Gereformeerde kerk Messina

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk
Messina
Sluit in  Mopani
Musina
Pafuri
Weipe
Suid-Zimbabwe
Tshipise
Bulawayo (Art. 39)
Klassis  Limpopo
Huidige predikant(e)  Hannes Lee
Belydende lidmate  111
Dooplidmate  31
Adres H.v. Ds. Henrico-
en Wilsonlaan
Musina
Geskiedenis
Stigtingsdatum  28 November 1954
Afgestig van  Louis Trichardt
Eerste predikant  P.J. Pelser 1956–1960
Die ou Gereformeerde kerk Messina, waarvan ds. P.J. de Klerk die hoeksteen op 7 November 1936 gelê het. Dit is nou 'n Vrymesselaarslosie.
Ds. P.J.J. van der Walt, van die 1960 tot 1963 die eerste leraar.
Ds. Hennie Venter, leraar van 1964 tot 1967.
Dr. M.J. du Plessis, leraar van 1975 tot 1978.

Die Gereformeerde kerk Messina is die sewende oudste van die 25 gemeentes in die GKSA se Klassis Limpopo, wat ook enkele gemeentes in Zimbabwe insluit. In 1960 het die gemeente 96 belydende en 95 dooplidmate gehad en in 2015 onderskeidelik 117 en 43. Benewens die hoofdorp, Messina, sluit die gemeentegrense ook enkele omliggende nedersettings en die suide van Zimbabwe in.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Al is Messina eers in 1954 afgestig, het die gemeente ’n lang voorgeskiedenis wat opgeteken staan in die verhaal van die Gereformeerde kerke Waterberg, Pietersburg en Louis Trichardt. Reeds vanaf die Gereformeerde Kerk se stigting in 1859 was daar ’n Gereformeerde kerk Zoutpansberg met sy middelpunt op Schoemansdal, maar veral weens die aanvalle deur Vendakrygers het die lidmate weggetrek na die omgewing van die latere Pietersburg sodat Zoutpansberg in 1868 ontbind het.

Reeds voor 1898 was daar Gereformeerde lidmate in die Soutpansberg-gebied, maar destyds het hulle nog tot die Gereformeerde kerk Pietersburg behoort. Tot 1920 was Pietersburg in kombinasie met Waterberg, wat ook in die stigtingsjaar van die Gereformeerde Kerk tot stand gekom het. Op 26 Junie daardie jaar het die Pietersburgse kerkraad toestemming verleen dat ’n eie ouderling en diaken vir Messina gekies word. Heel moontlik was die ouderling A. Venter en die diaken Kosie Schempers.

Deel van Louis Trichardt[wysig | wysig bron]

In Julie 1926 het Louis Trichardt as selfstandige gemeente van Pietersburg afgestig. So het die wyke van Messina dan deel van dié nuwe gemeente geword en kon lidmate om die beurt deur verskillende leraars bedien word. Vir dié doel is die kerkgebou van die plaaslike Hervormde gemeente, wat al op 1 Mei 1918 gestig is, gebruik.

Messina se eerste Dopperkerk[wysig | wysig bron]

In 1927 het Gert Brits en nog vier lidmate ’n boufonds begin. Die kerk het reeds ’n tyd tevore vier standplase gratis van die plaaslike mynmaatskappy ontvang. Die lidmate het toe maar 40 getel, maar hulle het die ideaal van ’n eie kerkgebou in die geloof aangepak.

Die bouwerk het eers in 1935 begin. Die argitek was die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra. ’n Lidmaat, ene Holtzhausen, was bouvoorman en is bygestaan deur al die manslidmate van die gemeente. In 1936 is die kerkie dan ook voltooi. Ds. P.J. de Klerk het die hoeksteen op 7 November daardie jaar gelê en enkele dae voor die inwyding is nog aan die afronding gewerk. Al die lidmate het gehelp. Ds. De Klerk het self die stukke van die preekstoel aanmekaargetimmer en ene Last van Pietersburg het die kerkbanke gemaak. Die orreltjie het eers aan Pietersburg behoort, toe aan Louis Truichardt en eindelik aan Messina. Dié kerkie waarvoor so hartlik saamgewerk is, is sonder skuld ingewy.

Afstigting[wysig | wysig bron]

Die vier wyke van Messina het in September 1953 by die Klassis Waterberg toestemming gekry om as afsonderlike gemeente af te stig. Op 14 Augustus 1954 het die Gereformeerde kerk Louis Trichardt se kerkraad aan dié versoek voldoen, maar Messina sou eers in kombinasie met Louis Trichardt en Magalakwin (Alldays) staan.

Op 28 November 1954 het Messina toe van Louis Trichardt afgestig. By dié heuglike geleentheid was deputate van die moedergemeente sowel as van die Klassis Waterberg asook die konsulent, ds. G.H.J. Kruger, teenwoordig. Van Mei 1955 tot Maart 1956 was die gemeente vakant en het die konsulent die lidmate bearbei in ’n tyd toe hy al predikant in die Verre-Noorde was. In dié tyd het die kerkraad standplase vir ’n toekomstige kerk en pastorie begin verkry omdat die ou kerkie toe reeds te klein en ontoereikend was.

In Maart 1956 kon Messina sy eerste leraar in die persoon van ds. P.J. Pelser verwelkom. ’n Boufonds is dadelik begin nadat nuwe standplase van die gesondheidskomitee ontvang is teen ’n billike prys.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Pelser, dr. Petrus Jacobus Pelser, 1956 – 1960
 2. Van der Walt, Philippus Johannes Jacobus, 1960 – 1963
 3. Venter, Hendrik Johannes Stephanus, 1964 – 1967
 4. Viljoen, Johannes Hendrik, 1967 – 1970
 5. Van der Schyff, Jan Adriaan Venter, 1970 – 1974
 6. Du Plessis, dr. Marthinus Johannes, 1975 – 1978
 7. Kruger, dr. Stephanus Francois, 1978 – 1982 (in kombinasie met Magalakwin)
 8. Welding, Jozua Francois, 1983 – 1984 (in kombinasie met Magalakwin)
 9. Swanepoel, Christoffel Bernardus, 1986 – 2002
 10. Nel, Lourens Andries Stephanus, 2003 – 2006
 11. Nagel, Cornelius Johannes, 2006 – 2017 (aanvaar sy emeritaat)
 12. Lee, Sarel Johannes Barend, 2019 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]