Wikipedia:Byeboerdery

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hierdie bladsy is vir die terminologie wat gebruik word in die byeboerdery- en heuning-bladsye. Met die vertaling van die Engelse wiki na Afrikaans is daar heelwat opsoekwerk gedoen en dit word hier saamgevat. Die woordelys is egter nie in klip geset nie en kan verander. Hierdie bladsy is ook nie hier om bestaande woordeboeke te vervang nie.

Woordelys – Engels => Afrikaans[wysig bron]

Engels Afrikaans Kommentaar
A capped frame of honeycomb 'n Geseëlde raam heuningkoek
abdominal plates abdominale plate
after-swarms na-swerms
ailments kwale
almond bloom amandelbloeisels
amber-colored amberkleurige
apiarian byekundige
apiarist byeboer
apiarists byeboere
apiary byekamp
apiary byestal
apiculture byeteelt
artificial kunsmatige
Artificial swarming Kunsmatige trek
bee bread byebrood
Bee bread Byebrood
bee breeding companies bybroeimaatskappye
bee colony bykolonie
bee rentals byverhurings
bee space byspasie
bee-breeders byebroeiers
beehives byekorwe
beekeeper byeboer
beekeeping byeboerdery
beekeeping byeteelt
beeswax byewas
behavioral trait gedragspatroon
biodiversity biodiversiteit
box kas
British National Hive Britse Nationale Korf
brood nest broeines
brood-box broei-kas
bumblebee hommelby
Carniolan honey bee Carniolaanse heuningby (Apis mellifera carnica)
Carniolan honey bee, Apis mellifera carnica Carniolaanse heuningby, Apis mellifera carnica
casts kaste
cell building sel bou
colonies kolonies
combs koeke
commercial beekeeper kommersiële byeboer
commercial hives kommersiële korwe
consistency konsistensie
crop pollination oesbestuiwing
cross-breeding kruisteling
crosses kruisings
developing brood groeiende broeisel
developing larvae ontwikkelende larwes
disease resistance siekteweerstand
domesticated makgemaakte
domestication makmaak
drone hommelby, dar, mannetjiesby
egg-layer eierlêer
emergency queen cells nood koningin selle
energy rich energieryk
entrance guards toegangswagters
European dark bee Europese swartby
European dark bee, Apis mellifera mellifera Europese swart by, Apis mellifera mellifera
experimented geëksperimenteer
exposure blootstelling
extractors heuningslingermasjiene
F1 Hybrids F1 basters
female worker bees wyfie werkerbye, werksterbye
fertilize bevrug
fertilized egg bevrugde eier
field bees veldbye
frame of comb koek raam
fructose fruktose
Glucose Glukose
harvesting bees oestende bye
harvesting honey heuningoes
hive korf
hive tool korfbeitel
hives korwe
honey heuning
honey bee heuningby
honey bee colonies heuningby kolonies
honey comb heuningkoek
honey combs heuningkoeke
honey extraction heuning uitspinning
honey extractors heuning uitspinners
honey flow heuningoes Sien ook nectar flow
honey production heuningproduksie
honey stores heuningvoorraad
honey-badger heuningdas
honey-bread johannesbrood
honeycombs heuningkoeke
honey-extractor uitswaaimasjien
honey-filled cells heuning-gevulde selle
honey-flow nektaarstroom
honey-guide heuningwyser (Indicatoridae)
honey-strainer heuningdeursyger
hunter-gatherer jagter-versamlaar
hybrid vigor baster-sterkte
hybridization verbastering
hybridize varieties kruisteel variasies
hybridizing hibridiseer
hybrids basters
hydromel heuningwater
inter-breeding inbroei
Italian bee Italiaanse by
Italian bee, Apis mellifera ligustica Italiaanse by, Apis mellifera ligustica
jar of honey fles heuning
Kenyan Keniane
lactose laktose
larvae larwes
lives of bees by-woonwyse
male drones hommelbye, darre, mannetjiesbye
mason bee messelby
mating flight paringsvlug
mead heuningbier
merged saamgesmelt
metamorphosis gedaantewisseling
microscope mikroskoop
migratory beekeeping migreerende byeboerdery
mild disposition geaardheid
moveable comb hive beweegbare koek-korf
moveable frame hives beweegare raam-korwe
native bee inheemse by
'native bee' movement 'inheemse by'-beweging
native pollinators inheemse bestuiwers
native varieties inheemse spesies
nectar nektar
nectar flow nektarstroom Gebruikerbespreking:Hansjoseph#Honey-flow
nectar flows nektarstrome
nucleus colonies pitkolonies
nucs pitte
observation hive waarnemingskorf
orientation flight oriënteringsvlug
ovary eierstok
parasite resistance parasietweerstand
pheromone feromone
pheromones geurstowwe
plates of honeycomb koekplate
pollen stuifmeel
pollen foraging stuifmeel insameling
pollination bestuif
pollination bestuiwing
pollinators bestuiwers
prime swarm hoof swerm
prolific breeders vrugbare telers
propolis maagdewas
protein proteien
protein rich proteien ryk
protein-rich food proteïen-ryk kos
pupae papies
queen koningin
queen bee bykoningin
queen excluders koningin skerms
queen substances geurstowwe
queenless koninginloos
regional varieties streeksvariasies
royal jelly koninginjellie
Russian honey bee Russiese heuningby
scouts voortrekkers
sectional hives deursnitkorwe
selective breeding selektiewe broeiery
skeps strooikorwe
smoker rokers
social species of honey bees sosiale byspesies
special abdominal segments spesiale abdominale segmente
sperm store saadsak
splitting a colony kolonie verdeling
sub-species subspesies
sucrose sukrose
super heuningkas
superhive heuningkas
supers heuningkaste
supersedure opvolging
swarm cell trek sel
swarm reduction swermbeheer
swarming impulse treklus
swarms (v) trek
Tanzania Tanzanië
top bar hives bostaafkorwe
uncapping ontseëling
uncapping knife ontseëling mes
varroa mite varroa miet
veil sluier
viscous fluid viskeuse vloeistof
wax combs waskoeke
wax flakes wasflokkies
wax foundation wasfondasie
wax making was vervaardiging
wax-secreters was-uitskeiers
Western honey bee Westerse heuningby
wild bee wilde bye
wild bees wilde byspesies

Woordelys – Afrikaans => Engels[wysig bron]

Afrikaans Engels Kommentaar
abdominale plate abdominal plates
amandelbloeisels almond bloom
amberkleurige amber-colored
basters hybrids
baster-sterkte hybrid vigor
bestuif pollination
bestuiwers pollinators
bestuiwing pollination
bevrug fertilize
bevrugde eier fertilized egg
beweegare raam-korwe moveable frame hives
beweegbare koek-korf moveable comb hive
biodiversiteit biodiversity
blootstelling exposure
bostaafkorwe top bar hives
Britse Nationale Korf British National Hive
broei-kas brood-box
broeines brood nest
bybroeimaatskappye bee breeding companies
byeboer apiarist
byeboer beekeeper
Byeboerdery Beekeeping
byeboere apiarists
byebroeiers bee-breeders
byebrood bee bread
Byebrood Bee bread
byekamp apiary
byekorwe beehives
byekundig apiarian
byestal apiary
byeteelt apiculture
byewas beeswax
bykolonie bee colony
bykoningin queen bee
byspasie bee space
byverhurings bee rentals
by-woonwyse lives of bees
Carniolaanse heuningby (Apis mellifera carnica) Carniolan honey bee
Carniolaanse heuningby, Apis mellifera carnica Carniolan honey bee, Apis mellifera carnica
deursnitkorwe sectional hives
eierlêer egg-layer
eierstok ovary
energieryk energy rich
Europese swart by, Apis mellifera mellifera European dark bee, Apis mellifera mellifera
Europese swartby European dark bee
F1 basters F1 Hybrids
feromone pheromone
Fles heuning jar of honey
fruktose fructose
geaardheid mild disposition
gedaantewisseling metamorphosis
gedragspatroon behavioral trait
geëksperimenteer experimented
geurstowwe pheromones
geurstowwe queen substances
Glukose Glucose
groeiende broeisel developing brood
heuning honey
heuning uitspinners honey extractors
heuning uitspinning honey extraction
heuningbier mead
heuningby honey bee
heuningby kolonies honey bee colonies
heuningdas honey-badger
heuningdeursyger honey-strainer
heuning-gevulde selle honey-filled cells
heuningkas super
heuningkas superhive
heuningkaste supers
heuningkoek honey comb
heuningkoeke honeycombs
heuningkoeke honey combs
heuningoes harvesting honey
heuningoes honey flow Sien ook nektar stroom
heuningproduksie honey production
heuningslingermasjiene extractors
heuningtyd honey flows
heuningvoorraad honey stores
heuningwater hydromel
heuningwyser (Indicatoridae) honey-guide
hibridiseer hybridizing
hommelby bumblebee
hommelby drone
hommelbye male drones
hoof swerm prime swarm
inbroei inter-breeding
inheemse bestuiwers native pollinators
inheemse by native bee
'inheemse by'-beweging 'native bee' movement
inheemse spesies native varieties
Italiaanse by Italian bee
Italiaanse by, Apis mellifera ligustica Italian bee, Apis mellifera ligustica
jagter-versamlaar hunter-gatherer
johannesbrood honey-bread
kas box
kaste casts
Keniane Kenyan
koek raam frame of comb
koeke combs
koekplate plates of honeycomb
kolonie verdeling splitting a colony
kolonies colonies
kommersiële byeboer commercial beekeeper
kommersiële korwe commercial hives
koningin queen
koningin skerms queen excluders
koninginjellie royal jelly
koninginloos queenless
konsistensie consistency
korf hive
korfbeitel hive tool
korwe hives
kruisings crosses
kruisteel variasies hybridize varieties
kruisteling cross-breeding
kunsmatige artificial
Kunsmatige trek Artificial swarming
kwale ailments
laktose lactose
larwes larvae
maagdewas propolis
makgemaakte domesticated
makmaak domestication
messelby mason bee
migreerende byeboerdery migratory beekeeping
mikroskoop microscope
'n Geseëlde raam heuningkoek A capped frame of honeycomb
na-swerms after-swarms
nektaarstroom honey-flow
nektar nectar
nektarstrome nectar flows Gebruikerbespreking:Hansjoseph#Honey-flow
nektarstroom nectar flow Gebruikerbespreking:Hansjoseph#Honey-flow
nood koningin selle emergency queen cells
oesbestuiwing crop pollination
oestende bye harvesting bees
ontseëling uncapping
ontseëling mes uncapping knife
ontwikkelende larwes developing larvae
opvolging supersedure
oriënteringsvlug orientation flight
papies pupae
parasietweerstand parasite resistance
paringsvlug mating flight
pitkolonies nucleus colonies
pitte nucs
proteien protein
proteien ryk protein rich
proteïen-ryk kos protein-rich food
rokers smoker
Russiese heuningby Russian honey bee
saadsak sperm store
saamgesmelt merged
sel bou cell building
selektiewe broeiery selective breeding
siekteweerstand disease resistance
sluier veil
sosiale byspesies social species of honey bees
spesiale abdominale segmente special abdominal segments
streeksvariasies regional varieties
strooikorwe skeps
stuifmeel pollen
stuifmeel insameling pollen foraging
subspesies sub-species
sukrose sucrose
swermbeheer swarm reduction
Tanzanië Tanzania
toegangswagters entrance guards
trek swarms (v)
trek sel swarm cell
treklus swarming impulse
uitswaaimasjien honey-extractor
varroa miet varroa mite
veldbye field bees
verbastering hybridization
viskeuse vloeistof viscous fluid
voortrekkers scouts
vrugbare telers prolific breeders
waarnemingskorf observation hive
was vervaardiging wax making
wasflokkies wax flakes
wasfondasie wax foundation
waskoeke wax combs
was-uitskeiers wax-secreters
Westerse heuningby Western honey bee
wilde bye wild bee
wilde byspesies wild bees
wyfie werkerbye female worker bees