NG gemeente Berea

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. F.N. Niekerk was van 1946 tot '48 Berea se eerste leraar, waarna hy na Dundee vertrek en aldaar gearbei het tot 1961.
Die kerkgebou is deur 'n ander kerk oorgeneem en 'n koffierestaurant aan die voorkant aangebou.
Ds. J. Adler het in 1948 Berea se tweede leraar geword.

Die NG gemeente Berea is 'n klein gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die provinsie en Sinode van KwaZulu-Natal wat in 2015 68 belydende lidmate en een dooplidmaat gehad het. Volgens die NGK Jaarboek van 2021 was daar toe 63 belydende en geen dooplidmate nie. Met sy stigting op 17 Julie 1945 saam met die NG gemeente Port Natal was dit die eerste en enige geval dat twee gemeentes gelyktydig in die Tuinprovinsie afgestig is, en wel van die moedergemeente Durban. Dit is ook een van net enkele NG gemeentes wat twee maal gestig is, want nadat dit in 1992 met Port Natal en Glenwood saamgesmelt het, is Berea in 1997 opnuut as selfstandige gemeente gestig, 52 jaar ná sy oorspronklike stigting.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die hoeksteen van die kerksaal is op 2 Augustus 1947 deur ds. F.N. van Niekerk gelê. Die kerkgebou se hoeksteen is ná verbouings nie meer sigbaar nie.

Ná die De Vos-skeuring het die kerkraad van die gemeente Durban besluit om die gemeente in meer gemeentes te verdeel ten einde die lidmate meer intensief te kan bearbei. So is dan op 18 Julie 1945 in die kerksaal, Smithstraat 151, 'n afstigtingsvergadering gehou onder die bekwame voorsitterskap van ds. M.W. Odendaal, bygestaan deur die Ringslede, di. J.S. Erlank, H.C.J. Flemming en J.J. Struwig. Twee gemeentes is toe afgestig, naamlik Port Natal en Berea.

Die naam Berea is voorgestel deur oudl. E.J. Muller en gesekondeer deur oudl. C.D. Viviers, en eenparig deur die vergadering aangeneem. Die ledetal is op sowat 970 vasgestel en as bruidskat het die gemeente die pastorie in Evansweg (Port Natal), gewaardeer vir £5 500, ontvang. Daar is toe ook besluit om gesamentlik met die moedergemeente die hoofdienste vir twee jaar nog in die moederkerk te hou. Binne die grense van die gemeente was geen geskikte saal of lokaal te kry nie. Ná 'n gesukkel is die pastorie in Evansweg verkoop en 'n pastorie in Windermereweg, Berea, gekoop. Die gemeente was gelukkig om in die begin die St. Mary-saal vir Sondagskooldoeleindes te huur, maar dit was nie lank nie of die eienaars het hulle die voorreg ontneem, met die gevolg dat die gemeente buitedienste, Strewers-vergaderinge, biduur en Sondagskool in die pastorie gehou moes word. Die Sondagskool moes maar klaarkom met 'n vertrek 16 x 16 vt.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Maar daar het uitkoms gekom met die aankoop van die pastorie wat jare lank nog in gebruik was, met 'n oop stuk grond langsaan waarop die kerksaal later sou staan. Gelukkig was die gemeente nie lank vakant nie. Ná twee vrugtelose beroepe, het ds. F.N. van Niekerk die beroep aangeneem en is hy in 1946 bevestig. Met toegewydheid het die jong leraar hom vir die oprigting van 'n plek van aanbidding beywer, en op 2 Augustus 1947 is die hoeksteen van die sierlike saal gelê wat in Desember 1947 ingewy is.

In Julie 1948 het ds. Van Niekerk die gemeente verlaat en op 9 Oktober 1948 is ds. J. Adler as leraar van die gemeente bevestig. Hy kon deur die genade van die Here die werk met seën voortsit, aldus Ons gemeentelike feesalbum, en met behulp van 'n flukse kerkraad die skuld van £5 000 afbring tot £1 800. Dieselfde kerklike album het in 1952 berig: "Berea is vandag 'n bloeiende gemeente met 'n skitterende toekoms."

Latere ontwikkelinge[wysig | wysig bron]

Op 15 Maart 1992 het Berea met Natal en Glenwood saamgesmelt weens die afname in NG lidmate in Durban, maar in 1997 het Berea opnuut afgestig. Die kerkgebou op die hoek van Floridaweg en 7de Laan, Morningside, is later verkoop, waarna die gemeente vir eredienste byeengekom het in die Tuinsig-sentrum, Problem Mkhizeweg 12, Morningside, Durban.

Enkele predikante[wysig | wysig bron]

  • Francois Nicolaas van Niekerk, 1946 tot 1948
  • John Adler, 1948 tot 1968

NG gemeentes in Durban[wysig | wysig bron]

In 1960 het die Ring van Durban bestaan uit 13 gemeentes met 8 322 belydende lidmate, maar die gemeente Weza-Port Shepstone het later 'n afsonderlike ring geword sodat die 12 oorblywende gemeentes 7 698 belydende lidmate gehad het. In 1985 was daar twee Durbanse ringe, te wete Durban en Durban-Suid. In die gesamentlike getal van 20 gemeentes was daar toe 12 464 belydende lidmate. In 2000 het daar 19 gemeentes oorgebly met 10 241 belydende lidmate, maar die getal gemeentes het teen 2015 afgeneem tot 14 en die belydende lidmate tot 6 600.

Naam Stigtingsdatum Status Bel. lidm. 1960 Bel. lidm. 1972 Bel. lidm. 1985 Bel. lidm. 2000 Bel. lidm. 2015 Bel. lidm. 2016
Durban 1913 Bestaan nog 632 1 117 667 208 35 30
Noordkus 1940 Bestaan nog 500 709 500 480 342 352
Port Natal 1945 Bestaan nog 1 100 1 126 434 326 125 146
Berea 1945 Bestaan nog 790 1 038 470 287 68 73
Pinetown 1946 Bestaan nog 651 1 422 971 823 327 407
Durban-Noord 1958 Ingelyf by Umhlanga 2006 415 648 501 410
Glenwood 1961 Ingelyf by Port Natal 1992 489 415
Escombe 1974 Bestaan nog 670 507 220 200
Westville 1975 Bestaan nog 498 537 331 352
Durban Reformed 1977 Ontbind 2004 76 46
Krantzkloof 1984 Bestaan nog 315 258 660 679
Umhlanga 1978 Bestaan nog 332 565 735 561
Durban-Suid 1941 Saamgesmelt met Montclair as Durban-Oos 2005 600 1 132 884 643
Durban-Wes 1941 Bestaan nog 767 797 648 458 1 069 999
Fynnland 1955 Bestaan nog 793 1 284 1 033 680 372 331
Hillary 1956 Saamgesmelt met Malvern, Durban-Wes 2011 660 530 566 405
Malvern 1970 Saamgesmelt met Hillary, Durban-Wes 2011 460 1 003 827
Montclair 1951 Saamgesmelt met Durban-Suid as Durban-Oos 2005 450 1 050 820 503
Scottburgh 1978 Bestaan nog 325 653 584 409
Suidkus 1958 Bestaan nog 340 776 1 336 1 625 1 400 1 532
Durban-Oos 2005 Bestaan nog 332 334
Totaal 7 698 12 578 12 464 10 241 6 600 6 405

Bronne[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]