Loon

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

'n Loon is 'n tipe weeklikse vergoeding aan 'n werker.

Die berekening, uitbetaling en boekstawing van lone is een van die roetinetake in alle sakeondernemings. Lone is baie belangrike koste-items van alle sakeondernemings en moet dus met sorg bestuur word.

Verskeie aftrekkings word deur die werkgewer maandeliks van salarisse en weekliks van lone afgetrek, en die gevolglike nettobedrag word aan die werknemer betaal.

  • Pensioenfondsbydrae word afgetrek en die geld word aan die pensioenfonds oorbetaal. Die bydrae is gewoonlik ’n vasgestelde persentasie van die bruto salaris of loon, bv. 8%.
  • Inkomstebelasting word afgetrek en die geld word aan die SAID oorbetaal. Die bedrag word bepaal volgens tabelle wat deur die SAID uitgereik is. Twee elemente is betrokke by werknemersbelasting, te wete Standaardinkomstebelasting op Werknemers (SIBW) en Lopende Betaalstelsel (LBS). Vir boekstawingsdoeleindes word daar gewoonlik slegs na LBS verwys.
  • Mediesefondsbydraes word afgetrek en die geld aan die betrokke fonds oorbetaal. Soms dra die werkgewer ook tot die werknemer se siekefonds by.
  • Werkloosheidsversekering, tans 1% van die brutovergoeding betaalbaar, word afgetrek en word in sommige gevalle aan die SAID en in ander gevalle aan die Werkloosheidsversekeringsfonds oorbetaal. Die werkgewer dra ’n gelyke deel tot die Werkloosheidsversekeringsfonds by.