Gereformeerde kerk Sannieshof

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Sanniehof
Sluit in  Sannieshof
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  L.C. (Lukas) Scheepers
Belydende lidmate  79
Dooplidmate  10
Adres Stasiestraat 22
Sannieshof
Geskiedenis
Stigtingsdatum  10 Oktober 1925
Afgestig van  Lichtenburg
Eerste predikant  J.C. van der Walt, 1926–'45
Die Gereformeerde kerk Sannieshof.

Die Gereformeerde kerk Sannieshof is die vyfde oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes. Einde 2015, toe hier 88 belydende en 20 dooplidmate was, was dit die tiende kleinste van die gemeentes in dié Klassis. Vyf jaar vantevore was dit onderskeidelik 90 en 28.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Dr. en mev. Dion Kempff. Sannieshof was van 1949 tot 1953 hul eerste gemeente.
Ds. en mev. Zacharias Christiaan Grobler, predikantspaar van 1954 tot 1979.

Die wyk Hartsrivier is in 1882 in die Gereformeerde kerk Lichtenburg gestig en het bestaan uit Uitschot, Klipplan, Tweebosch en De Klipdrif. Nagmaal is destyds op De Klipdrif in die skool gehou. Bokseile is van die stoep af gespan en die houtafskortings tussen die klaskamers is verwyder. Die predikant het dan staan en preek in die groot klaskamer. Die skoolbanke is met sulke geleenthede tydelike verwyder en elke lidmaat moes sy of haar eie stoel bring.

Eerste kerk[wysig | wysig bron]

In 1919 het die gemeente Lichtenburg 48 morg van De Klipdrif gekoop en op 10 Oktober 1925, tot op die dag 'n eeu ná pres. Paul Kruger se geboorte, het Sannieshof van Lichtenburg afgestig met ’n bruidskat van die grond en £37.6.3 wat ’n lidmaat, Gert Coetzee, in ’n bliktrommeltjie bewaar het. Dadelik het die jong gemeente planne vir kerkbou begin maak. Kwotasies is ontvang van C. Sickman vir ’n gebou van 80 x 30 voet en ’n konsistorie van 10 x 10 voet. Die beraamde koste vir ’n sinkgebou was £250, vir ’n houtgebou £546 en vir een van stene £606. Die kerkraad het besluit op die sinkgebou met steenstutte as pilare en ’n steenmuur binne teen die sinkkante.

Hierdie eerste kerkie is op 9 April 1926 amptelik in gebruik geneem. Dit het ’n grondvloer gehad wat met Rubbertex bedek is. Ook hier was geen banke nie sodat elke lidmaat steeds sy of haar eie sitplek moes bring vir eredienste. In hierdie tyd het die gewoonte ontstaan dat elke ouderling of diaken se eggenote reg agter hom sit. H.W. Kruger het ’n Statebybel geskenk, wyk Klippan die Nagmaalservies en die Coetzees en De Bruyns ’n Nagmaaltafel en tafeldoeke. Vier wyke het 30 stoele geskenk. Ander het weer £50 vir ’n preekstoel bygedra, wyk Kleinharts het ’n doopvont en beker geskenk en die gesin Spoelstra ’n klok. Van G.A. van der Walt is ’n Psalmboek ontvang en van I.L. Coetzee vyf lampe. L. van der Walt se bydrae was twee kollektebusse en Marie Spoelstra s’n ’n preekstoelbehangsel.

Drie jaar later het die plaaslike smid en lidmaat van die gemeente, L. van der Walt, kerkbanke gemaak. Weens ’n probleem met miere moes die banke se pote met teer gesmeer word. Die ruite is met papier beplak om die Wes-Transvaalse son uit te hou.

Tweede kerk[wysig | wysig bron]

Die kerkgebou, Mei 2005.
Die boukommissie van die nuwe Gereformeerde kerk Sannieshof. Die argitek, Pieter Dykstra, staan waarskynlik links op die foto.
Die binneruim van die kerk.

In 1937 het die gemeente besluit om ’n nuwe kerkgebou op te rig. Die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra is in Januarie 1944 aangestel om die plan te teken. Weens die Tweede Wêreldoorlog kon ’n boupermit eers in 1945 verkry word. Die bouaannemer as J.H. Stronkhorst. Prof. J.D. du Toit (Totius het die hoeksteen op 6 April 1946 gelê en twee maande later is die ou gebou van sink gesloop. Ds. J.V. Coetzee beskryf dié kerk in die Almanak van die GKSA vir die jaar 1948 as "een van die sierlikste kerkgeboue in Wes-Transvaal.

Die nuwe gebou het Kaaps-Hollandse gewels, kenmerkend van baie Dykstra-kerke van destyds, op elke sy en ’n vierkante toring. Dié gebou is op 26 Julie 1947 in gebruik geneem en feitlik kontant betaal, maar die klok en horlosie wat uit Nederland bestel is, het toe nog nie opgedaag nie. Ten einde die boukoste te bestry, is die meeste banke, die ou klok en preekstoel verkoop. L.D.C. van Wyk se Seuns het ’n nuwe preekstoel geskenk en Robertson en Williams die stoel daarop.

Die gemeente het jare lank die ideaal gekoester om 'n sierlike kerkgebou op te rig. Toe die gemeente in 1926 afstig van Lichtenburg, is eers net 'n tydelike kerk opgerig. Dit was 'n gebou van sink en geensins doelmatig nie, maar dit moes dien as tussentydse gebou tot die ideaal verwesenlik kon word. Die kerkraad en gemeente het destyds besluit om 'n 21ste van hul inkomste in die boufonds te stort en het jare lank daarmee volgehou. Hieruit is die lopende uitgawes betaal en alle batige saldo's is oorgedra na die boufonds. Daar het swaar jare gekom toe die droogte en wêreldwye depressie sake moeilik gemaak het. Tot het die boufonds gestadig gegroei. In Julie 1947 kon die gemeente eindelik die vervulling van 'n langgekoesterde verlange beleef toe die mooi kerkgebou voltooi is en in gebruik geneem kon word. Ds. Coetsee skryf: "Watter vreugde was dit in die harte toe die voorsitter van die boukommissie, oudl. G.A.E. Coetzee, kon aankondig dat, op 'n betreklik klein bedrag na, die kerkgebou kontant betaal is! Bereken word dat die gebou, wanneer die finale rekening opgemaak word, iets meer as £11&nbsp000 sal kos!"

Op Saterdagmiddag 26 Julie 1947 het die gemeente en belangstellendes buite die gebou vir die ingebruikneming byeengekom. Die konsulent, ds. Coetzee, het Ps. 100:1-1 laat sing. Onder die sing van die psalm het die vergaderde menigte onder leiding van ds. Coetzee en oudl. G.A.E. Coetzee wat die Kanselbybel gedra het, stadig en eerbiedig aangetree om die gebou binne te gaan. Ná die sing van die psalm het die argitek, Dykstra, met 'n kort en gepaste woord oor die bediening van die sleutels van die hemelryk die sleutel van die hoofingang aan die voorsitter van die boukommissie en oudste ouderling, Coetzee, oorhandig. Hy het Ps. 122 voorgelees en met hierdie woorde die skare genooi om die nuwe gebou binne te tree vir die eerste Woordbediening wat daarin sou plaasvind. Nadat die deur oopgesluit is en nadat die mense binnegekom het, het die orreliste Ps. 146 gespeel. Dit was 'n plegte en indrukwekkende oomblik toe die gemeente die kerkgebou beset.

Die preekstoel – wat ds. Coetzee as "'n mooi stuk werk beskryf" – was 'n geskenk van ene Van Wyk en sy seuns van Sannieshof. Op versoek van ds. Coetzee het Van Wyk met 'n kort, gepaste toespraak die kansel as 'n geskenk van hom en sy seuns aan die kerkraad en gemeente oorhandig. Hy het die verwagting uitgespreek "dat die Woord van die Here altyd suiwer en onvervalst" vanaf die kansel gebring sou word. Nadat enige woorde van gelukwensing deur afgevaardigdes van ander gemeentes gespreek is, het prof. W.J. Snyman die rede gehou oor Ps. 84, die eerste Woordbediening in die nuwe gebou. Ds. Coetzee skryf: "Op baie mooi en gepaste manier het Sy Hooggel. die stemming van eerbiedige dankbaarheid van kerkraad en gemeente vertolk. Dit was 'n woord op sy plek." Hy skryf voorts dat hy in sy langer as 30 jaar in die bediening al in baie plekke gepreek het, maar "nog nooit 'n kerkgebou gevind het waar hy so lekker en maklik gepreek het as die nue kewrk van Sannieshof" nie. "Die akoestiek is volmaakt en argitek en boumeester het eer van hulle werk."[1]

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Johannes Christiaan, 1926–1945
  2. Kempff, dr. Dionysius, 1949–1953
  3. Grobler, Zacharias Christiaan, 1954–1979 (aanvaar sy emeritaat)
  4. De Beer, Pieter Gert Wessel, 1980–1983
  5. Le Roux, dr. Johann, 1983–1988
  6. Van der Walt, Abraham Barend, 1988–2000; 2001–2002 (in kombinasie met Delareyville)
  7. Opperman, Gustav, 2002–2005 (in kombinasie met Delareyville)
  8. Van Jaarsveld, Leon Petrus, 2008–2010 (in kombinasie met Delareyville en Uitschot)
  9. De Kock, Jacobus Johannes, 2011–2014 (in kombinasie met Delareyville)

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

  1. (af) Van der Walt, ds. N.H. 1947. Almanak van die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika vir die jaar 1948. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]