema syringe
lawement, enema, klisma
voedingslawement
kalmerende lawement
lawementspuit, klismaspuit
energy
radiant energy
energie, krag
stralingsenergie
engine
engine belt
enjin
enjinband
engorge volsuig
engorged volgesuig; bloedryk
engorgement volsuiging; oorvulling
enophthalmia holoog, ooginsakking
ensilage kuilvoer
entelechy entelechie, volledigheid
enteralgia koliek
enterectomy dermuitsnyding
enteric
enteric canal
enteric coated pills
enteric fever
ingewands-, derm-
dermkanaal
dermpille
ingewandskoors, maagkoors
enteritis dermontsteking, enteritis
enterobius naaldwurm
enterocele dermbreuk
enterohepatitis dermlewerontsteking
enterokinase dermferment
enterolith dermsteen
enteron derm, dermkanaal
enteroparesis dermverslapping
enteroplasty dermplastiek
enteroptosis ingewandsversakking
enterororrhagia dermbloeding
enterospasm dermkramp
enterostomy enterostomie, dermuitmonding
enterotome dermmes
entertomy derminsnyding, enterotomie
entero-toxaemia dermvergiftiging
entire heel, geheel, ongekastreer
entoderm endoderm, binneste kiemlaag
entomology insektekunde, entomologie
entozoan inwendige parasiet
entrails binnegoed, ingewande
entropion indraaiing van ooglid
enucleate uitskil, heel uithaal
enuresis
enuresis nocturna
enurese, onvermoë om urine in te hou
bedwater
environment
adaptation to the environment
omgewing
aanpassing aan die omgewing
enzootic ensoötie (s.nw.); ensoöties (b.nw.)
enzyme
amylolytic enzyme
autolytic enzyme
deaminising enzyme
inverting enzyme
lipolytic enzyme
proteolytic enzyme
reducing enzyme
ensiem
styselverterende ensiem
selfverterende ensiem
deaminiserende ensiem
suikeromsettende ensiem
vetsplitsende ensiem
eiwitverterende ensiem
reduserende ensiem
eosin eosien
eosinophile eosinofiel
eosinophilia eosinofilie
ependyme ependiem
ependymoma ependimoom
eperythrozoonosis eperitrosoönose
ephemeral
ephemeral fever
kortstondig, verbygaande, efemeer
drie-dae-siekte (bees)
epi- op-, epi -
epiblast epiblast, ektoblast
epibole epibool
epicanthus ooghoeksplooi
epicard epikard, buitenste hartvlies
epicondyle epikondiel, gewrigsknobbeluitsteeksel
epicrisis eindoordeel, epikrise
epidemic epidemie (s.nw.); epidemies (b.nw).
epidemiology epidemiologie
epidermis opperhuid, epidermis
epidermoid epidermisagtig, epidermoïed; epidermgewas
epidiascope epidiaskoop
eptdidymis bybal, epididimis
epididymitis bybalontsteking, epididimitis
epidural epiduraal
epigastrium maagkrop
epigenesis epigenese
epiglottis strotklep, sluk
epilation
epilation forceps
ontharing, haaruittrekking
ontharingspinset
epilepsy
Jacksonian epilepsy
vallende siekte, epilepsie
skorsepilepsie
epileptic
epileptic attack
epileptic coma
epileptic convulsions
epileptic dementia
epileptic fit
epileptic mania
epileptic seizure
epileptikus (s.nw.);epilepties (b.nw.)
epileptiese toeval
epileptiese koma
epileptiese stuiptrekkings
epileptiese dementia
epileptiese toeval
epileptiese kranksinnigheid
epileptiese toeval
epinephrectomy bynierverwydering
epinephrine epinefrien
epineurium senuweeskede
epipharynx epifarinks
epiphysary fracture epifisebreuk
epiphysis epifise
epiploic dermnet-, netvlies-
epispadias epispadie
epistaxis neusbloeding
epithelial
epithelial body
epithelial cell
epiteel-
byskildklier
epiteelsel
epithelioid epitelioïed
epithelioma epitelioom
epithelium
ciliated epithelium
columnar epithelium
cubic epithelium
cylindrical epithelium
germinal epithelium
glandular epithelium
goblet epithelium
laminated epithelium
pavement epithelium
squamous epithelium
stratified epithelium
transitional epithelium
epiteel
trilhaarepiteel
silinderepiteel
kubiese epiteel
silinderepiteel
kiemepiteel
klierepiteel
bekerselepiteel
gelaagde epiteel
plaveiselepiteel
plat epiteel
gelaagde epiteel
oorgangsepiteel
epizootic
epizootic lymphangitis
episoötie (s.nw.); (b.nw.)episoöties
episoötiese limfangitis
epizootology episoötologie
epoophoron byeierstok, parovarium
Epsom salts Engelse sout, Epsomsout
epulis tandvleisgewas
equalise vereffen
equational division gelykdeling
equator of eye oogewenaar
equatorial plate ewenaarplaat
eugenic eugeneties, volksteelt-
eugenics eugenetiek, rasverbetering(sleer)
euglobulin euglobulien
eunuch eunug
euphoria welsynsgevoel, euforie
Eustachian tube buis van Eustachius, Eustachiese buis, oorkeelbuis
euthanasia pynlose dood, genadedood, eutanasie
evacuant evakuans, evakuent (s.nw.) lakserend , purgerend (b.nw.)
evacuate leegmaak, ontlas
evaginate uitstulp, evagineer
evanescent vlugtig, kortstondig
evaporate verdamp
eventration eventrasie, uitpuiling; (verwydering van ingewande)
eversion omdopping, omkering
evisceration
evisceration of eye
verwydering van ingewande
oogverwydering
evolution
bathmic evolution
spontaneous evolution
evolusie, ontplooiing
inherente evolusie
spontane geboorte van 'n dwarsligging
evulsion uitskeuring, uittrekking
ewe-neck holnek
exacerbation opvlamming, verergering
exaltation verhewendheidsgevoel
examination
examination lamp and mirror
examination speculum
ondersoek; eksamen
mondlamp en -spieël
ondersoektregter
exanthema eksanteem, uitslag
exarticulation afsetting in 'n lid
excavate uithol
excavator uitholler
excess oormaat
excessive oormatig
excipient
excipient of pill
draer, mengmiddel
pilbindmiddel
excision uitsnyding
excitable prikkelbaar
excitant prikkelmiddel
excitation prikkeling, opgewondenheid
excitement opwinding
exclusion uitsluiting
excoriation afskraping, afskawing
excrement ontlasting, uitwerpsel
excrescence uitwas
excreta uitskeiding, ontlasting
excrete uitskei
excretion uitskeiding
excretory uitskeidings-
exercise oefening
exertion inspanning
exfoliation afskilfering
exhalation uitaseming
exhaustion uitputting
exhibitionism selfvertoningsdrang
exhumation opgrawing
exocardia hartverskuiwing, eksokardie
exoccipital condyle agterhoofsknobbel
exontia tandetrek; vooruitstekende tande
exodontist tandetrekker
exogamy vreemdbevrugting, eksogamie
exogenous eksogeen, uitwendig ontstaan
exomphalos nawelbreuk
exophoria buitewaartse skeelheid
exophthalmia ooguitpuiling
exophthalmic goitre krop
exophthalmoses ooguitpuiling
exoskeleton eksoskelet, uitwendige geraamte
exosmosis eksosmose
exostosis beenuitwas, eksostose
exothermic hitteafgewend, eksoterm
exotic uitheems
exotoxin eksotoksien; uitwendige toksien
exotropia buitewaartse skeelheid, eksotropie
expand uitsit, swel
expansive delusion grootheidswaan
expectant afwagtend
expectorant slymlosmaker, slymmiddel
expectorate spu, spoeg
expel uitdryf, afdryf
experiment proef, eksperiment
experimental animal proefdier
experimentation proefneming
expert deskundige
expiration uitaseming
explore ondersoek, navors
exploratory
exploratory laparotomy
exploratory puncture
proef-
proeflaparotomie
proefpunksie
explorer sonde, proefsonde
expose blootstel, ontbloot; uitstal; belig
expression uitdrukking
exsiccant uitdrogingsmiddel
exsiccate uitdroog
extend uittrek, uitsit, verleng, reik
extension
extension bandage
extension bandage with crutch
extension bridge
hyperextension
strekking, rekking
rekverband
krukrekverband
hangbrug
oorstrekking
extensor strekspier
exterior buitekant, uitwendig
external uitwendig, buitenste
extinct uitgestorwe
extirpation verwydering, uitsnyding
extra-
extra-articular
extra-capsular
buite- ; buitengewoon
buitegewrigs-
ekstrakapsulêr, buitekapsulêr
extract
extract fluid
uittreksel, ekstrak (s.nw.), uittrek (ww.)
waterige aftreksel
extraction
extraction forceps
extraction of air
extraction tweezers
uittrekking, trekking
tandtang
luguittrekking
trekpinset
extractive uittrekker; uittreksel
extraneous uitheems, vreemd
extra systole ekstrasistool, ekstra hartslag
extra-uterine buitebaarmoederlik
extravasation uitsyfering
extreme uiterste
extremity uiteinde; lid, ekstremiteit
extrinsic uitwendig, van buite af
extroversion omdopping
extrude uitstoot, uitvloei
extrusion uitvloeiing, uitstoting
exudate uitvloeisel, eksudaat
exude uitvloei, uitsyfer
exungulation aftrek van hoef of nael
exuvia roof, kors, afgestorwe vel
exuviation vervelling
eye(s)
apple of the eye
artificial eye
left eye
right eye
wall eye
oog/oë
oogappel
glasoog, kunsoog, valsoog
linkeroog
regteroog
ringoog
eye ball oogbol
eye bath oogbadjie, oogkelkie
eyebrow wenkbrou
eye drops oogdruppels
eye fundus oogagtergrond
eyelash wimper, ooghaar
eyelid
eyelid elevator
eyelid everter
ooglid
ooglidopligter
ooglidomkeerder
eye piece okulêr
eye-scissors
blunted eye-scissors
curved eye-scissors
iris eye-scissors
sharp-end eye-scissors
straight eye-scissors
oogskêr
stomppuntige oogskêr
krom oogskêr
irisskêr
skerppuntige oogskêr
reguit oogskêr
eye-shield oogklap
eyesight gesig
eye-socket oogkas
eye-speculum oogspekulum
eye-spot oogvlek
eye-tooth oogtand, slagtand
eye-worm oogwurm
ice
ice bag
ice compress
ice cradle
ice cup
ice pack
ys
yssak
ysomslag, yskompres
ysboog
ysbeker
ysomslag
ichor bloedwater, bloedvog, waterige wonduitvloeisel
ichorous waterig; bloederig en etterend
ichtyol ichtyol (1944), igtiol, seeteer
ichtiosis huidskubberigheid, visvel
icteric geelsugtig, geelsuglyer
icterogenic ikterogeen, geelsugverwekkend
icterus geelsug
ictus
ictus cordis
ictus solis
steek, slag, stoot
hartstoot
sonsteek
id id, chromomeer
idant chromosoom
idea
dominant idea
fixed idea
idee
oorheersende idee
vaste idee
ideation denkbeeldvorming
ideational apraxia verwarringsapraksie
identical points ooreenkomstige punte
ideomotor ideomotories, ideomotor
idiocy idiotisme, idiosie, onnoselheid, stompsinnigheid, idiotery, idiootheid
idioglossia idioglossie
idiometritis baarmoederspierontsteking
idiopathy idiopatie, sporadiese siekte
idioplasm idioplasma
idiosyncrasy idiosinkrasie
idiot idioot
ignition point ontbrandingspunt
ileitis kronkeldermontsteking
ileum kronkelderm
ileus dermknoop, dermafsluiting
iliac
iliac crest
iliac spine
heup-, dermbeen-
dermbeenkam
dermbeendoring, heupbeendoring
ilium heupbeen, dermbeen
ill
ill health
siek, ongesteld, ongesond
ongesondheid, ongesteldheid
illness siekte, ongesondheid
illogical attitude onredelike houding
illuminate verlig
illumination verligting
illusion sinsbedrog, illusie
image
after image
auditory image
inverted image
memory image
optical image
retinal image
sensual image
tactile image
virtual image
visual image
beeld
nabeeld
gehoorbeeld
omgekeerde beeld
geheuebeeld
gesigsbeeld
netvliesbeeld
gevoelsbeeld
tastingsbeeld
direkte beeld, skynbeeld, spieëlbeeld, virtuele beeld
gesigsbeeld
imagination verbeelding
imago volwasse vorm
imbecile swaksinnige
imbecility swaksinnigheid
imbed insluit, inlê
imbibe insuig
imbibition insuiging, opsuiging
imbricated dekkend
immature onryp, onvolwasse
immaturity onrypheid, onvolwassenheid
immediate onmiddellik, direk
immerse indompel
immersion
oil immersion
indompeling, immersie
olie-immersie
immiscible onmengbaar
immobilise vassit, onbeweeglik maak
immune
immune body
onvatbaar, gesout, immuun, weerstandbiedend
teenliggaam
immunise onvatbaar maak, sout, immuniseer
immunity
acquired immunity
active immunity
artificial immunity
natural immunity
passive immunity
specific immunity
onvatbaarheid, souting, immuniteit
verworwe immuniteit
aktiewe immuniteit
kunsmatige immuniteit
natuurlike immuniteit
passiewe immuniteit
spesifieke immuniteit
immunisation immunisering, immunisasie, onvatbaarmaking
immunology immuniteitsleer, immunologie
impact stamp, slag
impacted
impacted fracture
impacted molar
impacted rumen
beklem, ingedruk, vasgeprop
ingedrukte beenbreuk
beklemde kiestand
verstopte grootpens
impaction beklemming, verstopping
impairment belemmering, verswakking, benadeling
impalpable onvoelbaar
impediment beletsel, hindernis
imperforate
imperforated anus
ongebroke, ondeurdringbare
geslote anus
impermeable ondeurdringbaar, ondeurtrekbaar, dig
impervious ondeurdringbaar, dig
impetigo puisie; -uitslag
implantation inplanting
impotence onmag, onvermoë, impotensie
impounding reservoir vangdam
impoverishment verarming, uitputting
impregnate week, drenk, bevrug
impregnation weking, drenking, bevrugting
impression
cardiac impression
centrifugal impression
centripetal impression
impression compound
mental impression
impression tray
indruk, afdruk; holte hartafdruk
hartafdruk
sentrifugale indruk
sentripetale indruk
afdrukmassa
indruk
afdruklepel
impulse aandrang, prikkel
impulsive
impulsive violence
impulsief
aggressiewe gedrag, opvlieënde gedrag
impure onsuiwer
inactive onwerksaam, onaktief, onafdoende
inactivate onwerksaam maak, inaktiveer
inadequate
inadequate personality
onvoldoende, ongeskik
swakkeling
inane onbenullig, dwaas
inanimate leweloos
inanition uitputting, uittering
inappetence lusteloosheid
inarticulate onduidelik; ongelit
inborn aangebore
inbred aangebore, ingeteel
inbreeding inteelt, inteling
incabone inkabeen
incandescent witgloeiend, gloeiend
incarcerated
incarcerated hernia
beklem
beklemde breuk
incarceration beklemming
incest bloedskande
incestuous
incestuous person
bloedskendig
bloedskender
inchonogram voetsoolafdruk
incidence
angle of incidence
voorkomssyfer; inval
invalshoek
incidental bykomend
incinerate verbrand, veras
incineration lykverbranding, verassing
incipient beginnend
incisal edge bytrand, snyrand
incise sny, insny
incision
confirmatory incision
insnyding, inkerwing
proefinsnyding
incisor snytand
incisura insnyding, inkerwing, keep
inclination helling, neiging
inclined hellend; geneig
inclusion
inclusion bodies
insluiting
insluitsels
incoherent onsamehangend
incompatible onverenigbaar, teenstrydig
incompetence
aortic incompetence
muscular incompetence
valvular incompetence
onbekwaamheid, verswakking, gebrek
aortaklep-verswakking
hartkklepspier-verswakking
klepvliesverswakking
incomplete onvolledig
incompressible onindrukbaar
incongruous oneweredig, ongelykvormig
inconspicuous onopvallend
incontinence inkontinensie, bedwatering, inhou-onvermoë, onmagtigheid
inco-ordination inkoördinasie
incorporation inlywing
incrassate verdik, opgeswel, vlesig
increase (s.nw.) toename, vermeerdering, aanwas;
(ww.), toeneem, vermeerder, groei
incretion inkreet, afskeiding van buislose klier
incrustation roofvorming, korsvorming
incubate uitbroei, bebroei, broei
incubation
incubation period
uitbroeiing, bebroeiing, inkubasie,
ontkiemingstyd (van siekte), inkubasietydperk
incubator broeimasjien, broeikas
incubus nagmerrie
incurable ongeneeslik
incurvation inbuiging, kromming
incurved ingebuig
incus aambeeld
indefinite onbepaald, onbegrens, onduidelik
indelible onuitwisbaar
indentation induiking, inkeping
index syfer, indeks, inhoudsopgawe
indian hemp dagga
indiarubber rubber
indican indikaan
indicate aandui, aanwys
indication aanwysing
indicator aanwyser, indikator
indifferent onverskillig, neutraal; onaktief
indigenous inheems
indigestible onverteerbaar
indigestion indigestie, slegte spysvertering
indigo indigo
indirect onregstreeks, indirek
indirectly proportional omgekeerd eweredig
indisposition ongesteldheid
indissoluble onoplosbaar
indistinct onduidelik
individual (s.nw.) individu, enkeling; (b.nw.) individueel
indol indol
indolent traag, indolent, pynloos
induce opwek, aanspoor, veroorsaak
induction induksie
indurated verhard
induration verharding
inebriety dronkenskap
inerm ongewapend
inert onaktief, traag, bewegingloos
inertia traagheid
in extremis in uiterste toestand, sterwend
infancy kindheid, vroegste jeug
infantile
infantile mortality
infantile paralysis
kinder-
kindersterfte
kinderverlamming
infantilism infantilisme
infarct infarkt, verstopping, opstopping
infect besmet; aansteek
infection besmetlik
infectious besmetlik
inferior onderste, onder-; ondergeskik; minderwaardig
infero- onder-, infero-
infest besmet, vervuil
infestation besmetting, vervuiling
infiltrate insyfer
infiltration insyfering
infinite oneindig
infinity oneindigheid, oneindige
infirmary hospitaal, siekeafdeling
inflammable vlambaar, ontvlambaar
inflammation ontsteking
inflammatory ontstekings-
inflate opblaas
inflexion inbuiging, buiging
inflorescence bloeiwyse
influence invloed
influenza
influenza catarrhalis equorum
influenza equorum
influenza pectoralis equorum
influenza suum
griep, influensa
katarrale perde-influensa
perde-influensa, perdegriep
borssiekte (v. perde)
varkgriep
influx instroming, toevloeiing
infolding (s.nw.) invouing (b.nw.) invouend
infra- onder-, infra-
infraction inbreking, inknipping, breuk
infraorbital onderoog-
infra-red infrarooi
infriction invrywing
infundibular tregtervormig
infundibulum tregter
infuse ingiet, inspuit; aftreksel maak
infusion inspuiting, ingieting; aftreksel
ingest vreet
ingesta ingenome voedsel, voedselinhoud (in maag ens.)
ingestion voedselinname, ingestie
ingluvies krop
ingluvitis kropontsteking
ingredient bestanddeel
inguinal
inguinal canal
inguinal hernia
inguinal ring
lies
lieskanaal
liesbreuk
liesring
inhalation inaseming; wasem
inhale inasem
inhaler inasemtoestel, inhaleerder, inhalasietoestel
inherent ingebore, inherent, onafskeidelik, aangebore, ingeskape
inhibit belet, verhinder, rem, inhibeer
inhibition remming, onderdrukking, inhibisie
inhibitory remmend, verhinderend,
initial aanvangs-, begin-
initiate begin, opwek, instel
inion inioon
inject inspuit
injected ingespuit; geswel, bloedryk
injection
intramuscular injection
intraperitoneal injection
intravenous injection
subcutaneous injection
inspuiting; stuwing
spierinspuiting
buikinspuiting
aarinspuiting
onderhuidse inspuiting
injury besering
inlay
inlay rest
inlay rod
inlay wax
inlegsel, vulsel
inlêvulling
inlêpen
afdrukwas
inlet ingang
innate ingebore, aangebore, ingeskape
innervation senuweevoorsiening, innervasie; senuwerking
innocent goedaardig, onskadelik
innocuous onskadelik
innominate
innominate bone
onbenoemde, naamloos
heupbeen
innutrition voedingsgebrek
innutritious onvoedsaam
inoculant entstof
inoculate inent
inoculation inenting
inoculative inentings-
inoculator enter
inogen inogeen
inogenesis veselvorming, bindweefselvorming
inoma fibroom
inoperable onopereerbaar
inorganic anorganies
inosculate intak
inosculation intakking, inmonding
inosite inotroop
in-patient binnepasiënt, inwonende pasiënt
inquest geregtelike ondersoek; lykskouing
insalivation menging met speeksel
insalubrious ongesond
insane
insane ear
kranksinnig
oorbloedblaas
insanitary onhigiënies, ongesond
insanity
acquired insanity
adolescent insanity
affective insanity
alcoholic insanity
alternating insanity
choreic insanity
communicated insanity
compound insanity
compulsive insanity
confusional insanity
delusional insanity
drug insanity
hereditary insanity
homicidal insanity
hysterical insanity
idicphrenic insanity
imposed insanity
impulsive insanity
induced insanity
manic-depressive insanity
moral insanity
periodic insanity
primary insanity
puerperal insanity
religious insanity
senile insanity
stuperous insanity
toxic insanity
volitional insanity
kranksinnigheid
verworwe kranksinnigheid
jeugkranksinnigheid, skisofrenie
affekpsigose
alkoholkranksinnigheid
afwisselende kranksinnigheid
chorea-kranksinnigheid
aansteeklike kranksinnigheid
gekompliseerde kranksinnigheid
dwangwaansin
verbysteringsmanie
paranoia
narkotiese psigose
oorerflike kranksinnigheid
moordlus-kranksinnigheid
histeriese kranksinnigheid
waansinnigheid
opgedwonge kranksinnigheid
drangwaansinnigheid
aansteeklike kranksinnigheid
manies-depressiewe psigose
morele kranksinnigheid
manies-depressiewe psigose
primêre kranksinnigheid
kraambedkranksinnigheid
godsdienswaansin
ouderdomswaansin
katatonie
vergiftigingskranksinnigheid
wilsperversie
inscription
inscription tendinous
opskrif, inskripsie
seningstreep
insect
insect control
insek
insekbestryding
insecticide insekdoder, insekgif
insectivorous inseketend
insemination bevrugting
insenescence veroudering
insensible ongevoelig, gevoelloos; onvoelbaar
insensitive lamina horingplaatjie
insensitive sole horingsool
insert insteek, inskakel, inlas
insertion
insertion of muscle
insteking, inlassing, invoeging, aanhegting
spieraanhegting
inside binnekant
insidious sluipend, ongemerk
insolation sonbestraling, bestraling, sonsteek, hitteslag
insoluble onoplosbaar
insomnia slapeloosheid
inspection keuring; ondersoek, besigtiging
inspiration inaseming
inspirator inasemingstoestel, inasemtoestel, inhaleerder, inhalasietoestel
inspiratory inasemings-
inspissated ingedik, verdig
inspissation indikking, verdigting
instability onbestendigheid, onstandvastigheid
install aanlê, oprig; instel
installation aanleg, oprigting, installasie; instelling
instep voetrug, wreef
instill indruppel
instinct instink
instinctive instinkmatig
institute instituut; instelling
instrument instrument, werktuig, toestel
insufficiency
aortic insufficiency
cardiac insufficiency
glandular insufficiency
renal insufficiency
thyroid insufficiency
valvular insufficiency
gebrek, verswakking, ontoereikendheid
aortaklepgebrek
hartgebrek
kliergebrek
niergebrek
skildkliergebrek
hartklepgebrek
insufflation inblasing, insufflasie; inblaasmiddel
insufflator inblaasapparaat, bestuiwer
insula eiland
insulation isolering, isolasie
insulator insoleerder
insulin insulien
insult aanval, besering,insult
insusceptible onvatbaar
insusceptibility onvatbaarheid
intake inloop, ingang; opname
integration opbou; neweskikking
integument huid, vel
intellect verstand, intellek
intemperance onmagtigheid, oordadigheid
intensity sterkte
intensive intensief
inter
inter (ww.)
tussen
begrawe (ww.)
intercadence tussenslag, tussenpolsslag
intercellular tussensels, intersellulêr
interception opvanging
intercostal tussenribs
intercurrent tussenkomend
interdental space tussentandruimte
interdigital tussentoon-, tussenvinger-, tussenklou-
interdigitation aanpassing
interfere ingryp, bemoei, aankap
interference hindernis, steuring, ingryping
interior binnekant, inwendig
interlobular interlobulêr
intermarriage ondertrouing, ondertrouery
intermediate
intermediate host
tussen-, tussenkomend
tussengasheer
intermission onderbreking, tussenpoos
intermittent onderbroke, afwisselend, met tussenposes
intern inwendige; intern, inwonende persoon
internal
internal bath
internal laying
internale medicine
inwendig
lawement
eier in die buikholte
interne geneeskunde
internist internis
internode stingellit, tussenknoop, lit
interorbital interorbitaal
interosseus ligament tussenbeenband, beenband
interpolate invoeg, inlas, inskakel
interproglottidal glands tussenlitkliere
interrupt onderbreek
interspace tussenruimte
interstice tussenruimte (klein)
interstitial
interstitial tissue
tussen-, met tussenruimtes, interstitieel
steunweefsel
intersystole tussensistool
intertrigo skawing
interval tussenruimte, tussenpoos, pouse
intervention ingryping
intervertebral disc tussenwerwelskyf
intestinae
intestinal angulation
intestina caeca
intestinal juice
intestinal lavage
intestinal lavage tube
intestinal tube
intestinal worm
derm-, ingewands-
dermklink
dermsakke, dermblindsakke
dermsap
dermspoeling
dermspoelslang
dermkanaal
ingewandswurm
intestine
large intestine
small intestine
derm
dikderm
dunderm
intima binnevlies
intolerance onverdraagsaamheid
intortion indraaiing, binnewaartse draaiing
intoxication bedwelming, dronkheid; vergiftiging
intra- binne-, intra-
intra-abdominal binnebuiks
intra-articular in die gewrig
intracapsular in 'n kapsel, in 'n gewrig
intracellular binnesels, binnesellig, intrasellulêr
intracerebral binneharsings-, intraserebraal
intracorpuscular in 'n rooi bloedliggaampie, intrakorpuskulêr
intracranial in die skedel, binneskedels, intrakraniaal
intracutaneous binnehuids
intradermal binnehuids
intraglobular in 'n rooi bloedliggaampie, intraglobulêr
intralobular intralobulêr
intramural in die wand; binnemuurs
intramuscular
intramuscular injection
binnespiers, intramuskulêr, in die spier
spierinspuiting
intra-ocular
intra-ovular pressure
in die oog, intraokulêr
oogdruk
intra-orbital in die oogholte, -oogkas
intra-osseus in 'n been
intrapalpebral in die ooglid
intraperitoneal injection buikinspuiting
intratracheal in die lugpyp, intratrageaal
intra-uterine in die baarmoeder, intra-uterien
intravenous
intravenous injection
binneaars; intraveneus
aarinspuiting
intra vitam
intra vitam staining
lewend-
lewendkleuring
intrinsic inherent, werklik, intrinsiek
introduce invoer
introflexion binnewaartse buiging
intromission invoering, invoeging
introspective bespiegelend, selfondersoekend
introversion omdopping, instuiping, inkering
introvert introvert
intrusion indringing
intubation buisinsetting
intumescence swelling, geswel; geswollendheid
intumescent opswellend
intussusception derminstulping, knoopderm
inulin inulien
inunction insmering, invrywing, insalwing
invade inneem, inval
invagination instulping
invalid
invalid chair
invalid cup
invalid table
sieke, invalide
siekestoel, invalidestoel
tuitkoppie
sieketafeltjie
invasion inname, inval
inversion omkering, omstulping; omsetting
invert omkeer; omsit
invertase invertase
invertebrate ongewerwelde dier; werwellose dier
inverted cone bur omgekeerde koeëlboor
invest insluit, dek
investment compound vuurvaste gips
investment plaster inbeddingsmassa
involuntary onwillekeurig
involution inkrimping, involusie
involutional melancholia involusie-melancholie
iodate jodaat
iodide jodied
iodine jodium
iodism jodiumvergiftiging, jodisme
iodoform jodoform
iodometry jodometrie
iodimetry jodometrie
ion ioon
ionic theory ioonteorie
ionisation ionisering
iontophoresis iontoforese
ipecacuanha wine ipekakuanawyn, wynvomitief, braakwyn, vermeerwortelwyn
ipsilateral op dieselfde kant
iridectomy iridektomie
iridescence kleurspeling, kleuremengeling, iridisering
iridocele irisprolaps
iridochorioditis reënboog- en vatvliesontsteking
iridocyclitis reënboogvlies- en straalligaamontsteking
iris reënboogvlies
iritis reënboogvliesontsteking
iron
iron grey
iron support
yster
ystergrys
ysterbeuel
irradiate bestraal
irradiation bestraling
irreducible onreponeerbaar, onverminderbaar
irregular onreëlmatig
irrespirable ongeskik vir inaseming
irreversible onomkeerbaar
irrigate bespoel, uitspoel
irrigation (sewage) bevloeiing
irrigator spoeler, irrigator
irritability prikkelbaarheid
irritant prikkel (s.nw.), prikkelmiddel
irritation prikkeling, irritering
isatin isatien
ischaemia plaaslike bloedloosheid, ischemie (1944), iskemie
ischiadic- heup-
ischialgia heuppyn, heupjig
ischial tuberosity sitbeenknobbel
ischias heupjig, heuppyn
ischium sitbeen
ischuria ischurie, urienterughouding
isinglass vislym
island eiland
islet
islets of Langerhans
eilandjie
eilandjies van Langerhans
iso iso-, gelyk-, gelyksoortig
iso-agglutinin isoagglutinien
isobar isobaar
isocellular gelyksellig
isochromatic gelykkleurig
isochronal gereeld
isocoria gelykheid van pupille
isodent gelyktandig
isolate afgesonder, isoleer
isolated afgesonder; enkel, alleenstaande
isolation
isolation hospital
afsondering, isolering
afsonderings-, koorshospitaal
isolecithal isolesitaal
isolysin isolisien
isomer isomeer
isomerism isomerie
isometropia isometropie
isomorph isomorf, gelykvormig
isophagy isofagie
isophoria isoforie
isosmotic isosmoties
isospore isospoor
isothermal isoterm, temperatuurgelykheid
isotonic isotonies
isotropic isotropies
isthmus vernouing, nek
itch
itch mite
jeuk, jeuksiekte
skurftemyt, brandsiektemyt
itchy leg beenskufte
iter gang, buis
ivory ivoor, tandivoor