Gaan na inhoud

NG gemeente Masvingo

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. P.A. Strasheim, stigter van die gemeente.
Die NG kerk Masvingo, 2014.
Ds. J.C. Botha, leraar omstreeks 1952.

Die NG gemeente Masvingo is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zimbabwe wat, sedert die ontbinding van die Sinode van Midde-Afrika, deel is van die Ring van Midde-Afrika, Noordelike Sinode. Die belydende lidmate het in 1989 nog 166 getel, maar teen 2009 tot 42 afgeneem, toe die gemeente ook vakant was. In 2015 was die gemeente steeds vakant, maar die lidmaattal het afgeneem tot 35 belydende en vyf dooplidmate.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die gemeente is die eerste keer in 1895 gestig. Luidens die oudste notule het ds. Pieter Adam Strasheim, destyds leraar van die NG gemeente Wynberg, op 7 Maart daardie jaar opdrag gekry om te gaan "als verteenwoordiger onzer Kerk in Mashonaland om onze verstrooide leden aldaar te bezoeken, ze waar mogelijk tot eene gemeente te vormen". Volgens sy verslag is Fort Victoria Masvingo op 16 November 1895 as die vierde oudste gemeente in Rhodesië gestig. Die eerste kerkraadsvergadering is reeds op 24 Junie 1895 gehou. Op die tweede kerkraadsvergadering, 5 Julie 1895, word besluit: "De manslidmaten op te roepen tot eene vergadering op Maandag, 8 Julie 1895 ten einde 2 broeders te kiezen die tezamen (by afwesigheid van ds. Strasheim) met den Eerw. A.A. Louw een Raad van Bestuur zullen vormen tot regeling der gemeentelyke belangen totdat eene gemeente zal zyn gesticht." Vir hierdie Raad is gekies op 8 Julie: G.F. van Rooyen en John Johnstone, en as sekundi: T.J. van der Riet en R.T.J. van Rooyen. T.J. van der Riet word as kassier gekies. 'n Raad van Bestuur word gemagtig om 'n skool op te rig en 'n skoolkommissie aan te stel. Verder is ook 'n Boukommissie benoem vir die oprig van 'n gebou wat as kerk en skool gebruik kon word.

Eerste stigting[wysig | wysig bron]

Op 16 November 1895 het 'n gemeentevergadering besluit tot die stigting van 'n gemeente en "stelt zich onder het bestuur en de wetten der Ned. Ger. Kerk in de Kaapkolonie". Die gemeente magtig die kerkraad jaarliks nie minder nie as £37 10. te betaal tot die salaris vir die predikant wat na Bulawayo beroep word. Die kerkraad moet £50 vir die salaris van die onderwyser bydra en die Moderatuur sal gevra word om ook £50 by te dra. Op 'n vergadering op 11 Junie 1896 besluit die kerkraad dat die skoolsake onbepaald uitgestel word weens oorlog en runderpes.

In 1900 het die Sending onderneem om op Morgenster 'n kosskool plaaslik te stig. Die skool is later na 'n meer sentrale plek, die "Spes Bona" van mnr. Johnson, verskuif. Na die oorname deur ds. Geldenhuys van Bulawayo is die plaas "Goodhope" deur die kerk aangekoop. Mnr. Ben Geldenhuys as hoof en mej. Slabbert, 'n werkster van die Sending, het toe die skool daar voortgesit.

Natuurlike dood[wysig | wysig bron]

Deur die wegtrek van die lidmate het die getal so verminder en was daar ook so 'n gebrek aan mans om in die kerkraad te dien, dat die gemeente vanself 'n natuurlike dood gesterf het. Intussen was die sendelinge nog steeds gewillig om in die behoeftes van die lidmate wat oorgebly het, te voorsien. Amptelik het die wyk Fort Victoria egter onder kerkweë onder Bulawayo geval met ds. Geldenhuys as leraar. Van 1916 is die wyk aan Enkeldoorn oorgedra. Met die bevestiging van ds. A.J. van Wyk as hulpprediker op Enkeldoorn is hy tot leraar van die wyk Fort Victoria afgesonder en was hy ook 'n tyd lank hier woonagtig.

Herstigting[wysig | wysig bron]

Die gemeente is die tweede maal in 1936 afgestig en het kort voor lank sy eie kerkgebou gekry. Die plan wat al in 1895 bestaan het om fondse vir die kerkgebou in die Unie te vra, is later uitgevoer, want die 'n groot deel van die geld waarmee die nuwe kerkgebou opgerig is, het uit veral die O.V.S. gekom. Die grootste gedeelte het egter uit die gemeente self gekom.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

 • Gabriël Jacobus le Roux, 1937 - 1948
 • Johannes Cornelis Botha, 1950 - 1954
 • Hendrik Schalk Theron, 1955 - 1959
 • Pierre Johan de Vos, 1959 - 1964
 • Casparus Johannes Jackson, 1965 - 1969
 • Uno Philip Malherbe, 1972 - 1976
 • Jacobus Stephanus Kellerman, 1969 - 1974
 • Joachim Jan Hendrik du Plessis, 1975 - 1979
 • Dr. Johannes Gysbertus Marthinus Richter, 1977 - 1980
 • John Peter Barnard, 1985 - 19 April 1992 (emeriteer)
 • Johan Bezuidenhout, 1993 - 1997
 • Mattheus Johannes Daniel Beukes, 2003 - 2008 (in kombinasie met Mutare en Chipinge)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.
 • Maree, W.L. (red.), Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1979, Braamfontein: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1978.
 • Dreyer, eerw. A. 1932. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.
 • Gaum, dr. Frits (red.), Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1990, Pretoria: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1989.

Sien ook[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]