Gaan na inhoud

Ou Apostoliese Kerk

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die Ou Apostoliese kerk, Swellendam.

Die Ou Apostoliese Kerk is 'n Christelike gemeenskap wat ontstaan het uit die Albury-beweging, wat in 1832 gelei het tot die ontstaan van die Katoliek Apostoliese Kerk,[1] en later die Nuwe Apostoliese Kerk.[2] Die Ou Apostoliese Kerk is deel van 'n groep kerke in die Irvingisme-beweging en vorm nie deel van die Protestante kerke nie.

Geskiedenis

[wysig | wysig bron]

Carl George Klibbe het die Nuwe Apostoliese Kerk in 1889 in Suid-Afrika gevestig. Aanvanklik het hy gesukkel om 'n gemeente in Bellville en Worcester te vestig, maar was meer suksesvol in Southernwood, Oos-Londen, waar die eerste gemeente tot stand gekom het.

In 1892 is Klibbe deur H.F. Niemeyer in Australië verorden as die eerste apostel vir Afrika. Die eerste verseëlingsdiens het op 10 April 1904 in Woodstock, Kaapstad, plaasgevind.

Klibbe het hom van 1908 af meer van die Kerk in Duitsland vervreem en in 1913 is hy van sy amp onthef deur hoofapostel Hermann Niehaus. Wilhelm Schlaphoff is in sy plek as apostel aangestel. 'n Skeuring het van die Duitse tak in die Suid-Afrikaanse tak plaasgevind. Hierdie skeuring het tot verwarring gelei en gevolglik is daar vandag twee groepe in Suid-Afrika. Die een groep is onafhanklik van die Duitse kerk onder leiding van Klibbe en die ander groep is steeds deel van die Duitse kerk onder leiding van Apostel Schlaphoff.

Die Suid-Afrikaanse tak het in 1915 onafhanklikheid van die Duitse kerk verklaar.

In 1926 in 'n ooreenkoms met die volgelinge van Schlaphoff het Klibbe besluit om die naam "Ou Apostoliese Kerk" aan te neem.[3][4]

Klibbe het in Mei 1931 gesterf en is deur Apostels E.F.W. Ninow, C.F.W. Ninow en W. Campbell opgevolg, wat hy voor sy dood aangewys as sy opvolgers.

In Julie 2006 het drie Apostels van die Duitse kerk, Apostelamt Jesu Christi hulle kerk tesame met hulle volgelinge verlaat en die Duitse tak van die Ou Apostoliese Kerk gestig.[5]

Die OAK het ongeveer 1,5 miljoen lidmate in Suid-Afrika alleen. Die OAK is ook gevestig in Namibië, Botswana, Zimbabwe, Zambië, Malawi, Mosambiek, Australië, Nieu-Seeland, VSA, Kanada, Verenigde Koninkryk, Nederland, België en Duitsland.[6]

Groepe wat weggebreek het vanuit die Ou Apostoliese Kerk

[wysig | wysig bron]

Organisasie en administrasie

[wysig | wysig bron]

Die hoogste gesag van die Ou Apostoliese Kerk is 'n beheerliggaam, bekend as die Apostolaat, ook genoem die Konferensie van Apostels. Hierdie liggaam bestaan uit alle aktiewe en uitgetrede apostels. Alle aangeleenthede rakende die kerk, geestelik en temporaal, word deur hierdie liggaam beheer.

Die kerk is vir administratiewe doeleindes in verskeie distrikte opgedeel. Elke distrik bestaan uit een distrikshoofkantoor, wat gelei word deur een tot soveel as vyf en meer apostels. Die distrikshoofkantoor is verantwoordelik vir die instandhouding en oprigting van sale en ander eiendom in die distrik. Die gesamentlike beheer van die distrik is die gesamentlike verantwoordelikheid van die apostels in die distrik. Elke distrik word administratief bestuur deur 'n distriksekretaris, wat verslag moet doen aan die distriksapostolaat.

Elke apostel is verantwoordelik vir 'n gebied wat bekend staan as 'n apostelskap. 'n Apostelskap bestaan uit tussen 12 en 15 lede en selfs meer opsienerskappe. 'n Apostel is verantwoordelik vir die geestelike welstand van die apostelskap. Die apostel is die enigste amp wat die sakrament van Heilige Verseëling kan bedien.

Die apostel word bygestaan in sy taak deur die Viervoudige Bediening bekend as die profete, evangeliste en opsieners (herders en leraars). 'n Opsiener word aangestel vir elke opsienerskap en word deur 'n profeet en evangelis bygestaan, wat al drie gesamentlik verantwoordelik is vir die opsienerskap se geestelike welstand. Gewoonlik word 'n profeet en evangelis aangestel vir elke twee opsienerskappe. Die Viervoudige Ampte (profeet, evangelis en opsiener) is gelyk in status en word vergelyk met die Rooms-Katolieke en Anglikaanse amp van Biskop.

Elke Opsienerskap bestaan uit drie tot ses Oudsteskappe uit. Aan die hoof van die Oudsteskap is die Oudste (Ouderling), wat ook genoem word die "Geneesheer in Israel" omdat hierdie amp handelinge (gebed tot genesing) kan doen. 'n Oudste kan verantwoordelik wees vir ses tot twaalf priesters. 'n Oudsteskap kan tot selfs uit twee gemeentes uit bestaan.

'n Priester is verantwoordelik vir 'n aantal gesinne se geestelike welstand en tree op as die herder in die gemeente. Sy verantwoordelikheid is 'n kombinasie van die amp van dominee en ouderling in die Gereformeerde Kerke. Die Priester het ook die bevoegdheid om die sakramente van Heilige Avondmaal (Nagmaal) en Heilige Doop te bedien.

Elke Priester word bygestaan deur 'n Onderdiaken. Die verantwoordelikheid van die Onderdiaken is om die gemeente te onderrig in die Bybel en om Bybelstudies te lei.

Daar is ook ander hulpkragte in die Ou Apostoliese Kerk soos koorleier, Sondagskool-onderwyser, sekretaris, toneelmeester en deurwag.

Vroue word glad nie verordineer in die amp nie, maar word wel toegelaat om te dien as hulpkragte.

Geen ampsdraers in die Kerk ontvang enige besoldiging nie, insluitend Apostels.

Kerklike aktiwiteite

[wysig | wysig bron]

Sang en musiek

[wysig | wysig bron]

Die algemene sangbundel van die Ou Apostoliese Kerk was die "Evangelie Liedere" gewees, totdat dit later deur die kerk se eie "Sing Emmaneul" in die vroeë 1990's vervang is.

Die "Evangelie Liedere" word nog deur kore gebruik, tesame met die "Alexander Hymns, "Sacred Songs and Solos" en "Sing Emmanuel".

Die kerk hou gereeld verskeie sangfeeste waarin lede aangemoedig word om aan deel te neem.

Die OAK se musiekstyl is baie tradisioneel, soortgelyk aan die "Psalms en Gesange", waarvan sommige tesame met ander tradisionele en gewyde liedere in hulle sangbundel opgeneem is. 'n Spesiale uitgawe van die "Evangelie Liedere" was vir die OAK gedruk in Rooi met die OAK se naam in Goud op die buiteblad. Drie uitgawes van die "Sing Emanuel" is beskikbaar. Die rooi uitgawe word aan lede verkoop teen kosprys. 'n Swart uitgawe word in gemeentes gehou vir besoekers. 'n Koorbundel met 'n rooi omslag met die bladmusiek is ook beskikbaar. Die "Sing Emmanuel" is soos die "Evangelie Liedere" tweetalig (Afrikaans en Engels).

Kore en die gemeente word deur 'n orrel begelei, en in die meeste gevalle sing die kore sonder instrumentale begeleiding.

Musiek wat kenmerkend is aan die Pinkster en Charismatiese Bewegings word in die OAK beskou as onaanvaarbaar en uitspattig.

Tydens sangfeeste word individuele sangitems en veral van kinders aangemoedig.

Elke diensgeleentheid word geëindig deur 'n afsluitingslied, die "Glori Patri", wat as volg lui:

Amen, amen, amen.
Ere aan die Vader,
en aan die Seun,
en aan die Heil'ge Gees
Soos dit was in die begin,
nou is en altyd sal wees
wêreld, sonder end.
Amen

Spesiale geleenthede, soos Sangfeeste en Tonele word voor gebed gewoonlik beëindig deur die lied, "One is our Master", wat in die OAK omgangstaal bekendstaan as die "Apostoliese Volkslied".

Tonele

[wysig | wysig bron]

Tonele vind een maal 'n maand plaas, op die vierde Sondag. Dit vervang gewoonlik die aanddiens. Dit is 'n morele spel waarin een of ander les geleer word, wat vir die OAK lid positiewe gevolge moet hê.

Getuienisaksies

[wysig | wysig bron]

Getuienis aksies vind twee maal per week plaas, maar kan ook ongeorganiseerd plaasvind. Dit is wanneer OAK lede aktief die evangelie verkondig en lede werf.

Ekumeniese betrekkinge en eksklusiwiteit

[wysig | wysig bron]

Die OAK beskou homself as die enigste weg tot saligheid.

Die OAK het geen ekumeniese bande met ander kerkgenootskappe of organisasies nie, en verlang ook nie om sulke bande aan te knoop nie.

Die OAK het sedert die negentiger jare ekumeniese bande gehad met 'n Duitse kerk, Apostelamt Jesu Christi. Hierdie bande is in Julie 2006 verbreek toe van die AJC se lede onder leiding van drie AJC Apostels by die OAK aangesluit het. [10]

Politiek

[wysig | wysig bron]

Die OAK weier om by politieke debat betrokke te raak, en steun ook glad geen politieke partye of stelsels nie. Volgens die geloofsbelydenis van die OAK moet alle lidmate van die kerk die regering onderdanig wees, al gaan dit met benoudheid gepaard. Daar word van OAK-lidmate verwag om alle landswette te gehoorsaam.[11]

Die Bybel

[wysig | wysig bron]

Die OAK erken en gebruik die Goedgekeurde King James weergawe en die Afrikaanse Ou Vertaling (hersiene uitgawe).

Daar word glad nie geglo in die letterlike interpretasie van die Bybel nie. Die Bybel word geestelik of allegories vertolk. Dit is die geloof van die OAK dat die verhale in die Bybel nie werklike historiese gebeure is nie.

Die Bybel word ook gebruik as enigste gesag om lering te baseer. Die Bybel kan ook nie uit sy eie uit saligheid verskaf nie, maar kan die weg tot saligheid aandui.[12]

Saligheid is uit die gesproke woord, wat volgens die OAK se geloof Jesus Christus is en nie die Bybel nie. Die Bybel kan ook nie die Kerk stig nie, slegs Jesus Christus kan, en die Skrifte getuig van Jesus Christus.[13]

Sakramente

[wysig | wysig bron]

Die OAK erken drie sakramente: Die Heilige Doop, Heilige Avondmaal (Nagmaal) en Heilige Verseëling. Elke sakrament bestaan ook uit twee komponente. Dit is die Heilige komponent wat 'n handeling is wat in die gemeente voltrek word deur 'n ampsdraer van die kerk, en 'n Ware komponent wat die meer mistieke element is. Die Heilige komponent is die bevestiging dat die Ware komponent plaasvind, terwyl die Ware komponent 'n aksie is wat deur God gedoen is met die werking van die Heilige Gees.

Die Heilige Doop

[wysig | wysig bron]

Die Heilige Doop met water tot bekering. Die doop word aan alle nuwe bekeerlinge bedien, volwassenes en kinders.[14] Dit geskied deur besprinkeling. Kinders kan glad nie uitgesluit word uit die doopbelofte nie omdat dit 'n afwassing van die natuurlike liggaam is nie, maar 'n proses waardeur die siel opgebou en gevoed word. Wanneer die doopbelofte aan 'n kind bedien word, onderneem die ouers as voogde van die siel om die kind deurlopend in die doopproses te onderwerp. Deur die deurlopende onderwerping in die doopproses groei die kind tot geestelike volwassenheid.[15] In die OAK is die doopproses 'n aanhoudende proses wat begin met die Heilige Doop wat 'n simboliese handeling is. Dit word opgevolg met die Ware Doop wat 'n aanhoudende proses is, wat plaasvind deur die lerende woord en onderrig van die ouers of kerklike onderrig.

Die Heilige Doop word beskou as “…die proses waardeur God Sy kinders uit die nasies gaan haal en hulle uit al die lande bymekaar in hul land bring. Daar giet hy skoon water op hulle sodat hulle rein kan word van al die onreinhede en al die drekgode (verwys Esegiël 36 v 24-25). Hierdie proses is nodig sodat God ons 'n nuwe hart kan gee en 'n nuwe gees in ons binneste; en die hart van klip uit ons vlees kan wegneem en ons 'n hart van vlees kan gee. (verwys Esegiël 36 v 26)” [16]

Die Heilige Doop is ook 'n reinigingsproses van die waterbad van die woord waardeur bekering tot vergifnis plaasvind.

Die Heilige Doop mag deur enige gesalfde amp bedien word.

Die Heilige Avondmaal

[wysig | wysig bron]

Die Heilige Avondmaal (Nagmaal) is 'n instelling waarin die instelling van hierdie sakrament deur Jesus Christus herdenk word. Die elemente betrokke by hierdie sakrament het ook simboliese betekenis wat ook oorgedra kan word na die Ware Avondmaal toe.

“Daar is twee bestanddele in die avondmaal, die liggaam en die bloed. Die liggaam wat vir ons gebreek is, is nie aards nie, maar hemels (verwys 1 Korintiërs 12 v 27 en Efese 5 v 30) en openbaar deur die kragte wat God as gawes aan die mense gegee het (verwys 1 Korintiërs 12 v 28 en Efese 4 v 4 en Efese 4 v 11- 13) in die Kerk van Jesus Christus.

Die Nuwe Testament is die bloed van Jesus Christus en ons as bedienaars van die testament is die bekers (Verwys 1 Korintiërs 11 v 25 en Mat 26 v 28). Dit is die bloed waarmee ons vir God gekoop is uit elke stam en taal en volk en nasie. (Open 5 v 9).” [17]

In die OAK dra die lidmaat wat die opoffering doen om iemand te bekeer, dieselfde littekens as Paulus en kan hy ook soos Paulus getuig “Ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam”.[18] Deur hierdie opoffering stort hy bloed en het daarom ook deur aan die Ware Avondmaal.

Die Heilige Avondmaal mag deur enige gesalfde amp bedien word.

Die Heilige Verseëling

[wysig | wysig bron]

Die Heilige Verseëling is die enigste sakrament wat net deur 'n Apostel bedien mag word. Hierdie sakrament word bedien aan alle nuwe lidmate; volwassenes en kinders. Hierdie sakrament word bedien deur die persoon met olie te salf en dan die hande op te lê. Daar word ook verwys na hierdie sakrament as die “Doop met die Heilige Gees en met vuur”.

Volgens die OAK is dit die “…waardeur ons almal deur een Gees gedoop word tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymannne: almal van een Gees deurdronge. (Verwys 1 Kor. 12 v 13)” [19]

In die Heilige Verseëling word die ongeregtighede weggesluit en verseël in 'n bondeltjie. Deur middel van hierdie handeling word die lidmaat deur van die Liggaam van Christus, en ontvang hy ook die mag om vry uitdelers te wees van die spys van die ewige lewe. Die lidmaat ontvang die salwingsgees van opklaring.[20]

Verwysings

[wysig | wysig bron]
 1. [1] Geargiveer 24 November 2007 op Wayback Machine Albury-kerke
 2. [2] History of the New Apostolic Church
 3. [3] Geargiveer 24 Desember 2008 op Wayback Machine History of the New Apostolic Church
 4. [4][dooie skakel] Schwere Krise im Apostelamt Jesu Christi – K.d.ö.R.
 5. [5][dooie skakel]Schwere Krise im Apostelamt Jesu Christi – K.d.ö.R.
 6. [6] Old Apostolic Church
 7. [7][dooie skakel] Geskiedenis van die Apostel Eenheid
 8. Old Apostolic Church of South Africa v Non-White Old Apostolic Church of Africa 1975 (2) SA 684 (C) at 687 D-E. 4.
 9. http://www.twelveapostlescc.co.za/index.php?menu=about[dooie skakel]
 10. http://www.ekd.de/ezw/42714_informationen_schwere_krise_im_apostelamt_jesu_christi_k_d_oe_r.php[dooie skakel]] Schwere Krise im Apostelamt Jesu Christi – K.d.ö.R.
 11. [8]
 12. Nuwe Kategismus: Vraag 39
 13. Nuwe Kategismus: Vraag 40
 14. Nuwe Kategismus: Vraag 52
 15. Nuwe Kategismus: Vraag 53
 16. Nuwe Kategismus: Vraag 51c.
 17. (Nuwe Kategismus: Vraag 59
 18. Nuwe Kategismus: Vraag 59
 19. Nuwe Kategismus: Vraag 54
 20. Nuwe Kategismus: Vraag 55

Bronne

[wysig | wysig bron]
 • Kategismus van die Ou Apostoliese Kerk van Afrika (Nuwe Kategismus)
 • Kategismus van die Ou Apostoliese Kerk van Afrika (Ou Kategismus)
 • Geloofsbelydenis van die Ou Apostoliese Kerk
 • Ou Apostoliese Kerk van Afrika. Sing Emánuel.
 • Pienaar, K. 2003. Die openbaring van die dwaalleer van die Ou Apostelkerk van Afrika. Volhard Verspreiders.
 • Van Staden, A.J. 1977. Die Ou-Apostelsekte is op die dwaalweg. Kaapstad. HAUM
 • Werner, F.W. Die dwaling van die Apostelsekte. Braamfontein. Evangelie Uitgewers.

Eksterne skakels

[wysig | wysig bron]