Gebruiker:Suidpunt/Harenarium3

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

__NOINDEX__

A[wysig | wysig bron]

Accusare nemo se debet, nis coram Deo
"Niemand hoef homself te beskuldig nie, behalwe voor God". [Lubbe]
Actus Dei nemini nocet
"'n Handeling van God benadeel niemand nie." [Lubbe]; "die dade van God skaad niemand nie"
Adtollite portas principes vestras, et elevamini portae aeternales, et introibit Rex gloriae / Quis est iste Rex gloriae?
"hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is tog die Erekoning?" (1953-vertaling, Psalm 24:9-10) ;
"verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan! Wie is hierdie magtige Koning? (1983-vertaling, Psalm 24:9-10)
(Derde strofe van Sadeness (Part I), Enigma)
Aliis quam mihi
"letterlik: "ander bo my"/"ander as ek"; "diens belangriker as die self" [Norval]
Alea iacta est
"die dobbelsteen(tjie) is gegooi" [Lexis][VAW]; "die dobbelsteen is gewerp" [Lubbe]; "die teerling is geworpe" [WAT][Van Dale]; "die teerling is gewerp" [HAT]; die besluit is onherroeplik [VAW][WAT]; die koeël is deur die kerk, die Rubicon is oorgesteek.
Amantes amentes
"minnaars - waansinniges" (verliefde mense doen mallerige dinge) [Lexis]; "verliefdes is nie toerekenbaar nie" [WAT];
Amicus certus in re incerta cernitur
"'n ware vriend word herken in 'n onsekere situasie"; of 'n vriend regtig 'n vriend is kom mens eers agter in tyd van teenspoed [Lexis]; in nood leer mens jou vriende ken [WAT].
Amore et servitio
"om lief te hê en te dien" [Norval, 160]
Anathema sit
"Hy is vervloek!" (kerkban)[1]
Animo et fide
"deur te glo en te vertrou" / "met geesdrif en vertroue" [Norval, 269]
Aquila non capit muscas
"'n arend/adelaar vang nie vlieë nie (letterlik); adelaars vang nie vlieë nie, arende vang nie vlieë nie."
Audi (et) alteram partem
"hoor die anderkant aan" [Lubbe]; "luister (ook) na die ander kant" [WAT][VAW]; "luister ook na die teenparty" (bekende regsbeginsel) [Lexis];
Auspicio Regis et Senatus Angliae
"Op las van die koning en parlement van Engeland" (leuse van die Britse Oos-Indiese Kompanjie, ook aangebring op Fitch & Leedes se (koel)drankblikkies.)

B[wysig | wysig bron]

Beatius est (magis) dare quam accipere
"dit is saliger om te gee as om te ontvang" (Handelinge 20:35); "daar is meer geluk in gee as in ontvang" [Lexis]

C[wysig | wysig bron]

Carpe diem
"pluk die dag" [364]
Contendamus ad excellentiam
"laat ons streef na uitnemendheid" [334]
Cura tui nobis curae
"u versorging lê ons na aan die hart" [215] "u gesondheid lê ons na aan die hart" [Berg, 10]
Curare per Dei sapientiam
"met Gods wysheid versorg" [349]

D[wysig | wysig bron]

Deficit omne quod nasciture
"alles wat gebore word, vergaan"
Deo favente
"met Gods guns" [263][WAT]
Discamus, oremus, et servemus
"ons leer, ons bid en ons dien" [359]

E[wysig | wysig bron]

Esse quam vider
"om te wees, eerder as om raakgesien te word [236]
Ex Africa semper aliquid novi
"uit Afrika (kom/is daar) altyd iets nuuts"
Ex oriente lux, (ex occidente lex)
"uit die Ooste kom die lig, (uit die Weste kom die wet)"
Ex oriente pax
"uit die Ooste kom die vrede"
Ex septentrione lux
"uit die Noorde kom die lig"
Ex unitate vires
"eendrag maak mag" (ou wapenspreuk op die Suid-Afrikaanse landswapen)
Extra ecclesiam nulla salutis
"buite die kerk is daar geen saligheid nie"[2]

F[wysig | wysig bron]

Facta, non verba
"nie woorde nie, maar dade"; "geen woorde nie, maar dade".
Factis, non verbis
"nie deur woorde nie, maar dade"
Fiat lux
"laat daar lig wees (144)
Fide et fiducia
"met ywer en vertroue" [229]
Fidelitas et honor
"trou en eer" ("fidilitas et honor" op die balkie is 'n spelfout)

H[wysig | wysig bron]

Homo homini lupus est
"die mens is ‘n wolf vir sy medemens"
Homnibus servire
"diens aan die mensdom" [336]
Humanitas
"menslikheid" [254]

I[wysig | wysig bron]

In Lumine tuo Servimus
"ons dien in U lig" [365]
In varietate concordia
"eenheid in verskeidenheid"
Ingenio corde manu
"hoof - hart - hand" [337]
Iuvare et servare
"om te help en te red" [179]

L[wysig | wysig bron]

Labor omnia vincit improbus
"voortdurende arbeid oorwin die skynbaar onmoontlike" [239][249][250]
Levo oculos meos in montes
"ek slaan my oë op na die berge"
Libenter ministro
"ek dien vrylik" [121]
Locus delicti
"misdaadtoneel", "plek waar 'n/die misdaad gepleeg is"
Luce doctrinae
"in die lig van die geloof"; "in die lig van die leerstellings"
Lux et vita
"lig en lewe"
Lux in tenebris
"lig in (die) duisternis"
Lux sit
"laat daar lig wees"

M[wysig | wysig bron]

Malo mori quam foedari
"ek sterf eerder, as om onteer te word"; "ek sterf liewer, as om my onteer te sien"; "ek sal liewer sterf as om in oneer te kom"
Malo pati quam foedari
"ek ly eerder, as om onteer te word"; "ek ly liewer, as om my onteer te sien"; "ek sal eerder ly as om in oneer te kom"
Malum bono vince
"oorwin die kwaad deur die goeie" (Romeine 12:21)
Matri et infanti
"moeder en kind" [162]
Medendi causa
"ons streef om te genees" [138, 140]
Mens sana in corpore sano
"'n gesonde gees in 'n gesonde liggaam" [Bosman][Lexis][Scholtemeijer][Lubbe]. Dit kan nie vertaal word met "'n Gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees" soos party liggaamsoefeningonderwysers dit sou wou nie, aldus Scholtemeijer en Hasse. Eintlik was die oorspronklike teks geskryf in die satire van Juvenalis, wat die spot dryf met Romeinse burgers wat die dwaasste gebede aan die gode rig. Hy voer met die teks "[…] orandum est ut sit mens sana in corpore sano" aan mense moet eintlik net bid om liggaamlike en geestelike gesondheid. Juvenalis het nie bedoel dat daar 'n gesonde gees slegs in 'n gesonde liggaam steek nie - so iets skep onder meer die indruk dat mense wat liggaamlik gestremd is daar iets met die gesonde verstand skeel.
Mutare sperno
"standvastigheid" ("ek verseg/haat om te verander")

N[wysig | wysig bron]

NisiDominusfrustra.jpg
Nisi Dominus frustra
"sonder God is alle [moeite] tevergeefs" [153][293] (in dieselfde gees as Psalm 127:1)
Non est ad astra mollis e terris via
"Daar is geen gemaklike weg vanaf die aarde na die sterre toe nie"
Non timebo mala
"ek sal geen onheil vrees nie" (Psalm 23:4)
Nolens volens
"of jy (nou) wil of nie" [Lexis][WAT][VAW][HAT], "willens en onwillens"[Scholtemeijer][HAT], "teen wil en dank" [Van Dale][VAW][Scholtemeijer], "goed- en kwaadskiks" [Van Dale][Scholtemeijer],
Noli volentibus arduum
"niks is te moeilik vir hulle wat wil nie", "Wil is kan"
Nosce te ipsum
"ken jouself, ken uself [136], sinoniem met "temet nosce"
Novus rex, nova lex
"('n) nuwe koning, ('n) nuwe wet" ('n nuwe koning maak nuwe wette) [Lex]; Afrikaanse weergawe: "nuwe here, nuwe wette" [WAT]
Nunquam non paratus
"altyd gereed", letterlik "nooit onvoorbereid nie" (96)
Nuntia valetudinis et lucis
"draer van gesondheid en lig" [178]

O[wysig | wysig bron]

Omnia proximi causa
"alles ter wille van die naaste" [278]
Ora et labora
"bid en werk" [Norval, 346][Lexis][VAW][Van Dale]; "bid en arbei" [Wegener, 82],

P[wysig | wysig bron]

Pro bono publica
"in diens van die publiek" [nie te verwar met pro bono publico, wat sonder betaling geskied nie] [283]
Pro Deo
"vir God [302]
Procedamus
"laat ons voortgaan"
Procedamus in pace
"laat ons in vrede voortgaan - (Eerste vers in Sadeness (Part I), Enigma)
Proximo servimus
"ons dien ons naaste" [261]

S[wysig | wysig bron]

"soli Deo gloria"
Salus aegroti suprema lex
"die gesondheid van die volk is die hoogste wet van die land." [Berg, 10]
Sanitas restituenda
"gesondheid moet tot 'n vorige toestand herstel word" [188]
Scientia est potestas
"kennis is mag" [344]
Scientiae praestemus
"laat ons voortreflik wees deur kennis" [362]
Semper paratae ad serviendum
"altyd gewillig/bereid om te dien [135]
Serva fidem
"hou vas aan die geloof" [C. Pama]
Servamus
"Ons dien" - Groote Schuur (102)
Servitute clarior
"hoër geag deur te dien" [132]
Servo homines
" Ek dien die mensdom" "Ek dien die mense" [246]
Servo
"ek dien [117]
Servore
" om te dien [163]
Soli Deo gloria
"aan God alleen die eer"[HAT], "ere aan God alleen"[WAT]
Spes bona
"goeie hoop". [Narval, 85]
Spes in arduis
"Hoop teen die steiltes" (ou leuse van Unisa) [Lubbe]
Studio sapientia crescit
"deur studie word wysheid verkry [342]

U[wysig | wysig bron]

Ut prosimus
"sodat ons mag dien" [110]

V[wysig | wysig bron]

Vigilamus et servimus
"ons waak en dien"
Volens servire
"bereidheid tot diens" [195]
Vulneratus nec victus
"verwond, maar nie oorwonne nie", "gewond, maar nie verslaan nie"
Vulneratus (sed) non victus
"gewond, maar nie oorwonne nie" [C. Pama], "verwond, maar nie verslaan nie"
  1. Wegener, G.S. 1965. (1961) Die Lewende Kerk. Kaapstad: Human & Rousseau, p. 200.
  2. Nel, Annes. 2003. Op soek na God... buite die kerk. Wellington: Lux Verbi.BM. p. 16