Privaatmaatskappy

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

'n Privaatmaatskappy is 'n vorm van 'n maatskappy. Ten einde 'n klein groepie persone, wat hul eie kapitaal voorsien, in staat te stel om die voordeel van beperkte aanspreeklikheid te geniet, maak die Maatskappyewet Wet 61 van 1973, soos gewysig, voorsiening vir privaatmaatskappye.

Só 'n maatskappy kan uit een of meer en hoogstens vyftig lede bestaan en mag nie die publiek uitnooi om aandele te koop nie. Omdat dit tot 'n groepie private persone beperk is, word dit vrygestel van die bepalings van die Maatskappyewet wat daarop gemik is om die beleggerspubliek te beskerm. Kragtens die Maatskappyewet (1973) moet 'n privaatmaatskappy met 'n aandelekapitaal in sy statute:

  • die reg om sy aandele oor te dra, beperk.
  • sy ledetal (met die uitsondering van werknemers en gewese werknemers wat lede is) tot vyftig beperk.
  • enige uitnodiging aan die publiek om inskrywing op enige aandele of skuldbriewe van die maatskappy verbied.

Indien 'n privaatmaatskappy versuim om aan enige van hierdie drie vereistes te voldoen, word dit outomaties as 'n publieke maatskappy beskou.

'n Privaatmaatskappy word aangedui deur die afkorting "(Edms.) Bpk." agteraan te las.